ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09lp2åk2: KTK111 Kemi för ingenjörer

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-17 - 2010-01-25
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»2 6%
Cirka 20 timmar»7 24%
Cirka 25 timmar»6 20%
Cirka 30 timmar»11 37%
Minst 35 timmar»3 10%

Genomsnitt: 3.2

- återigen glömmer lärarna bort att vi läser TVÅ kurser parallellt och tror att vi läser deras kurs på helfart.» (Cirka 30 timmar)
- Att göra testen på nätet tog väldigt lång tid!! » (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

29 svarande

0%»1 3%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 17%
100%»23 79%

Genomsnitt: 4.68


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»16 55%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 10%

Genomsnitt: 1.96

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»14 73%
Nej, målen är för högt ställda»4 21%

Genomsnitt: 2.15

- Eller både och. Man gick inte in så djupt på något område så det blev inget som var svårt att lära sig för att det var svårt, bara det att det var mycket olika saker att hålla reda på.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Det är väldigt mycket som ryms i kursen och då det bara är en period innebar det mycket information på kort tid. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»3 15%
I viss utsträckning»10 50%
Ja, i hög grad»6 30%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.25

- Tentan var uselt förberedd och lärarna var minst sagt inkompetenta och opedagogiska dessutom inte tillmötesgående.» (Nej, inte alls)
- många missar i tentan» (I viss utsträckning)
- Jag tycker att övningstentan vi fick ut innan var för enkel, men själva tentan var svårare vilket var bra, men samtidigt lite konstigt eftersom de borde motsvarat varandra svårighetsmässigt.» (I viss utsträckning)

6. Vad var bra med de diagnostiska testerna?

- Testerna gjorde det lättare att Inte hamna efter.»
- Man har tvingats jobba flitigt under hela kursens gång.»
- Man lärde sig, läste boken och låg i fas.»
- bonus till tentan, men hårdare betygsgränser gjorde detta mindre viktigt»
- Man ser tydligt vad som förväntas, och kan hålla sig i fas.»
- Gjorde att man alltid låg i fas.»
- Att man var i fas i stort sett med föreläsningarna»
- I och med bonuspoängen motiverades man till att studera under kursens gång och inte lämna allt till sista dagarna. Mycket bra system»
- Det var ett bra sätt att hänga med i kursen och få sig en uppfattning om hur svår tentan skulle bli. Ett väldigt bra verktyg!»
- Även fast de var ganska svåra och man fick lägga ner väldigt mycket tid på testerna så var de bra eftersom man var tvungen att verkligen plugga under hela läsperioden.»
- Bra att läsa in sig på avsnittet.»
- Visade vad man behövde kunna»
- Övergripande och ledning vid läsning i litteraturen»
- Löpande tester gör att man hela tiden är i fas och inte upptäcker i lv7 att maninte kan någonting.»
- Tvingad till läsning, vettiga frågor, »
- lättare att hänga med i kursen, ställer krav på en själv att läsa»
- Att man hängde med i kursen från början, de speglade relativt bra frågorna på tentan.»
- speglade bra innehållet i kursen. gör att man lättare hänger med under kursen - och inte väntar till sista veckorna. »
- Man läre sig vissa saker»
- inget! »
- INGET!!!»
- Tanken med dem var bra,det gjorde att man låg i fas och läste i boken.»
- Bra för att man var i fas under perioden. »
- Att man börjar med läsningen direkt.»

7. Vad var inte bra med de diagnostiska testerna?

- Väldigt dåligt formulerade frågor! Tolkningsproblem var vanligt! »
- Fruktansvärda mängder stav- och syftningsfel pga snabbt ihopslängda frågor är inte okej. Det var alldeles för mycket fel i inlämningarna vilket mångdubblade tiden man fick lägga ner på dem. Att behöva sitta och gissa vad svarsalternativen BORDE betyda är inte direkt främjande för kvantiteten inhämtad kunskap. Ni måste inse att det tar längre tid än ni tror att administrera ett så stort projekt som ni gav er på. Skall det vara meningsfullt måste det skötas bättre!»
- Testen tog alldeles för lång tid. De var för svåra eftersom man inte visste hur många rätt det skulle vara på varje. Dessutom var ofta frågorna fel och omöjliga att svara på. »
- många otydliga och svåra uppgifter vars lösningar i många fall inte gick att hitta i boken»
- Stavfel, syftningsfel, missade ord eller delar av meningar, fel svar, svårtolkade frågor. Var och en av dessa saker hände inte bara en eller två gånger, utan i princip efter varenda föreläsning! Fel svar eller felformulerade frågor är värst eftersom man blir osäker och tror att man förstått något fel när det egentligen handlar om att frågan är fel.»
- Svårt att veta vilket som var rätt, frågorna var klurigt formulerade. Tycker det ska testa kunskapen och inte om man fattar hur frågan är ställd.»
- Att man ibland ej visste hur många alternativ som var rätt»
- Ingenting»
- Både frågorna och svarsalternativen var ofta svåra att förstå eller rentav felformulerade. Det var ofta svårt att veta om man uppfattat frågan rätt. Om man ska testa kunskap inom ett område ska det inte behöva vara att förstå frågan som är det svåraste hindret för att kunna svara rätt. Det måste bli bättre med tydligare formulerade frågor! Sen hade det varit bra om man fick se även de svarsalternativ som var fel när lösningarna kom upp på nätet så att man kan lära sig även av det.»
- Lite dumt att man man inte visste hur många alternativ på varje fråga som var rätt. Också dåligt att man bara fick poäng på frågan om man svarade helt rätt. Kryssar man i 3 alternativ och det ska vara 4 alternativ som är rätt borde man få delpoäng i alla fall.»
- För många tester. Kom inte upp i tid. Olika många försök. Fel på vissa frågor.»
- De var ostrukturerade och gav egentligen ingenting eftersom de ofta var så dåligt formulerade.»
- Orättvisa. Minsta fel gav ju stora poängavdrag.»
- Felskifter, buggar, för få frågor. Svåra och otydligt formulerade frågor i flera fall»
- Många frågor var tvetydiga.»
- Oklara frågor, svårt att veta vad som är rätt, en och annan bug som behöver dödas»
- tung arbetsbelastning, dålig utformning med oklara och/eller felaktigt ställda frågor. tekniska "barnsjukdomar".»
- Frågorna var ofta krångligt formulerade, mer tid fick läggas ner på tolkning av frågor än på att hitta informationen.»
- mindre bra formulerade frågor från och till...»
- Det man lärde sig var ju bara punktkunskaper. Gav ingen ytterligare förståelse. Lite löjligt att de som arbetade fler tillsammans fick flerst poäng eftersom de tillsammans hade flest försök. Det blir liksom mer en jakt efter poäng än kunskap.»
- Det var endast tolkningsfrågor så resonemangen kring frågorna var inte kopplade till ämnet kemi. Därmed förbrukades mycket tid som kunde disponerats annorlunda. »
- Det var på tok för svåra i förhållande till övriga kursen och tentamen. Mycket dåligt!!!! »
- Frågorna var alldeles för svåra, hörde inte alls till det man skulle kunna. Handlade bara om hur noga man läste boken (helst skulle det tydligen vara ord för ord 4 gånger). Sen var det rätt mycket fel med dem också så kändes inte helt hundra!»
- För stor press som blev ett stressmoment. Varje test tog otroligt lång tid och gav inte så mycket som det var tänkt att göra. Flertalet frågor var felformulerade vilket gjorde det svårt att hitta korrekt svar efter tolkning av vad för svar som egentligen söktes. Kändes inte som att all den tiden endast var värd 10 bonuspoäng, hade nog gett mer att läsa i boken och lösa uppgifter den tiden istället. »
- Iblad var de lite för svåra, och svaren stämde inte alltid.»


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»3 10%
Ganska liten»8 27%
Ganska stor»14 48%
Mycket stor»4 13%

Genomsnitt: 2.65

- lärde mig inget på föreläsningarna. hade inte ens nytta av anteckningarna» (Mycket liten)
- Kursen är bred, vilket gjorde det svårare att ta till sig allt och hänga med. Viktigt att förstå grunden först.» (Ganska liten)
- Det har inget med lärarna att göra, jag studerar bäst med kurslitteratur på egen hand» (Ganska liten)
- Det var ändå förhållandevis mycket som vi fick läsa själva i böckerna» (Ganska stor)

9. Vad var bra med föreläsningarna?

- Ger oss en större förståelse. Besvarar frågor som inte boken svarar på.»
- Grundläggande undervisning har fungerat bra tycker jag»
- Man fick saker förklarart och introducerat vilket gjorde det lättare att läsa i boken sedan»
- man fick en överblick över det man skulle läsa»
- Välstrukturerat»
- Det mesta var bra»
- Variation i och med två olika föreläsare»
- Det var bra då föreläsningarna kom upp på hemsidan innan föreläsningen eller då man fick ut dem på lösblad.»
- Att ni gick igenom det som stod i boken.»
- Följde boken hyfsat.»
- Magnus»
- Lärorika»
- fingervisning till vad som var viktigt att fokusera på i kursboken»
- ok»
- Bra med utdelade föreläsningsanteckningar de sista föreläsningarna. Bra att vi mot slutet räknade uppgifter tillsammans på tavlan.»
- de få u-tube klipp som visades»
- Bra när det stämde! Höll sig till ämnet!»
- Att strukturera upp vad som var väsentligt i kursen, vart fokus låg. »
- De gav i vissa fall behövlig förståelse av något som i boken var mer svårförstått.»

10. Vad var inte bra med föreläsningarna?

- Ibland var det "flummigt". Kursen kändes lättare än vad det va.»
- Kommunikation är inte alltid så lätt. Många svar på studenters frågor behandlade något helt annat än frågan gällde.»
- De två lärarna sa emot varandra ibland»
- kändes som att man bara snuddade vid det man skulle läsa och förstå senare, dvs det gicks inte in på djupet alls»
- Inget jag kan komma på»
- De två föreläsarna var inte alltid synkade»
- Vissa områden som man aldrig hört talas om förrut, t. ex hybridisering gick lite väl fort i början tyckte jag. »
- Ostrukturerat. Dåligt förberett, inga power pont utlagda och ibland flera dagar efter föreläsingen.»
- De var inte sammanhängande och det kändes som om lärarna inte hade någon kommunikation mellan varandra.»
- Göran»
- ibland dåligt sammspel mellan föreläsarna, ett jäkla hopp mellan salar»
- ibland svårt att omsätta till "värdefull" kunskap»
- ok»
- Dåligt att ´,hemsidan inte riktigt hann med föreläsningarna. Sidhänvisningar, lösningar på kapitlets uppgifter, föreläsningsanteckningar kom ut ganska långt efter själva föreläsningen. men sen kom allt i en hög på slutet»
- upplägget, rörigt»
- Det har haft dålig komunikation sinsimellen. Lektionerna har varit röriga. »
- Lite för mycket felräkningar vilket gjorde att man inte riktigt litade på det helt!»
- Mycket information på kort tid som bara blev en enda stor röra i huvudet. »
- Ibland var de lite ostrukturerade.»

11. Vad var bra med övningstillfällena på fredagarna?

- Deltog inte»
- Man fick hjälp med det som var oklart på föreläsningarna.»
- Kunde inte medverka.»
- Var ej närvarande en enda gång»
- Var aldrig på dom»
- Gick aldrig på dom.»
- var inte där»
- Gick aldrig»
- Att dom fanns»
- har ej deltagit»
- Var inte där»
- var inte med....»
- Att det fanns möjlighet att gå dit»
- gick inte dit»
- Var aldrig på dem!»
- Att inte så många var där vilket ledde till att man kunde få hjälp. »
- Jätte bra att ha tid för frågor.»

12. Vad var inte bra med övningstillfällena på fredagarna?

- Deltog inte»
- De var dubbelbokade med en anna föreläsning. Trots att vi påpekade detta när tiden skulle väljas blev det fredagar eftersom vi bara var 6 st från TM och I:arna skrek mer...»
- Var aldrig på dom»
- De krockade med annan undervisning för TM-studenter.»
- var inte där»
- Att det bara fanns ett, som krockade med annat...»
-
- Var inte där»
- var inte med....»
-
- Var aldrig där!»
- Att kösystemet inte riktigt följdes av lärarna. Blev att specifika personer fick betydligt mer hjälp än vi andra. »
- Ibland var det lång kö för att få fråga ngt.»

13. Vad var bra men kursboken?

- Den täckte det mesta. Väldigt informationsrikt.»
- Detaljerad, och inte så farligt repeterande som många amerikanska böcker i samma tjocklek.»
- Lättläst, bra med bilder»
- bra illustrationer och upplägg»
- Välstrukturerad, pedagogisk och lagom att läsa i.»
- Lätt att förstå, och mycket bilder som gjorde att man fattade vad de menade.»
- Kursboken var otroligt bra, en av de bästa hittills under min Chalmerstid»
- Allt, hel grym bok»
- Bra upplägg med mycket färgbilder som gör det lättare att förstå. Ganska lättläst bok.»
- Bra bok. Pedagogisk, lätt att läsa.»
- Den var väldigt informativ.»
- relevant, bra»
- Bra bilder, lagom svår nivå. Mycket uppgifter»
- Grundlig»
- tydlig, bra bilder, figurer och framför allt hänvisningar i marginalen till tidigare stycken och kapitel»
- lätt att förstå - pedagogisk och genomgående»
- Ganska lättläst för att vara en kemibok på engelska. tydlig.bra med uppgifter.»
- Allt! tyvärr var kursen alltför omfattande men kursboken var bra.»
- Förhållandevis lättläst!»
- Låg på en bra nivå, inte för svår och inte för lätt!»
- Den var tydlig och relativt lätt att förstå. »
- Lagom lättläst och övergripande.»
- Den var ganska lättläst med bra bilder och en introduktion till varje kapitel med verklighetsanknytning.»

14. Vad var inte bra men kursboken?

- Det är tung! Mycket information, svårt att veta vart man ska lägga mest tid på.»
- inget speciellt. Vikten ev, men innehållet prioriteras»
- Uppgifterna»
- mycket text»
- Diverse småfel här och där, men så är det ju med en förstaupplaga.»
- Tycker boken var bra, lite väl tung kanske,)»
- För tung»
- Tung!»
- Väldigt tung och ibland lite för mycket text.»
- den var tung»
- TUNG!»
- ibland svårnavigerad, speciellt om man inte har full koll på termer»
- väldigt omfattande»
- för tung»
- Tung»
- Lite väl mycket text om saker som inte kändes relevant, lite för mycket detaljkunskap.»
- Tung bok, svårt att hinna med att läsa alla sidor då man faktiskt inte kan lägga all in tid på endast ett ämne i perioden. »
- Den var så tung.»

15. Vad var bra med materialet i Pingpong?

- Pingpongmail»
- Snabbt och enkelt sätt att nå ut till alla, och bra att samla all eventuell information på ett gemensamt ställe.»
- uppdateringar osv»
- Föreläsningsanteckningarna»
- Upplägget»
- Har inte så mycket att säga om det, men det fungerade väl bra. »
- bra»
- Bra powerpoints. »
- att det fanns tillgängligt...»
- mkt bra struktur, överskådligt»
- snabb kommunikation»
- Det var bra struktur, lätt att hitta.Lätt att kommunicera med lärarna»
- inget, .»
- Bra sätt att kommunicera.»
- Man blev tvungen att sitta med näsan i boken många timmar. »

16. Vad var inte bra med materialet i Pingpong?

- Tekniska problem»
- Att det inte fungerade som tänkt»
- Återigen var enkäterna efter varje föreläsning under all kritik när det gäller korrekturläsning. Att läsa igenom frågorna (och ev. beräkna dem) 10 minuter efter att man skrivit dem borde inte vara så himla krävande. Mot slutet av kursen antog man helt enkelt att det var fel på frågorna snarare än att man svarat fel, helt enkelt eftersom det alltid tidigare varit några fel.»
- Svårt och hitta ibland»
- bra»
- Som student önskar man gärna att föreläsnings materialet läggs ut iförväg, vilket inte var möjligt tydligen.»
- Att det var i pingpong...»
-
- iphone klarar inte av Java....»
- Det kom inte ut i tid»
- testerna fungerade sällan»
- Det kom inte alltid upp i tid utan några dagar senare än sagt!»
- Krånglade en hel del till en början. »
- Bristfällig kontroll av att testen funkade innan vi fick göra dem.»

17. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 6%
Ganska stor»9 31%
Mycket stor»18 62%

Genomsnitt: 3.55

- Speciellt kursboken» (Mycket stor)

18. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»3 10%
Ganska dåligt»7 25%
Ganska bra»12 42%
Mycket bra»6 21%

Genomsnitt: 2.75

- tänker främst på hemsideadministration...pingpong är ju ett kapitel för sig» (Mycket dåligt)
- kändes ganska oplanerat, kanske var för att det var en ny, eller omgjord, kurs» (Ganska dåligt)
- Blev ändå ganska bra rent administrativt mot slutet.» (Ganska dåligt)
- Jag tycker materialet lades ut lite sent.speciellt facit till uppgifterna till resp kap. Tycker att de borde kunna lösas i förväg och läggas ut direkt» (Ganska bra)
- Testerna kom oftast ut lång tid efter föreläsningen vilket gjorde att det samlades på hög och det blev stressigt. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

19. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»11 37%
Mycket bra»12 41%
Har ej sökt hjälp»4 13%

Genomsnitt: 3.58

- Både på fredagar(antar jag, har aldrig varit där) och via mail/pim» (Mycket bra)
- men andras frågor har jag upplevt obesvarade lite för ofta pga missförstånd» (Har ej sökt hjälp)

20. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 13%
Mycket bra»24 82%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.89

21. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»10 34%
Hög»15 51%
För hög»3 10%

Genomsnitt: 3.68

- När man var klar med alla tester (som tog väldig tid när man gjorde dem) så var det inte så farligt!» (Lagom)
- Det var väl ganska lagom, men det gick väldigt fort framåt och kursen inkluderade kanske lite väl många kapitel. Blev så många olika områden som ingick, mycket att hålla reda på. Sen var det lite svårt att veta hur detaljerat man var tvungen att kunna allt.» (Hög)
- Svårt att veta hur svårt tentan skulle bli så det var lite svårt att veta hur man skulle plugga» (Hög)
- om man som examinatorn föreslog hade läst varje kapitel "minst två, helst 3 gånger" hade detta tillsammans med webfrågorna tagit säkert 40 h/vecka. som tur var gjorde nog inte så många detta, då hade vi nog haft större andel underkända på vår andra kurs...» (För hög)
- Testerna, läsa boken och uppgifterna tar alldeles för mycket tid. Kan inte prioritera endast en kurs. » (För hög)

22. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»15 51%
Hög»12 41%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.44

- Kemikursen var ganska tung, men det jämnades ut av att industriella marknadsföringen inte var lika tung. » (Lagom)
- Engagemang i studierelaterade föreningar inberäknat.» (Hög)


Sammanfattande frågor

23. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»6 20%
Godkänt»12 41%
Gott»9 31%
Mycket gott»1 3%

Genomsnitt: 3.1

- Kursen har gett ett ganska förvirrat och aningen oseriöst intryck med felskriven tentates (på flera punkter!, fanns det ingen som kunde korrekturläsa?), svårförsåeliga frågor i de diagnostiska testerna på internet, pingpong som fungerat sisådär, genomgång av övningstenta med en föreläsare som inte kan svaren och som inte kollat igenom frågorna innan och därför inte vet att det är fel i tesen, felprogrammerat testprogramm så att man får fel trots att man svarat rätt och måste påpeka detta (vilket inte är helt lätt att våga sig på, man vill ju ändå tro att det gjorts rätt från början) osv Det är svårt att bygga upp ett förtroende för kursen när det ser ut så här. Det blir snarare så att man blir misstänksam och skeptisk mot allt, även det som egentligen är bra, vilket är väldigt synd.» (Dåligt)
- Dåligt genomfört av kursansvarige» (Dåligt)
- Är det svårt att hålla sig till det svenska språket fullt ut så byt hellre, vi förstår engelska också om ni tycker det är lättare.» (Godkänt)
- Enkäterna i pingpong drar ner rejält.» (Godkänt)
- Överlag bra, dock finns stora möjligheter att förbättra kursen avsevärt!» (Godkänt)
- Men inte mer!» (Godkänt)

24. Vad var särskilt bra med kursen och ska definitivt vara kvar?

- Testerna ska vara kvar.»
- inlämningsuppgifterna under kursens gång, men definitivt inte oförändrade!»
- Boken»
- boken»
- Enkäterna (+ korrekturläsning!) Välstrukturerade föreläsningar»
- Upplägget»
- Boken, testfrågorna»
- De diagnostiska testen bör absolut vara kvar.»
- De obligatoriska testerna var bra, gör att man hänger med från början.»
- Boken»
- magnus»
- Testera är bra och gör det lättare att läsa in kurslitteraturen.»
- boken, pingpong, webfrågorna»
- testerna»
- Strukturen i pingpong»
- boken»
- Utveckla testerna så tycker jag att de ska vara kvar!»
- Slides som läggs ut på hemsidan för att ge struktur i arbetet. »
- Det som hjälpte mig mest var de obligatoriska testen efter varje föreläsning. »

25. Vad var särskilt dåligt med kursen och måste förändras till nästa år?

- Skulle varit bra med mer läsanvisningar, då det är svårt att veta hur mycket man ska lägga ner på varje kapitel. Ännu svårare blev det när vi inte hade några gamla tentor att öva på!»
- Språket!...stava, syfta och formulera bättre i alla lägen. Om det känns för jobbigt så fokusera ALL kraft på viktiga moment så som TENTAN tex...det är inte okej med slarvfel i tesen på något sätt.»
- Tentamen..läs igenom den innan!»
- testerna samt betygsgränserna på tentan planering och förberedelse inför föreläsningarna från föreläsarna»
- Bättre kontroll av frågorna innan de läggs upp i pingpong. Speciellt då facit inte finns förrän portalen stängts måste man kunna lita på att om man fått fel är det faktiskt fel.»
- Tentamen, väldigt dåligt disponerad tentamen»
- Mera struktur och bättre koll från föreläsarnas sida på varandras ämnen. Är det inte lite konstigt att undervisa i en kurs och inte kunna det den handlar om? Bättre formuleringar på frågor och svarsalternativ. De diagnostiska testerna måste naturligtvis ha rätt svar så att man får rätt om man har gjort rätt. Korekturläs tentan!! »
- I början sa ni att testerna skulle läggas ut inom 24 h efter föreläsningen, men ofta dröjde det längre, vilket var lite dåligt. Sen tycker jag att ni borde vara noggrannare när ni gör tentan, verkade inte som att ni kontrollerade frågorna eftersom det var en del fel i den, främst då i första uppgiften. Det gjorde att i alla fall jag kom helt ur fas när man på första frågan inte förstår hur man ska göra och tror att det är man själv som är dum. Det gick åt ganska mycket tid till att fundera på en fråga som man senare fick reda på var fel. Så många fel borde det inte finnas i en tenta. Även fast man fick sitta en timme längre hjälper inte det så mycket.»
- Bättre förberedd. Bättre inställning hos lärarna. Kändes ibland som att de inte tyckte att kursen var viktig.»
- Det krävs mer kommunikation mellan lärarna. Tydliga direktiv om vad som gäller. Frågesystem måste ses över det var inte bra för fem öre. Man lärde sig absolut ingenting på dem utan de gjordes mest för bonuspoängen och så ska det inte vara.»
- kontrollera att tentorna är korrekt skrivna innan dom ska lösas»
- TENTAN! Gör om, gör rätt! Skickar dålig signaler och försämrar Chalmers varumärke med en sådan slarvig tenta. Studenterna lägger ner mycket tid för att förbereda sig och då kan man som motprestation definitivt förvänta sig att examinatorn gör det samma. Hoppas detta var en engångsföretelse. Mänskiligt att göra fel trots allt. En annan sak man kan anmärka på är att 50 poäng på tentan var kryss påståeenden (S/F) dvs 25 "gratispoäng" med slumpens hjälp.....Känns inte Högskolemässigt om man frågar mig.»
- testerna, tänk igenom dom en gång till, inga labbar :(»
- webfrågorna. måste utformas på ett annat sätt så att de blir tydligare och lämnar mindre utrymme att "taktikklicka". som det var nu var det en timme kemi och två timmar sannolikhetsberäkning»
- allt för många miss i tentan.... inte ok!»
- Allting kändes lite segt. Lärarna hade väl mkt att göra eftersom kursen gick för första gången, men jag tycker det borde varit bättre förberedda med t.ex. lösningar till uppgifter osv. De har gjort sitt bästa, det tvivlar jag inte alls på.»
- tentamen!!! den var så dålig att vi fick en extra timme i kompensation! lika ofullständig var övnigstentamen som vi fick veckan innan tentan!»
- »
- Testerna måste utvecklas och föreläsningen förbättras något!»
- Ändra testen till antingen färre eller mer grundläggande så att de inte tar för mycket tid då det blir stressigt om man hinner inte ta in lärdom av dem.»
- Den måste bli mer strukturerad.»

26. Övriga kommentarer

- En övningstenta gjordes, det var bra! Genomgången av övningstentan var mindre bra! Magnus var inte förberedd. Examinationen var flummig! Det var många fel på tentan. Väldigt dåligt! »
- Kursen som helhet har varit bra, men examensformerna är under all kritik...bedrövligt!»
- Tentan och övningstentan var avsevärt lättare än de frågor som ställdes via pingpong, trots att de på något sätt skulle avspegla vad man kan förväntas kunna. Antingen behöver de vara lite lättare, eller så måste tentan mer återspegla det som sagts på föreläsningar och som sedan kontrollerats på nätet.»
- Bra jobbat Magnus och Göran!»
- Ett fel kan man göra men en tenta som är fel på flera ställen ger ett väldigt oseriöst intryck, särskilt om minst två par vana, proffsiga, uppmärksamma ögon rimligtvis borde kollat igenom den...»
- Sen tycker jag också att det under hela kursen har känts som att ni lite tycker att det är "waste of time" att vi I:are läser kemi, att ni inte förstod vad vi hade där och göra och som att vi slösade med er tid. Känns lite tråkigt då i alla fall jag är väldigt intresserad av kemi, vilket man faktiskt kan vara även fast man inte valt att plugga det som huvudämne. Jag tycker inte att man ska bli särbehandlad bara för att man läser I. Även fast ni inte gjorde det medvetet kanske ni kan tänka på det till senare kurser. Lite som med felen i tentan, ni verkade inte bry er tillräckligt om den här kursen för att kontrollera frågorna. Annars tyckte jag själva kursen var riktigt bra, men jag störde mig lite på det här.»
- Kursen gav en ordentlig överblick över ämnet, saknar nästan att det inte var några labbar»
- Att övningstentan och sedan även ordinarie tentamen innehöll fel tycker jag inte acceptabelt.»
- Trots bristerna på strukturen tyckte jag att kursen var rolig och givande.»


Kursutvärderingssystem från