ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Utvärdering för kursen IBB152, IBB152

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-20 - 2010-10-28
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten kunna ge exempel på och förklara relationen mellan kontraktsformer, regler och lagstiftning, aktörer och intressenter i byggsektorn.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»12 26%
Ganska bra»29 64%
Mycket bra»4 8%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.82

- Dåligt med kurslitteratur på detta område» (Ganska dåligt)
- dåligt med föreläsningar på det» (Ganska dåligt)
- Det känns inte helt relevant att svara på hur olika läromål har uppfyllts var och ett för sig. Tror inte kursutvärderingar upplagda på det sättet får särskilt genomtänkta svar på frågorna.» (Ganska bra)

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten kunna beskriva och ge exempel på grundläggande organisatoriska teorier/principer för hur företag fungerar, såsom organisationsformer, affärsidé, strategier och mål.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»36 78%
Mycket bra»10 21%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.21

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten kunna använda och förstå antagande bakom företagsekonomiska begrepp och modeller.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

46 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»4 9%
Ganska bra»32 72%
Mycket bra»7 15%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.02

- Knapphändiga föreläsningar. Synd att föreläsaren inte använde sig utav power point eller liknande så man kunde kolla upp saker i efterhand. Snurrig struktur.» (Mycket dåligt)
- Ekonomiföreläsningarna kändes röriga och det var inte alltid helt lätt att förstå hur den informations som presenterades hörde samman och skulle användas» (Ganska bra)
- Vissa föreläsningar var ganska förvirrande» (Ganska bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

4. Lärandemål 4

Efter avslutad kurs ska studenten känna till, välja mellan samt göra kalkyler för en ekonomisk analys av beslutskonsekvenser på kort och lång sikt.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»30 65%
Mycket bra»14 30%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.26

- Lärt mig allt ur boken samt av kurskamrater. Föreläsningarna i detta ämne var inte särskilt givande. Jobba lite på pedagogiken där och ha ett mer välplanerat upplägg.» (Ganska bra)
- Bra med tillämpningsövningarna» (Mycket bra)

5. Lärandemål 5

Efter avslutad kurs ska studenten känna till grundläggande metoder för inköp och styrning i byggproduktion.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

46 svarande

Vet ej»2 4%
Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»5 10%
Ganska bra»32 69%
Mycket bra»5 10%

Genomsnitt: 3.78

- Dålig information om detta under kursen så dåligt att ta med det på tentan.» (Mycket dåligt)
- Föreläsarna för inköp samt produktion var super!» (Mycket bra)

6. Lärandemål 6

Efter avslutad kurs ska studenten kunna använda projektadministrativa verktyg och metoder för att planera och följa upp projekt.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

46 svarande

Vet ej»2 4%
Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»5 10%
Ganska bra»29 63%
Mycket bra»9 19%

Genomsnitt: 3.91

- Övningsuppgift 14 och 15 saknas... » (Ganska bra)

7. Lärandemål 7

Efter avslutad kurs ska studenten kunna tillämpa IT-baserade hjälpmedel för att upprätta kalkyler och beslutsunderlag, såsom programmen Excel, Sektionsdata och VicoControl.
Hur väl har detta lärandenål uppfyllts?

46 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»24 52%
Mycket bra»19 41%

Genomsnitt: 4.32

- Läromålet säger att man ska kunna tillämpa programmen, men förutom excel så skulle jag efter kursen inte kunna göra om uppgifterna i de andra programen utan tydliga instruktioner!» (Mycket dåligt)
- Jättebra att ha TÖ :)» (Mycket bra)
- Bra övningar» (Mycket bra)

8. Lärandemål 8

Efter avslutad kurs ska studenten ha utvecklat sin förmåga att planera och organisera arbete i grupp.
Hur väl uppfylls detta lärandemål?

46 svarande

Vet ej»4 8%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»31 67%
Mycket bra»8 17%

Genomsnitt: 3.84

- ja, förmågan förbättras ju i och med varje grupparbete som genomförs men jag kan inte påstå att det är just den här kursens förtjänst.» (Vet ej)
- Stressigt med vetenskaplig rapport som tillämpningsövning, men för all del lärorikt.» (Ganska bra)

9. Lärandemål 9

Efter avslutad kurs ska studenten ha utvecklat sin förmåga att beskriva, analysera, jämföra och diskutera.
Hur väl uppfylls detta lärandemål?

46 svarande

Vet ej»6 13%
Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»8 17%
Ganska bra»25 54%
Mycket bra»6 13%

Genomsnitt: 3.52

- Kursen i sig har inte givit mig utökad förmåga vad gäller nämnda färdigheter, däremot utökas ju förmågan ständigt genom arbeten, samarbeten och liknande.» (Vet ej)
- Inte förbättrats. Använt kunskaper sen innan.» (Ganska dåligt)

10. Lärandemål 10

Efter avslutad kurs ska studenten ha utvecklat sina färdigheter i rapportskrivning, informationssökning, argumentation och presentationsteknik.
Hur väl uppfylls detta lärandenål?

45 svarande

Vet ej»1 2%
Mycket dåligt»4 8%
Ganska dåligt»7 15%
Ganska bra»28 62%
Mycket bra»5 11%

Genomsnitt: 3.71

- Vetenskaplig rapport ganska bra verktyg för att lära sig detta, men grupparbete under så kort tid kräver anpassning och kompromissande före tillvägagångssätt man själv anser mest riktiga » (?)
- status quo» (Mycket dåligt)
- Varje rapport man skriver innebär naturligtvis ytterligare förbättring vad gäller rapportskrivningsprocessen.» (Ganska bra)

11. Hur begripliga är kursens mål?

46 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 6%
Målen är svåra att förstå»4 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»21 45%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 39%

Genomsnitt: 3.17

- Ämnet tenderar att bli lite flummigt med de begrepp/ord som understryks och som anses vara ledord i kursen» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- mha genomgången av målen» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

12. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

44 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»39 88%
Nej, målen är för högt ställda»4 9%

Genomsnitt: 2.06

- Med för högt ställda menar jag det att vi BÅDE ska lära oss teorin och DESSUTOM räkna massa uppgifter där vi måste lära oss "synaxen" för byggekonomiövningarna inom en mängd olika delar. En bantad räknedel har känts mycket bättre, tex med fokus på investeringskalkyler och produktkalkyler (eller några andra delar). Alltså, mkt teori och mkt räkning blir väldigt mycket tillsammans. Svårt att hinna med och svårt att få hjälp ordentligt (då alla föreläsarna inte kan alla områden).» (Nej, målen är för högt ställda)

13. Testade examinationen om du uppnått målen?

45 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»18 40%
Ja, i hög grad»24 53%
Vet ej/har inte examinerats än»2 4%

Genomsnitt: 2.6

- Problemet är att man hann ej skriva klart tentamen. » (Nej, inte alls)
- Att testas på vissa begrepp tycker jag verkar irrelevant, det är sådant som kommer med erfarenhet.» (I viss utsträckning)
- Tiden var en begränsande faktor på tentan vilket kändes negativt, stress att hinna skriva klart borde inte vara en orsak till färre poäng.» (I viss utsträckning)
- Har inte fått resultat på tentan» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

14. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»6 13%
Ganska liten»18 39%
Ganska stor»18 39%
Mycket stor»4 8%

Genomsnitt: 2.43

- Ingenting som sades som man inte kunde läsa sig till.» (Mycket liten)
- Har inte gått på så många föreläsningar, dock har jag kollat på PowerPoint-presentationer från dem.» (Ganska liten)
- Många värdelösa föreläsningar med föreläsare som inte vet vad de pratar om/räknar.» (Ganska liten)
- Många föreläsare som föreläste en eller några få gånger verkade rädda att gå inte på sitt ämne direkt vilket resulterade i att de gick igenom en massa grundläggande självklarheter. Det är tråkigt och frustrerande att lyssna på gång efter gång.» (Ganska liten)
- Jag gick på föreläsningarna i början av kursen men gav snabbt upp på det. Föreläsarna var tråkiga oinspirerade och opedagogiska, jag orkade inte sitta där och lyssna på peroner som bara pratar och inte undervisar. Jag vet att dem inte är pedagoger och man kanske inte kan ställa så höga krav på dem men det var såhär jag upplevde det bara.» (Ganska liten)
- Vissa föreläsare borde jobba mer på upplägg samt pedagogik. I övrigt har det varit bra.» (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Föreläsningarna gick man inte på då det hade gått att halvera antalet föreläsningar, men ändå fått sagt samma. » (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Många nya begrepp som man inte tidigare hade hört som bör förklaras på ett mer lättförståelig sätt.» (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Med bokens hjälp kommer man ganska långt, föreläsningarna fungerar som komplement och förtydligande.» (Ganska stor)
- Det har varit ganska många föreläsningar i kursen där många valt att lämna vid paus, har inte märkt av detta i någon tidigare kurs. De föreläsningar som gjorts med enbart tavlan och utan powerpoint har lätt blivit röriga då det handlat om många nya begrepp och framförallt förkortningar. Att hinna med att skriva ned samtliga och inte tappa bort vad som egentligen sägs var inte alltid det enklaste. Vissa av föreläsningarna har känts väldigt upprepande av samma sak, delvis tillkrånglande - en kommentar från en föreläsare var "och detta hade jag ju kunnat säga på 5 minuter" - det kändes lite som att, går det att säga det begripligt och på kortare tid kan det faktiskt vara att föredra. Om föreläsningen med NCC genomförs även nästa år får den gärna hamna tidigare i kursen då den kändes väldigt grundläggande och efter att inte ha noterat något nytt vid paus var motivationen att stanna kvar låg.» (Ganska stor)
- En del föreläsningar har varit bra och relevanta, men vissa har varit för ostrukturerade och krångliga att hänga med på för att kunna bidra till inlärningen.Jan Bröchner var mycket inspirerande. Tillämpningsövningarna var väldigt bra och roliga.» (Ganska stor) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Vissa föreläsningar har varit mycket bra, andra har varit betydligt sämre).» (Ganska stor) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Tycker personligen inte att facklitteraturföreläsningarna samt vissa andra föreläsningar de första två veckorna riktigt höll måttet» (Ganska stor) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»8 17%
Ganska stor»20 43%
Mycket stor»17 36%

Genomsnitt: 3.15

- Boken kändes nästan enbart relevant i de rena ekonomidelarna av kursen» (Ganska liten)
- Tycker att boken var svår att slå i och hitta information i. Men övriga kompendier och uppgiftsböcker var bra.» (Ganska liten)
- Alldeles för dyr kurslitteratur för en kurs i denna storleken.» (Ganska stor)
- Övningar i boken samt gamla tentor plus Tö 1-4 var det jag lärde mig kursen på. Skulle jag gå kursen igen skulle jag hoppa över de ofta mycket ostrukturerade och opedagogiska föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Bra kursbok» (Ganska stor)
- Lärt mig allt från boken i princip.» (Mycket stor)
- Boken är delvis ganska krånglig, och det tar väldigt mycket tid att läsa en del avsnitt - egentligen behövs de inte för att förstå det som kursen går ut på, men att bara hoppa över långa avsnitt är läskigt om man ej är medveten om att det inte är något viktigt.» (Mycket stor)

16. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

46 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»5 10%
Ganska bra»23 50%
Mycket bra»16 34%

Genomsnitt: 3.15

- Nya studieportalen låg nästan alltid nere så man var tvungen att gå in på den gamla studentportalen. » (Mycket dåligt)
- Det var ofta kurshemsidan inte gick att komma åt genom den "nya studieportalen".» (Mycket dåligt)
- Kursemsidan kunde ofta inte nås från nya Studentportalen. Resultatet på Tö1 stämde inte på hemsidan. » (Ganska dåligt)
- Hemsiden hade en del mindre problem, exempelvis att den ofta inte fungerade» (Ganska dåligt)
- Vi lektionstillfällen frågades det om schemat verkligen var rätt, att vi vid två tillfällen skulle börja 9. Detta skulle undersökas och sedan meddelas via kurshemsidan, men detta gjordes ej! » (Ganska dåligt)
- Önskas god framförhållning vad gäller utläggning av föreläsnings-PP på hemsidan» (Ganska bra)
- Några schemamissar borde korrigerats i TimeEdit istället för att ha ett schema på kurshemsidan som "den aktuella". Detta främst för att de flesta synkar sina kalendrar med timeedit i telefonerna och missar att gå in och titta vad som står på kurshemsidan.» (Ganska bra)
- förutom krångel med studieportalen» (Ganska bra)
- lite otydligt namngivna mappar» (Ganska bra)
- Var väl bara poängen på TÖ som strulade.» (Ganska bra)
- Nya studentportalen har ju fungerat lite sisådär, men uppläggningen av material har kommit upp fint» (Ganska bra)
- Förutom lite trassel med resultatuppgifter har jag inte stött på problem.» (Mycket bra)
- Elosh! (stavning?) En av de mest uppdaterade kurshemsidorna än så länge. Bra att powerpointer kommer upp redan innan föreläsningen.» (Mycket bra)
- Enda kommentaren jag har är att när TÖ1 skulle lämnas in försökte alla göra det på den nya studportalen eftersom skolan är så envis med att vi ska använd den i så hög grad. Det fungerade självklart inte och all aundrade hur sutton man ska lämna in det då, det fungerade då som tur var på den gamla portalen. Detta är något som jag tycker skulle ha informerats om.» (Mycket bra)

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»30 65%
Hög»13 28%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.34

- Det var väldigt mycket med grupparbetet tidigt i kursen. Annars kändes det lagom.» (Lagom)
- Det var väldigt mycket första veckorna att hinna skriva klart rapporten.» (Lagom)
- På kursen i stort var den lagom. Att jag svara hög beror på att de första veckorna med TÖ1 var extremt stressiga och fullpressade. TÖ1 tog minst lika mycket ansträngning och insats som ett miljöarbete vi gjorde, det miljöarbetet var på 3 hp! » (Hög)
- Svårt att få ihop inlämning/TÖ1 och deltenta i flervariabel inom loppet av 3 dagar. » (Hög)
- Hög arbetsbelastning är inte nödvändigtvis dåligt, det var bra upplägg med både tillämpningsövningar och eget arbete» (Hög)


Arbetsklimat

18. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

46 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»6 13%
Ganska bra»16 34%
Mycket bra»8 17%
Har ej sökt hjälp»15 32%

Genomsnitt: 3.65

- mycket dåligt att man inte får ställa frågor på de kapitel man har problem med utan måste hålla sig till planen.» (Mycket dåliga)
- Ingen som kunde svara på frågor man hade innan tentan då Lotta var sjuk. Mycket som blev obesvarat..» (Ganska dåliga)
- Borde funnits ett tillfälle för frågor närmare tentan och lite synd att Lotta var sjuk i slutet.» (Ganska dåliga)
- även vid räknekonsultation eller räknestugor kunde man inte fa hjälp med vissa kapitel då övningsledaren inte kunde det själv och hade inte ens kollat på det innan. Mycket Mycket dåligt!» (Ganska dåliga)
- Var svårt att få hjälp med räkneuppgifterna. » (Ganska bra)
- Det var dåligt att inte kunna fråga alla om hjälp med räkneuppgifterna!» (Ganska bra)
- Det ställde till det lite att inte alla lärare kunde besvara frågor från alla områden. Ibland på övningarna när jag behövde hjälp inom ett vistt område fanns inte "rätt" lärare där och då kunde jag inte få hjälp.» (Ganska bra)

19. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 17%
Mycket bra»38 82%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.82

20. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 15%
Hög»30 65%
För hög»9 19%

Genomsnitt: 4.04

- Det var väldigt mycket att göra sista veckan av nollningen (läsvecka 3) med mittenta i flervariabelanalysen och inlämning och presentation i byggnadsekonomin. Då det är väldigt vanligt att större delen av V2:or är engagerade i nollningen kanske man i framtiden kan komma överens med flervariabelanalysen om att inte ha både mittenta och inlämning av TÖ1 på samma gång.» (Lagom)
- Vilket är helt ok vid utbildning på denna nivå» (Hög)
- Hög men inte orimlig.» (Hög)
- Flervariabeln gör ju naturligtvis sitt till.» (Hög)
- flervariabel är en tung kurs. Detta tillsammans med TÖ 1 gjorde att det blev jobbigt. För trots att TÖ 1 var en kort tid och inte skulle vara ett jättestort arbete så är det faktiskt så att grupparbeten alltid tar betydligt längre tid än vad man tänker sig och då speciellt när det är en skriftlig rapport som ska lämnas in.» (Hög)
- Enligt mig två kurser som kräver högre studietempo än 100%» (För hög)
- Behövs bättre kommunikation med mattekursen som går samtidigt (också mattens "fel") Nu kom den tyngsta veckan samtidigt i bägge kurserna (Lv3). Detta kan enkelt lösas genom att ex. byta plats på Tö1 och ngn annan Tö » (För hög)


Önskade åtgärder

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tillämpningsövningarna var bra.»
- TÖ-uppgifterna. Man lärde sig mycket och förstod bättre.»
- Övning 2, 3 & 4 »
- Gästföreläsare»
- Tö»
- Excelövningarna och de övriga TÖ-uppgifterna»
- Vet ej. Det mesta har varit bra.»
- Tillämpningsövningarna.»
- TÖ och gästföreläsningar»
- Kurshemsidan»
- Tillämpningsuppgifterna var trevliga. Att prova på program och liknande.»
- TÖ Den första föreläsningen som vi hade i augusti bör vara kvar. En bra inspiration.»
- Bra med datorövningar för att öka förståelsen för räkneexemplen. Lagom stora grupper i salarna så man kunde få hjälp när det behövdes.»
- Kursliteraturen »
- Tillämpningsövnigarna, de var bra för att få ytterligare förståelse.»
- TÖ, Lotta, Per-Erik Josephsson, »
- TÖ 2-4»
- Tillämpningsövningarna»
- Tillämpningsövningarna.»
- gästföreläsningarna»
- Gästföreläsningar»
- Alla data program TÖ uppgifterna»
- Bra att ha grupparbeten. »
- Inlämningsuppgifterna var bra.»
- TÖ övningarna tyckte jag var intressenta och lärorika. Att få bekanta sig med nya dataprogram och tillämpa de räknemetoder som vi lärt oss på samma gång var jättekul.»
- Powerpoints från alla föreläsningar, väldigt trevligt att kunna bläddra igenom dem inför tentan! Tillämpningsövningarna var roliga och de delar som togs upp där var mycket lättare att komma ihåg till tentan än sådant som soliditet som endast funnits i övningsboken.»
- dataövningarna var bra! gästföreläsarna var bra, de flesta av dem»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Alldeles för många områden som studeras. Svårt att känna att man har koll på något. Istället känner man att man har lite koll på mycket och att man vet för lite och förstår för lite för att kunna använda det på riktigt. Jag tror kursen skulle tjäna på att avgränsas lite så att man får bättre förståelse för vissa delar.»
- Projekt admin. kompendiet måste vi ha i början av kursen. Skickar man in TÖ1 för att få feedback på texten, så måste de läsa igenom den innan så man får ut något av feedback tillfället!»
- Högre standard på föreläsarna. ev att de förbereder sig bättre inför föreläsningarna.»
- Föreläsningarna, särskilt de om beräkningar som var rent sagt usla. Ingen struktur och obegripliga på grund av att föreläsaren alltid använde förkortningar och inte satte ut rubriker.»
- Mer strukturerade föreläsningar, framför allt vad gäller den del av kursen som innebär kalkylering osv.»
- Läs kommentar till fråga 14.»
- De schemalagda frågestunderna borde vara räknestugor istället för då hade man blivit motiverad att sitta där och räkna och på så sätt legat bättre i fas. Nu var upplägget så att man skulle räkna först själv och sedan komma med förberedda frågor vilket jag aldrig gjorde..»
- Se över vilka som föreläser. »
- Examinationen/Tentan hade väldigt många uppgifter, svårt att hinna klart»
- Föreläsningarna måste bli bättre. Dåliga föreläsare = tråkig kurs »
- Färre föreläsningar och fler räknekonsultationer sista veckan.»
- Ha inte TÖ1 samtidigt som deltentan i matematik. Bättre kurslitteratur! Boken och kompendiet täckter inte allt. Missade man en föreläsning var det mycket svårt att läsa in detta då vissa saker inte finns i boken/kopmpendiet. Exempel på detta är det mesta som handlar om byggsektorn. Eftersom kursen inriktar sig på denna sektor bör också kurslitteraturn handla om denna. Om meningen är att allt inte skall framgå i kurslitteraturen bör detta också framgå tydligt i kursens början.»
- räkneföreläsningarna, en del var väldigt ostrukturerade och svåra att hänga med»
- Förbättra föreläsningar, endast ett fåtal var värda att gå på. Överlag gav det lika mycket att läsa själv i boken. Jobba med presentationen av materialet i föreläsningarna, så det inte blir så fruktansvärt monotont och tråkigt.»
- andra föreläsare, fortbildning i pedagogik eller något som kan förbättra deras metoder.»
- Se över facklitteratur/fackspråksföreläsningarna så att de mer handgripligt förklarar hur en rapport bör skrivas. Välkomnar även gruppindelningar som inte görs frivilligt»
- Många frågor på tentan var baserade på föreläsningar. Tycker jag känns fel då föreläsningarna inte är obligatoriska. I såna fall borde det framgå tidigt i kursen att man kommer examineras på sådant som förekommer på föreläsningar men inte i kursboken.»
- Kanske borde se över kurslitteraturen.»
- Det var en föreläsare som inte använde sig av powerpoint vid sina föreläsningar och det är något som jag gärna skulle se att han förändrade till nästa år. Så att alla föreläsare använder sig av PP så att det finns material från föreläsningen att lägga upp på kurshemsidan då detta är bra om man missar en föreläsning. För trots att det finns sidhänvisningar till läroboken så är det alltid till stor hjälp att se vad som gåtts igenom på föreläsningarna.»
- någon form av föreläsningsanteckningar från samtliga föreläsningar upp på hemsidan, att bläddra bland alla förkortningar i anteckningar är inte alltid roligt... »
- kanske mindre grupper i TÖ och mindre omfång på tö1. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Önskemål om mer strukturerade föreläsningar, att pp används och att det finns en röd tråd i pedagogiken. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Tid för inlämning och redovisning av TÖ1.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Föreläsningarna. Många av dem gav väldigt lite. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- När räknekapitlena börjar gås igenom bör någon verkligen tala om för oss att vi förväntas räkna uppgifter också. Detta missade väldigt många av oss, ingen hade sagt något om räkneuppgifter utan av en slump trillade vi över dem på kurshemsidan.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Övriga kommentarer

23. Övriga kommentarer

- Det var väldigt svårt att skriva ett arbete om något som man inte alls har någon förkunskap om och som man inte har tid att tillägna sig någon kunskap om. Det var mycket begrepp som man skulle relatera till utan att riktigt förstå vad de betyder. Bättre i sådana fall att varje grupp får i uppgift att berätta om området, fakta kring det. Och inte göra en utvärderande rapport. »
- Jag tycker att man lade ner väldigt mycket tid på TÖ 1, vilket gjorde att man i princip under de 3 första veckorna knappt kunde räkna någon matte eller ekonomiupgifter. Det har varit väldigt mycket att göra denna läsperioden. Sen kändes det lite som om tentan kollade hur mycket formler man hade lärt sig, och det känns inte som om det var målet med kursen. Varför ska jag kunna 20 olika ekonomiformler? Hade nog önskat att kursen mer fick mig att förstå hur ekonomibiten verkligen fungerar i företag och framförallt i byggbranschen snarare än att veta hur formeln för tex balanslikviditet ser ut. Något som jag tyckte var synd var att jag personligen var tvungen att bortprioritera vissa föreläsningar som tex den från NCC för att jag skulle kunna hinna plugga på uppgifterna och läsa i boken. En föreläsning som jag väldig gärna hade gått på annars. Jag upplevde denna perioden som ganska stressig. Men det kan ju också bero på att vi läste Flervariabelanalys samtidigt som också är väldigt tidskrävande. Annars så var detta en ganska intressant kurs och jag kände ändå att jag lärde mig mycket. Annars»
- Tack.»
- Flervarren är svår :/»
- Om kurshemsidan flyttas till pingpong i framtiden kanske man kan ha någon form av självtest på glosor eftersom det är väldigt många begrepp som ska läras in.»
- Bra kurs, stressig tenta (många långa uppgifter).»
- Kanonbra lärarlag. Verkligen jättebra på alla sätt och vis.»
- På tentan var det alldeles för många teori frågor. På övningstentorna var stor del räkneuppgifter och därför blev man "lurad" och trodde att även vår tenta skulle vara till stor del räkneuppgifter. Nu var det många teori frågor och en del handlade om saker som inte fanns med i kurslitteraturen. Mycket dåligt, sådant bör framgå tydligare under kursen. »
-
- Bra examinator som vill studenternas bästa»
- Som sagt. De som är där för att hjälpa oss ska kunna göra det. Frågorna på dessa kapitel fick istället vänta till en vecka innan tentan. Detsamma gäller vissa en inlämningsuppgift där ett program som jag aldrig använts tidigare skulle användas och här kunde man inte heller få någon direkt hjälp på övningsledaren inte själv var insatt i programmet. »
- Det blev väldigt stressigt på tentamen med 14 uppgifter inklusive dess deluppgifter fördelat på fyra timmar. Föreslår en mindre tentamensuppgift/färre delupgifter till kommande tentor »
- TÖ 3 var dåligt upplagd och syftet med hela den övningen bör förtydligas!»
- Gällande gästföreläsare så känns det ibland som de är ditbjudna för att föreläsa om ett visst område och då blir det lätt väldigt stelt. Nu vet jag inte om det är så. De bästa gästföreläsare är de som berättar ganska fritt om något som de själva brinner för inom området. Detta leder kanske till att dessa freläsningar inte svarar mot det som finns i kursmålen men de blir istället så mycket inspirerande. Detta tror jag kan vara något att tänka på då det var ganska tomt i föreläsningssalen (speciellt under andra timmen) på gästföreläsningarna.»
- frågeformuleringar som "nämn ett par" på tentan är inte ok, det ska vara specificerat vad svaret kräver!»


Kursutvärderingssystem från