ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIEPL vt11 Industriell ekonomi, externredovisning, TEK341

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-24 - 2011-06-23
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 76%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Ekonomi och produktionsteknik


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

26 svarande

Högst 15 timmar»11 42%
Cirka 20 timmar»6 23%
Cirka 25 timmar»5 19%
Cirka 30 timmar»4 15%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.07

- Jobbar alltid hårt i slutet» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 11%
75%»4 15%
100%»19 73%

Genomsnitt: 4.61

- Efter ett par veckor började det kännas lite onödigt att gå på föreläsningarna för att det kändes inte som vi gick igenom så mycket som var relevant för kursen.» (75%)
- Tycker att det var för få föreläsningar, känns som om man läste kursen helt själv.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

26 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 15%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 53%

Genomsnitt: 3.19

- Målen är tydliga men skulle nog kunna vara mer omfattande. I min mening var kursen lite väl smal och kunde tagit upp fler begrepp och ekonomiska samband.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 8%
Ja, målen verkar rimliga»22 91%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.91

- har inte sett dem» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 28%
Ja, i hög grad»17 68%
Vet ej/har inte examinerats än»1 4%

Genomsnitt: 2.76

- Det var några delar med i tentamen som jag inte läst tidigare tex bokföring... Det borde stått i tentatesen att ni tagit med saker som är utanför kursen istället för att komma in under tentan efter många redan hade lämnat tentamen.» (I viss utsträckning)
- Tentamen bör återspegla kursinnehållet. Tredje uppgiften gjorde inte det. När det endast finns tre frågor och en av dem inte är helt relevant drar det ner kvaliteten på tentan väldigt mycket. Uppgift ett och två var bra.» (I viss utsträckning)
- Tentan testade om vi uppnåt målen, men däremot är jag starkt kritisk till att vissa deluppgifter på tentan var på stoff som vi inte gått igenom för att "testa vad ni kan inom dessa områden för kommande kurser". » (Ja, i hög grad)
- har inte sett dem» (Ja, i hög grad)
- Var sjuk på tentan.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»4 15%
Ganska liten»14 53%
Ganska stor»4 15%
Mycket stor»4 15%

Genomsnitt: 2.3

- Lärde mig mer genom att göra räkneuppgifter och läsa kurslitteraturen än vad jag gjorde på föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Föreläsnigarna var intressanta men innehållet förklarade inte kurslitteraturen.» (Ganska liten)
- Mycket liten andel av undervisningen gick åt till att verkligen undervisa. Det var mest en massa historier som berättades om och om igen. Mer fokus på själva kursen från läraren är nödvändigt.» (Ganska liten)
- Ett eller flera case hade varit givande» (Ganska liten)
- När vi väl gick igenom saker som hade med kursen att göra gav det mycket, men det var mycket prat om annat. Varade en föreläsning i en timma var det kanske 10 minuter med relevant information.» (Ganska liten)
- Föreläsaren hade en tendens till att glida ifrån ämnet lite väl mycket!» (Ganska stor)
- Föreläsaren är sympatisk och intressant att lyssna till, dock var kanske inte den infon man fick under föreläsningarna så tentarelevant. Detta tycker jag för visso är bra då man ganska enkelt kan läsa in detta själv. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 11%
Ganska stor»9 34%
Mycket stor»14 53%

Genomsnitt: 3.42

- Bra powerpoints som jag kunde kompletera med info från Kurslitteraturen, bra övningsuppgifter.» (Mycket stor)
- Bra kurslitteratur!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»15 57%
Mycket bra»9 34%

Genomsnitt: 3.26

- Inte speciellt uppdaterad sida» (Ganska dåligt)
- Kunde fungerat ännu bättre, tydligare information om "inställda lektioner" hade uppskattats. » (Ganska bra)
- Inte så mycket info på kurshemsidan.» (Ganska bra)
- Kan bli bättre, lägg alltid ut slides innan fl, då har folk chans att förbereda sig och då ger det mer» (Ganska bra)
- bra att alla föreläsningsanteckningar låg ute i förväg.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»15 60%
Mycket bra»9 36%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.44

- Många konsultationstillfällen! » (Ganska bra)
- Upplevde dock föreläsaren som något stressad. » (Ganska bra)
- Bra med konsultation» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»3 11%
Mycket bra»21 80%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.84

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»2 8%
Låg»3 12%
Lagom»19 76%
Hög»1 4%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.76

- Trots både projektarbete och tenta tycker jag att man kunde ha tagit upp mer i kursen. » (Låg)
- Grupparbetet hade gärna fått börja lite tidigare i kursen.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 15%
Lagom»17 65%
Hög»5 19%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.03

- Förutom de två sista veckorna av läsperioden var det ganska låg arbetsbelastning. Få föreläsningar. » (Låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»1 3%
Godkänt»6 23%
Gott»11 42%
Mycket gott»7 26%

Genomsnitt: 3.84

- Detta är i grund och botten en bra kurs. Målet med kursen och det övergripande innehållet är bra. Dock måste läraren höja sina ambitionsnivåer och verkligen lära ut saker på på föreläsningarna och inte bara svamla på om alla kända personer föreläsaren träffat samt diverse oväsentliga historier som föreläsaren dessutom glömt att han berättat förut.» (Godkänt)
- Intressant innehåll och bra mål, men ineffektiva föreläsningar!» (Godkänt)
- Väldigt bra kurs, mycket nyttig kunskap.» (Gott)
- Mycket intressant kurs! Jag känner nu att jag har en grundläggande förståelse som verkligen satt sig. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- »
- Det mesta, en väldigt givande kurs.»
- Projektet»
- konsultationstiderna då man har möjlighet att fråga läraren om övningsuppgifterna.»
- Grupparbetet»
- Kursinehållet, det var bra»
- Målet med kursen samt inriktningen mot extern redovisning och finansiell analys.»
- Projektet var väldigt intressant. »
- Projektarbetet»
- Jan Möller, mycket bra och trevlig!»
- Finansiella analysen var lärorik, tycker dock att det vore bättre om man skrev tentan innan man gjorde analysen.»
- Övningsuppgifterna»
- Analysdelen. »
- projektet»
- Litteraturen, grupparbetet, innehållet.»
- Allt»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jan har pratat om ett upplägg där tentan skrivs i lv. 5 och rapporten görs där efter. Det verkar vara en bra idée! Det skulle kunna ingå fler kapitel i kursen då arbetsbelastningen inte var så hög.»
- Hade varit bra med några övningstentor som var liknande tentan vi skulle ha, tentan var lite väl omfattande.»
- Man tar bara med sånt som man har gått igenom och hör till kursen på tentan. Jag satt i över en timme under tentan med saker som jag bara chansade mig till och som ni enbart skulle ha för en diagnos inför hösten! mycket märkligt...»
- Mindre personliga berättelser från läraren och mer undervisning. »
- Man bör utöka kursinnehållet en aning. »
- lägga tentan tidigare under läsperioden, innan projektet. hade varit roligare att vara mer påläst innan man påbörjade projektet.»
- Kanske tidigarelägga tentan så att den avklaras innan man påbörjar grupparbetet. På så sätt har man alla förutsättningar att lyckas på detta och vara fullt fokuserad.»
- Föreläsaren måste börja att lära ut saker under föreläsningarna och komma i tid samt sluta berätta sina gamla historier om och om igen. De flesta föreläsningarna var han dessutom en kvart sen och behövde ofta gå tidigare på diverse uppdrag. Oseriöst och inte okej. »
- Som Jan pratade om, att ha tentan tidigare i läsperioden, så att man har användning för sina kunskaper i projektet.»
- Fler tillfällen att räkna uppgifter tillsammans med föreläsaren. »
- Analysen.»
- Grupparbetet skulle kunna ligga efter tentamen...»
- Föreläsningarna.»
-

16. Övriga kommentarer

- Hade varit bättre att ha tentan innan man jobbar med projektet, då man hade varit mer föreredd och förstått mer. Man hade då kunnat göra en bättre analys»
- En bra kurs som lärde mig väldigt mycket men tentamen var lite under all kritik, man gör inte så! Man skall testas på sådant som hör till kursen?!?»
- bra, lärorik kurs.»
- Kursansvarig svävar emellanåt ut lite för mycket utanför aktuellt ämne under föreläsningarna och därmed har upprepningar varit relativt vanliga. I bland har egna värderingar och åsikter lyst igenom lite väl mycket. Utdelade power point bilder har varit bra sammanfattningsmaterial. Däremot svävade slutsammanfattningen av kursen ut lite mycket mot ren studieteknik och allmänt om kursen. Jag anser att en sammanfattning borde vara mer inriktad mot fakta. »


Kursutvärderingssystem från