ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H12 - Industriautomation, SSY066

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-01-02 - 2013-01-20
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Marie Iwanow»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

30 svarande

Högst 15 timmar»16 53%
Cirka 20 timmar»10 33%
Cirka 25 timmar»2 6%
Cirka 30 timmar»2 6%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.66

- Inlämningarn 2 tog alldeles för lång tid, annars var det inte mycket mer man behövde lära sig.» (Högst 15 timmar)
- Har i princip inte gjort någonting alls.» (Högst 15 timmar)
- Jag har ärligt talat lagt mest tid under tentaveckan, på tentaplugg. Jag har dock inte lagt en oansenlig mängd tid alla labbar, de tar lång tid för mig då jag inte är så bra på ämnet, även om jag har lätt för att lära. » (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

30 svarande

0%»2 6%
25%»5 16%
50%»8 26%
75%»5 16%
100%»10 33%

Genomsnitt: 3.53

- Bara obligatoriska labmoment.» (0%)
- Deltog inte så mycket i slutet då det innehållet ej examinerades.» (50%)
- Min andra kurs krockade så gott som helt med denna.» (50%)
- Kolliderade med annan kurs vissa tillfällen.» (50%)
- Jag har varit mycket på labbar och dyl. tillfällen, men lite på föreläsningar.» (50%)
- Missade någon föreläsning. Men om han läraren i slutet inte orkade hålla sina föreläsningar, varför ska jag gå på föreläsningarna då liksom?» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»18 62%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 10%

Genomsnitt: 1.86

- De gicks väl igenom på första föreläsningen eller något liknande men dem har jag glömt tills nu.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 17%
Ja, målen verkar rimliga»14 82%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.82

- antaget att kursens innehåll följer kraven» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Kan inte avmarkera» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»3 13%
I viss utsträckning»16 72%
Ja, i hög grad»2 9%
Vet ej/har inte examinerats än»1 4%

Genomsnitt: 2.04

- Examinationen hade man kunnat klara genom att gå på tre föreläsningar och gå igenom slides från dessa föreläsningar timmarna innan tentan. Ska tentan inte vara mer omfattande så kan man lika gärna strunta i den och lägga till fler inlämningsuppgifter som täcker andra moment i kursen.» (Nej, inte alls)
- Tentan berörde bara de två första veckorna av kursen, vilket är helt obegripligt med tanke på att d» (Nej, inte alls)
- Kan inte avmarkera» (Nej, inte alls)
- PLC-delen av tentan var löjligt lätt, den har dessutom funnits med i exakt samma utförande på ett flertal tentor innan. Det kändes smålöjligt att kommunikation var mer än hälften av poängen, då det knappt alls har behandlats i labbar och inlämningar. » (I viss utsträckning)
- konstigt att inte tenterar halva kursen...» (I viss utsträckning)
- Tentamen var den tveklöst lättaste jag gjort under min Chalmerstid. Alla uppgifter som kommer på tentan borde inte ha varit med på de 3 senaste tentorna, det kan inte vara så jobbigt att hitta nya? Bra initiativ att bara ha PLC och kommunikation på tentan dock. Inlämningsuppgifterna var bra!» (I viss utsträckning)
- Tentan testade ju bara vissa delar av kursen, lite plc och kommunikation. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»4 13%
Ganska liten»13 43%
Ganska stor»11 36%
Mycket stor»2 6%

Genomsnitt: 2.36

- Har inte deltagit!» (Mycket liten)
- Det är inlämningsuppgifterna man lär sig det absolut mesta på.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna hade inte mycket att göra till tenta kraven eller inlämningarna.» (Ganska liten)
- Många intressanta föreläsningar, speciellt Jonatans i andra halvan av kursen, men dessa visade ju sig vara ganska irrelevant för att klara kursen.» (Ganska liten)
- Men hade jag gått på fler föreläsningar hade jag haft bra hjälp av det vid tentapluggandet. » (Ganska liten)
- var ju inte direkt svårt...» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»13 44%
Ganska liten»8 27%
Ganska stor»6 20%
Mycket stor»2 6%

Genomsnitt: 1.89

- Fanns det någon?» (Mycket liten)
- Köpte inte ens boken utan kollade på föreläsningsslides och labb-pm.» (Mycket liten)
- Var ju ca 15 sidor man behövde läsa. Tycker inte jag ens räknas som litteratur.» (Ganska liten)
- PLC-delen skulle kunnat vara mer omfattande. När det bara finns ca 20 uppgifter skulle lösningar kunna finnas till varje uppgift.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»6 20%
Ganska bra»13 43%
Mycket bra»10 33%

Genomsnitt: 3.06

- kändes som om det var oordning och osäkerhet om vem som ansvarade för vad i kursen.» (Ganska dåligt)
- Intro till kursen kom opassande sent. Då kändes det inte längre aktuellt längre. Vi skulle ha access till PPU-labbet, men ingen kunde svara på varför, den första veckan. » (Ganska dåligt)
- Pingpong är omständigt och klumpigt» (Ganska dåligt)
- Dålig information på Ping Pong, stod till exempel inte vilken sal laborationen var i, fick gå via en arkiverad sida för en annan kurs för att hitta var kulbanan fanns.» (Ganska dåligt)
- Kursansvarig gick inte att få tag på, varken personligen (satt inte på sitt kontor) eller via mail (svarade inte). Dessutom visade han sig bara två gånger överhuvudtaget, varav den andra gången var på tentan. Nina var dock snabb med att svara och lägga ut info på PingPong.» (Ganska dåligt)
- Labbar krockade med obligatorisk kandidatinformation p g a att de inte fanns i TimeEdit. » (Ganska dåligt)
- Inga fel» (Ganska bra)
- Jag har börjat gilla pingpong, vilket jag inte gjorde när vi använde det i Z1. Jag hoppas fler kurser använder sig av dem. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

30 svarande

Mycket dåliga»2 6%
Ganska dåliga»5 16%
Ganska bra»9 30%
Mycket bra»7 23%
Har ej sökt hjälp»7 23%

Genomsnitt: 3.4

- Svårt att få hjälp, ett tillfälle i veckan med möjlighet till handledning och då ville de flesta ha hjälp.» (Mycket dåliga)
- När man skickade mail till någon av handledarna/examinatorerna fick man sällan svar. I de fall man fick svar tog det lång tid.» (Ganska dåliga)
- Inlupp2 kunde haft dubbla handledningstillfällen» (Ganska dåliga)
- för lite schemalagt, dock hjälpsamma lärare.» (Ganska bra)
- På övningar och labbhandledning funkade det bra, men det känns som denna kursen hade ovanligt lite schemalagd tid. Kursansvarig gick inte att få tag i.» (Ganska bra)
- ej utöver hjälp på latillfällena, och då var det bra.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»7 23%
Mycket bra»21 70%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.6

- Inlämningarna flöt på och så. Man behövde ju ta hjälp av andra elever på inlämningarna eftersom det inte fanns tillräckligt med lärare på plats.» (Ganska bra)
- Jag har samarbete med mina klasskamrater sedan länge och det fungerar bra. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

30 svarande

För låg»3 10%
Låg»5 16%
Lagom»22 73%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.63

- Det var enligt mig alldeles för lite innehåll i kursen. Man borde haft övningsuppgifter utöver labbarna. Jag kommer troligtvis få en fyra reller femma på kursen och har endast gjort labbarna och gamla tentor som inlärning. Dessutom känns det väldigt konstigt att bara ha två frågor på en tenta. Det bevisar inte tillräckligt bra om man kan allt i en kurs eller inte» (För låg)
- Inlämningarna tog lite tid, annars typ inget annat.» (Lagom)
- ojämn» (Lagom)
- Men inlämning 2 var för stor, kanske idé att ha två tillfällen eller ett förlängt pass.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

30 svarande

För låg»1 3%
Låg»5 16%
Lagom»21 70%
Hög»2 6%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 2.9

- Väldigt låg med Chalmersmått mätt, kanske till och med för låg.» (Låg)
- Tyvärr var det lite för mycket under andra halvan av läsperioden samtidigt som första halvan var otroligt lugn. Detta beroende på att alla inlämningar, i båda kurserna skulle göras samtidigt.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»8 27%
Godkänt»12 41%
Gott»8 27%
Mycket gott»1 3%

Genomsnitt: 3.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- för lite, för lätt, för oordnat, för uppstyckat.» (Dåligt)
- Man kan få godkänt genom att inte göras ett jota!» (Dåligt)
- Har potential men känns som den är för spretig för sitt eget bästa.» (Dåligt)
- Inte den bästa kursen på Z direkt, och rent av dåligt administrerad. Mycket förbättringspotential.» (Dåligt)
- Är bättre att ha genomgången av simuleringsuppgiften på handledningstillfället så att man kan hänga med i programmet under visning. Detta är ett återkommande problem med praktiska kurser på chalmers. Try and Fail är inte en undervisningsmetod som jag uppskattar... » (Dåligt)
- Kul kurs, lärde sig lite lite» (Godkänt)
- Jag (och många av mina kompisar som troligen inte svarar på utvärderingen) tyckte att det var dåligt att det låg ute en hel del material om kommunikation och plc men att endast en mindre del av detta material (det han "gått igenom") var examinerbart. Föreläsaren skyndade igenom flera slides så de var svårt att hänga med på dessa, samt om dessa klassades som "genomgådda" eller inte. Till nästa gång så tycker jag man ska ta bort alla slides som inte är examinerbara (eller i alla fall tydligt ange vilka som är examinerbata) så att det inte blir några oklarheter gällande vad som är examinerbart och inte.» (Godkänt)
- Lite rörig dock» (Godkänt)
- Tentamen speglade inte det som togs upp i kursen så bra.» (Godkänt)
- Tentan var ett skämt! Alldeles för lätt och för kort. Det var bara kopierat rakt av från tentor som redan låg som övningstentor. I stort sätt alla i salen hade skrivit klart inom 30 - 45 min.» (Godkänt)
- Kursen var roligare än väntat, speciellt PLC-delen och kulbanelabben. (Dock borde hårdvaran i kulbanelabben fixas till)» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlämningsuppgifterna»
- Alla kursmoment.»
- laborationerna samt föreläsande lärare»
- Jonatan Berglund, jätteduktig och intressant att lyssna på, förklarar på ett verklighetsförankrat sätt som bidrar till större förståelse.»
- Bra med inlämningarna.»
- Föreläsningarna»
- tentaupplägg samt inlewdande övningpass i som nina höll i.»
- kulbanelabben var både rolig och lärande»
- Laborationer och inlämningar»
- Intressanta föreläsningar om simulering och 3d-scanning, kulbanelabben var väldigt vettig men får gärna fungera lite bättre ur "hårdvarosynpunkt", mycket av utrustningen var trasig och sliten.»
- Inlämningarna och labbarna. »
- labbarna»
- Labb-PM var i regel mkt bra!»
- Labbarna»
- Kullabben»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer handledningstillfällen till inlupp2. Mer tid till kulbanelabben.»
- Litteratur! Lösningar till ALLA uppgifter - de är inte särskilt många ändå.»
- Laborationsutrustningen som används hade varit mer givande om man inte behövde hålla på och skjuta på delar manuellt för att saker skulle fungera. Innehållet i tentan var skevt upplagt, PLC-uppgiften var väldigt lätt. Att mer än hälften av tentapoängen bestod av kommunikationsuppgifter känns väldigt skevt. »
- Organisationen, tentan, djupet bör ökas inom allt, dock främst PLC»
- Kanske kan man få introt som intro? Annars skippa det? Kan ni inte säga att man ska göra det ni kallar inlämningsuppgifter i PPU-labbet redan första dagen? »
- Öka inehållet i kursen rejält»
- Bättre strukturerade föreläsningar.»
- Inlupp2»
- Disponering av laborationer»
- mer information hur tentan är utformad»
- Examinationen»
- Det kanske vore lämpligt med en kursansvarig som har tid att vara delaktig i kursen, åtminstone så att vi studenter märker av det. Dessutom tycker jag inte idén att bara examinera de två första veckorna var jättebra, det blev väldigt låg närvaro i slutet av kursen på föreläsningar som hade förtjänat mer uppmärksamhet.»
- Innehållet i tentan»
- Tentan, den bör inte innehålla en uppgift (vilken utgör hälften av poängen) som är kopierad från ett par år tillbaka. Uppgiften var bra, men med tanke på att jag vet många i min klass som gjort exakt samma uppgift (däribland jag själv) på förhand blir det lite löjligt, särskilt med tanke på att tentan bara var på två timmar.»
- ha kort visning av programmen i helklass under labbhandledningarna!»
- Tentamen»
- Kursen var till stor del inriktad mot programmering, men möjligheter saknades för att kunna programmera hemma i ostörd miljö. För min del påverkade det inlärningen klart negativt. Programmering lär inte jag mig iaf genom en delad dator, som endast är tillgänglig vissa och få tider i en störande miljö. Om nu programmeringsdelen anses så viktig i denna kurs borde även möjligheterna finnas att träna på det!»
- Man bör sträva efter en mer sammanhållen kurs där man drar mer paralleller mellan områdena och har en röd tråd. nu är det en samhälsutväcklingsdel som är bra och lite olika ekonomi räkneövningar. men det blir mer som två kurser i en.»

16. Övriga kommentarer

- Intressant ämne, dåligt utförande»
- Konstig tenta. Kunde varit tre uppgifter åtminstone. Något för att testa alla de tre delar vi skulle kunna (SFC, Ladder och Kommunikation). Eller så skulle det varit en Godkänt/Icke godkänt -tenta. »
- Tentan var sjukt enkel»
- Otydligt formulerade inlämningsuppgifter, Inlupp2 tog mig bra länge innan jag förstod var det faktiskt var som skulle göras. Jobbigt att vara bunden till PPU-labbsalen, svårt att hinna med uppgiften på avsatt tid och annan tid var salen ofta bokad.»
- om det första man säger på sin föreläsning är att sina Slides är dåliga, varför använder man dem då? detta gör att man som student inte blir motiverad av att lyssna. Samtidigt verkar inte föreläsaren ha tagit del av feedback från tidigare kurser då presentationen innehåller i stort sett bara löptext i olika färger och format, man får ont i huvudet bara att titta på presentationen. Föreläsningen det gäller är den ang hållbar utveckling. »
- Gör så att med labbarna blir man godkänd och för att höja betyget kan man göra tentan. Tentamen bör då höja sin svårighetsgrad.. Försåt ej hur man kan betygsätta en elev ifrån en sådan fjuttig tenta.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.06


SNZ:as pedagogiska pris

Skulle du vilja rekommendera din föreläsare/övningsledare till Z:as pedagogiska pris. Gå in på länken nedan


Länk till nominering för Z:as pedagogiska pris


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.06
Beräknat jämförelseindex: 0.51


Kursutvärderingssystem från