ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


1011-3 Design och konstruktion av grafiska gränssnitt, DAT215/TIG091

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-17 - 2011-03-27
Antal svar: 47
Procent av deltagarna som svarat: 56%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

46 svarande

Högst 15 timmar»12 26%
Cirka 20 timmar»14 30%
Cirka 25 timmar»9 19%
Cirka 30 timmar»7 15%
Minst 35 timmar»4 8%

Genomsnitt: 2.5

- Ungefär 14-15» (Högst 15 timmar)
- Men fick plugga rejält innan tentan» (Högst 15 timmar)
- Slutade gå på föreläsningarna efter ett tag, det var redan så mycket obligatoriskt.» (Cirka 20 timmar)
- Det är svårt att uppskatta. Var inte så mycket i början men projekarbetet krävde mycket mer än 20 timmar i veckan.» (Cirka 20 timmar)
- Har gjort stora delar av kursen tidigare» (Cirka 20 timmar)
- Lade ner väldigt mycket tid på projektet» (Cirka 25 timmar)
- Lugnt i början, mycket arbete under projektets implementationsfas» (Cirka 25 timmar)
- La nästan ingen tid på att plugga, men projektet och labbar la man ner mycket tid på.» (Cirka 25 timmar)
- Den tid jag lade ner lade jag ner på labbarna och projektet.» (Cirka 25 timmar)
- Mest tid har gått till projektet» (Cirka 30 timmar)
- Väldigt ojämnt, var lite i början, men blev väldigt mycket då projektet började.» (Minst 35 timmar)
- Framförallt på grund av projektet spenderade jag all tid, då jag inte var på föreläsningar, till att arbeta på projektet eller förbereda mig inför tenta (på denna och en annan kurs) de sista 5 veckorna. Detta motsvarar mycket mer än 35 timmar/vecka, säkerligen minst 40-50 h/vecka på enbart denna kurs.» (Minst 35 timmar)
- Vi borde gått igenom revisionssystem innan projektet» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

46 svarande

0%»2 4%
25%»2 4%
50%»10 21%
75%»11 23%
100%»21 45%

Genomsnitt: 4.02

- De flesta föreläsningarna var mer informationsrabblande än något annat. Ganska oengagerad föeläsare. Gästföreläsningar = uppskattat» (0%)
- Föreläsningarna har varit överflödiga eftersom Olof endast läser från slides, vilket gör att man lika gärna kunde sitta hemma och läsa sig.» (25%)
- Kände inte att undervisningen gav så mycket, boken var i så fall vettigare.» (25%)
- Om läsa slides från föreläsningar i efterhand räknas, så 100%» (50%)
- Se ovan.» (50%)
- Har gjort stora delar av kursen tidigare» (50%)
- Gjorde allt jag skulle, men struntade i föreläsningarna då de inte gav någonting alls» (50%)
- Få föreläsningar, men de flesta övningstillfällerna» (50%)
- Inte varit på så många av "hjälp-labbarna". Men alla föreläsningar och övningar.» (75%)
- Var inte på alla föreläsningar, använde vissa till att göra projekt istället eftersom det var väldigt mycket att göra.» (75%)
- Räknar inte labbtillfällen» (100%)
- Inte den mest intressanta föreläsningarna. Om föreläsaren själv pratar som han är intresserad i ämnet så kommar man att lyssna mer.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

46 svarande

Jag har inte sett/läst målen»15 32%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 39%

Genomsnitt: 2.71

- Kommer ej ihåg dem och har ej studerat efter dem.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag bryr mig inte speciellt mycket, om jag ska vara ärlig. Det brukar alltid framkomma vad som förväntas av en under kursens gång.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Dock tycker jag att mål om att lära sig grundläggande interaktionsdesignprinciper och -mönster borde ha varit med då vi spenderade mycket tid på att lära oss detta, det var inte så att vi utformade projektarbetet utan att behöva ta hänsyn till dessa. De tog även så mycket fokus att de inte borde kunna ses som en del till att kunna utföra målen, utan även vara mål i sig självt. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

35 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 5%
Ja, målen verkar rimliga»33 94%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.94

- Se 3:ans svar» (?)
- Jag upplevde det som att målen var ställda till att man skulle lära sig ett antal (~80) ord relaterade till ämnet. Kunde man dessa så klarade man tentan. Men man fick ju ändå ha med sig ett "fuskpapper" på tentan...» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Inte läst målen» (Ja, målen verkar rimliga)
- Men vi kanske borde lära oss något mer aktuellt än SAP?» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

35 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»13 37%
Ja, i hög grad»17 48%
Vet ej/har inte examinerats än»4 11%

Genomsnitt: 2.68

- Man fick ju ha med sig ett egenutformat A4-papper som hjälp. Jag kunde svara väl på samtliga frågot med hjälp av detta papper.» (Nej, inte alls)
- Lite väl mycket obligatoriska grejer» (I viss utsträckning)
- Med papper på provet behövde man inte plugga så mycket och då inte längre sig allt.» (I viss utsträckning)
- Framför allt testade examinationen om jag kunde skriva snabbt nog för att hinna med att svara på alla frågor inom utsatt tid, vilket jag anser vara dåligt» (I viss utsträckning)
- För stor tenta, korta ner den» (Ja, i hög grad)
- Med tusen examinationsformer hade det ju varit konstigt annars...» (Ja, i hög grad)
- En bra och balanserad tenta» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»11 24%
Ganska liten»13 28%
Ganska stor»16 35%
Mycket stor»5 11%

Genomsnitt: 2.33

- Kände inte att den gav så mycket.» (Mycket liten)
- Lika bra att läsa direkt ur boken ist för att gå på föreläsningar» (Mycket liten)
- föreläsningarna har inte gett » (Mycket liten)
- Värdelösa föreläsningar, läraren läste rakt av sina power points och hade väldigt lite att tillföra diskussioner när någon ställde frågor. » (Mycket liten)
- Själva föreläsningarna har inte givit så mycket men där i mot powerpoint och annat utdelat matriel.» (Ganska liten)
- Vi borde ha fokuserat mer på exempel under lektionerna, visst beskriver t.ex. Coopers bok hur menyer ska utformas, men vi får inga egentliga exempel på hur saker ska ligga i olika program, samma sak gäller i dialogrutor, vi får designmönster och t.ex. få uppmaningar om att man ska sortera in inställningarna i olika kategorier, men inga (eller nästan inga) exempel på vad dessa titlar ska heta (och vad som ska ligga under dem) i olika program o.s.v. Att se hur saker är i praktiken alt. få göra det på övningar (framförallt när det tar upp en så stor del av tentamen) har ett mycket större värde än att gå igenom exakt vad som står i böckerna, då man lika gärna kan läsa det själv.» (Ganska liten)
- Har gjort stora delar av kursen tidigare» (Ganska liten)
- Föreläsningarna var inte så givande. Det räckte med att läsa powerpointen. Kanske lite mer exempel på när man använder olika designmönster och hur de problem som mönstret löser kan se ut. Nu blev det så att vi läste texten från powerpointen på föreläsningarna istället. Powerpointen ska vara ett komplement till undervisningen. Så mer fokus på exempel.» (Ganska liten)
- Mycket är ganska logiskt och mycket av det som gicks igenom på föreläsningarna var precis det som stod i kurslitteraturen men förenklat.» (Ganska stor)
- Tyckte föreläsningarna gick igenom en förenklad version av boken rätt exakt, vilket väl gjorde att det inte kändes så motiverat att både gå på föreläsningarna och läsa hela boken. Jag valde föreläsningarna som inlärningsmetod.» (Ganska stor)
- Speciellt övningarna på onsdagarna. De var riktigt roliga» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»8 18%
Ganska liten»13 29%
Ganska stor»12 27%
Mycket stor»11 25%

Genomsnitt: 2.59

- Har gjort stora delar av kursen tidigare» (Mycket liten)
- köpte inte kursboken.» (Ganska liten)
- "About face" var bra» (Ganska liten)
- Boken läste jag inget i, men resurserna på sidan var bra.» (Ganska liten)
- se förra.» (Ganska liten)
- Då föreläsningarna inte var så bra fick man ta kurslitteraturen till hjälp» (Ganska stor)
- Eftersom han hänvisar det mesta till boken» (Ganska stor)
- Läste på föreläsningsbilderna inför tentan.» (Ganska stor)
- Helt okej kurslitteratur, om än hela kursen handlade om saker som verkar ganska uppenbara ("folk tycker inte om pop-ups", till exempel).» (Ganska stor)
- Dock var böckerna ganska utdaterade, tekniken och dess designområden ändras fort. Vissa principer och tekniker kommer alltid gälla, men vi borde ha uppdaterad litteratur som inte innehåller råd som baserar sig på hur plattformarna såg ut och hade för möjligheter för över 5 år sedan (det har förändrats mycket, och att ge utdaterade förutsättningar för att lära personer som inte vet något om ämnet sedan tidigare är illa)» (Mycket stor)
- Kurslitteraturen har inte använts alls, förutom vid lite repetition i slutet. Det enda som krävdes var powerpointarna som var väldigt tydliga med vad som krävdes för att klara kursen.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

43 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»27 62%
Mycket bra»14 32%

Genomsnitt: 3.25

- Böcker/sidor som varit inscannade (snett) har varit jobbiga att läsa på datorn.» (Ganska bra)
- Uppdateringar kom regelbundet på kurshemsidan» (Ganska bra)
- Bra, uppdaterad ofta.» (Ganska bra)
- Lite sega uppdateringar av sidan ibland, men oftast bra.» (Ganska bra)
- Bra med mycket resurser och tydligt med schemat. kunde kanske haft alla coopers saker under resurser också» (Mycket bra)
- Kurshemsidan kom upp lite väl sent innan kursens början (vill jag minnas), men i övrigt fungerade det väldigt bra.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

43 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 11%
Ganska bra»18 41%
Mycket bra»7 16%
Har ej sökt hjälp»13 30%

Genomsnitt: 3.65

- På labbarna fans det inte mycket tid att få hjälp.» (Ganska bra)
- Handledarna fanns på plats och var hjälpsamma.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

44 svarande

Mycket dåligt»3 6%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»13 29%
Mycket bra»25 56%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.36

- Hade varit bra att få information om hur man bäst kodar i grupp INNAN projektet börjar.» (Mycket dåligt)
- Samarbetet i projektgruppen funkade inte.» (Mycket dåligt)
- Projektet var en utmaning men det fungerade bra» (Ganska bra)
- Kursen krävde mycket samarbete» (Mycket bra)
- Bra att man bled indelade i grupper eftersom man alltid annars jobbar med de man känner bäst» (Mycket bra)
- Var i en mycket bra projektgrupp, tummen upp! Projektet var det klart bästa med kursen.» (Mycket bra)
- Vet inte om jag hade tur, men vår projektgrupp fungerade ypperligt bra.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

44 svarande

För låg»0 0%
Låg»6 13%
Lagom»21 47%
Hög»9 20%
För hög»8 18%

Genomsnitt: 3.43

- Projektet var väldigt mycket att göra resten var nästan ingenting» (Låg)
- Väldigt ojämn fördelning. Om det går borde redovisning av projektet och programmet flyttas fram en vecka. Då slipper man ha projektet över sig när man ska plugga in två tentor. Jag tror vi utan större problem kunnat varit färdiga med projektet tidigare om vi bara hade haft pressen på oss.» (Lagom)
- Det gäller att verkligen komma igång med implementationsfasen av projektet redan i början, direkt efter designfasen, för att slippa jobba ihjäl sig sista veckan.» (Lagom)
- Att projektet tog upp så mycket tid jämnade ut arbetsbelastningen då tentan inte krävde mycket.» (Lagom)
- Projektets omfattning var oklart och medförde högre arbetsbelastning än nödvändigt.» (Hög)
- Speciellt i slutet under projektet.» (Hög)
- Alldeles för mycket med fyra-fem examinationsformer. Men det vet ni väl redan...» (Hög)
- Projektet behöver mer än fyra veckor» (Hög)
- Projektet blev en högre arbetsbelastning än vad många tror. Det var första stora projektet på högskolan och alla visste inte hur mycket tid som krävdes trots att det finns info om det. Men det är bra att få en uppstart inför den stora projektkursen i nästa period.» (Hög)
- För mycket obligatoriskt» (För hög)
- Från egentligen ingenting, till ett enormt arbete med projektet.» (För hög)
- Framförallt ojämn.» (För hög)
- Arbetsbelastningen var ojämnt fördelad, väldigt mycket att göra i slutet av kursen. Framförallt den här kursen som var orsaken.» (För hög)
- Eller i alla fall för ojämn! Labbarna som man har i början är på en MYCKET lägre nivå än vad projektet är. Skulle gärna börjat med projektet i början av kursen istället för när det bara var fyra veckor kvar.» (För hög)
- Själva arbetsbelastningen var inte så hög, men däremot ingick alla typer av examinationsformer i kursen och det var lite mastigt.» (För hög)
- Vi la ner dubbelt så många timmar på denna kursen som man borde, så med andra ord måste arbetsbelastningen varit hög, eftersom vi i min grupp ändå hade det relativt lätt att förstå och lära sig principerna.» (För hög)
- Samarbetet i projektgruppen funkade inte, så det blev mycket jobb man fick göra själv.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

44 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»23 52%
Hög»16 36%
För hög»4 9%

Genomsnitt: 3.52

- Börja ha 40-timmarsveckor istället... Alla är inte 18-åringar från Arboga som pluggar konstant i veckorna och åker hemhem över alla lov. Folk har ett liv här också.» (Hög)
- Samarbetet i projektgruppen funkade inte, så det blev mycket jobb man fick göra själv. Det var projektet som tog tid, tentapluggandet och det andra var lagom.» (Hög)
- Se kommentar ovan.» (För hög)
- Eftersom projektet ligger så sent så spenderade jag i alla fall de tre siste veckorna med att bara jobba med det. Detta gjorde att jag knappt hann med min andra kurs. Som sagt, skulle vilja att projektet låg tidigare så man kunde planera tiden bättre, och åtminstonde veta vad man skulle göra.» (För hög)
- På grund av denna kursen, den andra hade lagom arbetsbelastning.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

44 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»6 13%
Godkänt»22 50%
Gott»13 29%
Mycket gott»2 4%

Genomsnitt: 3.2

- Att gå igenom, och lära sig, massa designmönster som man designar efter med lite sunt förnuft känns korkat. Bättre att hitta en bra designpraxis istället för att hålla på med mönster. Om alla hade följt massa tråkiga mönster, hade det bara funnits ett mönster och utvecklingen hade aldrig gått framåt.» (Mycket dåligt)
- Kursen känns dåligt planerad, mycket av innehållet känns som sunt förnuft då man kommit i kontakt med det mesta som nämns på föreläsningarna innan.» (Dåligt)
- Intressant ämne, men ganska tråkiga föreläsningar då Olof bara läser upp vad som står i hans powerpoints, som i sin tur är hämtade direkt ur boken. Så man kan lika gärna läsa själv i kurslitteraturen. » (Dåligt)
- Kursen är lite flummig. Det känns som att man kan mycket, förutom namnen på alla de mönster som finns. Väldigt mycket som tas upp är sådana självklara saker som att en matbutik inte bör blinka i grönt och blått osv, mycket material kan skippas och istället fokusera på de bitar som är mer signifikanta och som faktiskt lär studenterna nya metoder och tekniker för att utveckla bra grafiska gränssnitt.» (Dåligt)
- Dålig föreläsare. Bra övningar.» (Dåligt)
- En kurs som berör ett intressant ämne men dock inte genomförs speciellt bra. För många obligatoriska moment.» (Godkänt)
- Mycket kunde göras bättre men det var ändå en hyfsad kurs.» (Godkänt)
- Bra labbar och uppgifter. Det kändes som att föreläsningarna kunde kortats ner avsevärt och fortfarande innehållit samma material.» (Godkänt)
- I början var det ingenting att göra, när projektet kom var det väldigt mycket, fast det visste man från början men trodde inte det var så stor skillnad.» (Godkänt)
- Kursen var inte mer än ok för min del. De flesta designmönster var självklara, bara att man inte visste vad de hade för namn. » (Godkänt)
- Kursen gav mig kunskap jag kommer kunna ha användning av, men den gjorde det på ett inte så bra sätt.» (Godkänt)
- Bra att man har en lite mer praktiskt kurs samtidigt som väldigt teoretisk (matte) så att man får avlastning» (Gott)
- Bra grunder i GUI» (Gott)
- Det var en ögonöppnade för mig (och antagligen ett antal andra) som aldrig förstått sig på det där med grafiska gränssnitt...» (Gott)
- Väldigt rolig och lärorik kurs. Man känner att man har de verktyg som behövs för att kunna designa sina egna program på ett bra sätt.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att man får ha anteckningar på tentan.»
- Tentan»
- Att projektet startas tidigt!»
- Slutprojektet, labbar.»
- projekt och labb-biten»
- Bra med projekt.»
- Projektet»
- Labbar och övningar har varit bra, lärt sig mycket på det. Visningen av alla projekt i slutet av kursen var jätte bra, man lärde sig mycket genom att se hur man "borde" utformat sitt program.»
- De obligatoriska övningarna, resurserna på hemsidan, de roliga exempel på dålig design och projektet»
- Anteckningar på tentan (kanske korta ner hur mycket man får ha med), labbarna innan projektet»
- Laborationerna»
- Labbar.»
- Övningarna och projektet var bra»
- Övningarna. Det var intressant att bli indelad i olika grupper så att man får olika åsikter om saker och ting, detta tror jag man lär sig mycket på.»
- Projektet, det var en bra del i kursen.»
- Projekt är bra.»
- Roliga och nyttiga övningar.»
- Projektet, kul att jobba i projekt. »
- Att man går igenom alla principer och mönster man behöver veta till tentamen och behöver i projektet (samt hur projektrapporten ska se ut)»
- Ja, men den behöver ses över. »
- Labbar»
- Övningarna var bra där man fick tänka igenom olika koncept och anpassa sig.»
- Projektet!»
- Cooper-grejerna var rätt bra»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ta bort tentan, ifall man ska ha så många obligatoriska moment som det är i kursen så är tentant överflödig.»
- De obligatoriska momenten... och en backend som faktiskt fungerar... :/»
- Tentan, kortas ner»
- Möjligen en vecka till för slutprojektet och bort med första alt andra labben. »
- man borde se över övningsbiten lite. Den kändes ofta oseriös och överflödig.»
- Svårt att säga, kursen var överlag bra.»
- Övningarna kunde behandla lite bättre ämnen känns olustigt att sitta och måla med kritor på chalmers.»
- Kombinera laborationerna med projektet istället för att ha dem separerade»
- Gruppindelningen till projektet. Antingen att man får bestämma själv eller att grupperna delas in efter ambition/tidigare betyg. Det är jobbigt då man hamnar i en grupp där ambitionen och studieresultaten inte stämmer överens.»
- Ett mer konkret projekt hade känts rimligt.»
- Mer information om projektet tidigare.»
- Föreläsningarna. Kändes som att de inte gav så mycket. Saker man väldigt enkelt kan läsa sig till. Mer komplexa grejer eller inga föreläsningar alls. Årets föreläsningar var onödiga med facit i hand.»
- Det var för många examinationsmoment i kursen! Jag föreslår att se till att antingen ha tenta eller projekt i slutet av kursen (om den i övrigt ska se likadan ut till nästa år), men inte både och som nu.»
- Det bör tas upp mer angående "konstruktion av grafiska gränssnitt", alltså konkreta saker kring implementationen. Saker som MVC/MVP och hur dessa kan implementeras i icke-triviala fall. Man var ganska oförbered på hur man ska strukturera en lite större GUI-applikation.»
- Kanske borde han visa upp några av labbarna vi gjorde ( labb 2). Då vi gjorde en receptbok. Han kan visa bra och mindre bra grejer man kan tänka på. »
- Projektet bör ligga tidigare! Som det är nu får man inte ens uppgiften förrän fyra veckor innan det ska lämnas in. Det är för lite tid. Kanske borde kursen inte ha fyra obligatoriska moment (övningar, labbar, projekt och tenta), utan lägga mer tid på något, t.ex. projektet. Min tanke är att man tar bort labbarna (som ändå inte gav så mycket), lägger in en obligatorisk lektion där man lär sig använda netbeans, och påbörjar projektet tidigare. Med det upplägget kan man starta projektet kanske en vecka efter att kursen har påbörjats.»
- Inte ta med alla moment i kursen.»
- Färre examinationsformer.»
- Det är för många moment på kursen, dvs övningar, projekt, projektrapport, tenta osv. Åtminstone kunde rapporten strykas.»
- Lite mer entusiasm hos Börje. Menar inget illa han är en bra lärare men verkade ibland tycka att det var lite tråkigt.»
- Mer om hur netbeans funkar med tanke på att det är en stor del av kursen, fick känslan av att man fick lära sig mycket själv, sen kändes det som att det var för mycket grafiskdesign i projektet (knappar, logo mm) kändes inte som de tillhörde kursen. »
- Eleverna bör få öva sig i att utforma dialogrutor och menyer samt få mer exempel på hur dessa ska se ut (inte bara generell information som kan vara svår att applicera när det väl gäller)»
- läs fråga 13»
- Mer tid åt projektet eller bättre backend så att fokus inte hamnar på programmeringen»
- Bättre krav på rapporten, mer riktlinjer då vi inte har haft ingenjörskompetens ännu»
- Kanske lite mindre fokusering på designmönster och mer om olika tekniker för att minska excise och liknande.»
- Jag kan inte säga exakt hur det ska ändras, men det kändes som att antingen föreläsningarna eller boken var överflödiga, då föreläsningarna mer eller mindre var en förenklad uppläsning av boken. Det känns som att det skulle ge mer om det var något som skilde dem åt...»
- Väldigt många moment. Labbar, obligatoriska lektioner, föreläsningar, projekt och tenta... Sen tycker jag att projektet innehöll på tok för mycket kodande när den inte betygsattes och det viktiga med projektet egentligen var gui delen. En del som man höll på relativt lite om man jämför med kodtiden.»
- Eftersom kursen inte handlar om att koda lika mycket som att tänka och designa gränssnitt (detta sades av läraren redan första dagen) tycker jag att större delen av arbetet inte ska behöva spenderas på att koda (detta till viss del i labbarna, men främst i projektet, där vi dessutom fick höra att det var handhavande fel när programmet vi behövde använda, NetBeans, krånglade å det grövsta). Tentan borde omstruktureras, så att svårigheten ligger i att faktiskt kunna kursen, inte att hinna skriva hela på utsatt tid.»

16. Övriga kommentarer

- Kursens undervisning och literatur kunde sammanfattas på ett A4.»
- OK kurs. Rätt rolig.»
- God övning att få jobba med främlingar, men samtidigt blir det svårt att få igång någon som inte jobbar som den ska. Många olika obligatoriska moment, svårt att få översikt över vad man behövde göra»
- För att vara en kurs med litet fokus på att skriva programkod så fick man arbeta väldigt mycket med just detta när man arbetade med projektet, vilket kanske inte var optimalt.»
- Jag upptäckte vid tenta plugget att han faktiskt haft bra powerpoint presentationer men han är tyvärr väldigt tråkig att lyssna på vilket gör att man inte orkar lyssna ordentligt. »
- Trevlig kurs»
- FÄRRE EXAMINATIONSFORMER.»
- Kul kurs. »
- Det känns som att de obligatoriska momenten i kursen skulle kunna tonas ner lite. Labbar, projekt, tenta OCH obligatoriska övningstillfällen känns lite i överkant, övningstillfällena känns som att de är obligatoriska enbart för att ingen skulle gå annars, då de inte alltid var speciellt stimulerande. Lägg krutet på att göra undervisningen intressant istället för att göra den obligatorisk.»


Kursutvärderingssystem från