ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


12lp1åk3: IOE011 Ekonomisk analys3, IOE011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-11-19 - 2012-12-03
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 23%
Kontaktperson: Marcus Holgersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»4 19%
Cirka 20 timmar»6 28%
Cirka 25 timmar»6 28%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»4 19%

Genomsnitt: 2.76

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»1 4%
75%»7 33%
100%»12 57%

Genomsnitt: 4.42


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 25%
Målen är svåra att förstå»2 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 25%

Genomsnitt: 2.65

- Målen är det inga fel på men däremot är kursen lite rörig så man kopplade inte så lätt målen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2.05

- Målen ger en bild av mer än du faktiskt hinner lära dig pga. ett stort ämne. Ser man tillbaka på målen stämmer de dock ganska bra.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»8 40%
Ja, i hög grad»10 50%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.55

- Borde varit lite mer analyserande frågor» (I viss utsträckning)
- Lite lång examination då frågorna ställs om saker du kan utveckla ganska mycket. Värsta som finns är när man tvingas lämna en fråga pga. tidsbrist... Men bra tenta ändå.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»3 15%
Ganska stor»12 60%
Mycket stor»4 20%

Genomsnitt: 2.95

- Lektionerna var väldigt varierande, ibland kunde man gå därifrån och ha lärt sig massor och ibland nästan ingenting.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 10%
Ganska stor»10 50%
Mycket stor»8 40%

Genomsnitt: 3.3

- Boken behöver ett index, för att kunna söka efter ord och uttryck.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»2 10%
Ganska dåligt»4 20%
Ganska bra»5 25%
Mycket bra»9 45%

Genomsnitt: 3.05

- Att flytta en dugga som annonserats för sent var en väldigt omständig process och kunde skötts betydligt smidigare.» (Mycket dåligt)
- När det finns ett uttryckligt mål med varje lektion vad elever skall ha lärt sig efter en lektion så är det av STORT värde om det finns en digital version som går att ta del av både före och efter lektionen!» (Mycket dåligt)
- Information kom ut sent, resulterade i kaos med tex duggan.» (Ganska dåligt)
- PM kom ut för sent, vilket orsakade problem vid bl.a. Duggan. Detta rättades dock till» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 10%
Ganska bra»8 42%
Mycket bra»5 26%
Har ej sökt hjälp»4 21%

Genomsnitt: 3.57

- Jag är lite rädd för Ove. Han kunde ibland hoppa på en under lektionerna med frågor och följdfrågor om man inte kunde svara på första frågan. Om man ställde en fråga till honom kunde svaret bli att man skulle tänka på det.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 5%
Mycket bra»16 80%
Har ej sökt samarbete»3 15%

Genomsnitt: 4.1

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»1 5%
Låg»0 0%
Lagom»8 40%
Hög»10 50%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.5

- Mycket på grund av att man inte fick ut så mycket av att gå på föreläsningarna, kändes som mycket dubbelarbete. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»4 20%
Hög»10 50%
För hög»5 25%

Genomsnitt: 3.95

- Logistikcaset väkdigt tidskrävande...» (Hög)
- Annorlunda med två "läskurser" under en och samma period. Många har varit stressade och negativtinställda till skolan.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»1 5%
Godkänt»7 35%
Gott»8 40%
Mycket gott»3 15%

Genomsnitt: 3.55

- Kursämnet i sig var väldigt intressant. Mycket bra kombination av teori och beräkningar, vilket kändes relevant jämfört med tidigare ekonomikurser. Dock var föreläsningarna undermåliga, dels för att de ofta var utsvävande vilkte resulterade i stress mot slutet och dels för att jag upplevde att de tyngre bitarna (så som bevis, relationer osv) inte förmedlades på ett tydligt sätt.» (Dåligt)
- Föreläsningarna och kurslitteraturen var ganska röriga, vilket gjorde det svårt att förstå vad man skulle kunna under kursens gång. Så här i efterhand känns dock kursen helt ok.» (Godkänt)
- Väldigt rörig, Ove gjorde det krångligare än vad det var.» (Godkänt)
- Lärarna jobbar mot en bättre kurs, intressant ämne som verkligen knyter an till linjen. På väg att bli en riktigt bra kurs men inte där än. » (Godkänt)
- Intressant kurs men jag är rädd för Ove.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Juridik delen»
- Juridikinslaget var mycket givande och bör bevaras!»
- Övningarna med markus»
- Innehållet i kursen. Det är en nyttig kurs som är mycket viktig för utbildningen. »
- Marcus»
- Marcus Holgerssons räkneövningar och juridikdelen med Tom Ewing»
- Marcus»
- kommer inte på nåt specifikt just nu»
- Räkneövningar»
- Övningarna. »
- Ove kan ju en del om ämnet så det är bra.»
- Gruppmomenten»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer räkneövningar där man själv räknar och kan ställa frågor»
- Mer rättvist poängsystem för juridikduggan.»
- Övningstillfällen där man kan få hjälp, typ som under fysiken, samt ledningsförslag och lösningar till bokens uppgifter»
- Tryck en ny kursbok! 1) Ta bort alla fel som finns i den nuvarande och som faktiskt stör inlärningen 2) Lägg till ett register i boken! Mycket viktigt för att boken ska gå att använda ordentligt, som den ser ut nu blir det ett väldigt bläddrande. 3) Komplettera listan över concepts»
- Ove»
- Tydligare undervisningsupplägg, vill gärna veta vad som skall gås igenom när. Ostrukturerade föreläsningar.»
- kommer inte på nåt specifikt just nu»
- Strukturen på föreläsningarna samt mer tillfällen för beräkningar och diskussion.»
- Bonuspoängssystemet från duggan!»
- Boken behöver utökas med ett index, likt vår logistikbok som var jättelätt att hitta i. »
- Tillgången på digitalt material»

16. Övriga kommentarer

- Den mest givande kursen vi haft på programmet såhär långt.»
- När Ove gick igenom concepts på föreläsningarna blev det ofta rörigt, då flera olika concepts togs upp och förklarades samtidigt»
- Helt okej kurs. Jag tycker själv att detta ämnena inte någon av min favorit, fast Ove lyckades ganska bra med att dra upp olika diskussioner. Dock måste jag säga att hela kursen är väldigt rörig. Det är ingen röd tråd på föreläsningarna, Ove har en fantastisk kompetens fast det blir aningen för många sidospår på föreläsningarna. Marcus räknade fel på övningarna väldigt ofta och borde tala lite högre, är svårt att höra vad han säger. Dock var övningarna väldigt bra som helhet och mycket relevanta. Dessa borde dock ha legat tidigare i kursen, då det blev en väldig stress mot slutet med inlagda tillfällen i tentaveckan. Juridikdelen var väldigt bra, dock aningen monotont att lyssna på då och då.»


Specific questions for this course

17. How good are earlier courses in management and economics within the Industrial Engineering and Management Program at preparing students for this course?*

21 svarande

Very poor»0 0%
Poor»4 20%
Average»8 40%
Good»6 30%
Very good»2 10%
No opinion»1

Genomsnitt: 3.3

- They are bad, this course is good rather than the opposite way around» (Poor)
- IOE011 has a different approach to its subject that feels more "academical". I"d appreciate if the earlier courses moved towards this approach.» (Good)

18. How would you assess the quality of Ove Granstrand"s lectures?

18 svarande

Very poor»1 5%
Poor»3 16%
Average»6 33%
Good»6 33%
Very Good»2 11%
No opinion»0

Genomsnitt: 3.27

- De var ofta mycket röriga. Ove har dessutom en tendens att "slänga" ur sig begrepp utan att riktigt förklara vad de innebär.» (Poor)
- Intressanta lektioner med bra punkter men allmänt ostrukturerade.» (Poor)
- Lite röriga speciellt med alla begrepp» (Average)
- Mycket matematiska bevis istället för att förklara vad teorin beskriver och varför» (Average)
- Sometimes very good, even brilliant. But problems arise when mathematical proofs are given. Hard to follow in these situations. » (Average)

19. How would you assess the quality of Tom Ewing"s lectures?

18 svarande

Very poor»1 5%
Poor»0 0%
Average»1 5%
Good»8 47%
Very Good»7 41%
No opinion»1

Genomsnitt: 4.17

- Kändes inte relevant.» (Very poor)
- A very good entry point into the world of law!» (Good)
- Good when he had examples from the real world.» (Good)
- Föreläsningarna var såväl lärorika som underhållande.» (Very Good)
- Sjuk» (No opinion)

20. How would you assess the quality of Marcus Holgersson"s lectures and exercises?

18 svarande

Very poor»0 0%
Poor»0 0%
Average»2 11%
Good»9 52%
Very Good»6 35%
No opinion»1

Genomsnitt: 4.23

- Uppsamling av lösa trådar från teorilektionerna, gruppmomenten var bra och likaså uträkningarna på tavlan. Här skulle ett digitalt material som är något mera allmänt vara kanon! Då behöver man inte vara så generell utan bara förklara vad man använder och hur av det som projiceras på duken och sedan göra uträkningen på tavlan.» (Good)

21. How would you assess the form of examination, with a Commercial law exam (pass/fail + bonus points) and a final exam (graded)?

18 svarande

Very poor»0 0%
Poor»1 5%
Average»3 16%
Good»9 50%
Very good»5 27%
No opinion»0

Genomsnitt: 4

- The bonuspoints given from the exam was not adequate proportional to your result on the exam.» (Poor)
- Dåligt bonuspoängssystem men annars var det bra dugga. » (Average)
- Det var bra att vi fick bonuspoäng från duggan, men fördelning av dessa poäng kändes konstigt. En uniform fördelning mellan kanske 0 och 6 bonuspoäng hade känts mer passande» (Good)
- The bonus points were too tilted to the higher end of the points at the law exam.» (Good)

22. How would you assess the final exam"s relevance in relation to the general course content as presented during the course?

18 svarande

Very poor»1 5%
Poor»0 0%
Average»4 22%
Good»11 61%
Very good»2 11%
No opinion»0

Genomsnitt: 3.72

- Några saker som kom på tentan hade bara nämnts i förbifarten på någon enstaka föreläsning och förklarades dåligt i, eller fanns inte med i boken.» (Good)

23. How would you assess the difficulty of the final exam?

18 svarande

Too easy»0 0%
Adequate»15 83%
Too hard»3 16%
No opinion»0

Genomsnitt: 2.16

- Tentan kändes svårare än de brukar på I, vilket är positivt då många tentor är för lätta.» (Adequate)

24. How would you assess the course book?

17 svarande

Very poor»1 5%
Poor»3 17%
Average»6 35%
Good»5 29%
Very good»2 11%
No opinion»0

Genomsnitt: 3.23

- Seg i början men blir bättre...» (?)
- The information contained is good, but it is hard to find without a proper way to search for keywords. Also the errors within the book sometimes make calculations very hard to follow. In some calculations, more steps could be presented to ease reading » (Poor)
- Kursboken beskriver många intressanta saker, men läsare drunknar i svåra engelska ord och komplicerade formuleringar. » (Poor)
- The content is quite good but sometimes the writer uses strange words and there was no index to be found.» (Poor)
- Bra innehåll men extremt dålig och opedagogisk layout som inte är att underskatta. Hade varit bra med innehållsförteckning.» (Average)
- Lite för mycket fel som borde vara dags att rätta till!» (Good)

25. Do you think that a case should be added in the course?*

21 svarande

Yes»6 31%
No»13 68%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.68

- This could be problematic though, because the logistics course has a very intensive case study in the same period. » (Yes)
- Ett case brukar underlätta inlärningen, men det hade blivit för mycket i denna kurs, speciellt eftersom det var ett case i logistiken samtidigt» (No)
- !Skulle bli stor belastning, kurser kräver redan mycket jobb!» (No)
- Svårt att säga, tror mini-casen (gruppmomenten) är väldigt bra alternativ.» (No)

26. How well do you think that the Commercial law-part of the course fits in the context of the rest of the course?*

21 svarande

Very poor»0 0%
Poor»1 4%
Average»2 9%
Good»12 57%
Very good»6 28%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.09

- While it was very interesting, it did not always feel relevant to the rest of the course. I do think it IS relevant to the I-program as a whole and I would miss it if it disappeared! But as it is now it feels a bit shoehorned in.» (Average)
- Svår att infoga på ett bra sätt men viktig för kursen...» (Good)
- Dock lite för mycket om amerikanska systemet, lite mer om det svenska hade varit intressant!» (Very good)

27. How would you assess the value of the subject in this course in general?

18 svarande

Very low»1 5%
Low»0 0%
Average»1 5%
High»7 38%
Very high»9 50%
No opinion»0

Genomsnitt: 4.27

- Riktigt bra ämne som tyvärr bara skrapas på ytan pga tidsbrist.» (Very high)

28. Is there a need for a course in strategy and finance within the I program at Chalmers?

18 svarande

Yes»14 100%
No»0 0%
No opinion»4

Genomsnitt: 1

- Som en slags uppbyggnad till innovationsekonomi? Låter iaf intressant, var skall man ta tiden ifrån dock? Känns inte som att det finns någon annan kurs som inte fyller sitt syfte.» (Yes)


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från