ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


VT12 lp4 Maskinprojekt, LMU430

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-22 - 2012-06-15
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Federico Porrez»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»6 27%
Cirka 20 timmar»6 27%
Cirka 25 timmar»5 22%
Cirka 30 timmar»3 13%
Minst 35 timmar»2 9%

Genomsnitt: 2.5

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»2 9%
75%»5 22%
100%»14 63%

Genomsnitt: 4.45

- Har läst denna kurs utöver de två obligatoriska för mitt program. » (25%)
- Jag har haft kurser som krockat» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 13%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 13%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 72%

Genomsnitt: 3.45

- Jag har fått dem men ej läst så noga» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 90%
Nej, målen är för högt ställda»2 10%

Genomsnitt: 2.1

- Ja, målen var rimliga, men för högt satta , då det varit den kurs som i särklass krävt mest arbete. Kursen är på 7.5p men har innefattat: 3 Labbar 2 Delinlämningar med möjliga returer 1 Rapportinlämning 1 Dugga 1 Tenta I förhållande till poängen har arbetsbelastningen varit alldeles för hög! » (Nej, målen är för högt ställda)
- Många av kursens delmoment var svåra att ta sig igenom utan mer bakgrund inom t ex programmering, konstruktion etc .» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 28%
Ja, i hög grad»15 71%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.71


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 18%
Ganska stor»16 72%
Mycket stor»2 9%

Genomsnitt: 2.9

- På vissa delmoment var det för lite undervisning, eller för lite övningstillfällen, t ex CNC-programmeringen. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 22%
Ganska stor»11 50%
Mycket stor»6 27%

Genomsnitt: 3.04

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 31%
Mycket bra»15 68%

Genomsnitt: 3.68


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 13%
Ganska bra»13 59%
Mycket bra»6 27%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.13

- Tog ibland lång tid att få hjälp på lektionerna. behövdes kanske någon mer lärare då.» (Ganska bra)
- Skulle vara bra med någon eller några fler övningar i hållfasthetsläran.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 27%
Mycket bra»16 72%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.72

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»16 72%
Hög»4 18%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.22

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 9%
Lagom»14 63%
Hög»4 18%
För hög»2 9%

Genomsnitt: 3.27


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»8 34%
Gott»12 52%
Mycket gott»3 13%

Genomsnitt: 3.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det är en jättebra idé till kurs inför valet av inriktning, att få prova på de olika lite. Dock är det på vissa moment svåra, hade kanske behövts övningstillfällen och övningsuppgifter på programmeringsdelarna.» (Godkänt)
- Kul med många små delar som syftar till att ta fram en verklig produkt!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt. Bra upplägg. »
- Upplägget i helhet»
- Just att varje grupp får tillverka en elmotoraxel, dvs få en produkt i handen.»
- Hela upplägget med maskinprojektet från ritning till tillverkning är mycket bra och redan utarbetat och min åsikt är att det inte behöver göras ändringar.»
- Det var kul att se projektet i alla faser, från ide till verklig modell och tillverkning. Det gjorde att kursen fastnade lättare.»
- Kursidén, konceptet.»
- De praktiska momenten i kursen, såsom övningarna med svarven vid tillverkningen och labben i hållf.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Skulle vara roligare att göra något mer avancerat för CNC-programmeringen.»
- Ej kombinera maskinprojekt med hållfastighetslära.»
- Låta kursen vara mer verklighetsbaserad. Det fanns till exempel flera kommandon i program som skulle ha gjort att uppgiften kunde utföras smidigare, men det fick vi inte använda. »
- Tänka igenom vad deltagarna har för bakgrund inom de olika delarna (tillverkningsteknik, programmering ,etc) och vad som är en lämplig nivå att starta på och hur mycket övning som behövs»
- Fler övningar i hållf.»

16. Övriga kommentarer

- Jag upplevde att Peter Bövik gjorde mycket bättre ifrån sig i hållfasthetsläran än i mekanikkursen. Lugnare och mer strukturerade föreläsningar!»
- Maskinprojekt var ett roligt och nyttig kurs. Hållfasthetsläran var kort och men med bra innehåll. Dock att man ska examineras med en dugga för 4,5hp för all slit under maskinprojekt delen är konstig. Rapportinlämning mm bör ge hp poäng.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.78

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.78
Beräknat jämförelseindex: 0.69


Kursutvärderingssystem från