ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp2, Business communication, LSP271

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-19 - 2012-01-22
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Lena Högberg»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»5 18%
Cirka 20 timmar»8 29%
Cirka 25 timmar»4 14%
Cirka 30 timmar»4 14%
Minst 35 timmar»6 22%

Genomsnitt: 2.92

- Väldigt stor belastning med flera olika arbeten att göra» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»1 3%
25%»1 3%
50%»6 22%
75%»14 51%
100%»5 18%

Genomsnitt: 3.77

- jobbat» (0%)
- har haft kurser som krockat » (50%)
- inte alla workshops» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 22%
Målen är svåra att förstå»2 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 29%

Genomsnitt: 2.77

- Målen handlar om busniess communication, inte om att lära sig leta fakta på svenska och svenska geografiska fenomen» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 8%
Ja, målen verkar rimliga»20 86%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 1.95

- Mål och kursinnehåll stämde inte överens. Innehållet i kursen kan vara relevant men är felfokuserat.» (?)
- anser inte att målen och uppgifterna som verkligen gjordes har med varandra att göra» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»2 8%
I viss utsträckning»10 40%
Ja, i hög grad»12 48%
Vet ej/har inte examinerats än»1 4%

Genomsnitt: 2.48

- Jag anser mig inte ha lärt mig någonting överhuvudtaget. Kursen saknar en uppdaterad syn på verkligheten, den känns inskränkt» (?)
- se ovan» (Nej, inte alls)
- examinationen består av 3 stora delar, både för och nackdelar» (I viss utsträckning)
- Hard, to write executive summary by hand and get an overview. Let us use computers!!» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»6 22%
Ganska liten»9 33%
Ganska stor»11 40%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 2.25

- Lektionerna har varit lika givande som att läsa en bok. Lärare har i min mening själva kunnat beskriva uppgiften som ska lösas. Grammatiskt innehas hög kompetens men kunskap i vad business är upplever jag saknas. Alla exempel som getts har varit negativa, mycket begränsat med business case från utanför skolan har presenterats, och om så har de varit på en amatörmässig nivå. Jag vill se duktigta talare och perfekta email. inte något studenter som gick kursen för två år sen har skrivit.» (Mycket liten)
- hade varit bättre med tex exempel på vad som är bra engelska istället för exempel på vad som är dålig engelska» (Ganska liten)
- Föreläsningarna kunde varit lite bättre i struktur och innehåll» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»5 18%
Ganska liten»9 33%
Ganska stor»10 37%
Mycket stor»3 11%

Genomsnitt: 2.4

- Kompendiet ger bra fraser som kan användas i den alldeles för högt ställda inlämningsuppgiften» (Ganska stor)
- bra kompenpendier » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»15 55%
Mycket bra»10 37%

Genomsnitt: 3.29

- bra med kompendierna där, kasst schemat inte fungerade» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 18%
Mycket bra»20 74%
Har ej sökt hjälp»2 7%

Genomsnitt: 3.88

- dock har kompetensen i att på ett pedagogiskt sätt beskriva uppgiften som ska lösas saknats. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 34%
Mycket bra»16 61%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.69

- drivna motiverade studenter som hjälpte varandra» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»1 3%
Låg»1 3%
Lagom»12 46%
Hög»8 30%
För hög»4 15%

Genomsnitt: 3.5

- väldigt många moment man måste vara med på, flera inlämningauppgifter + tenta för att bli godkänd. Man var väldigt bunden till kursen. » (Hög)
- ovanligt många uppgifter» (Hög)
- Alldeles för många moment. Olika mail, CV + brev, stort arbete sen tenta på det. Fungerade bara för att port liner shipping var ganska låg belastning men tycker det var alldeles för plottrigt. » (För hög)
- Jag vill se fler mindre inlämningsuppgifter. en stor uppgift lär mig mycket litet.» (För hög)
- För många arbeten av för stor omfattning» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»1 3%
Låg»2 7%
Lagom»14 51%
Hög»9 33%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.25

- för många obligatoriska moment» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»6 22%
Godkänt»10 37%
Gott»9 33%
Mycket gott»1 3%

Genomsnitt: 3.11

- Jag hade höga förväntningar innan kursen men kursen har enbart skapat frustration och jag upplever inte att kursen har givit mig annat än frustration. Kursen håller inte chalmers standard!» (Mycket dåligt)
- Oklara riktlinjer på hur projektet skulle göras. Vi hade tre lärare, men det var två som stod för det mesta av undervisningen. De gav helt olika svar på hur uppgiften skulle göras. Detta skapade mycket förvirring bland studenterna.» (Dåligt)
- För lite hade med busniess communication att göra» (Dåligt)
- Flummig kurs.» (Dåligt)
- Det känns inte som om man har lärt sig något nytt. Jag gillar att all undervisning var på engelska. Förövrigt tycker jag att det är mycket märkligt att inte fler kurser enbart undervisas med engelska i vårt program. » (Godkänt)
- Kan inte påstå att jag lärt mig något nytt.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- projektarbetet»
- Att all undervisning var på Engelska.»
- Tentamen och uppgiften om kan kan få klara riktlinjer på hur uppgiften ska göras.»
- skriva CV på engelska, det har man nytta av.»
- Becky»
- Upplägg med seminarier och projektarbeten.»
- De glada motiverade lärarna som jag anser har kapaciteten att ge en bra kurs. Engagemanget och användande av pingpong. »
- kompendierna»
- lärarna, kursupplägg»
- verbal presentations»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Arbetsbördan och det obligatoriska tillfällena»
- Hade varit vettigt att lära sig affärstermer på Engelska. »
- Undervisningen. Hellre lära studenterna mer om hur business communication fungerar ute på arbetsmarknaden. Gärna mer fackspråk och hur de skiljer sig åt mellan olika affärsområden.»
- ta bort något obligatoriskt moment.»
- Klarare bild av vad arbetet skall innehålla (proposal)»
- Senaste inlämningstid vid midnatt, inte på morgon.»
- Den fullständiga avsaknaden av verklighetsrelevans. Alla exempel på dålig engelska som presenterats. Den irrelevanta alldeles för stora inlämningsuppgiften, som ska lämnas in i par. Förtydligande av uppgiften. Syftet med kursen är inte att hitta på en lösning på vänerproblematiken, eller?! Undvik uppgifter med bredden som denna hade, folk jobbar heltid med frågor av denna digniteten, sammanfatta det på 3 hp är en skräll. »
- Sammarbete med kursen Linjesjöfart och Hamnar. Ger mer kunskap och industrin»
- bort med stora arbetet man gör två och två och inför mindre som man gör ensam»
- Mer uttalat samarbete med kursen Linjesjöfart och Hamnar då det hade underlättat grupparbetet.»
- För många små uppgifter med mycket deadline»
- cooporate together with liner shipping course, all teachers need to know the course plan and know what and how the guidelines are, »

16. Övriga kommentarer

- Rätt värdelös kurs»
- Affärstermer som vi kommer stöta på i vardagen när vi arbetar inom branschen, känns betydligt viktigare att lära sig än det vi har gjort i denna kursen.»
- gillade inte heller exakt tidtagning på presentationerna. tycker hela arbetets innehåll kändes helt ointressant för lärarna under presentationen enda viktiga var hur man pratade och tiden. Då undrar man varför vi ska skriva ett arbete som tar så pass mycket tid när man lika bra kunde hålla en presentation om sin katt.. Förstår visserligen att man lär sig något genom att skriva om ett av de ämnen vi haft, men för att det ska kännas relevant kan jag tycka att det nog kanske ska vara kopplat till linjesjöfartskursen. Så kanske man kan få ut lite mer av det ämnet man väljer att skriva om.»


Kursutvärderingssystem från