ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


FEM-modellering V11, LMU120

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-18 - 2011-03-30
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»4 16%
Cirka 25 timmar»9 37%
Cirka 30 timmar»7 29%
Minst 35 timmar»4 16%

Genomsnitt: 3.45

- Då avser jag en "vanlig" läsperiod och inte en förlängs som vi hade nu!» (Cirka 20 timmar)
- Svårt att bedömma för det blev väldigt mycket det första och de två sista veckorna blev det ingenting.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

24 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 8%
100%»22 91%

Genomsnitt: 4.91

- va sjuk den övriga delen» (75%)
- ej uppg 6 delarna av undervisningen» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 16%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 4%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 75%

Genomsnitt: 3.37

- Kommer ej ihåg.» (Jag har inte sett/läst målen)
- bra om samma datum står på båda ställen i kurs pm så blir det lättare att förstå» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»22 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Poängterar bara att denna kurs bygger på att man har klarat av hållfasthetsläran som är perioden innan. Dvs har man inte klarat den på första försöket så falerar även denna kursen.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 14%
Ja, i hög grad»15 71%
Vet ej/har inte examinerats än»3 14%

Genomsnitt: 3

- Mycket bra upplägg av kursen, kan arbeta i eget tempo. Fått mycket bra kunskaper inom FEA samt runt fem. » (Ja, i hög grad)
- Det är ju ingen tenta i denna kursen.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»5 20%
Ganska stor»9 37%
Mycket stor»9 37%

Genomsnitt: 3.08

- Föreläsningarna gav mig ingenting » (Mycket liten)
- Största delen av inlärningen skeddde under "datortiden" med assistans av undervisaren» (Ganska stor)
- Bra genomgångar! » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»6 25%
Mycket stor»18 75%

Genomsnitt: 3.75

- Mycket bra litteratur!» (Mycket stor)
- Eftersom det var en knappologi. Annat utdelat material har varit mycket användbart» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 30%
Mycket bra»15 65%

Genomsnitt: 3.56


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»5 20%
Mycket bra»18 75%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.7

- För mycket folk på övningarna, tog lång tid innan man fick hjälp» (Ganska bra)
- lite för lite tid i början kanske två lärare första -tredje övningen??» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 29%
Mycket bra»17 70%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.7

- Va en gruppuopgift » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 33%
Hög»12 50%
För hög»4 16%

Genomsnitt: 3.83

- Till en början känndes det väldigt högt men sedan blev det bättre.» (Lagom)
- Hög i början låg i slutet, upplägget va ju frivilligt. » (Hög)
- Men det va nyttigt och våran grupp kom igång lite sent.» (Hög)
- hade inte den andra kursen varit lagom hade jag inte klarat att hänga med» (För hög)
- Fem rapporter är lite mycket. Hade varit bra med tre och sen lite mer övningar för att lära sig programmet» (För hög)
- Tar väldigt mycket tid.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»11 45%
Hög»11 45%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.5

- Eller rättare sagt den hade varit lagom om den gått på 7 v. ist!» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 8%
Gott»10 41%
Mycket gott»12 50%

Genomsnitt: 4.41

- Kan vara den bästa kursen hittills på chalmers.» (Mycket gott)
- Bra lärare.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gert :D»
- Det var bra att Gert tryckte på från början att man ska ungefär snitta en rapport i veckan, samt att det var bra att vara flera i gruppen.»
- upplägget»
- Gert som lärare. Kopplingen till handberäkningar. »
- Upplägget »
- Inlämningsuppgifterna»
- Att det inte är en tenta utan flera labrapporter i kursen. Detta är en välkommen omväxling.»
- Knappologin och "Matlabinslaget"»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Hade nog inte varit helt fel med nån mer schemalagd övning»
- Ny undervisningssal»
- kanske någon uppgift som är kortare så hade arbetsbelastningen blivit mer lagom»
- Gärna flytta föreläsningarna till en riktig föreläsningssal, typ beta eller alfa.»
- Färre rapporter»
- Annan projektor samt sal »
- Hjälp med beräkningar för de som inte klarade hållfasthetsläran bör finnas.»
- Inte ha en datasal på varje sida korridoren! Det kanske är salbokarens ansvar men ändå...»

16. Övriga kommentarer

- Bra och intressant kurs!»
- bra lärare»
- mkt bra kurs som ger ökad förståelse för hållf. »


Kursutvärderingssystem från