ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 lp2 Navigation del B, SJO601

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-10 - 2011-01-18
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 16%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Fartygsbefäl klass VII


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

7 svarande

Högst 15 timmar»4 57%
Cirka 20 timmar»1 14%
Cirka 25 timmar»1 14%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 14%

Genomsnitt: 2

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

7 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 28%
100%»5 71%

Genomsnitt: 4.71

- någonstans mellan 100 och 75 procent» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

6 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 16%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 50%

Genomsnitt: 3.16

- Det är ju tre ämnen i samma kurs. Tidvattnet var jättelätt. Nautiska Instrument var konstigt. Där försöker man lära ut massa humbugg. Det blir bara fel. Vi skall lära oss använda grejerna och inte att bygga dom. Meterologin är svår. Eftersom det inte finns någon kompetens inom ämnet på Chalmers. Och Chalmers inte hyr in en lärare med ämneskompetens så blir det bara massa raljerande av svåra meterologiska begrepp. Ingen lär sig tyda vädret, men man kan massa begrepp som man ganska snart efter tentan kommer glömma innebörden av. Det är synd om Anton. » (?)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

4 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 25%
Ja, i hög grad»3 75%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- det får vi se...» (?)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»1 20%
Mycket stor»4 80%

Genomsnitt: 3.8

- i tidvatten har den vart bra. Inte i NI och meterologi.» (?)
- Kursen har ju varit uppdelad i tre ämnen och två lärare. Jag tycket det är mycket synd att Chalmers inte hyr in en föreläsare som kan sitt ämne i meteorologin utan istället sätter Anton på pottan som kör högläsning av en mängd power point presentationer som är direkt kopierade ur boken (nav 1)» (?)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 83%
Mycket stor»1 16%

Genomsnitt: 3.16

- jag tror inte vi haft någon kurslitteratur. Förutom i tidvattnet då. Där har det vart ok.Ett fint sjökort och en bok med uppgifter.» (?)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 14%
Ganska bra»3 42%
Mycket bra»3 42%

Genomsnitt: 3.28


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 42%
Mycket bra»4 57%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.57

- Okej. Förutom meterologin eftersom Anton inte behärskar ämnet så väl.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 14%
Mycket bra»6 85%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 57%
Hög»3 42%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.42

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 57%
Hög»3 42%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.42


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 14%
Godkänt»4 57%
Gott»1 14%
Mycket gott»1 14%

Genomsnitt: 3.28

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jag vet inte? Tidvattnet var bra.»
- Johan som lärare»
- Läraren johan»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- METEROLOGI: Ny lärare. Hyr in en från SMHI eller Kalmar? Försök anpassa kursen till något man har användning för i verkligheten. NAUTISKA INSTRUMENT: Jag tycker det är konstigt att vi har en hel kurs om instrument, men vi får aldrig titta på ett riktigt instrument. Från början var det inte ens inbokat ett simulatorpass, trots att vi hade fått en stor bibba med instuderingsfrågor som utgick från simulatorn. När väl vi fick ett simulatorpass så annonserades det 2 dagar innan det var dags. Svagt!!! Också alla dessa svåra ord som man fyller kurser med bara för att det skall vara en kurs på en högskola. Mer praktiskt tycker jag. Det är ingen raketforskning. TIDVATTNET: Det funkar!»
- samma lärare inom de 3 del områderna Inte Anton som lärare»

16. Övriga kommentarer

- Försök gör en undersökning ute på fartygen och se vad klass 7or egentligen behöver lära sig. Och hur det fungerar inom handelsflottan.»


Kursutvärderingssystem från