ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSJKL 1213-3 Bryggtjänst, SJO316

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-02-28 - 2013-03-10
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»5 23%
Cirka 20 timmar»5 23%
Cirka 25 timmar»1 4%
Cirka 30 timmar»5 23%
Minst 35 timmar»5 23%

Genomsnitt: 3

- Mycket jobb o planering» (Minst 35 timmar)
- Då vi gjort allting tillsammans i gruppen blev det några timmar» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 9%
75%»1 4%
100%»18 85%

Genomsnitt: 4.76


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 4%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 4%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 90%

Genomsnitt: 3.8

4. Jag upplever att jag efter avslutad kurs kan...

Matrisfråga

- "Ja, med god marginal" skulle vara väldigt kaxigt att svara då svaret gäller något man lärt sig inne i en trygg simulator och inte en verklig situation men jag anser att jag efter möjligheterna lärt mig det som har förväntats och även kunnat tillämpa kunskaperna på ett tryggt sätt.»
- Det bästa var att få vara OSC. Det lärde mig massa»
- Komplicerade trafiksituationer är ett icke definierat begrepp i denna kontext, men jag tror att man kan läsa situationer ju mer erfarenhet man får, och det får vi inte i simulatorn eftersom vi inte har så många situationer att hinna komma igenom.»
- Det är mängdträningen som saknas»

...läsa komplicerade trafiksituationer till sjöss och agera på ett korrekt sätt
21 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 9%
Ja, det kan jag»12 57%
Ja, med god marginal»7 33%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.23

...hantera situationer där viktig utrustning visar fel eller är ur funktion
21 svarande

Nej»0 0%
Delvis»4 19%
Ja, det kan jag»15 71%
Ja, med god marginal»2 9%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.9

...utnyttja de fördelar som arbete i bryggteam ger
21 svarande

Nej»0 0%
Delvis»1 4%
Ja, det kan jag»10 47%
Ja, med god marginal»10 47%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.42

...förstå och tillämpa de regler som styr bryggtjänsten (STCW A-VIII Officer of the watch)
20 svarande

Nej»0 0%
Delvis»1 5%
Ja, det kan jag»11 55%
Ja, med god marginal»8 40%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.35

...förstå och tillämpa regler och procedurer vid sjöräddningsoperationer
21 svarande

Nej»0 0%
Delvis»3 14%
Ja, det kan jag»14 66%
Ja, med god marginal»4 19%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.04

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»20 95%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.95

- Kursen är väldigt baserad på andra tidigare kurser/förkunskaper (Man.-och girplanering/GOC/Imo80/Sjömanskap A/B/C osv). Det är likväl en GRYMT BRA kurs som slänger samman dessa fullt teoretiska moment till en faktisk kunskap. Jag hade gärna sett att kursen fick större utrymme i programmet.» (Nej, målen är för lågt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 28%
Ja, i hög grad»9 42%
Vet ej/har inte examinerats än»6 28%

Genomsnitt: 3

- Jag klagar inte på att "uppkörningen" var simpel, men jag tror inte det skulle skada att göra den aningen svårare.» (I viss utsträckning)
- stressfaktor pga alla arbetsmoment hindrar mig från att prestera fullt ut och 110% säkert» (I viss utsträckning)
- Ni kanske bör utarbeta två uppkörningar, som ni kan alternera mellan. Blir i ärlighetens namn ganska lätt när man kör bland de sista och vet hela scenariot. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 15%
Ganska stor»7 35%
Mycket stor»10 50%

Genomsnitt: 3.35

- Simulatorkörningarna har gett otroligt mycket, däremot har föreläsningarna känts sådär.» (Ganska liten)
- Alldeles för stora grupper. De delarna man inte var med o planerade kan man inte lika bra» (Ganska stor)
- Det bästa var körningarna. Det lärde man sig mest av» (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»2 10%
Ganska liten»7 35%
Ganska stor»9 45%
Mycket stor»2 10%

Genomsnitt: 2.55

- Har inte funnits mycket sådan. Men SAR videon var bra. » (Mycket liten)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 25%
Mycket bra»15 75%

Genomsnitt: 3.75


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 19%
Mycket bra»16 76%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.85

- Lektionerna kändes lite forcerande, istället för att sluta tidigt/ställa in lektion kunde vi ha utnyttjat tiden.» (Ganska bra)
- Anpassningsmöjligheter och hjälp har varit väldigt vettig och bra.» (Mycket bra)
- Lars kunde besvara alla frågor på ett bra och givande sätt, vilket inte alltid är fallet på andra kurser. » (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»6 28%
Mycket bra»14 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.61

- Som vanligt med grupparbeten är det vissa som vill göra något halvdant och andra som får leda gruppen och sträva framåt och göra det mesta av jobbet. Men så är det alltid vart man än befinner sig. Känner dock att det bör bli mindre grupper vid inlämningarna så att inte bara 3-5 stycken behöver göra jobbet inför planeringarna.» (Ganska dåligt)
- Svårt att få med alla i en sådan stor grupp som nio man...» (Ganska bra)
- Det är svårt med grupper om nio. Vi delade upp oss men det var ändå rörigt i början.» (Ganska bra)
- Det är svårt att vara så stora grupper med olika ambitioner, men det handlar även om att arbeta som ett bryggteam dock måste alla delta vilket inte alltid fungerat.» (Ganska bra)
- Grupparbetet har varit mindre bra. Jag tillsammans med några andra har varit de som fått dra ett tungt lass, men å andra sidan gick det bättre när bara vi jobbade, eftersom de andra antingen är lata och bara vill få det gjort, eller att de är okunniga.» (Ganska bra)
- Jag hamnade i en bra grupp :)» (Mycket bra)
- Vår grupp hade tur och vi fungerade mycket bra tillsammans. Men så var vi bara 6 som jobbade.. Grupp D» (Mycket bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»10 47%
Hög»9 42%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.47

- Som tidigare nämnt, jag önskar verkligen att denna kursen fått större utrymme under min utbildningen.» (Låg)
- Mest tidskrävande var de förberedande momenten, de var också mycket givande. Bra upplägg!» (Lagom)
- Man kunde allt ha klämt in mer.» (Lagom)
- Äntligen en kurs som ställer lite krav på en. Alla presterar bättre då, vilket också reflekterar kunskapsintaget. » (Hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 47%
Hög»8 38%
För hög»3 14%

Genomsnitt: 3.66

- Jag deltog inte i övriga kurser.» (Lagom)
- Det var mycket som hade deadlines och där man var hänvisade till NOS som ibland var uppbokad. Det var ju inte optimalt..» (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»6 28%
Mycket gott»15 71%

Genomsnitt: 4.71 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kursen är välplanerad och innehållsrik men Jag hade velat ha mer SIM-övningar, lära mig mer manövrering samt repetera gamla moment som COLREG, meteorologi, tidvatten och manövrering på totalt ca 8 h. » (Gott)
- Bra kurs. Viktig kurs» (Mycket gott)
- Kunniga och engagerade, gästföreläsare, lärare etc» (Mycket gott)
- bästa kursen under utb.» (Mycket gott)
- Bra lärare/kursansvarige. Bra val av fokus/mening på de olika simulationerna, inget kändes onödigt.» (Mycket gott)
- En av de bästa kurserna på hela utbildningen.» (Mycket gott)
- En av de bästa kurserna vi haft. Främst för att vi fick köra mycket. » (Mycket gott)
- Precis som de flesta andra så tycker jag att vi borde få fler simulatortillfällen, även om jag förstår att det är svårt att åstadkomma. » (Mycket gott)
- bäst » (Mycket gott)
- Klart den mest relevanta och givande kursen på programmet. Ett strukturerat upplägg, syftet med de olika momenten var tydligt. Mycket givande med gästföreläsare och det tillämpade simulatorkörningarna.» (Mycket gott)
- Det enda jag kunde önska är att denna kursen startade i åk 1 och löper fortlöpande under utbildningen. De momenten vi läser tas då extra upp i kursen och vi får praktisera den "teoretiska" kunskapen på bryggan. Hade kunnat göras i form av en jorden runt omsegling som sträcker sig över fyra år.» (Mycket gott)
- Förmodligen den bästa under utbildningen. Märks så tydligt på kursen när den leds av en kunnig och engagerad lärare. Att Reto, och ibland även "gäster" (lotsarna och RCC- kvinnan) anslöt på körningarna ger kursen ytterligare relevans och djup. » (Mycket gott)
- Lärarna brinner och engagerar sig mycket bra i kursen. Väldigt kul och att ta in externa som vid SAR övning och lotsarna som var väldigt duktiga och bra på att lära ut.» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Simulatorkörningarna, men det tar jag ju för givet att ni inte ruckar på. Annars är Axvi en mycket kompetent lärare och det har varit kul att ha honom! Att köra med honom och Reto i simulatorerna har varit väldigt behagligt och stöttande i jämförelse med körningar som gjorts med Hartler och Cimbritz, där det inte alltid kändes så trevligt.»
- Lärarna.»
- Simulatorkörningarna, de var mycket givande. Mycket bra också med gästlärare som fortfarande är i aktiv sjötjänst.»
- Körningarna»
- Upplägget!»
- Innehållet i kursen är mycket bra och givande.»
- Mkt bra upplägg, imponerande! »
- Bra upplägg med krav på förberedelser. Körningarna var bra utformade där mkt kunskap omsattes i praktiken. »
- Bra, engagerade, kunniga lärare. Gubbarna nere i Sjöfartsverket var väldigt kunniga och gav tid för frågor. För första gången var det lärarna som inte hade nåt emot att gå över lunchtiden, RESPEKT! Bra debriefings! »
- De externa personer som lotars och SAR chef.»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gärna fler timmar i simulatorn»
- Mindre grupper »
- Försök förändra i gruppindelningen. I vår grupp om nio är det två personer som knappt lyft ett finger och ändå går igenom. Visserligen lider inte jag av att några glider igenom, det är eget ansvar och huvudsaken för mig är att jag själv får gå igenom samtliga moment i reseplaneringen så jag behärskar dem, men det skapar irritation inom gruppen som helhet.»
- Storleken på grupper, övningarna gav inte mkt nytt utan mer övning hade önskat att få lära mer om t ex radar, gps och övrig utrustning! »
- Ge kursen större utrymme.»
- Samarbetet med studentledda körningar»
- Utvidga kursen om möjligt!»
- Önskar att grupperna kunde ha varit mindre, t ex tre personer. Skulle vara bra med lite allmänna råd inför uppkörningen, tex om lärarna ser vissa tendenser i klassen (t ex dålig kännedom om radar). Fler simulator-tillfällen men det gäller för hela programmet.»
- Om det är möjligt att få en ensamkörning innan uppkörningen hade det nog varit bra, men förstår att d hänger på tilldelade resurser.»
- Skulle vilja ha fler lektioner, en lektion i systembortfall hade varit intressant. Även den med rättningar och loggboken som togs extra hade varit bra om den gjorts som en ordinarie lektion. »
- Inga stora grejer, fler papperskort så att vi kunde varit fler grupper. Ha allt i 3 upplagor så man faktiskt kan köra 3+3+3 i grupperna utan att samarbeta med övr. i gruppen. Det skulle ha funnits fler publikationer i NOS, och i fler upplagor. Instruktioner för Transas grundläggande func som att lägga ut WP, spara,skriva ut wplista etc. Inte boka upp NOS för andra ändamål i början av vår planeringsprocess. SARlektionen var bra, men måste upp en nivå till mer praktiskt och visa på tidigare SAR op. Nu repterades mycket från SARvideon.»
- Ändring av förberedelse till uppgifter. Det blir inte bra att vara 9 stycken i en och samma grupp.»

17. Övriga kommentarer

- Bösta kursen på sjökaptensprogrammet. Varför inte ha en "Bryggtjänst light" tidigare i programmet???»
- Det vore bra om Axvi såg över sina power points och försökte göra dem mer genomtänkta och professionella. De är väldigt plottriga och innehåller en massa onödiga bilder bakgrunder som inte gör någon direkt nytta enligt mig. Det försvårar dessutom för oss som skriver ut föreläsningarna.»
- Kursen var överlag bra! »
- Det var väldigt bra med en kurs som kändes lite mer "praktisk" än de flesta kurser på chalmers. Jag anser att kursen borde få väldigt mycket större utrymme och egentligen borde finnas med under varje läsår. En kontinuerlig simulatorträning under programmet skulle göra kommande utbildade styrmän otroligt mycket säkrare när det är dags för verkliga situationer och de första egna vakterna. Kursen är en grymt bra integration och PRAKTISK tillämpning av de alltför akademiska versionerna av undervisning vi fått i många viktiga ämnen. 7.5 hp per år eller hade verkligen inte gjort någon skada.»
- Helt klart bästa kursen på programmet, mkt bra och engagerade lärare/föreläsare/lotsar. Keep up the good work!»
- Kändes att Lars tog vår utbildning på allvar och verkligen ville föra över så mycket av hans kunskap på oss som möjligt.»
- Tänk och köra 4 timmar i simulatorn, som i verkligheten! Och släng in allt möjligt i övningen, men utan att göra det stressigt. Då skulle Axvi och Reto kunna vara skeppare/lots på en brygga var. SBST borde vara prio för oss i SK 4, nu blev det inte så. Känns väldigt tråkigt. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.71

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.71
Beräknat jämförelseindex: 0.92


Kursutvärderingssystem från