ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp3 Engelsk kommunikation, FSP031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-11 - 2011-03-30
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»10 47%
Cirka 20 timmar»3 14%
Cirka 25 timmar»4 19%
Cirka 30 timmar»2 9%
Minst 35 timmar»2 9%

Genomsnitt: 2.19

- 2h/vecka» (Högst 15 timmar)
- Denna !"#¤,%¤,#" inlämningsuppgift!» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 4%
75%»4 19%
100%»16 76%

Genomsnitt: 4.71


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 9%
Målen är svåra att förstå»6 28%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 9%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 52%

Genomsnitt: 3.04

- Högst oklart vad som är syftet med kursen. Vad vill ni? Säkerställa lägsta nivån eller öppna själens portar för det ljuvligt klingande anglikanska tungomålet? Som det är nu uppnas inget av det.» (Målen är svåra att förstå)
- Första gången jag ser klara mål första lektionen på ppt.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»14 82%
Nej, målen är för högt ställda»2 11%

Genomsnitt: 2.05

- Det här kändes som en gymnasiekurs. Högre krav kan ställas på en högskola» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»6 31%
Ja, i hög grad»3 15%
Vet ej/har inte examinerats än»9 47%

Genomsnitt: 3.05

- Vi lärde oss ju INGENTING i denna kurs. Hela kursen var en examination. Om man inte kunde nåt innan kursen var man inte bättre när den var slut. Kursen sa bara vad du bör kunna och för dem som inte kan det var det inte mycket att göra. Det fanns varken tid eller resurser för att utveckla sin engelska.» (Nej, inte alls)
- The level of noise in the exam room made it impossible to complete the exam» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»9 42%
Ganska liten»7 33%
Ganska stor»5 23%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.8

- Hela kursen fokuserades på en enda inlämningsuppgift. Kallar ni det undervisning?» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»11 55%
Ganska liten»6 30%
Ganska stor»2 10%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 1.65

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»2 9%
Ganska dåligt»4 19%
Ganska bra»9 42%
Mycket bra»6 28%

Genomsnitt: 2.9

- Ett virrvarr av olika hemsidor studentportal,studentportalen,pingpong,engonline. Det räcker med en!» (Mycket dåligt)
- Det var inte tydligt att vi skulle använda oss av Ping-Pong.» (Mycket dåligt)
- Due dates in the schedule appeared to be one week early.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 14%
Ganska bra»5 23%
Mycket bra»11 52%
Har ej sökt hjälp»2 9%

Genomsnitt: 3.57

- Det är säkerligen kunniga lärare men det fanns ingen tid. Allt skulle bara hastas förbi så det bleb ingeting av någonting.» (Ganska dåliga)
- Med tre lärare på en så pass liten kurs vore det katastrofalt om resultatet var ett annat.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»6 28%
Mycket bra»11 52%
Har ej sökt samarbete»3 14%

Genomsnitt: 3.76

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»1 4%
Låg»1 4%
Lagom»12 57%
Hög»7 33%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.19

- Eller för hög. Vad vet jag eftersom det är oklart vad målet med kursen egentligen var.» (För låg)
- Jag jobbar gärna på i högt tempo om det ger mig något men jag hade inte minsta lust att sitta och skriva en text. Tänk om vi hade fått lära oss engelska! Glosor, grammatik, att prata! Det hade varit någonting!!! Istället skulle vi välja ett bland flera ämnen att sitta hemma och skriva om. Det kallar jag inte undervisning. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»1 4%
Låg»0 0%
Lagom»11 52%
Hög»8 38%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.38

- För sedan kom presentation och tenta. » (Hög)
- Tidvis för hög när flera delmoment krockade. Tickingen på Astron och inlämningsuppgifterna på engelska tog mycket tid vilket gjorde att juridiken blev lidande.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»4 19%
Dåligt»5 23%
Godkänt»9 42%
Gott»3 14%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.52

- det var mycket oklart vad vi skulle ha uppnått då det inte direkt skedde någon riktig undervisning i engelska, mer i hur man byggde upp en text och hur källhänvisning går till. » (Mycket dåligt)
- Det var inget "go" i lärarna som visade lite engagemang. Allt kretsade kring inlämningsuppgiften. Vi skulle ha fokuserat på undervisning så att vi hade LÄRT oss engelska och inte visa vad vi kunde innan kursen började! Jag har inte lärt mig ett dugg engelska i denna kurs! Det anser jag vara anmärkningsvärt. Istället för att stressa igenom grammtiken ytligt hade vi kunnat gå in på djupet, lära oss glosor och prata, kanske läsa, och hoppat inlämningsuppgiften.» (Mycket dåligt)
- Kan inte förstå syftet med att utforma en text med källhänvisningar enligt harvard system. Att spendera 3,5 hp på något som vi aldrig någonsin kommer att göra i vårt yrkesliv som sjöbefäl, känns som fruktansvärt slöseri. Innehållet bör omarbetas till något mer yrkesrelaterat!» (Mycket dåligt)
- Kursen i fråga är en löjlig parantes i mellan de andra kurserna, fyller inget vidare funktion. Vi borde ha haft en enda vettig engelska kurs där vi hade blivit undervisade i relevanta ämnen så som hur man skriver skaderapporter, hur man skickar rapporter på korrekt fackman språk. Istället blir vi drillade i hur man skriver en god text, förvisso inför ex-jobbet dock med ringa relevans då ex-jobbet är 2 år framåt i tiden. Kort och gott var kursen helt utan värde. » (Dåligt)
- Jag kan verkligen inte förstå syftet med hela grejen. Fokus låg mer på textstruktur och korrekt källhänvisning än på att förbättra engelskan. » (Dåligt)
- Mer en kurs i presentation och uppsatsskrivning än engelska.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Grammatiken!!! Detta är viktigt!»
- Ingenting.»
- Lectures by native English speakers were very helpful.»
- De trevliga lärarna. »
- Delarna där engelska lärdes ut.»
- Ingenting såvitt jag kan se.»
- Inget!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite rörigt med så många ansvariga för samma kurs...»
- Lärarna!»
- Allt.»
- Varför 3 lärare, hade vart bättre med en, det blev bara rörigt»
- gör om kursen. »
- Many students, myself included, would benefit greatly from enunciation training. Red ink on perfectly correct words and passages —, improve vocabulary or use a dictionary.»
- Lägg fokus på språkutveckling eftersom det väl är det som kursen egentliga syfte borde vara. Att konstruera en trendig powerpoint känns totalt ovesäntligt och den skeva inriktningen fick i alla fall min motivation att sjunka avsevärt. De faktiska grammatikövningar som vi gjorde plöjdes mer eller mindre igenom rätt av, utan att egentigen ge någon förklaring eller förståelse för varför. Resultat: De som redan kunde sakerna fick bekräftat för sig att så var fallet och de som inte förstod förstod troligtvis inte mycket mer efter heller.»
- Lektionerna hade inte behövt vara obligatoriska, så avancerat var det faktiskt inte.»
- De grammatiska inslagen under lektionerna kändes meningslösa. Kunde man det så var det inget nytt, och kunde man det inte så lärde man sig ändå ingenting. »
- Tonvikten bör ligga på engelskan och inte presentationer och uppsatser.»
- Engagerade lärare Lägg fokus på att vi ska lära oss mer engelska än vi redan kan. Låt oss träna grammatik, glosor, läsa texter och prata. Alla är på olika nivå i klassen men man kan utgå från den nivå man själv är på. Så kan vi plocka bort inlämningsuppgiften och istället lära oss att skriva sådant vi kommer att skriva när vi är kaptener. Vi lär inte skriva en uppsats om färjor när vi kräver demurrage. Och så hade kursen kunnat avslutats med en obl. tentamen där våra kunskaper sattes på prov. Jag pluggar mycket hellre till en tenta och lär mig nya saker än att motivera mig själv att sitta hemma och skriva på en meningslös uppsats. »
- Innehållet på kommunikationsuppgiften och de så kallad grammatikdelarna, gav ju ingenting!»

16. Övriga kommentarer

- Det måste finnas en anledning till att kursen existerar. Vilken har jag ingen aning om. Denna måste hursomhelst omsättas i kursmål. TYDLIGA kursmål. Vad vill ni veta att jag kan när jag gått igenom kursen? Utforma sedan kursen STRIKT utifrån dessa. Det måste finnas en röd tråd annars vet varken ni eller jag vad jag lärt mig och hur bra kvalitetssäkring är det? Med risk för att verka otrevlig vill jag också ställa mig frågande till Gerds närvarande vid kursen. Vad tillförde hon? Nej. Nu är det er tur att göra läxan.»
- motivationen har varit i botten och det var svårt att få grepp om vad som förväntades av en. Jag lärde mig inget nytt, utan fick snarare jobba för att lära mig runtomkringkunskap, inte engelska.»
- De två obligatoriska delarna borde inte avgöra mer än G/U. Sedan borde väl ändå tentan vara avgörande och man ha möjlighet att få en femma även om men fick 3 och 4 på det andra till exempel.»
- Kraven för texterna var oerhört låga, vilket inte känns rätt på en högskoleutbildning med såpass höga intagningspoäng»
- Jag måste börja med att säga att klimatet under tentamen var under all kritik. Vad *** håller de på med ovanför oss??!! De möblerar om varje dag, och allra värst denna tentamensdag! Det förstörde verkligen min tenta då man behöver lugn och ro, särsklit när man sitter och skriver. Jag upptäckte att jag satt och skrev samma saker gång på gång och ibland om något som inte alls hade med saken att göra. Jag hade sett framemot att lära mig mer engelska och lägga tid på att gå in på djupet i det engelska språket. Istället fylldes jag av ångest första lektionen när jag insåg att vi skulle vara tvungna att sitta hemma och skriva en uppsats. Jag trodde att jag var klar med sådant. Så det blev inga nya kunskaper inom detta så viktiga språk för oss sjökaptener som högst troligt kommer att jobba internationellt i framtiden och visa att vi är bäst på vårt jobb! »


Kursutvärderingssystem från