ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp3-4 12/13 Projektarbete anläggning, LBT243

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-04-15 - 2013-04-28
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 20%
Gott»1 20%
Mycket gott»3 60%

Genomsnitt: 4.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.4


Lärandemål

- förklara de olika stegen i detaljprojektering av en väg
- använda projekteringsprogrammet Novapoint Väg för projekteringen av en vägsträcka
- identifiera hinder och problem och välja lämplig vägsträckning
- dimensionera en vägs överbyggnad
- producera ritningar i plan, profil och tvärsektion
- sammanfatta de olika kostnadsposterna i ett vägprojekt
- utarbeta och presentera ett vägförslag med hänsyn till trafiktekniska, geotekniska och miljömässiga förutsättningar.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

5 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 100%

Genomsnitt: 4

- Känns dock som att kursen endast behandlar 50% av målen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Vi borde ha fått ta del av alla mål.» (Ja, målen verkar rimliga)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

5 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 100%
Ja, i hög grad»0 0%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2

- Vag hände med kostnadsposterna. De borde vi behövt för en bredare förståelse. » (I viss utsträckning)
- Inte alla mål, tex det med kostnadsposterna» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»1 20%
Mycket stor»4 80%

Genomsnitt: 3.8

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 60%
Ganska stor»2 40%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.4

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

5 svarande

Mycket dåligt»1 20%
Ganska dåligt»1 20%
Ganska bra»1 20%
Mycket bra»2 40%

Genomsnitt: 2.8

- Vi fick endast två mail under kursen. När studiebesöket ägde rum och att alla var godkända. Information vad som gäller i kursen saknades helt.» (Mycket dåligt)
- Gick inte att anmäla sig i grupper, gick inte att se vilken grupp man var i, information kom ut sent.» (Ganska dåligt)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 20%
Lagom»4 80%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.8


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

5 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 20%
Mycket bra»4 80%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.8

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 20%
Mycket bra»4 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.8

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 40%
Hög»2 40%
För hög»1 20%

Genomsnitt: 3.8

- 150 procent» (Hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Novapoint kursen. Mycket bra introkurs.»
- Novapoint med övningsledare som bär på samma erfarenheter från arbetslivet. Plus i kanten.»
- Novapointkursen och de externa handledarna.»
- Nova Point kursen! Stort plus på den! Och att projektera på papper i början.»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske en bättre kontroll av inlämnat material och kräv att materialet ska vara rättat och godkänt innan man blir godkönd i kursen.»
- Informationen från examinatorn måste ut till eleverna och inte bara när vi är godkända.»
- Få tillgodogöra oss samtliga mål, inte "bara" lära oss att rita plan- o profilritningar.»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Mycket bra kurs i helhet och ett bra inslag i utbildningen. Bra jobbat grabbarna från WSP samt utbildningen från Novapoint var super.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.4
Beräknat jämförelseindex: 0.85

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från