ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teknologi A, SJO055 0105

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-21 - 2009-03-31
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Ulrika Borre»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»15 62%
Cirka 20 timmar»4 16%
Cirka 25 timmar»2 8%
Cirka 30 timmar»2 8%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 1.75

- Det är ingen överdrivet stor kurs. Någon vecka blev det säkert ÖVER 15 timmar, men i genomsnitt var det nog under 15.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

24 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 4%
75%»1 4%
100%»22 91%

Genomsnitt: 4.87


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 62%

Genomsnitt: 3.62

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»23 95%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.95

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»13 54%
Ja, i hög grad»9 37%
Vet ej/har inte examinerats än»2 8%

Genomsnitt: 2.54


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»5 20%
Ganska liten»7 29%
Ganska stor»10 41%
Mycket stor»2 8%

Genomsnitt: 2.37

- Vi hade i princip inga föreläsningar. Allt blev eget arbete.» (Mycket liten)
- undervisningen har inte vart till någon hjälp alls då den istort sett bara gick ut på sammanlagt en timmes högläsning ur utdelat material och resten var eget arbete. hade varit till stor hjälp om vi fick en lektion i hur visio fungerar detta var det stora problemet under kursen. » (Mycket liten)
- Hade bara en lektion i början där han gick igenom allt sedan fick vi klara oss helt på egen hand.» (Mycket liten)
- jag har redan läst detta på gymnasiet» (Mycket liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Jag har läst ritteknik tidigare» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»3 12%
Ganska liten»7 29%
Ganska stor»7 29%
Mycket stor»7 29%

Genomsnitt: 2.75

- Kurslitteraturen innehåller endast sådant som vi redan kunde frångymnasiet. » (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»7 29%
Mycket bra»15 62%

Genomsnitt: 3.5

- Det borde ha fungerad bra med klasslistor direkt pga att ni visste efter de två introduktionsveckornaveckorna vilka som har börjat sjöingenjör.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»3 12%
Ganska dåliga»3 12%
Ganska bra»9 37%
Mycket bra»6 25%
Har ej sökt hjälp»3 12%

Genomsnitt: 3.12

- Man kunde alltid fråga saker via mail. Men personligen föredrar jag att fråga saker direkt till personen. Förståelse både i fråga och svar blir då större.» (Mycket dåliga)
- Det är int3e alls enkelt att få tag i Dan Zackariasson. Bara via mail. Det borde vara lättare att få tag i honom under kursen.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»9 37%
Mycket bra»12 50%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.5

- Vi var endast två i min grupp som var intresserade av att arbetet skulle göras bra och i tid.» (Ganska dåligt)
- Jag fick inte information om när gruppen skulle träffas,trots att det fanns möjlighet att kontakta mig vid föreläsningar och sms och mail.» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»22 91%
Hög»1 4%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»20 83%
Hög»4 16%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.16

- Nästan för hög...» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»4 16%
Godkänt»7 29%
Gott»11 45%
Mycket gott»1 4%

Genomsnitt: 3.29

- Jag har på egen hand lyckats använda programmet visio, detta är dock det enda jag lärt mig och det hade kunnat läras ut på en enda lektion, istället för en hel vecka framför datorn på egen hand.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- I princip allt.»
- föresläsningar, Grupparbeten»
- Kursmaterialet är på en lagom nivå för att klara kursen om man aldrig har ritat tidigare.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Arbetsspecifikationen och de konstigt formulerade önskemålen kring inlämnngsarbetet. Det vore trevligt om axeldiametern faktiskt existerade i verkligheten. Det vore även trevligt om man kunde få "färdiga bitar" eller åtminstone någon slags handledning till var man kan hitta bitarna. Det var förvirrat ett tag kring gruppuppgiften.»
- Fler föreläsningar»
- Det som bör förändras är att man bör få se och känna på de komponenter man ska rita. Det är svårt för personer som aldrig sett tex en klokoppling och sedan skall man rita en ritning på den. Hade man fått se, känna och utvärdera den hade nog resultatet blivit bättre än nu, när vi enbart utgick från bilder.»
- lektionerna. man bör sattsa på att lära ut så mycket som möjligt under lektionerna.»
- bättre handledning under arbetet!»
- Det bör finnas en utvecklad kommunikation mellan studerande så att man får information om när gruppen ska träffas. Det skulle vara alla i gruppen som skulle kunna ta initiativ att kontakta personer som inte är där när man bestämmer att träffas.»

16. Övriga kommentarer

- Väl utformad kurs, flummigt definierad gruppuppgift.»
- Det var bra med grupparbeten och formen av examination. Men antalet föreläsningar kunde ha varit fler...»
- Det är inte självklart att folk fattar visio av sig själva! Det finns även bättre program.»
- de har vart dålig handledning under arbetet kort svar på inlämningsuppgifterna som inte gav alls mkt info om vad som var fel!!»


Kursutvärderingssystem från