ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 Sjötransport av bulklaster, LNC323

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-14 - 2010-11-12
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»18 85%
Cirka 20 timmar»3 14%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.14

- Blev mycket tid sista veckan då uträkningarna på Ping-Pong var svårare än vad jag(och många med mig) trodde.» (Högst 15 timmar)
- Väldigt lite verkstad för 5hp» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»2 9%
25%»1 4%
50%»6 28%
75%»4 19%
100%»8 38%

Genomsnitt: 3.71

- Genomförde kursen under praktikperioden, hade varit i kontakt med lärarna under våren och fått del av allt material, haft löpande mailjkontakt vid frågor och funderingar.» (0%)
- under 25%» (25%)
- Kursen togs inte seriöst» (50%)
- Då vi i början av kursen endast såg filmer och liknande som inte gav något valde jag att sedan inte gå på föreläsningarna.» (50%)
- Med lite effektivitet i undervisningen hade troligtvis 25% av tiden räkt» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 33%
Målen är svåra att förstå»2 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 19%

Genomsnitt: 2.42

- Vad var det egentligen vi skulle lära oss? Kändes mest som repetition från Stabilitetskursen» (Målen är svåra att förstå)
- PMet är tydligt» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 18%
Ja, målen verkar rimliga»12 75%
Nej, målen är för högt ställda»1 6%

Genomsnitt: 1.87

- Det kunde varit högre krav på oss» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Om man jämför med Manöver & Girplanering som också är på 5hp så har denna kurs mycket mindre information» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»7 35%
Ja, i hög grad»9 45%
Vet ej/har inte examinerats än»3 15%

Genomsnitt: 2.7

- Mha ett test på pingpong och 3 sim. Testet fungerade dåligt pga pingpong inte accepterade avrundningar. » (I viss utsträckning)
- Skulle varit bättre med vanlig tenta och dessutom i skalan ig-mvg och inte bara G/U» (Ja, i hög grad)
- Hade inlämningsuppgifter istället för salstenta. » (Ja, i hög grad)
- Bra med inlämningsuppgifter och internetbaserat test» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»10 47%
Ganska liten»6 28%
Ganska stor»4 19%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 1.8

- Föreläsningarna har ej varit bra. Tiden har ej utnyttjats och innehållet varit konstigt.» (Mycket liten)
- Under alla utom de 2 sista lektionerna pratade vi om saker som var helt irrelevanta för testet. Det går inte att förvänta sig att man klarar en övningsuppgift om man inte gått igenom på lektion hur man gör. Läraren verkade osäker på ämnet.» (Mycket liten)
- Viktigt att få genomgången på tavla. Bättre struktur och handledning efterfrågas» (Ganska liten)
- Tydligheten i genomgångarna skulle varit större. Bakgrunden till bulklaster tycker jag var vettig» (Ganska liten)
- Svårt att svara på då vi de första veckorna inte fick något grepp om kursen och inget man kunde använda sig utav men den sista veckan sedan fick lova tt lära oss ALLT som kursen gick ut på och då lärde sig mkt man behövde. Det är dock ett otroligt dåligt upplägg att göra på det viset, Först sitta och titta på filmer och gå igenom lite IMO-krav som vi inte behöver kunna utantill i flera veckor och sen SISTA 1,5 veckan innan tentamen börja lära oss räkna och ta reda på allt det vi måste kunna för att klara kursen! Dock var labbarnai lastSim mkt bra och lärorika!» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»6 30%
Ganska liten»4 20%
Ganska stor»9 45%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.25

- Vi har inte haft någon kursliteratur, utan bara kunnat använda oss av powerpoint och hans undervisning. » (Mycket liten)
- Har inte någon kurslitteratur mer än mina anteckningar från sista veckan som hjälpte mig att klara kursen.» (Mycket liten)
- Skönt att allt fanns på pingpong, även om det skulle vara bra om instruktioner om hur man löser uppgifter fanns där med...» (Ganska liten)
- Kockum sonics är ett bra system men vi skulle börjat med det tidigare och haft genomgång av systemet eftersom att det är två år sen vi använde det senast.» (Ganska stor)
- Loadmasterövningarna är bra för att få en förståelse.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 14%
Ganska bra»9 42%
Mycket bra»9 42%

Genomsnitt: 3.28

- Rättningen av inlämningsuppgiften fungerar bara om man har skrivit exakt samma tal. Vilket man inte har iom avrundningar. Sedan har det lång tid innan den rättas manuellt (har fortfarande ej fått min korrigerad). Sedan har vi fortfarande ej fått ballastoperationen inrapporterad, flera veckor efter att den genomfördes och godkändes. I övrigt lades mkt material ut i lagom tid på kurshemsidan, dock ej facit till övningsuppgifterna.» (Ganska dåligt)
- Bra utdelat material» (Mycket bra)
- ping-pong funkar bra!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»2 9%
Ganska dåliga»4 19%
Ganska bra»6 28%
Mycket bra»8 38%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.09

- Läraren kunde inte när man frågade» (Mycket dåliga)
- Uppföljning på frågor som ställts kom inte. Inställningen när vi jobbade i loadmastern var, lös det själv, sen kan ni komma till mig. Med så få timmar i loadmastern anser jag inte att det är rätt inställning.» (Mycket dåliga)
- Ibland är en hint bättre än att berätta att eleven ska söka informationen själv» (Ganska dåliga)
- Jag tycker att det dröjer på tok för lång tid att få svar på tester och inlämningsuppgifter. Just nu med bara några dagar till påmönstring vet jag inte om jag behöver göra mer i kursen eller inte. Större tydlighet och tidig information skulle underlätta.» (Ganska dåliga)
- Under en föreläsning ville klassen att han skulle gå igenom ett tal på tavlan för att vi skulle förstå. Då slår han upp miniräknaren på sin dator på overheaden och knappar sig sittandes igenom talet på miniräknaren. Sedan vart han fick den eller den siffran ifrån framgick ej så tydligt. I COS så hänvisas man till den digra Cos-manualen som han lagt ut på hemsidan istället för att han har en genomgång innan vi startar. Först mot slutet av kursen gick han igenom ordentligt på tavlan (sista två dagarna, på räkneövningarna samt på sista föreläsningen). Det var mkt bra att han gjorde det.» (Ganska dåliga)
- Ganska bra på lektionerna, obefintlig på labtillfällena pga dåligt engagemang från läraren. » (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»5 23%
Mycket bra»13 61%
Har ej sökt samarbete»2 9%

Genomsnitt: 3.76

- Har inte behövts så mkt samarbete rent generellt.» (Ganska dåligt)
- Vi försökte så gott vi kunde med tanke på den knapphändiga informationen vi fått. » (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»5 25%
Låg»5 25%
Lagom»8 40%
Hög»2 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.35

- Också svårt att svara på eftersom, även tidigare nännt, att det till en början inte var någon arbetsbelastning alls men sedan till sista veckan blev mkt hög och stressande. Mkt. dålig planering som sagt.» (?)
- Minska poängtal eller slå ihop med tankkurs?» (För låg)
- Det kunde varit högre tempo så att man blir mer inspirerad att lära sig. Föreläsningarna kan gott hålla på tiden ut och inte så att man går en halvtimme innan schematid.» (Låg)
- Den var i och för sig ojämn. Trots att ett stort eget ansvar finns så skulle det vara bra om man vävde in räkneövningarna i ett tidigare stadium. Det ger en tydligare förståelse för vissa moment. » (Lagom)
- Börjar man i tid så går det bra.» (Lagom)
- Endast i slutet då varje beräkningen tog mellan 1-2 tim sista veckan. Hade dock gått fortare om jag vetat exakt hur jag skulle gå till väga.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»1 4%
Låg»2 9%
Lagom»12 57%
Hög»6 28%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.09

- Tillgodoräknade mig dock en kurs men tror nog mina klasskamrater kännt sig stressade då det var svårt att bli godkänd i denna kurs och arbetsbelastningen var hög i de båda andra kurserna.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»3 14%
Dåligt»9 42%
Godkänt»4 19%
Gott»4 19%
Mycket gott»1 4%

Genomsnitt: 2.57

- Hur kan man ha en kurs där det som känns viktigt kommer de 2 sista lektionerna och de andra lektionerna är bara blaj? » (Mycket dåligt)
- Lärare som inte lyssnar på eleverna. Dåliga möjligheter att klara testet pga avsaknad av genomgång av typuppgifter. Tog lång tid att få reda på om man blivit godkänd på COS. (Gått 3 veckor nu...)» (Mycket dåligt)
- Kursen har ett bra mål, men undervisningen är dålig som gör att det blir skit svårt att nå målen. Eftersom vi inte har någon bok eller kursmatrial att använda oss av blir vi tvugna att använda oss av powerpoint som läraren delar ut. Av dessa powerpoints förstår man inte något, ändå har man deltagit i lektionerna och försökt hängdt med. Dom powerpoints som han delat ut har dock ej visats i skolan då vi räknat direkt på tavlan. Annars är upplägget för kursen mkt bra då det blir lite variation jämför med alla tentor då kursen kräver inlämningsuppgifter.» (Mycket dåligt)
- kunskapen finns hos examinatorer och lärare. Svårigheter uppstår vid förmedlingen av den till studenterna.» (Dåligt)
- Läraren lärde oss inget direkt nytt, det var en fortsättning på Allmän Lastteknik som vi lika gärna kunnat läsa hemma. Några formler var nya, men de fanns alla med i formelsamlingen vi fick i Allmän Lastteknik» (Dåligt)
- Det har inte varit tydligt nog på föreläsningarna om vad som gäller och vad som vi ska lära oss räkna med. Vi kunde börjat med inlämningsuppgifterna tidigare. En mer genomgående struktur på hela kursen skulle vara önskvärd.» (Dåligt)
- Väldigt lågt tempo på föreläsningarna. Otydligt vad som skulle läras in och var vi kunde hitta den informationen. Vi fick bara veta att allt låg på pingpong. » (Dåligt)
- Dåligt engagemang från föreläsare som hade förberett föreläsningar knapphändigt och var inte nämnvärt påläst på kursen. » (Dåligt)
- Ny lärare i kursen som inte fullt ut kanske hade koll. Gjorde dock sitt bästa och slutresultatet är godkänt.» (Godkänt)
- Fler och tydligare räkneexempel o genomgångar i samband med ppt presentationer. satsa på disposition och välskrivning på tavlan :-)» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Simulatorn, lastövningar. »
- Räknestugorna och de obligatoriska övningarna i COS (Cargo Operations Studio)»
- Inget»
- Räknestugorna. »
- Inlämningsuppgifterna»
- Att man kan arbeta med grupparbetet hemifrån och kunna börja de arbetet tidigt i läsperioden.»
- Det mesta»
- Inlämningsstesterna.»
- Bra att slippa inhandla kurslitteratur. COS. »
- Loadmasterövningen. Gärna mer tid, det borde vara lättare för eleverna att komma åt den utrustning som skolan har.»
- surveyor besök, han får dock gärna ha genomräknade exempel...»
- simulatorkörningen var bra. »
- Simulatorn»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att man får börja med cos övningarna tidigare så man kan arbeta av dem innan man tentar pluggar till de andra kurserna i läs perioden...»
- mer strukturerad genomgång på Loadmaster. Funktioer och knappar. Möjligheter och begränsingar. Handledningen på övningarna.»
- Innehållet i kursen, läraren får bestämma sig om han vill lära oss räkna på hur man lastar(och kan lasta) en bulkbåt eller om han vill lära oss hur man stuvar en bulkbåt.»
- Allt»
- Räkneövningar tidigare, om möjligt ta föreläsningar som behandlar de laster som finns för inlämningsuppgifterna innan sista passet i simulatorn. »
- Info tidigare om räkneuppgifterna.»
- Bättre struktur. Läraren bör vara med insatt i ämnet, kändes ibland som att han inte kände till ämnet mycket bättre än oss studenter.»
- Automaträttningen av testet, måste gå att ha facit med intervall och att man inte får olika test när man går in på testsidan»
- Räknestugan tidigare än sista veckan. Fler bokade tillfällen i COS-simulatorn än 2.»
- Genomgång av de typer av uppgifter som kommer på testet. Mindre flum-prat och mer räkning. »
- Tydligare undervisning. Förslag: Gå igenom bitarna stegvis med stöd av powerpoints och räkneövningar. »
- Labbarna bör göras tidigare.»
- Mer engagemang från föreläsare och högre kunskapsnivå i kursen. »
- Måste bli betydligt bättre powerpoint presentationer.»
- Se till att det blir mer med beräkningar »
- Att den originala läraren är kvar (och inte pappaledig då längre, vilket han nog heller inte är) Har haft honom i andra kurser och tycker han är en bra lärare.»

16. Övriga kommentarer

- Gör om upplägget på kursen, Mer räkningstillfällen och inte så mycket trams.»
- I övrigt tycker jag det var bra att man kunde komma in i simulatorn innan. Men jag tror det hade gått snabbare att göra övningarna, om jag haft större förståelse eller insikt, som jag fick först när vi började räkna. Dessutom var det förbannat roligt att räkna ,).»
- Vet om att läraren tagit över kursen från en annan lärare som gjorde alla ppts etc. Det ställer högre krav på honom att kunna kursen. »
- Tack för en bra kurs»


Kursutvärderingssystem från