ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik och hållfastheltslära 3 - 08/09, TME030

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-24 - 2008-11-10
Antal svar: 96
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Peter Folkow»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

94 svarande

Högst 15 timmar»10 10%
Cirka 20 timmar»28 29%
Cirka 25 timmar»32 34%
Cirka 30 timmar»13 13%
Minst 35 timmar»11 11%

Genomsnitt: 2.86

- Väldigt lite. Jag jobbar! Har problem med bostad?» (?)
- räcker i stort sett med undervisningen» (Cirka 20 timmar)
- Mellan 15-20 timmar» (Cirka 20 timmar)
- Ungefär lika mkt hemma som i skolan skulle jag tro. » (Cirka 20 timmar)
- Hatar den här frågan. Jag har ingen aning» (Cirka 25 timmar)
- svåra uppgifter i denna kurs som krävde mycket tid» (Cirka 25 timmar)
- riktigt svår kurs!» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

96 svarande

0%»2 2%
25%»4 4%
50%»2 2%
75%»25 26%
100%»63 65%

Genomsnitt: 4.48

- Jag jobbar! Har problem med bostad?» (0%)
- märkte att det blev för tufft o jobbigt...Svåra duggor..omöjligt att få poäng...o omöjlig tenta..alltid tillämpa tillämpa tillämpa...aldrig så på förra examinatorns tentor...» (50%)
- går på de tillfällen som ges» (100%)
- jätte bra föreläsningar och övningar» (100%)
- En kurs när FÖ och RÖ är guld värda! » (100%)

3. Anser du att du hade tillräckliga förkunskaper?

96 svarande

inte alls»1 1%
någorlunda»27 28%
ja»68 70%

Genomsnitt: 2.69

- börja med dåliga kunskaper i mek1 och 2...svåra kurser med dålig förberedelse...» (inte alls)
- Kursen var ett bra tillfälle att få repetera lite mattekunskaper som fallit i glömska under sommaren!» (någorlunda)
- Man glömmer ju lite under sommaren» (någorlunda)
- kursen började ju lungt» (ja)
- mek 1 o 2 har varit bra» (ja)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Jag är medveten om varför jag läser mekanik och hållfasthetslära?

96 svarande

instämmer inte alls»2 2%
instämmer delvis»12 12%
instämmer helt och hållet»82 85%

Genomsnitt: 2.83

- Tror att det mest är till för att man ska ha stött på dessa typer av dessa problem innan arbetslivet. Sen är nog mekaniken och hållfasthetsläran säkert grundläggande för många andra kurser.» (instämmer delvis)
- lite för svårt....» (instämmer delvis)
- Kursen är jättebra! Föreläsningsanteckningarna är Jättebra! Jag ger betyg 5 för föreläsningsanteckningarna! men man måste Lägga tid att lära sig! Annars allt är klart och tydligt!» (instämmer helt och hållet)

5. Har kursens mål framgått?

94 svarande

nej, inte alls»2 2%
någorlunda»9 9%
ja, men kunde varit tydligare»28 29%
ja, tydligt»55 58%

Genomsnitt: 3.44

- vet inte målet med kurserna mek1 2 och 3» (nej, inte alls)
- Kurs-PM första FÖ » (ja, tydligt)

6. Hur begripliga är kursens mål?

95 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 13%
Målen är svåra att förstå»3 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»33 34%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»46 48%

Genomsnitt: 3.17

- Tror det är överlag är så att teknologer inte kollar något på kursmålen. Den uppfattningen får jag i alla fall. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

85 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»80 94%
Nej, målen är för högt ställda»5 5%

Genomsnitt: 2.05

8. Testade examinationen om du uppnått målen?

89 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»25 28%
Ja, i hög grad»59 66%
Vet ej/har inte examinerats än»4 4%

Genomsnitt: 2.74

- Jag jobbar! » (Nej, inte alls)
- I stor utsträckning förutsattes det att kunskaper förvärvade på gymnasiet och inte repeterade speciellt mycket sedan dess skulle kunna plockas fram "som rinnande vatten"» (I viss utsträckning)
- LIte för stor tonvikt vid rotationsproblem» (I viss utsträckning)
- Tyckte att tentan delvis innehåll uppgifter som man kände igen och delvis uppgifter som man inte ens visste vart man skulle börja... » (I viss utsträckning)
- Tentan var svår jämfört med förra året, men kändes ändå lättare än för två år sedan. Väldigt mycket av kurserns innehåll var inblandat. » (Ja, i hög grad)
- Examinationen är ett stickprov på vad man har lärt sig, man kan inte tillämpa en hel kurs på 5 frågor om man inte vill göra frågorna jättesvåra. » (Vet ej/har inte examinerats än)

9. Vad anser du om examinationsformen, övningsskrivningar och sluttentamen?

Om du svarar dålig, föreslå gärna alternativa examinationsformer.

94 svarande

Dålig»3 3%
Acceptabel»18 19%
Bra»73 77%

Genomsnitt: 2.74

- Ingen kommentar!» (?)
- Det hade varit bättre att ge duggorna större betydelse inför tentan, typ klara minst 10 p per dugga så är du garanterad 3:a» (Dålig)
- riktigt svår tentamen.» (Acceptabel)
- väldigt svåra övningsskrivningar och tenta om man gemför med våra tidigare mekanik kurser» (Acceptabel)
- bra med övningsskrivningar som gör att man kommer i fas och får reda på vad man behöver träna mer på.» (Bra)
- Mycket bra» (Bra)
- tycker de är jätte bra med övningsskrivningar, de ser till att man hänger med i kursen och så får man koll på vad man kan och inte» (Bra)
- Det är bra, man börjar plugga ordentligt i tid. har fungerat bra i tidigare Mek kurser, så också i denna.» (Bra)
- Övningskrivningarna är mycket bra, även om övn.skrivning 1 i denna kursen var väldigt svår. De hjälper till så att man börjar plugga från börjar, vilket är bra. » (Bra)
- Tycker att det är bra med duggor!» (Bra)
- svår tenta» (Bra)
- Duggor är jätte bra!» (Bra)
- Väldigt stor skillnad i svårighetsgrad mellan uppgifterna på övningarna + de vi gjort själva i boken, och på dem som kom på tentan. (Alltså dem var svårare på tentan om ni inte koppla det).» (Bra)
- Duggor är jättebra, skulle gärna vilja ha 3st» (Bra)

10. Övningsskrivningar är bra därför att de uppmuntra mig att studera kontinuerligt

94 svarande

Instämmer inte alls»1 1%
Instämmer delvis»14 14%
Instämmer helt och hållet»79 84%

Genomsnitt: 2.82

- Ingen kommentar!» (?)
- trodde detta men eftersom hans är för svåra är det onödigt och dåligt» (Instämmer inte alls)
- Kanske lite svåra dock. När jag gjorde de övningsduggorna för första duggan fick jag alla rätt dagen innan, sedan när jag gjorde duggan fick jag 1/15 P.» (Instämmer helt och hållet)
- mer ledande fråga får man leta efter» (Instämmer helt och hållet)

11. Övningsskrivningar är bra därför att de bekräftar att jag följer med kursen eller att jag ligger efter

93 svarande

Instämmer inte alls»0 0%
Instämmer delvis»22 23%
Instämmer helt och hållet»71 76%

Genomsnitt: 2.76

- Ingen kommentar!» (?)
- första var väldigt olik de övningsduggorna vi fick öva på» (Instämmer delvis)
- men så var inte fallet nu...» (Instämmer helt och hållet)


Undervisning och kursadministration

12. På hur många föreläsningar har du varit närvarande?

95 svarande

inga eller få»2 2%
runt hälften»6 6%
de flesta»87 91%

Genomsnitt: 2.89

- alla » (de flesta)
- Mycket bra! Peter är jätteduktig» (de flesta)
- Bra att vi fått utskrivna powerpoint, så man kan anteckna och hänga med, skull egärna haft lite mer skrivet.» (de flesta)
- Alla.» (de flesta)

13. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

94 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»12 12%
Ganska stor»54 57%
Mycket stor»28 29%

Genomsnitt: 3.17

- Ingen kommentar på grunda av jag var inte på föreläsningarna!» (?)
- Tycker att föreläsningarna haft för lågt tempo. Skulle önska att de hade haft en högre svårighetsgrad. » (Ganska liten)
- Peter är bra...men jag e dålig i detta ämnet!» (Ganska liten)
- tycker Peter kan förklara bra och gör sitt bästa för att alla ska förstå oc hänga med» (Ganska stor)
- Fruktansvärt bra att lägga upp alla föreläsningar på hemsidan ifall man mot förmodan skulle missa någon.» (Ganska stor)
- bra föreläsningar» (Mycket stor)
- Allt framstår så enkelt när Peter gör det» (Mycket stor)
- Peter är en mycket bra föreläsre. Metodisk, bra struktur, tydlig och är alltid villig att svara på frågor. Bra att han går genom övn. exempel på föreläsningen.» (Mycket stor)
- Peter Folkow är en bra föreläsare som blandar teori med praktik.» (Mycket stor)
- Pedagogisk och bra» (Mycket stor)
- Tydliga och väl organiserade föreläsningar! » (Mycket stor)
- Väldigt bra och sturkturerade föreläsningar» (Mycket stor)

14. På hur många räkneövningar har du varit närvarande?

95 svarande

inga eller få»3 3%
runt hälften»8 8%
de flesta»84 88%

Genomsnitt: 2.85

- alla» (de flesta)
- Jag råkade, av misstag komma till Bo peterson en gång och det var verkligen 45 bortslösade minuter. » (de flesta)
- Karl va bra» (de flesta)
- Jag gillar inlärningsformen när läraren först går igenom olika typer av tal för att man sedan själv ska kunna räkna liknande. » (de flesta)
- HAr varit stor variation på övningsledarna, men de flesta har varit toppen!» (de flesta)

15. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning? Välj den grupp du gick flest gånger till

92 svarande

Totalt:

Mycket liten»4 4%
Ganska liten»1 1%
Ganska stor»41 44%
Mycket stor»46 50%

Genomsnitt: 3.4

Fördelat på olika grupper:

Välj räkneövningsgrupp: (15 st)
Mycket liten3 20%
Ganska liten0 0%
Ganska stor9 60%
Mycket stor3 20%

Genomsnitt: 2.8

- Ingen kommentar på grunda av jag var inte på övningarna!» (?)

a (Karl Mauritsson): (15 st)
Mycket liten0 0%
Ganska liten0 0%
Ganska stor5 33%
Mycket stor10 66%

Genomsnitt: 3.66

- jätte bra övningar, väldigt pedagogiskt. bra förklaringar» (Mycket stor)
- Duktig och pedagogisk!» (Mycket stor)
- Gör ett bra jobb!» (Mycket stor)
- Karl har varit bra och strukturerad» (Mycket stor)

b (Peter Folkow): (24 st)
Mycket liten0 0%
Ganska liten1 4%
Ganska stor6 25%
Mycket stor17 70%

Genomsnitt: 3.66

- Tycker att räkneövningarna har varit bra, kan bli lite för segt ibland när mycket tid läggs på att förklara som som borde vara grundläggande och matematiska kunskaper. Detta är givetvis inget fel som egentligen ligger hos räkneövningsledaren, utan orsakat av vissa som hela tiden ställer sånna frågor. Anser givetvis att alla ska få ställa frågor men att det blir för mycket ibland så att vi inte kommer någonstans. Vilket gör att det blir segt» (Ganska stor)
- Folkow rules!!! WLB» (Mycket stor)
- Jättebra. Färdiga lösningar på OH vilket gör att fel inte uppkommer lika ofta som det annars brukar göra och väcka stor aggression. » (Mycket stor)
- Bra i alla avseenden! Tycker det är bra när examinatorn är delaktig i alla steg! » (Mycket stor)

c (Peter Möller): (26 st)
Mycket liten0 0%
Ganska liten0 0%
Ganska stor13 50%
Mycket stor13 50%

Genomsnitt: 3.5

- Bra!» (Ganska stor)
- Peter Möller är bra.» (Mycket stor)
- Bra och lagom tempo. snabbt men ändå lägger han till lite teori.» (Mycket stor)
- Men jag har varit hos flera andra med.» (Mycket stor)
- Peter Möller kan väldigt mycket. Bra övningsledare.» (Mycket stor)

d (Bo Peterson): (1 st)
Mycket liten0 0%
Ganska liten0 0%
Ganska stor1 100%
Mycket stor0 0%

Genomsnitt: 3

- Hade en tendens att krångla till det» (Ganska stor)

e (Mikael Öhman): (11 st)
Mycket liten1 9%
Ganska liten0 0%
Ganska stor7 63%
Mycket stor3 27%

Genomsnitt: 3.09

- öhman har rätt fokus, bra diskussioner om hur "mekanikdelen" fungerar.» (Mycket liten)

16. På hur många räknestugor har du varit närvarande?

94 svarande

inga eller få»46 48%
runt hälften»18 19%
de flesta»30 31%

Genomsnitt: 1.82

- För egen del anser jag det är bättre ifall jag inte kan lösa något själv att då istället ta hjälp av studiekamrater. Men tycker att det är en bra sak för de har den möjligheten» (inga eller få)
- Har krockat med annat då jag läste 150%.» (inga eller få)
- De är alldeles för stimmiga för mig» (inga eller få)
- Suttit i rum i närheten för att slippa "pratet" men ha närheten till hjälp.» (runt hälften)
- Det hade inte skadat med fler räknesugor även om de är på bekostnad av övningarna.» (de flesta)
- Mycket bra att man får chans att fråga på sådant man inte kan. » (de flesta)
- Har dock i princip aldrig behövt ngn hjälp» (de flesta)

17. Till hur stor hjälp har räknestugorna varit för din inlärning?

89 svarande

Mycket liten»32 35%
Ganska liten»18 20%
Ganska stor»25 28%
Mycket stor»14 15%

Genomsnitt: 2.23

- Var inte på någon reknestuga!» (?)
- Har räknat själv istället.» (Mycket liten)
- Gick bara på den första men då var det så mycker folk att jag bara fick hjälp en gång, då ansåg jag att det inte var värt att gå mer.» (Mycket liten)
- dålig hjälp.......vågar inte fråga för att man tror man ställer dumma frågor...en handledare blev galen när ja inte kunde en "lätt" sak...dåligt...» (Mycket liten)
- Har svårt att koncentrera mig under räknestugorna pga den höga ljudnivån» (Ganska liten)
- Det skulle vara bra med bättre bemanning på räknestugorna så att mindre del av tiden går åt till väntan.» (Ganska stor)
- bra att kunna fråga» (Ganska stor)
- Bra sätt att få hjälp med uppgifter man kört fast på. Fler instutioner borde ta efter Tillämpad mekanik!» (Ganska stor)
- Hade gett mer om det hade funnits fler lärare, svårt att hinna fråga det man tänkt. Vissa elever tar upp nästan all tid för lärarna, kanske ska lärarna försöka sprida ut sin tid bättre över eleverna.» (Ganska stor)
- lär sig mycket på att räkna själv» (Mycket stor)
- fick bra hjälp där, ibland lite för stessigt men bra lösning att ta in en doktorand också» (Mycket stor)

18. Anser du att projektuppgiften är ett viktigt inslag i kursen?

Målet med projektuppgiften är att dels att introducera och träna på datorbaserad analys och simulering av komplexa konstruktioner samt att öva på användning av grundsambanden i mekanik.

94 svarande

nej, inte alls»11 11%
delvis»25 26%
ja»58 61%

Genomsnitt: 2.5

- tråkigt att sitta framför en dator men matlab» (nej, inte alls)
- Det var lite synd att dom som inte var klara att redovisa fick sitta å vänta tills dom andra hade redovisa klart. Kanske kunde man ha haft i allafall en sal till dom som behövde hjälp. som det var nu kom man bara ännu mer efter. » (nej, inte alls)
- Man får se vad man kan använda sina mekanikkunskaper till» (delvis)
- men alldeles för sent lagd, med undermålig kunskap hos lärare och för få lärare till antalet. vi fick bara sitta o vänta mest hela tiden.. hade gått an med lite strul om det inte varit i LV7!» (ja)
- Utan uppgiften => sämre förståelse.» (ja)
- roligt med simuleringsuppgifter, man inser att de är nödvändiga för att slippa utföra alla de beräkningarna för hand. ett bra hjälpmedel som skall fortsätta användas.» (ja)
- Den var rolig och inte alltför stor. Dock lite svår kanske, om Matlab är svårt.» (ja)
- Krävande men ändå intressant och "nyttig". » (ja)
- Mycket bra uppgift. Rolig, krävande och lärorik! » (ja)
- Dock var delar av den väldigt svår.» (ja)
- Vore bra inför nästa år med en utökad instruktion angående momentet där man skall använda 0DE45, jag tycker att det var den svåraste delen av uppgiften.» (ja)
- För att hålla matlabkunskaperna igång» (ja)

19. Hur många timmar har du totalt lagt ned på projektuppgiften?

93 svarande

5-10»22 25%
10-15»24 27%
15-20»26 29%
20-25»13 14%
mer än 25»3 3%
Gjorde ej uppgiften»5

Genomsnitt: 2.44

- Jag är klar med de sen tidigare!» (?)
- Runt 10 timmar skulle jag tro. » (10-15)
- Blir lätt ett litet fel i matlab som tar alldeles för mycket tid att hitta åt...» (15-20)
- tror jag» (15-20)
- den tog längre tid än projektuppg i föregående mek och hållfkurser» (15-20)
- Svårt att greppa hur det skulle lösas i matlab. Tydligare "punktlista" om vilka moment som skall vara gjorda (ex när det gäller normalisering.)» (20-25)
- Mekanikdelen av uppgiften var givande och intressant men matlab delen var väl komplicerad. Det är lite onödigt att kräva så mycket tid bara för att koda. Att bo Peterson var en av övningsledarna för matlab är ett skämt. Att ha en person som inte kan matlab kod och undrar "vad är det där för grön text som står bakom procent-tecknet" är helt meningslöst. När man senare skulle redovisa för honom spelade koden ingen roll, allt som skulle visas var ekvationerna nedskrivna för hand, rensade från matlab kod. » (20-25)
- Det hade varit bättre om tiden kunde läggas på tentaplugg istället.» (20-25)

20. Hur var tentamens svårighetsgrad?

94 svarande

För låg»1 1%
Låg»0 0%
Lagom»31 33%
Hög»47 51%
För hög»13 14%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.77

- tror den var lagom. gränsen till för hög.» (Lagom)
- lite klurigare än tidigare» (Hög)
- Jämför med tentorna i kursen läsåret 06/07 var den en aning lättare, men jämfört med ordinarie tentan 07/08 var den svårare. Tycker det är dumt att svårigheten på tentan beror på vem ska har kursen, tycker att det borde ske en bättre kommunikation mellan de olika lärarna då. För två år sedan var det över 40 % kugg, medan det förra året var 25 %. Tycker inte man ska ha fördel av vilket år man läser, det ska vara lika för alla! » (Hög)
- men okej» (Hög)
- Det var en sjukt svår tenta.» (Hög)
- Tyckte det var många tvistar på den så att den blev svår.» (Hög)
- För tillkrånglad jämfört med tidigare års ordinarie tentamen.» (För hög)

21. Till hur stor hjälp har läroboken "Mekanik" av Grahn/Jansson varit för din inlärning?

93 svarande

Mycket liten»14 15%
Ganska liten»36 38%
Ganska stor»32 34%
Mycket stor»11 11%

Genomsnitt: 2.43

- Förutom talen som vi räknat, har jag läst väldigt lite i boken. » (Mycket liten)
- gjorde bara uppgifterna, annars var boken överflödig» (Mycket liten)
- Väldigt tråkig, och svår att förstå» (Mycket liten)
- Har enbart använt för att uppgifterna.» (Mycket liten)
- HATAR BOKEN!!!!:@ så HIMLA SVÅR med dåliga exempel!!!! förklarar aldrig nåt...även om mattekurserna e svåra försöker de åtminståne förklara ALLA STEG!» (Mycket liten)
- har inte läst något i den mer än uppgifterna» (Mycket liten)
- Övningstalen» (Ganska liten)
- Övningsuppgifterna har jag fått där ur men texten hjälper inte mycket då den sällan förklarar begrepp» (Ganska liten)
- Kändes ganska otydlig jämfört med föreläsningarna. Övningsexemplen vara svåra att dra nytta av då mycket togs för givet att läsaren var med på precis som i litteraturen.» (Ganska liten)
- Uppgifterna i första hand som jag har använt mig av. Har inte läst mycket i den.» (Ganska stor)
- Bara gjort uppgifter i den, att läsa kapitlen går nästan inte. Då tittar jag hellre på föreläsnings papprena om man inte förstår.» (Ganska stor)
- Övningstalen har hjälpt mig. Har inte läst ngt annat» (Ganska stor)
- Läste allt och det hade jag stor nytta av» (Mycket stor)
- Ganska bra bok, skulle önska den hade lite lösningsgångar.» (Mycket stor)

22. Till hur stor hjälp har "Formelsamling i mekanik" varit vid problemlösning?

93 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»6 6%
Ganska stor»27 29%
Mycket stor»58 62%

Genomsnitt: 3.51

- Varit ett måste att använda den men den uppmanar inte till någon djupare förståelse, har använt Mekanik boken vid problemlösning då den ger mer förståelse.» (Mycket liten)
- Främst vid svängningsrörelse.» (Ganska stor)
- Bra att ha en formelsamling att falla tillbaka på när man blir osäker.» (Ganska stor)
- ett bra häfte..» (Mycket stor)
- A & O i kursen. » (Mycket stor)
- bra och kortfattad, lättorienterad» (Mycket stor)
- Guld värd på tentan och duggor» (Mycket stor)
- Bra att kunna kolla i när man inte kommer ihåg en viss formel» (Mycket stor)
- man har inte tid att lära sig alla ekvationer som exempelvis rörelseekvationerna.» (Mycket stor)
- Mycket värd på tentamen. Samlar alla viktiga formler i en smidig bok som är lätt att hitta i och härleda till. » (Mycket stor)
- Den är mycket bra men kan kompletteras ytterliggare» (Mycket stor)
- Om ni menar japp» (Mycket stor)
- Föreläsningsanteckningarna är Jättebra! Jag ger betyg 5 för föreläsningsanteckningarna! » (Mycket stor)
- Alltid med.» (Mycket stor)
- Bra formelsamling. Står inte mer än nödvändigt.» (Mycket stor)

23. Till hur stor hjälp har utdelade föreläsningsanteckningar och skrifter varit för din inlärning?

92 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»7 7%
Ganska stor»53 57%
Mycket stor»31 33%

Genomsnitt: 3.23

- Har varit ett bra komplement till powerpoint presentationerna som använts. Dock tycker jag personligen att det varit lite väl mycket powerpoint och overhead.» (Ganska liten)
- tittade inte på dem efter föreläsningarna» (Ganska liten)
- på föreläsningarna vill jag gärna skriva för att vara med i tankarna och inte bli allt för oengagerad, mer härledningar hade varit trevligt» (Ganska stor)
- Kan kolla upp vad som är viktigt.» (Ganska stor)
- Räkneuppgifterna skrevs på rutat papper, det var OMÖJLIGT att läsa. Fixa det till nästa gång för det är verkligen bra att ni lägger up dessa.» (Ganska stor)
- hjälper mkt att slippa anteckna utan hänga med ist!» (Mycket stor)
- Superlativ» (Mycket stor)
- Sammantfattningarna var mycket värdefulla under repetitionen.» (Mycket stor)
- Föreläsnngsanteckningarna är hur bra som helst, man kan sitta och koncentrera sig på vad föreläsaren säger och göra små egna anteckningar. Annars blir det att man skriver och hinner inte lyssna. Föreläsningsanteckningarna är mer givande än boken.» (Mycket stor)
- Bra sammanfattat. » (Mycket stor)
- Kanonbra anteckningar. Bra att få dem på föreläsningarna så att man kan koncentrera sig på att hänga med istället för att skriva. Tydliga och väl strucktuerade!» (Mycket stor)
- Jättebra anteckningar!» (Mycket stor)
- Väldigt tydliga och koncisa handouts, mycket bra!» (Mycket stor)
- däri står ju alla formler man ska använda..» (Mycket stor)

24. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, och kurs-pm?

92 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»32 34%
Mycket bra»59 64%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.61

- kan inte säga ngt som var dåligt dock..» (Ganska bra)
- Bra att varje övn-ledare har en egen mapp, till skillnad mot den korkade materialteknikhemsidan» (Mycket bra)
- Som alltid på tillämpad mekanik» (Mycket bra)
- Saker lades upp snabbt och kontinuerligt» (Mycket bra)
- Tillämpad mekanik är duktiga på sköta de!» (Mycket bra)
- Bra att allt material låg uppe på hemsidan.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

25. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

93 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»7 7%
Ganska bra»36 38%
Mycket bra»39 41%
Har ej sökt hjälp»11 11%

Genomsnitt: 3.58

- Bra på övningarna men dåliga på räknestugorna.» (Ganska dåliga)
- iaf på matlab ang. projektuppgiften» (Ganska dåliga)
- det var för många som väntade på hjälp» (Ganska dåliga)
- Lite för mycket folk som läser kursen, vilket märks på övningar» (Ganska dåliga)
- Ofta många frågor på för få övningsledare, men oftast ändå under kontroll. » (Ganska bra)
- Fler lärare på räknestugorna » (Ganska bra)
- Extra tillfällen både för räkning och datalab» (Mycket bra)
- Väldigt bra. Lite långa köer ibland på räknestugor, men det ordnade oftast upp sig. » (Mycket bra)
- Räknestugor är perfekt!» (Mycket bra)
- Väldigt hjälpsamma lärare, speciellt karl å folkow. » (Mycket bra)

26. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

93 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»15 16%
Mycket bra»69 74%
Har ej sökt samarbete»7 7%

Genomsnitt: 3.86

- mycket bra att diskutera mekproblem i grupp, man får fler infallsvinklar man inte tänkt på samt att man inte kör fast» (Mycket bra)

27. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

93 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»50 53%
Hög»38 40%
För hög»5 5%

Genomsnitt: 3.51

- Två RÖ i veckan (förutom lv6) var riktigt riktigt bra!» (Lagom)
- lagom hög» (Hög)
- vad är skillnaden mellan hög och lagom? den är ju hög men inte för hög vilket ger att den då är lagom...» (Hög)
- En vecka med enbart räkning innan tentan och inte "vanlig" räkneövning. Svårt att hinna med stöt-delen.» (För hög)

28. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

92 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»45 48%
Hög»38 41%
För hög»9 9%

Genomsnitt: 3.6

- Två bra kurser!» (Lagom)
- Som vanligt.» (Hög)
- Hög bra nivå» (Hög)
- Den är och kommer nog alltid att vara hög!» (Hög)
- Hög då jag läste 150%» (Hög)
- för hög proj.uppg» (För hög)


Sammanfattande frågor

29. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

93 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»0 0%
Godkänt»11 11%
Gott»52 55%
Mycket gott»29 31%

Genomsnitt: 4.16

- onödig kurs med onödiga moment som är helt meningslösa för framtida lärdom...Behöver inte denna kurs faktist...man använder inte dessa nångång...Maskinelement räcker typ...» (Mycket dåligt)
- Svåra övningsskrivningar samt tentamen» (Godkänt)
- » (Gott)
- Jag gillade Fokow som föreläsare, lugn och väldigt pedagogisk. En av de bästa jag har haft hittils på chalmers!» (Gott)
- Bra att Folkow hade förgjorda exempel som han visade på overhead under föreläsningarna. Enelund gjorde dom på tavlan vilket resulterade att hans lösningar blev haffsiga och osammanhängande. Folkows metod var mer lugn och systematisk. Lättare att lära sig och begripa övningsexemplet.» (Gott)
- Bra föreläsare» (Gott)
- trevlig kurs, känns vettigt att läsa, det är logiskt och man kan därmed klura ut en hel del» (Mycket gott)
- jätterolig kurs. kan bero på föreläsare.» (Mycket gott)
- Bra och pedagogisk examinator!» (Mycket gott)
- Gillar när det är strucktuerat och och klara besked på vad som ska göras!» (Mycket gott)
- Peter är en väldigt bra föreläsare och man är motiverad att plugga mer. » (Mycket gott)

30. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Förel.-ant.»
- övningsskrivningar bra, föreläsningsanteckningar delas ut innan varje föreläsning bra, bra förläsningar»
- Peter Möller som övningsledare och Karl Mauritssons underbara anteckningar från räkneövningar, mer pålitliga & förståeliga än kompisens om man råkar vara sjuk en dag..»
- Peter Möller som övningsledare, samt utdelade föreläsningsanteckningar.»
- Matlab-uppg.»
- folkow»
- datoruppgiften»
- Föreläsningsanteckningarna. Väldigt bra formulerade och kortfattade.»
- Duggorna»
- undervisningsupplägget, duggor etc.»
- utdelningen av föreläsningsanteckningarna. Gör så att man hinner hänga med»
- Peter Folkow som föreläsare!»
- övningsskrivngar»
- räknestugorna»
- Projektuppgiften. Bra uppgift som administrerades väl.»
- Labben»
- Peter F, som är mycket bra på att lära ut, men även på att skriva svåra tentor. Tycker det mesta ska bevaras. »
- Räknestugor, föreläsningsanteckningar, examinatorn!»
- Övningsskrivningar»
- Peter Folkow, han har varit en mycket kunnig, lugn, tydlig och hjälpsam föreläsare, helt klart en av de bästa föreläsarna vi haft. Karl Mauritsson har även varit mycket bra, han har haft genomgående pedagogiska och strukturerade övningar.»
- Det mesta»
- Övningsskrivningar, projekt»
- Duggorna!»
- Vet ej!»
- Övningsskrivningarna»
- Övningarna»
- Projektuppgiften var rolig och lärorik»
- Duggorna»
- Folkow»
- Fortsätt lägga upp ALL material som används på hemsidan. Även från övningsledare.»
- Ta bort kursen..ha den som valbar kurs för de som ska läsa till Tillämpad mekanik-mastern!»
- Föreläsningsanteckningarna, konstruktionsuppg.»
- övningsskrivningarna»
- Övningsskrivningarna och föreläsningar på OH-form»
- Utdelning av föreläsningsanteckningar, sammanfattningar, projektuppgift, duggor, Peter Folkow.»
- räknestugor och duggor»
- En del övningsledare som inte håller måttet bör kanske bytas ut »
- peter folkow, karl mauritsson, duggor»
- projektuppgiften, roligt inslag i kursen där man kan prova kunskaperna på verkliga konstruktioner»
- Räknestugor, gärna fler... »
- Duggorna»

31. Vad bör främst förändras till nästa år?

- antalet lärare i projuppg-starten och tidpunkten för den..»
- svår tentamen»
- Bättre anpassad tentamen alt repetera snabbt tidigare mekanik-kursers elementära delar så är säkert fler med på noterna... »
- mer härledningar»
- Lite lättare duggor.»
- Mer hjälp på räknestugorna»
- Bo Peterson bör ej vara övningsledare och ej vara "rådgivare" i matlab.»
- Hade varit bra med lite högre tempo på föreläsningen, och istället kanske göra ett lite mer avancerat räkneexempel.»
- salsbyta. vi var i mmt mestadels»
- Kommunikation mellan läraren till nästa år är viktigt! »
- kvaliten på en del övningsledares pedagogiska kunskaper.»
- Svårighetsgraden på föreläsningarna jämförelse med uppgifterna. »
- Svårighetsgraden på tentamen och övningsskrivningar»
- Jag tror personligen på att behålla de få övningsledare som är pedagogiska och ge dem tillgång till större salar. Det har varit mycket hets inför övningarna för att gå tillgång till en bra övningsledare.»
- Tycker att powerpoint bör användas som ett supplement om det ska användas i undervisningen.»
- Inget»
- I och med att klassen ej är uppdelad i grupper och vissa övningsledare är populärare än andra så känns det ofta stressigt att ta sej till övningarna så att man kan få en övningsledare som man trivs med. Dessutom var det överfyllt i vissa klassrum och nästan tomt i andra ibland.»
- Vissa övningsledare, dvs bo»
- Vet ej!»
- projekt och övningskrivningar. Något av de borde prioriteras. »
- Nivån på övningsledarna var väldigt ojämn. Bo var inte bra men ibland tvingades man gå dit för att det var fullt överallt annars»
- se ovan!..»
- mer lärare på projektuppgiften»
- De exempel som gicks igenom på föreläsningar borde anpassas mer till de i veckoplaneringen. Ibland var de lite för simpla i förhållande.»
- Folkow bör ha övningarna i en föreläsningssal så att alla kan få gå till den "bästa", så att man slipper springa till salarna för att överhuvudtaget få någon bra övningsledare.»
- nivån på tentan, för svår. dumt att pter har en övningsgrupp för folk sprang dit för att få plats och det blev ett stressmoment. bättre att han är i en större sal så alla som vill ha honom får plats. då kan ni dessutom minska på antalet övningsledare och spara pengar:)»
- Standarden hos övningsledarna... Håller inte att två av 5 är bra pedagoger... »
- Ta bort projektuppgiften»

32. Övriga kommentarer

- i övrigt trevlig kurs»
- Varför har man en övningsledare på projektuppgiften som inte kan matlab? Det ger ju ingen hjälp alls. »
- Hela kursen har känts lite stressig. Inte så att innehållet har gåtts igenom för snabbt, utan mer att det har varit en stressig atmosfär. Ibland har jag undvikit att ställa frågor, för att övningsledarna verkar tillräckligt pressade ändå. »
- angående matlab: Bo Peterson skall inte vara matlabsledare då han inte kan det. fick inte alls nån hjälp av honom, snarare tvärtom. han bara förvirrar en och säger fel saker så att allt blir fel till slut. Är ju inte hans fel att han inte kan matlab som dom andra övningsledare, men fel mot oss att ha en sån matlabledare när det är så tajt med tid.»
- Tackar för en väl genomförd kurs! »
- Är väldigt nöjd med kursen. Duktiga och kompetenta föreläsare och övningsledare. Instutionen föregår med gott exempel på hur de administrativa arbetet borde skötas på alla instutioner. »
- mycket trevlig kurs över lag»
- Tyckte inte det gjorde något att Folkow hade sina övningar på overheaden, tyckte snarare att det var bra för man hängde med ändå.»
- Svåra övningsskrivningar och tentamen»


Kursutvärderingssystem från