ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teknikhistoria, CTE031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-10 - 2011-04-11
Antal svar: 81
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Patrik Ekheimer»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

81 svarande

Högst 5 timmar»5 6%
Cirka 10 timmar»24 29%
Cirka 15 timmar»29 35%
Cirka 20 timmar»16 19%
Minst 25 timmar»7 8%

Genomsnitt: 2.95

- Jag läser väldigt fort så jag är nog inte representativ.» (Högst 5 timmar)
- Mer än fem men mindre än tio... Läser 150% och det här "råkade" vara den lätta kursen. » (Cirka 10 timmar)
- 6-8 timmar/veckan» (Cirka 10 timmar)
- 71h totalt på kursen, varav minst 80% eget arbete och resten föreläsningar» (Cirka 10 timmar)
- Mellan 4 och 20, beroende på uppgift.» (Cirka 10 timmar)
- Jag trodde att jag skulle komma undan med mindre lästid för denna kursen eftersom jag hade valt den utöver två andra kurser. Men kursen har blivit den jag lade ner mest tid på och det har varit väldigt intressant!» (Cirka 20 timmar)
- Ca 25 h, tror jag» (Minst 25 timmar)

2. På hur många föreläsningarna har du varit närvarande?

81 svarande

Inga»11 13%
1-2 st»12 14%
3-4 st»23 28%
5-7 st»35 43%

Genomsnitt: 3.01

- Tyvärr. Detta berodde på schemakrock.» (Inga)
- Krockade med andra föreläsningar, läste på 150%» (Inga)
- Arbete heltid» (Inga)
- Krockade med fourieranalys, som kändes tyngre.» (Inga)
- Föreläsningarna krockade med en annan kurs så jag valde att inte gå på föreläsningarna då dessa inte var obligatoriska, vilket jag tycker är mycket positivt!» (Inga)
- Tyvärr så krockade föreläsningarna alltid med en annan kurs, men det är smällar man få ta när man väljer en kurs utanför sitt program. » (1-2 st)
- Exjobb omöjliggjorde större deltagande» (1-2 st)
- Inte särskilt inspirerande » (3-4 st)
- gick mer i början, tyckte inte föreläsningarna var så givande och framförallt inte powerpoint-slidesen. orkade knappt kolla på dem. däremot de flesta artiklar och sundin var intressant läsning. » (3-4 st)
- Föreläsningarna var inte särskilt nödvändiga för att klara hemtentorna.» (3-4 st)
- Vissa föreläsningar med patrik har varit svårt att höra vad föreläsaren har sagt han borde tala högre» (5-7 st)
- Missade 2 föreläsningar tyvärr, men jag känner inte att detta var något hinder då jag kunde läsa föreläsningsanteckningarna i efterhand.» (5-7 st)
- Jättebra föreläsningar. » (5-7 st)

3. Hur begripliga är kursens mål?

Målet är att teknologerna fördjupar sin förståelse av samspelet mellan å ena sidan teknik och å andra sidan social, politisk och ekonomisk förändring.

77 svarande

Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 11%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»67 87%

Genomsnitt: 2.85

- Inte läst målen.» (?)
- ganska tydliga mål , inget problem där jag blev positivt överraskad av hur fritt det gick att diskutera i inlämningsuppgifterna (och få poäng för detta), och att det inte bara handlade om att rabbla historia vilket i sig är tråkigt om man inte tillåts tillföra egna idéer» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Jag tycker att målen var tydliga från början och blev ännu tydligare efter hand som kursen fortlöpte.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

78 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»77 98%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.98

- ja, mina förkunskaper är framförallt några ekonomikurser och jag hade stor nytta av att ha läst om det innan denna kurs. de få chalmerskurser jag tagit (åk1) spelade mindre roll i sammanhanget. ett allmänt teknikintresse och science fiction har också hjälpt mig med idéer och inspiration, vilket får räknas som förkunskaper, men inte sådana som jag fått genom chalmers » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

78 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»11 14%
Ja, i hög grad»67 85%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.85

- Tror dock att folk som har lätt för att uttrycka sig (även jag) var mer betjänta av det vid poängsättningen än kunskaper om samspelen mellan teknik och andra sfärer i samhället.» (Ja, i hög grad)
- som sagt, jag uppskattar den tillåtna friheten i diskussion och att det inte bara gick ut på att rabbla historia » (Ja, i hög grad)
- Diskussionsformatet ger verkligen chans att visa vad man har förstått.» (Ja, i hög grad)
- Hemtenta varje vecka tycker jag är bra och lärorikt. Negativt är dock att systemet inte innebär någon feedback vilket gör att man inte nödvändigtvis lär sig det ni är ute efter.» (Ja, i hög grad)
- Mycket bra examination med fortlöpande inlämningar!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

81 svarande

Mycket liten»14 17%
Ganska liten»33 40%
Ganska stor»28 34%
Mycket stor»6 7%

Genomsnitt: 2.32

- i början var föreläsningarna bra för att förstå hur kursen fnugerar och dess upplägg, men som informationskälla kände jag mig snarare begränsad eftersom föreläsningar och slides är så faktaspäckade. läser hellrelitteraturen i lugn och ro så jag hinner reflektera över den och sammanhanget.» (Mycket liten)
- Deltog ej på föreläsningarna.» (Mycket liten)
- Trevliga föreläsningar men eftersom jag oftast läst texterna innan kändes de ofta lite sega och långsamma. Jag efterfrågar högre tempo.» (Ganska liten)
- Bra tt ni la ut föreläsningsanteckningarna för oss som inte kunde gå, då fanns lite att jämföra med inför rapporterna. » (Ganska liten)
- Föreläsningarna har varit bra, men jag lär mig bäst när jag läser själv.» (Ganska liten)
- Eftersom jag inte gått på föreläsningarna. Har haft lite nytta av pdf slidesen.» (Ganska liten)
- Gick inte på så många föreläsningar, men de jag gick på var bra.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har varit ett bra komplement till texterna» (Ganska stor)
- Relevanta föreläsningar som stämt väl överens med aktuell uppgift samma vecka » (Mycket stor)
- jag tycker att det är enklare att ta till sig information genom undervisning. Kul att höra exempel också.» (Mycket stor)
- Bra lektioner. Bra med lite tips om vad man kan skriva om för att ha något att gå på. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har Sundins bok varit för din inlärning?

81 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»19 23%
Ganska stor»37 45%
Mycket stor»24 29%

Genomsnitt: 3.03

- De första kapitlen var bra och gav en bra introduktion. I jämförelse med övrig kurslitteratur var den dock väldigt lam.» (Ganska liten)
- Den är mer en bok för hängmattan en skön sommardag tycker jag. Ger en lättförstålig överblick och var bra att sträckläsa inför kursstar. » (Ganska liten)
- Den gav en bra övergripande blid över teknikhistorian men fokuserade väldigt mycket på hårdvaran.» (Ganska liten)
- Trevlig, lättläst, men mest orienternande. Gav inte så djup förståelse i allmänhet.» (Ganska liten)
- Boken var härligt lättläst. vilket var mycket bra.» (Ganska stor)
- Den har varit intressant att läsa, men ibland tyckte jag att det var svårt att koppla Sundins texter till tentafrågan. » (Ganska stor)
- Mycket intressant och allmänbildande bok!» (Ganska stor)
- Väldigt lättförståelig, var ett bra komplement till kompendiet. Har dock svårt att ta någon seriöst som skriver i förordet att boken kan innehålla fel, vilka man inte bryr mig om att rätta till. » (Ganska stor)
- Välskriven. Går inte in speciellt djupt på detaljer men ger tillräcklig förståelse.» (Ganska stor)
- Gav bra översikt » (Ganska stor)
- Trevlig bok, ger en bra överblick över teknikens historia » (Ganska stor)
- Sundins bok överraskade mig med hur trevlig den var att läsa. Den är mycket lättläst och överskådlig och fungerar som en bra introduktion till varje avsnitt samt håller samman artiklarna som är mer specifika och inbördes spridda. jag uppskattar verkligen sundins bok. » (Ganska stor)
- Boken var bra för att den gav en mer kontinuerlig bild på teknikhistorian om än med lite mindre djup än kompendiet. Kombinationen kompendium (djupgående) + bok (kontinuitet) var bra.» (Ganska stor)
- Den var lättläst och min taktik var att först läsa artiklarna i kompendiet och sedan läsa sundin för att få en lite förenklad men mer övergripande helhetsbild.» (Ganska stor)
- Trevlig bok att läsa!» (Mycket stor)
- Jag tyckte den var lättläst och bra för det verkade få fram de mest väsentligaste delarna i historien.» (Mycket stor)
- Jag tyckte att den var bra. Den är skriven på ett relativt lättsamt sätt. Dock blir den onödigt informell ibland.» (Mycket stor)
- Sundins bok är intressant och mer lättläst än vissa av artiklarna i kompendiet vilket medför en bra balans på litteraturen» (Mycket stor)
- Den har varit intressant att läsa. Jag lärde mig mycket nytt.» (Mycket stor)
- Mycket bra övergripande bild av historien » (Mycket stor)
- Lättläst» (Mycket stor)
- Helt enkelt underbar. Första kursboken som jag skulle vilja läsa även utan kursen!» (Mycket stor)
- En ganska lättläst och rolig bok att läsa.» (Mycket stor)
- Bra, lättläst och hanterar de tekniska detaljerna vilket är kul, utan att gå för djupt.» (Mycket stor)
- Den var jättebra, mysig att läsa och lättläst» (Mycket stor)
- Bra. Mycket lättläst. Det är bra så man får en övergripande bild av den. » (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kompendiet varit för din inlärning?

81 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»33 40%
Mycket stor»47 58%

Genomsnitt: 3.55

- "Hjälp" vet jag inte, var väl tvungen att läsa några artiklar.» (Mycket liten)
- Sämre än boken. Många texter stod det ganska mycket oväsentligt så man kanske skulle kunna kolla över vissa texter. Annars var den överlag ganska bra.» (Ganska stor)
- vissa engelska texter var mycket svårta att förstå.» (Ganska stor)
- Artiklarna var bra och gav uppslag hur teknik och samhälle växelverkar. En del artiklar var något jobbiga att läsa, men det tycker jag är en viktig del av kursen.» (Ganska stor)
- Ganska bra, endast texten om the conventional story verkade svår...» (Ganska stor)
- Var betydligt jobbigare än jag hade väntat mig. En del texter var jobbiga att läsa för att textstorleken var för liten.» (Ganska stor)
- En del texter var väldigt svåra att förstå, men det berodde nog mest på att jag inte var van vid att läsa sådan engelska.» (Ganska stor)
- Gav mer detaljerad syn på historien än Sundin» (Ganska stor)
- Sidnumrering önskas, hade varit mycket lättare att hitta och gjort arbetet mindre frustrerande. Vissa texter var det svårt att ta någonting vettigt ur och kändes mest som man gissade sig till vad examinatorn villa att man skulle skriva. » (Ganska stor)
- Mycket text. Inbland kanske även lite svår engelska. » (Ganska stor)
- Visa texter hade för litet text, den är lite svårhanterbar pga formatet, alltså svår att hålla i handen, och en hel del texter, särkilt vissa av de engelska var på tok för svåra. Det tog mycket tid att läsa de och ännu mer tid att förstå de.» (Ganska stor)
- Lite varierande nivå.. Vissa artiklar väldigt bra, vissa lite krångligt skrivna (inte tunga i innehåll, bara dåligt formulerat).» (Ganska stor)
- Vissa av artiklarna är ganska dåligt skrivna» (Ganska stor)
- Vissa texter vara svårförstådda» (Ganska stor)
- Mestadels bra och lätt att förstå men vissa engelska texter var mycket svåra att förstå.» (Ganska stor)
- Man hade ju inget val, man var tvungen att läsa kompendiet men vissa texter var helt obegripliga.» (Ganska stor)
- Ganska svårläst. Speciellt de engelska texterna.» (Ganska stor)
- Bra, alldeles för stor vikt lades dock vid teknikdetermenism (gäller hela kursen).» (Mycket stor)
- Bra kompendie, intressanta artiklar.» (Mycket stor)
- Jag tyckte att en del av de engelska texterna var svårlästa.» (Mycket stor)
- Överlag bra texter. Vissa svårare än andra, men ändå en rimlig nivå totalt sett. » (Mycket stor)
- Bra blandning av artiklar.» (Mycket stor)
- Överlag var det bra artiklar. Vissa av dem tar upp mycket som är irrelevant för uppgifterna, men en majoritet av dem är rakt på sak.» (Mycket stor)
- Relevanta artilar och överlag tyckte jag att det var en bra balans mellan svårlästa och mindre svårlästa artiklar» (Mycket stor)
- Bra artiklar med varierande svårighet, mycket intressant läsning. Var lite irriterande med de felvända artiklarna blev jobbigt att läsa i vissa situationer.» (Mycket stor)
- Också väldigt bra.» (Mycket stor)
- Det var bra!» (Mycket stor)
- Det var bra. En del engelska texter var jobbiga och ibland svåra att förstå sig på. » (Mycket stor)
- Vissa texter var onödigt svåra att förstå och tolka men det var väl meningen med kursen också att träna sig att tolka svåra texter. I så fall var texterna bra.!» (Mycket stor)
- Överlag bra artiklar, ibland var det svårt att relatera till själva uppgiften.» (Mycket stor)
- Bra artiklar» (Mycket stor)
- kompendiet var det jag utgick från främst för att skriva uppgifterna. en del artiklar var svårlästa, framförallt minns jag North och Hughes. överlag var det många tunga texter som krävde 2-3 genomläsningar och gott om tid, men det var också givande att arbeta med dem. » (Mycket stor)
- Vettigt, kul att läsa lite äkta forskarartiklar.» (Mycket stor)
- Bra som komplement till boken genom att få flera synvinklar av de olika ämnena. » (Mycket stor)
- på någon artikel var det kopieringsfel, den första bokstaven på varje rad saknades.» (Mycket stor)
- Väldigt bra kompendium!» (Mycket stor)
- Ett par av de engelska texterna hade ett hyfsat svårt ordförråd, men andra texter var mer lättlästa. Det var kul att se olika synvinklar.» (Mycket stor)
- Väldigt bra, alla artiklar kändes relevanta. Dock tog vissa artiklar lång tid att ta till sig och jag var tvungen att läsa de två gånger för att riktigt förstå innebörden.» (Mycket stor)
- Över lag var det många bra och intressanta texter. Vissa var dock betydligt mycket mer tungjobbade än andra.» (Mycket stor)
- En del texter var svåra att förstå men de var verkligen bra information. Sundin var bara övergripande. Häftet var mer djupgående. Häftet borde dock varit på svenska. » (Mycket stor)

9. Vilken eller vilka artiklar uppskattade du mest?

- Bland annat Hughes artikel om Technical Momentum var väldigt givande»
- Edgertons "War" var bra men likaså ganska många texter. »
- Kranzbergs lagar var intressanta. Mobilitytexten likaså. Sen gillade jag Jörnmarks sätt att skriva. »
- Ceruzzis och Winners artiklar. Dom var mycket intressangta.»
- Hughes, Thomas "Technological momentum"»
- De som berörde teknikdeterminism, social konstruktivism och momentum. De gav mest även om de var tyngst att läsa»
- Norths. Agrell»
- Jag uppskattade artikeln om Hasselblad, men det beror nog på mitt stora kamera och fotografiintresse»
- sandströms»
- Hughes, Sandström»
- Kranzberg»
- Alla var värdelösa och totalt ointressanta.»
- Robert Friedels "Mobility" och Svante Lindqvist "Vad är teknik"»
- Douglas North"s, Arne Kaijsers, Thomas Hughes, Ceruzzis, Sandströms och Castells artiklar tyckte jag var mest intressanta»
- Ingen klar favorit»
- Tyckte överlag att de var relevanta för de mål som efterfrågades i kursen, Castells skildring om internets historia var intressant då det är nåt som man själv lever i utvecklingen. »
- Edgertons kommer jag ihåg bäst. Hughes artikel var relativt generell och genomtänkt.»
- Alla var egentligen intressanta.»
- Internets historia Hasselblad and the shift to digital imaging»
- Det var flera som jag tyckte var bra och som "fångade" mig, men jag kan inte komma på någon som stack ut från de andra. Alla artiklar kändes relevanta tycker jag!»
- Robert Friedels Mobility var den text jag tyckte var bäst. Mycket bra skriven och intressant ämne»
- Winner och Ceruzzis artiklar var bland de intressantaste»
- Svårt att säga då jag brände kompendiet efter avslutad kurs. »
- Svårt att säga»
- Robert Friedels Mobility och Christian Sanströms Hasselblad.»
- Kranzberg technology and history kranzbergs laws Hughes Technological momentum Winner Do artifacts have politics Ceruzzi Do artifacts have politics»
- Uppskattade texterna som analyserade de olika epokerna och den tekniska utvecklingen under dessa (telegrafi, järnväg, IT, krigen etc.) samt texten som beskrev aktiebolagets utveckling»
- Artikeln om Hasselblad var intressantast.»
- Svante Lindqvist "Vad är teknik?" Edgerton "War"»
- Norths artikel om institutioner och Edgertons artikel.»
- De till seminariet. Winner och Ceruzzi kändes intressanta»
- Hasselblad and the shift to digital imaging»
- Kaiser»
- Kaijser»
- Kaijser, Edgerton, Ceruzzi»
- Sandström och Hughes»
- Langdon var riktigt bra, den fick mig verkligen att tänka till, gav "aha-upplevelser" och mycket att diskutera inför seminariet men även att reflektera i största allmänhet. Den väckte tankar som jag kommer att komma ihåg länge. Krantzberg och lindkvist var bra introduktioner till kursen. friedel, mobility. Ceruzzi helt okej och artikeln om hasselblad var välskriven och trevlig.»
- Hughes, Castells»
- "Technological Momentum"»
- De flesta artiklar var mycket bra, svårt att välja ut enstaka text då det främst var kombinationerna av texterna som var så bra. Technological Momentum, Hughes Mobility, Friedel»
- Hughes samt North. Den sista var verkligen jobbig att ta sig igenom och svår att förstå, men när man förstod helheten var den nyttig... Även artiklarna som gäller industriella revolutionen har gett mig personligen mycket, då jag saknar annan historieundervisning.»
- Svensk skrivna»
- Oj, jag vet inte... »
- Seminarium artiklarna var jätteintressanta, och de som behandlade IT-revolutionen.»
- Agrells»
- Det var som sagt många texter som var bra och intressanta. Jag uppskattade merparten av dem. Speciellt tyckte jag att "Mobility" var intressant, men det handlar nog snarare om ett eget intresse än att texten var bättre än de andra. »
- Kranzberg»

10. Är där någon eller några artiklar som du skulle vilja ta bort till kommande år?

- Nej, alla tillförde åtminstone något. Bra snitt.»
- Kanske inte ta bort helt men vissa texter kanske skulle kunna kortas ner lite. tex massproduktionens tidsålder av Dillard, det som står i slutet om aktier kändes inte jätterelevant men utgör en stor del av texten. »
- Nej, men jag tycker ni ska förstora texten på en del. Den är väldigt liten ibland vilket gör att det tar lång tid att ta sig igenom. Sen skulle jag förslå att ni skriver till författare på varje artikels förstasida samt att ni kontrollerar att sidnumren finns med efter kopiering. »
- Nej.»
- Den engelska om institutioner.. Säkert bra men helt hopplösa att läsa. »
- Ingen specific jag kan komma på. »
- De med pytteliten text.»
- Sandströms artikel om Hasselblad känns lite väl ingående och bitvis ganska ointressant.»
- Ta bort alla.»
- Nej»
- Nej»
- Sandströms artikel tillför kanske inte jättemycket, men den funkar»
- Nej»
- Nej. »
- Jag tyckte de flesta artiklarna var intressanta på sitt sätt, men en del var lite svårare än andra. Bland annat Edgertons har jag för mig att jag tyckte den var lite jobbig att läsa. Men jag tycker kanske inte att den behövs ta bort för det...»
- Lennart Schöns artikel Kris, IT-revolution och globalisering 1975-2010 tycker inte den hade speciellt mycket med själva frågan att göra men jag fick inte maxpoäng och kanske var det avsaknaden av diskussion kring denna text som drog ner min poäng»
- North»
- Kanske någon av de med mer högtravande engelska.. »
- Någon essä som bara använde sig av högtravande engelska. »
- Svårt att säga»
- North, otroligt svårt språk vilket gjorde det nästan omöjligt att få en uppfattning om vad han försökte säga.»
- Douglas Norths Fundamental puzzles... och Kenly Smiths The scientific tradition in American industrial research.»
- nej»
- Douglas North»
- nej.»
- Kanske korta ner någon om det är möjligt. Inte all text var relevant. »
-
- Nej»
- Norths artikel var väldigt svårläst, man behöde läsa igenom den ett par gånger innan man förstod den...»
- Norths artikel är jobbig att läsa, men den funkar.»
- Jag tycker att Schön är generellt mycket tråkig och svårläst och inte bidrar så mycket till något som inte Sundin redan täckt in. Några av krigsartiklarna och om elnätet hade jag också svårt för men det var nog uppgiften snarare än någon specifik artikel.»
- North, fruktansvärt trögt och tungt språk i en jobbigt lång artikel.»
- Alla texter kändes relevanta på något vis, speciellt bra hur texterna lyfter fram olika synsätt som ofta ställs mot varandra.»
- Nej, jag tyckte att alla var väldigt bra!»
- Edgerton! Och många andra obegripliga engelska artiklar»
- Norths text var svår att läsa, väldigt liten text»
- Vissa var helt klart mer intressanta än andra, men jag anser att även de mer ointressanta fyllde en funktion. Berättelsen om Hasselblad hade jag personligen lite svårt för att få med mig delar ur på den 7:e frågan, men texten i sig var intressant och beskrev hur det kan gå till "i riktiga världen".»
- North var jobbig. »
- Nej»

11. Vad tyckte du om seminariet?

81 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»33 40%
Mycket bra»48 59%
Deltog ej»0 0%

Genomsnitt: 3.59

- Tydligare instruktioner om att den inlämnade texten betygsätts innan seminariet vore bra. Vi var flera som tolkade det som att man bara skulle lämna in en sammanfattning för att visa att man läst texterna och att betyget skulle sättas enbart efter diskussionen.» (Ganska bra)
- inlämningen var bra, men diskussionen handlade inte riktigt om ämnet.» (Ganska bra)
- Vikten av pm"et kunde framgått tydligare. Jag visste inte att preliminär poäng var satt, utan trodde att pm"et bara skulle visa att vi läst materialet.» (Ganska bra)
- Förstod inte att det handlade om en riktig inlämningsuppgift som man skulle lämna in innan seminariet. G/U trodde jag var de möjliga betyg man kunde få innan seminariet. Inlämningsuppgiften innan borde vara en sammanfattning på läst litteratur inte betygsgrundande.» (Ganska bra)
- Helt OK, det var roligt och trevligt, kändes dock väldigt kort. Intressant att få andras åsikter, speciellt då jag inte kände någon annan som läste kursen. Blev ganska mycket diskussion utanför området teknikhistoria.» (Ganska bra)
- Trevligt upplägg, i en mindre klass hade det varit roligare att uttnyttja föreläsningarna till liknande diskussioner eftersom allt material som behövdes fanns i kompendiet.» (Mycket bra)
- Det bästa under kursen.» (Mycket bra)
- Hade gärna haft lite mer tid för egen konversation vid tillfället. Det var mycket intressant att få prata med mina koleger.» (Mycket bra)
- Tror vi hade lite tur, lät på många andra som att det inte blev mycket diskussion, men tyckte det blev helt OK konversation i vår grupp (den absolut sista).» (Mycket bra)
- Det gav möjligheten att fundera mer kring olika frågor» (Mycket bra)
- Seminariet var en av de bättre momenten i kursen, kanske kunde man utöka detta moment och ha fler seminarier?» (Mycket bra)
- Seminariet var bättre än väntat. Dock svårt att hitta till! Jag kunde ha missat det om jag inte haft tur och stött på dig (Patrik) utanför salen precis när det skulle börja. Seminariet var mer avslappnat och trevligt samtal än det förhör jag föreställt mig. Dock hade det nog blivit bättre om vi varit färre i gruppen, eftersom med så kort tid hann vi inte komma in på några djupare diskussioner och vissa hann inte komma till tals med mer än enstaka meningar. » (Mycket bra)
- Gav nya infallsvinklar.» (Mycket bra)
- Jag tycker personligen att det är mycket lättare att diskutera muntligt än skriftligt och man lär sig mycket av att diskutera med andra.» (Mycket bra)
- Det var kul att få diskutera med andra och få andras synvinklar. Det var lagom uppstyrt.» (Mycket bra)
- Kul att få diskutera. » (Mycket bra)

12. Vad tyckte du om examinationsformen?

81 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»27 33%
Mycket bra»54 66%

Genomsnitt: 3.66

- Blir väldigt mycket läsförståelse. två färre rapporter och ett till seminarium hade jag uppskattat emer» (Ganska bra)
- Jag tyckte att vissa frågor var lite svåra att förstå och att det ibland var svårt att få till ett tillfredsställande svar till frågorna utifrån kurslitteraturen.» (Ganska bra)
- En tydligare uppgiftförklaring för varje uppgift hade varit bra. Visa tydligare vad ni är ute efter. » (Ganska bra)
- Efterfrågar mer kommentarer. Det kan räcka med en mening om vad som var bra och vad som var mindre bra. På så vis vet man vad man skall jobba på till nästa gång. » (Ganska bra)
- Det hade vart kul om man kunde ha en inlämningsuppgift med fritt innehåll, t.ex. den industriella revolutionens inverkan på ölkulturen i England.» (Ganska bra)
- Det hade varit bättre om uppgifterna blev förskjutna bakåt tycker jag. Så att första inlämningen skulle lämnas in i LV2 osv.» (Ganska bra)
- Mycket sista minuten för min del» (Ganska bra)
- Det var väldigt jobbigt, jag la ner mer tid på denna kurs än min andra kurs som jag hade parallellt. Man fick ingen chans att pusta ut från teknikhistorian vilket var lite jobbigt.» (Ganska bra)
- För mig som skrev andra tentor hade det varit trevligare med den stora uppgiften i början. Extremt snabbt rättat. Stor eloge till alla inblandade!» (Mycket bra)
- Den passade kursen.» (Mycket bra)
- Avslappnat och bra.» (Mycket bra)
- Mycket jobb, i alla fall för att få överbetyg» (Mycket bra)
- Det var skönt med hemtenta som omväxling från de flesta andra kurser på Chalmers! Jättebra! » (Mycket bra)
- Väldigt bra upplägg där man kan avklara delar av kursen successivt istället för att behöva kunna allt på en tenta i slutet av kursen.. » (Mycket bra)
- Helst lite mindre omfattande uppgifter. Gärna ett sätt så man enkelt kan få godkänt, men svårare att få överbetyg. » (Mycket bra)
- Bra att få lära sig att skriva, det är inget man lär sig på övriga chalmerskurser» (Mycket bra)
- Bra blandining dels av olika inlärning sätt men också olika typer av moment som man kunnat öva och prova sin kunskap.» (Mycket bra)
- Jobbigt ibland, men jag känner att jag har lärt mig en hel del.» (Mycket bra)
- Garanterar att man lär sig mycket då hela boken och kompendiet läses.» (Mycket bra)
- Jag trivs med hemtentor och diskussionsseminarier och det lämpar sig i synnerhet till en sådan här kurs. Tack vare att vi inte hade en skriftlig tenta var det också rimligt att läsa denna kurs utöver de 2 jag läste sammma period. Hade inte klarat att plugga till en tenta till. » (Mycket bra)
- Gör det lätt för oss som läser kursen som MTS-kurs parallellt med 100% andra kurser. Bra att sprida ut examinationen.» (Mycket bra)
- Mycket bra, examinationsformen uppmuntrar starkt till genomläsning av kurslitteraturen och funderingar kring denna. Inlämningar är helt klart att föredra före en skriftlig tentamen.» (Mycket bra)
- Flera hemtentor gjorde att jag hela tiden följde med och läste. Det känns som att jag har fått en djup kunskap. Tidskrävande men väldigt bra. Jag har aldrig tidigare haft en sådan form av examination.» (Mycket bra)
- Bra att det är uppdelat så över hela läsperioden. » (Mycket bra)

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

81 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 18%
Mycket bra»65 80%

Genomsnitt: 3.77

- Var lite problem med att skriva ut PP..» (Ganska bra)
- Gillar inte nya studieportalen » (Ganska bra)
- Väldigt bra upplägg på kursen.» (Mycket bra)
- Och ni var otroligt snabba med rättningenarna! Det var jättebra att ni lade upp föreläsnings powerpointerna dagen innan så man han att titta igenom och förbereda sig lite samt kunde göra anteckningar vid respektive bild under föreläsningen. Mycket bra!» (Mycket bra)
- Bra att föreläsningsmaterialet var tillgängliga på nätet samma dag som föreläsningen ägde rum.» (Mycket bra)
- Stor eloge till de snabba rättningarna, kändes som om "administrationen" tog studentens arbete med stor respekt» (Mycket bra)
- Mycket bra, välstrukturerat och lättåtkomligt. Andra kurser har en del att lära. » (Mycket bra)
- Inga problem alls, deltog ej på föreläsningarna men kände att jag fick tillgång allt material och all information via webben.» (Mycket bra)
- Inga problem alls, lätt att komma åt materialet på portalen. Bra att det fanns en variant av föreläsningssliden utan bilder då det tog lång tid att skriva ut.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

78 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 6%
Mycket bra»18 23%
Har ej sökt hjälp»55 70%

Genomsnitt: 4.64

- grymt snabba svar» (Mycket bra)
- Behövde inte söka så mycket hjälp men jag upplevde att om man frågade så fick man svar snabbt.» (Mycket bra)
- Inte direkt sökt hjälp, bara en fråga per mail ang bedömningskriterier vilket jag fick snabbt och utförligt svar på!» (Mycket bra)
- Bra kommunikation över mail. Chans till att fråga på föreläsningar.» (Mycket bra)
- Lärarna var väldigt pedagogiska och lätta att ta kontakt med. Har ej behövt någon hjälp men ville påpeka detta ändå. » (Har ej sökt hjälp)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

80 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»14 17%
Mycket bra»13 16%
Har ej sökt samarbete»51 63%

Genomsnitt: 4.41

- Har ju inte kunnat medverka på föreläsningarna och därför inte träffat övriga studenter» (Ganska dåligt)
- Har inte haft mycket kontakt med andra studenter.» (Ganska dåligt)
- Har jobbat enskillt» (Ganska bra)
- Seminariet fungerade utmärkt, enda tillfället vi gjorde något tillsammans.» (Har ej sökt samarbete)
- Stekheimer gav ju inga kommentarer så det var svårt att veta att det ens gick att få hjälp.» (Har ej sökt samarbete)
- Jag tog kursen själv och sammarbetade inte med någon. Därför var det extra roligt med seminariet.» (Har ej sökt samarbete)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

81 svarande

För låg»1 1%
Låg»8 9%
Lagom»55 67%
Hög»15 18%
För hög»2 2%

Genomsnitt: 3.11

- Betydligt större än jag förväntat mig eftersom det var en MTS kurs. Men naturligtvis lägre än alla "riktiga" kurser.» (Lagom)
- Den var tidskrävande i den bemärkelsen att man var tvungen att läsa igenom artiklarna och Sundins bok noggrant, men då man visste vad som förväntades av en för var vecka så kunde man planera fritt och således slippa stressen som ibland kan uppkomma i kurser med mycket inlämningsuppgifter.» (Lagom)
- Självklart sköt jag fram allt till sista dagen innan varje inlämning, men med bättre disciplin och framförhållning (från min sida) är belastningen ingenting att tala om. » (Lagom)
- söndag/måndag» (Lagom)
- Lagom totalt sett men i med att deadlines ligger på tisdag morgon så blir det hög belastning på söndag/måndag i med att man ofta har andra kurser etc att ta hand om.» (Lagom)
- Det var betydligt högre belastning än jag väntat mig men det var också givande att jobba med det. » (Lagom)
- Mycket högre än vad jag trodde, men det ska tilläggas att detta är ett ämne som jag har relativt svårt för.» (Hög)
- Genomgående hög, lite beroende på veckorna och hur tunga artiklarna var. Kanske jag upplevde belastningen högre eftersom jag hade en inställning ibörjan till att kursen skulle vara relativt lätt.» (Hög)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

80 svarande

För låg»1 1%
Låg»6 7%
Lagom»45 56%
Hög»23 28%
För hög»5 6%

Genomsnitt: 3.31

- Relativt låg jämfört med tidigare lp men har varit en hel del andra saker att tänka på som master och så, därför tycker jag ändå att det har varit ganska lagom.» (Lagom)
- Men att göra varje dag. » (Lagom)
- Eget val» (Hög)
- Läste på 150% » (Hög)
- Kandidatarbete tar sin tid.» (Hög)
- ...om det inkluderar hela min läsperiod vill säga? en annan kurs som också tog upp en hel del tid.» (Hög)
- Jag läste 3 kurser denna lp så det blev lite för hög belastning totalt, dock mest pga egen dålig planering. » (Hög)
- Därför att jag läste 150%.» (Hög)
- Läste tre kurser simultant, kommer icke att göra om detta.» (För hög)
- Läsperioden har varit väldigt tung. Jag läser master och tog denna kursen utöver. 3 tunga kurser är inte att rekommendera (fast det gick ju bra i slutändan ändå)!» (För hög)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

81 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»0 0%
Godkänt»8 9%
Gott»32 39%
Mycket gott»40 49%

Genomsnitt: 4.35

- Kursen är helt överflödig och jag är säker på att samtliga som deltar gör det på grund av att man måste ha en MTS kurs för civilingejörsexamen och inte på grund av intresse.» (Mycket dåligt)
- En MTS-kurs, inte svår att klara och inte svårt att få överbetyg. Skönt att inte behöva läsa mer av.» (Godkänt)
- Trevlig och intressant kurs.» (Gott)
- Vissa frågor kanske går att göra något tydligare, annars totalt sett så for kursen klart godkänt» (Gott)
- Positivt överraskad» (Gott)
- Även om jag avskyr att skriva uppsatser måste jag säga att jag lärde mig ganska mycket av den här kursen och den fick mig att tänka på teknik ur ett annat perspektiv.» (Gott)
- Ett bra upplägg i stort. Bra med inlämningar varje vecka, man får ett incitament till att läsa samtidigt som frågan vägleder en i vad man ska fokusera på i texterna.» (Mycket gott)
- Detta är en kurs som jag kommer ha användning för i framtiden. Arbetsbelastningen var jämt fördelad över kursen goch det kändes som man hade mycket goda förutsättningar att planera som det passa än själv, vilket gjorde kursen mycket effektiv och inte massa spilltid.» (Mycket gott)
- Helt klart en relevant MTS-kurs! Kommer ta med mig mycket av det jag har lärt mig. » (Mycket gott)
- Skulle rekommendera den.» (Mycket gott)
- Ger bra allmänbildning och förståelse för teknikhistoria.» (Mycket gott)
- Mycket intressant och lärorik kurs. Kul att läsa en kurs som inte endast innebär beräkningar eller kemi och att se på tekniken ifrån en annan synvinkel än man tidigare gjort.» (Mycket gott)
- Intressant kurs!» (Mycket gott)
- Intressant kurs.» (Mycket gott)
- Kursen överträffade mina förväntningar på många sätt. Jag anmälde mig till den för att jag "ändå var tvungen att läsa en MTS-kurs och denna hade minst schemakrockar, inga gruppuppgifter och gick att göra på egen hand" samt att jag tyckte denna läsperiod verkade inte kräva så mycket i de två ordinarie kurserna, så jag kunde ta en till vid sidan av. Trodde aldrig att det skulle vara kul eller särskilt intressant med teknikhistoria. Hade alltså ganska negativ inställning och låga ambitioner men från första början var artiklar och uppgifter intressanta och överträffade vad jag trott, så jag höll igång och det gick bra rakt igenom. Har lärt mig en hel del, upptäckt ämnet historia som jag tidigare aldrig brytt mig särskilt om, och fått många tankar och idéer genom att skriva hemtentorna. » (Mycket gott)
- Ger en hel del tankar och funderingar som man inte haft annars plus att det ger ett språk och ett ramverk till dessa tankar.» (Mycket gott)
- Mycket bra kurs!» (Mycket gott)
- Gillar framför allt att få koll på de olika begreppen (momentum, teknikdeterminism etc.). Det ger ett perspektiv på andra texter i vardagen.» (Mycket gott)
- Jag känner verkligen att jag har fått kunskap som jag kommer ha nytta av. Redan i mina nya kurser jag läser nu har jag kunnat använda det jag har lärt mig i teknikhistoriakursen. » (Mycket gott)
- Den roligaste kursen hittills på Chalmers. » (Mycket gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Den snabba rättningen»
- Hela upplägget! Föreläsare/examinator.»
- Allt :)»
- Tentasystemet och tempot i kursen.»
- Seminariet»
- hemtentan»
- Att man får powerpoint föreläsningarna dagen innan är något jag tycker är mycket bra att bevara. Seminariet var myckt bra med.»
- Seminariet»
- Upplägget på examinationen känns innovativ och tvingar studenterna att börja plugga direkt. Tycker att det är jättebra eftersom man då undviker att spara allt till sista läsveckan. Bör absolut behållas»
- Litteraturen»
- bra med löpande inlämningar, ökar inlärningen»
- Examinationsformen»
- Föreläsningar, uppgifter och seminarium»
- seminariet»
- Examinationsformen var bra, annorlunda mot vad man är van vid på chalmers. Roligt att göra något annat. »
- Examinationsformen som gör att man får läsa mycket själv.»
- Hela upplägget egentligen.»
- Kursformatet och artiklarna är bra och borde bevaras nästa år också i min mening.»
- Allt, jag tycker upplägget var mycket bra»
- Det mesta överlag är kursen väldigt bra både informationsmässigt och hur den är upplagd.»
- Upplägget på kursen med en föreläsning i veckan och en inlämningsuppgift i veckan. »
- Tentaupplägget»
- Seminariet»
- seminariet och att man har inlämningarna jämt fördelade med kursen under de tidpunkter då man läser om de olik kunskaper man skall examineras på.»
- upplägget på kursen. Inled med kranzberg som i år»
- Det är helt rätt upplägg för den här typen av kurs. Mycket är kursen för att få träna sig på att läsa och tolka texter och det här ämnet är intressant så då blir det lättare att läsa texten någon gång extra.»
- Seminarie»
- Seminariet och seminarieuppgiften.»
- Examinationsformen, med uppdelning i veckovisa inlämningar istället för en stor. »
- seminariet»
- Allt!»
- Examinationsformen och seminariet är bra. Bra fokus i kursen, inte för mkt rent tekniskt utan mer historiskt.»
- Seminariet»
- Langdon, seminariediskussionen, introduktionen, och friheten att diskutera egna idéer i inlämningarna. Detta borde uppmuntras mer tycker jag eftersom jag var osäker först men när jag fick mina poäng insåg att det var okej att skriva ganska fritt vilket jag gillar. »
- Examinationsformen.»
- Hemtentorna är ett bra system.»
- Hemtentamina är ett bra sätt att lära ut då man verkligen lär sig att förstå.»
- Examinationsformen (inlämningar) & kompendiet.»
- Examinationsformen»
- Föreläsningarna!»
- Seminariet»
- Examinationsformen. När man läser tyngre tekniska kurser, blir det lätt att man tar det ganska lungt inledningsvis och sen sitter dag ut och dag in de sista veckorna för att försöka minnas tillräckligt mycket på tentan. När man istället lägger upp examinationen så att inlärningen tvingas ske mer kontinuerligt över en längre tidsperiod, så ökar sannolikheten för att man faktiskt kommer ihåg mer av materialet efter att kursen är avslutad.»
- Allt. »

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite klarare beskrivning inför seminariet är det enda jag kan komma på»
- lite i kompendiet»
- Kompendiet»
- Inget.»
- Föreläsningarna, jag fann dem ganska tråkiga med endast en massa svart text på vit bakgrund.»
- Ta bort kravet på MTS-kurs för civilexamen.»
- Seminarietiderna på måndagar kanske borde ändras blev jobbigt att behöva ha en deadline på helgen. »
- Man skulle eventuellt kunna infoga fler artiklar med teknikdeterministisk inriktning.»
- Förtydligande av uppgiftsfrågorna.»
- Kan inte komma på något»
- Infon till seminariet »
- Förbättring av kompendiet.»
- Jag kunde ibland känna att det enda som efterfrågades var ett referat av texterna. För 3 poäng borde studenten uppmuntras mer att göra en egen analys och väga texters kvalitéer mot varandra etc.»
- Byta ut en uppgift mot extra seminarium eventuellt, tycker personligen det är en bra "inlärningsform".»
- Friare uppgifter ung. som seminarieuppgiften. »
- Kanske försöka banta ner kurslitteraturen lite, det var mycket att läsa.»
- Kanske byta ut någon inlämning mot ett till seminarie»
- Antalet artiklar är något högt, kanske bör reduceras för vissa frågor.»
- Inget»
- Jag tyckte delarna om elnätet, järnvägen och krigen var ganska tråkiga. Men jag antar att de är väldigt centrala och inte bara kan utelämnas hur som helst. Kanske kan man hitta mer intressanta artiklar eller infallsvinklar. Tentafråga 2 och 3 var de jag tyckte sämst om. »
- Tycker deadlinen kl 8 på morgonen var lite missledande då det slutade med att man satt på natten. Kunde ändrat den till 23:59 kanske?»
- Inget att påpeka»
- Inget»
- Vet ej...»
- Färre inlämningar, man fick som sagt ingen chans att pusta ut! Man kanske kan ha 4 lite större istället för 7 inlämningar »

21. Övriga kommentarer

- Trevliga lärare. Bra kurs som var över min förväntan!»
- Tydliga direktioner och det är väldigt bra! Jag tycker även att man har lärt sig väldigt mycket.»
- Inget.»
- En väldigt bra kurs!»
- Inget illa menat, men otroligt tråkig kurs, ger absolut ingenting. Det känns som att artiklarna även valts för att testa studenternas gränser. De kan rekommenderas som alternativ medicin för behandling av sömnproblem. »
- stek på Stekheimer!»
- Tack för en lärorik kurs!»
-
-
- Väldigt bra lärare och en intressant kurs. »
- Skulle hellre se att deadlinen är på kvällen istället för på morgonen. Tenderar oftast bli så att man använder natten som buffert annars. Deadline på kvällen skulle göra att man i alla fall fick lite bättre framförhållning...»
- ingen kommentar»
- Ingen kommentar»
- Tack för en mycket bra och intressant kurs!»
- Väldigt bra kurs!»
- Bra jobbat. Roligaste och mest intressanta kursen på Chalmers. »


Kursutvärderingssystem från