ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


A2 Stad 1 - Stadsplanering vt10 (AST131)

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-21 - 2010-05-26
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

23 svarande

Nej, det framgick inte alls»0 0%
Ganska dåligt»4 17%
Ja, det framgick ganska bra»9 39%
Bra»7 30%
Mycket bra»3 13%

Genomsnitt: 3.39

- Svårt att ställa frågor till Anders då endast korta (och ibland ganska arroganta) svar kom tillbaka...» (Ja, det framgick ganska bra)

2. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål enligt kursplanen (i Studieportalen) är att studenten, efter avslutad kurs, ska kunna förklara och själv använda stadsbyggnadsprinciper i verkliga situationer och projekt.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

23 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 47%
Bra»8 34%
Mycket bra»4 17%

Genomsnitt: 3.69

- för stor grupp i första momentet.» (Ganska bra)
- det var väldigt intressant att själv få gå ut och studera olika stadsbyggnadstyper! Lärorikt och roligt!» (Mycket bra)

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att göra en enklare värdering av ett stadsplaneprojekt.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

23 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»9 39%
Bra»7 30%
Mycket bra»6 26%

Genomsnitt: 3.78

- Jättesvårt att tillägna sig kunskap om en helhet i ett 15-personer grupparbete. Man får någon liten del och har dålig kunskap om det mesta andra.» (Ganska dåligt)
- om grupper i början varit mindre hade man fått göra mer» (Ganska bra)

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att presentera stadsplaneprojekt på ett åskådligt sätt.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

23 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»8 34%
Bra»9 39%
Mycket bra»5 21%

Genomsnitt: 3.78

- Detta berodde mest på att vår handledare tryckte på att illustrationsplanen kan se ut hur som helst. bara den är tydlig. detaljplanhandledningen var också väldigt givande och förklarade enkelt vilken ording man skulle presentera ritningsdetaljerna på. » (Bra)
- det känns som att vi har fått tolka lite själva i hur vi skall presentera det, men man har under kritikdagarna förstått ganska bra vad som krävs för att idéer skall komma fram.» (Mycket bra)

5. Lärandemål 4

Kursens fjärde lärandemål är att tillämpa mått, dimensioner och dimensionerande förutsättningar för utformning av kvarter, platser, parker och trafikanläggningar.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

23 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 56%
Bra»7 30%
Mycket bra»3 13%

Genomsnitt: 3.56

- förstår inte riktigt målet..» (Ganska bra)
- ...därför att kunskapen om måtten finns men den instinktiva känslan har lite svårt att infinna sig.» (Ganska bra)
- Bra med gemensamma handlerdningar av olika sort.» (Bra)

6. Lärandemål 5

Kursens femte lärandemål är att redogöra för PBL systemet och ha sådan färdighet i laga karta-teknik att en detaljplan kan läsas och förstås och att en enkel laga karta kan ritas.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

23 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»9 39%
Bra»9 39%
Mycket bra»4 17%

Genomsnitt: 3.69

- Hade varit bättre att ha handledningen i Detaljplan tidigare så att man kunnat göra den tidigare.» (Ganska bra)
- cecilia var bra. bra med handledning... » (Ganska bra)
- borde varit fler handlednings tillfällen tidigare och inte sista veckan.» (Ganska bra)
- Det var inte så mcyket prat om hur en planbeskrivining skulle utformas, viklet kan vara orsaken till att många missade det. var mer tyliga med det nästa gång. » (Ganska bra)
- Bra handledning» (Bra)
- Jag förstår nog laga kartasystemet men PBL är fortfarande en vit fläck på den.» (Mycket bra)
- med tanke på att vi knappast hade någon som helst aning om hur en plankarta skall utformas innan den här kursen började är jag väldigt nöjd nu! Väldigt intressant att veta att man kan reglera i stort sett vad som helst i en plan.» (Mycket bra)

7. Lärandemål 6

Kursens sjätte lärandemål är att studenten, efter avslutad kurs, ska kunna förfarandet i planeringsprocessen: Program, Samråd, Utställning, Antagande, Laga kraft.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

23 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»8 34%
Bra»12 52%
Mycket bra»1 4%

Genomsnitt: 3.52

- pratades väl om det på någon föreläsning. men jag kan inte säga att jag har koll på det.» (Ganska dåligt)


Genomförande

8. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitionsnivå i förhållande till dina egna förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- Bra nivå, skönt att det ställs lite krav på inlämningarna»
- Hög, mycket att göra»
- ganska lagom. lärarens förväntningar stod väldigt klart i programmet och enligt dem kändes det som att det bara fanns en sak man kunde göra på skanstorget»
- ganska rörig, men helt ok i bland.»
- Lagom krav nivå, lite otydligt hur noggrann man var tvungen att vara.»
- Det var rimligt. Det fanns tid till projektet, det blev såklart lite stressigt mot slutet, men det är ju inget nytt.»
- bra»
- kraven var mycket rimliga. dock tycker jag att de som inte lämnar in i tid inte heller ska få kritik eller att det ska få någon konsekvens. respekten för att lämna in i tid finns inte och det tycker jag är dåligt.»
- Det krävdes att vi la ner betydligt mer tid på detta projekt än vad som är schemalagt. Tror jag har suttit 12-13 timmar/dag i snitt»
- I programmet ställdes höga krav på inlämning som var svåra att uppfylla på den lilla ytan. Även tidsmässigt var det i mesta laget men en stor utmaning!»
- Jag tycker att kursen ställde bra krav. Mina förväntningar var inte så stora, förhoppningarna var nog större. Överlag tyckte jag att nivån var hög men bra!»
- Kursen har ganska höga ambitioner, svårt att få tiden att räcka till.»
- båda höga»
- Kraven och lärandemålen var höga vilket var bra eftersom många kurser känns som att man bara kan glida igenom. här kändes det att man var tvungen att göra och förstå mer för godkänt. »
- Vettig.»
- Väldigt hög! Jag tror att många har känt väldigt hög press, men det har varit nyttigt! En mycket bra kurs!»

9. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

23 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 34%
Bra»7 30%
Mycket bra»7 30%

Genomsnitt: 3.82

- Schemat kom ut alldeles för sen (som vanligt). Det går heller inte att be 80 elever att organisera ett grupparbete utan någon som helst vägledning förutom "skriv ett program". Större delen av tiden går då åt att försöka styra ett grupparbetet istället för att faktiskt arbeta och lära sig något. Samma gäller för tvärkritiken som kommer rinna ut i sanden då ritsalarna är utspridda på olika datorsalar och träffar inte varanndra. Att sedan "glömma" bort att planera för inläsning är bara dåligt. » (Mycket dåligt)
- Ibland har informationen varit bristande.» (Ganska bra)
- Idén om upplägget var bra men till viss del var organisationen av det dåligt. Många flyttade föreläsningar osv.» (Bra)
- bra val av föreläsare och föreläsningar och i vilken ordning de kom. » (Bra)
- väldigt bra. första halvan samlade man kött på benen och andra halvan kunde man arbeta ostört. Mycket bra!» (Mycket bra)
- Jag tillhör en av dem som tycker att några förmiddagsföreläsningar och några heldagar med eget arbete i veckan fungerar bra. Likaså känns det ju väldigt vettigt att dra igenom det som behövs dras igenom i början av kursen.» (Mycket bra)

10. Handledning och kritik (tillgång)

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik de tider som utlovats?

23 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»2 8%
Ganska bra»8 34%
Bra»8 34%
Mycket bra»5 21%

Genomsnitt: 3.69

- Handledaren (Matts Heijl) gav inte mycket inspiration, ställde inga frågor utan tyckte att allt var ganska bra. Det märktes på kritiken...» (Ganska otillfredsställande)
- alldeles för lite handledningstid. man hinner inget på en kvart i veckan!» (Ganska otillfredsställande)
- bra med trafiken och detaljplanehandledningen men hade gärna träffat ritsalsassistenten en gång till» (Ganska bra)
- lite mer hade inte skadat, med olika handledare.» (Ganska bra)
- Smart med gemensamma handledningtillfällen. Dåligt upplägg på kritiken att ha det ritsalsvis i två omgångar, det blir lite kaka på kaka på kaka. » (Ganska bra)
- Vår handledare Matts Heilj var väldigt organiserad och lätt att prata med, men han var för snäll och otydlig i sin handledning.» (Ganska bra)
- Vore bra om det fanns nåt bättre system för extrakritikerna, som tex trafikplaneraren. Som det var nu fick man leta lappar längs hela väggarna... Lapp på väggen är ett bra sätt men vore bra med en anvisad plats så den inte försvinner bland alla fester o utställningar samt att det skickades ett mejl typ "nu har tider för xx kritik bestämts, det är då o då, lappen sitter där o där", eftersom all annan kommunikation har varit via mejl. Konsekvens!» (Ganska bra)
- Bra med de olika sorternas handledning. Fungerade bra att vara fyra i taget.» (Bra)
- Skulle vara bra med lite mer tid för Detaljplanshandledningen. Trafikhandledningen kändes onödig. Det hade varit bättre om vi hade fått en trafiklösning som fungerade på en gång, istället för en som inte fungerade som vi fick rita om. Föreläsningen om trafik räckte.» (Bra)
- Eftersom detta är vårat första stadsbyggnadsprojekt så tyckte jag att kritiktillfällen räckte. Mer handledning hade kunnat leda till att man blev för "styrd" eftersom man inte har riktigt samma självförtroende när det gäller uppgiften.» (Bra)
- Det kunde ha varit mer handledning, men det är förståeliigt om det inte skulle gå pga ekonomi. kände ändå att vi fick nog med handledning. ra med handledningi grupp bra att höra vad andra gjort och vad de får kritik på. kna hämta inspiration eller dra nytta i sitt eget projekt av vad de fick kritik på.» (Bra)
- (Vi har inte haft kritik än)» (Mycket bra)
- väldigt givande att ha kritik i grupp om 4! Det känns som att det är först nu som vi har kunnat utnyttja att vi sitter i ritsalar och kan hämta idéer och inspiration från varandra!» (Mycket bra)

11. Handledning och kritik (kvalitet)

Upplevdes handledningen och kritiken som relevant och konstruktiv?

23 svarande

Nej, inte alls»2 8%
Ganska otillfredsställande»3 13%
Ganska bra»5 21%
Bra»8 34%
Mycket bra»5 21%

Genomsnitt: 3.47

- Fick nästan ingenting alls ut av handledningen (ritsal 5). Handledaren sa inte mycket alls om projekten. Detaljplanshandledningen gav mycket. Kritik har vi inte haft ännu.» (Nej, inte alls)
- Eftersom vi jobbar ganska tajt i ritsalen och har haft handledning i grupper inom ritsalen kändes det väldigt repetetivt att ha en och en halv dags kritik tillsammans. Hade varit mycket mer intressant att vara blandade mellan ritsalarna. Tror inte heller det hade varit för svårt att organisera. » (Nej, inte alls)
- Inte handledningen (Matts Heijl har inga specialkunskaper i stadsplanering)... Men kritiken av Anna Nilsson var mycket bra!» (Ganska otillfredsställande)
- Handledaren Börn Fallström hade nog en önskan om att vara diplomatisk och inte säga fördelar och nackdelar med olika ideer. Det kan vara bra ibland men nu var han det så mycket att handledningen tyvärr inte gav så mycket. Kritikern Nonna var bra.» (Ganska otillfredsställande)
- kritiken med Nonna var kanonbra! synd bara att vi bara hade kritik med ritsalen, hade gett mer att blanda. däremot var inte Björn så bra handledare. Jag fick nästan ingen hjälp av det han sa, och jag blev inte puchad framåt. Men trafikhandledning, och detaljplanen med cecilia var bra. det funkase riktigt bra emd att vara 4 i varje grupp.» (Ganska otillfredsställande)
- handledningen bra. kritik har vi inte haft än men jag tycker att det är väldigt slött att köra samma grupper vid båda kritiktillfällena och att dessa grupper dessutom ör ritsalen vilka man har mest koll på och känner bäst. generellt är det mer givande att se helt nya projekt från andra ritsalar och inte de man redan har sett i 4 veckors tid. TRIST!!!» (Ganska bra)
- Jag vill ha mer pressande handledning och dessvärre gav inte Matts Heijl detta. Han var bra, men inte pushande. Däremot var Anna Nilsson väldigt bra som kritiker!» (Ganska bra)
- BRA med kritikgrupper om fyra. Det borde införas i fler kurser. Särskillt på tex trafikhandledning där alla har samma frågor.» (Bra)
- Handledning var jättebra. Men kritiken tycker jag var helt fel att ha tillsammans med ritsalen. Man hade ingenting att diskutera under kritiken eftersom älla redan hade sett och diskuterat varandras projekt. det hade varit mycket intressantare att dela upp ritsalarna och blanda. » (Bra)
- Mycket bra handledning, effektivt att ha det i grupper om 3-4 då man tog till sig av varandra. Sämre att även ha kritik i samma grupper då man redan tagit del av varandras material.» (Bra)
- kanske hade handledningen kunnat vara lite mer drivande och ifrågasättande än vad den var då jag vid kritiken kände att det var en del frågor som aldrig kommit upp vid någon av handledningarna.» (Bra)
- Dock kunde det kanske vara bra om alla var överens om detaljeringsnivåer osv, nu fick man höra i början av kursen att vi inte skulle ägna oss åt själva byggnaderna o sen fick vi kritik om vi varit för vaga med byggnadsutformningen på slutet. » (Bra)
- (Vi har inte haft kritik än)» (Mycket bra)
- Handledning mycket bra. Har inte haft kritik än.» (Mycket bra)
- bra handledning där hon satte nivån på vad hon tyckte vi borde göra rimligt högt, med tanke på tiden vi hade. även bra att hon lämnade detaljplanshandledningen till den spesifika handledningen, och inte la ner för mycket tid på det utan fokuserade på andra saker som var viktigare. var även bra i att pusha oss till att ta risker och pröva saker/koncept, vilket är vad vi borde göra i skolan. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

12. Hur har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»7 30%
Bra»5 21%
Mycket bra»10 43%

Genomsnitt: 4.04

- Det var ju ett enskilt arbete... Därav följde att datorerna tog slut så man blev en ganska utspridd kurs.» (Ganska dåligt)
- Förutom ritsals-grupparbetet med 15 pers som är jättesvårt att få till, så fungerar det bra. Alla hjälper varandra mycket och det ger jättemycket åt båda hållen. Det känns också väldigt nödvändigt att göra i t.ex. hur man använder program och hur man skriver detaljplanen.» (Ganska bra)
- grupparbetet gick bra, och det individuella projektet har jag mest jobbat hemifrån. » (Ganska bra)
- Lagom med de få veckorna i början att jonna i grupp. Längre tid hade varit för mycket.» (Mycket bra)
- mycket hjälp från ritsalen då handledningen varit för lite. det som är dumt är att då alla gör samma fel.» (Mycket bra)
- Min ritsal har haft ett mycket fint samarbete där man hjälpt varandra när det behövts.» (Mycket bra)
- Vi har haft väldigt bra samarbete i ritsalen! Det verkar som att vi har varit en av de bästa ritsalarna i den här årskursen.» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

13. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Uppgiften i sig var väldigt kul och lärorik.»
- Göra detaljplaneritningar och de olika sorters handledningarna, trafik o detaljplan.»
- handledningsformen detaljplanshandledning sent i kursen.»
- Stadsvandringen var bra!»
- föreläsningar, stadsvandring»
- Många av de inbjudna föreläsarna var bra, handledningstekniken var bra.»
- Bra med programarbetet i början av kursen. Bra föreläsningar.»
- Föreläsningarna var bra!»
- eget arbete»
- mycket bra föreläsningar behålla alla! Rolig uppgift!»
- Individuell uppgift!»
- Det var en svår fråga eftersom jag är mycket nöjd med den här kursen i allmänhet. Kanske är det handledningen i grupper om fyra som varit givande. Upplägget tycker jag också har fungerat bra med föreläsningar/eget arbete.»
- föreläsningarna»
- att det är enskilt arbete med gruppkritik. att joba själv effter två stora grupparbeteen kände perfekt.»
- Huvudsakliga upplägget bra liksom nivån på det vi ska lämna in.»

14. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- ORGANISTATION och PLANERING, se tidigare kommentarer. »
- Ta bort eller förändra ritsals-grupparbetet »
- ansträng er och forma nya grupper vid kritik! inte komma med direktiv och långa utlåtanden om hur man ska göra arbetet dagen innan inlämning. inte framställa det som att kvartersstad är det ända som fungerar. inte ge elever en karta som är vriden från norr och en trafiklösning som inte fungrar. »
- Kritik i ritsalsgrupper var lite tråkigt, vi har redan sett vad de andra i ritsalen har gjort och mycket är likadant!»
- mindre grupper i delmoment 1 mer detaljplanshandledning för nu kändes det som man gissade sig fram. »
- Studentkritiken i början av kritikdagen kan hellre flyttas till slutet, och gärna blandas med andra ritsalar. Men viktigast av allt är nog att förändra Anders Hagsons inställning till kursen. Hur dåligt systemet på Chalmers än fungerar får han inte låta det gå ut över studenterna. Aldrig har en kurs varit så dåligt arrangerad, eller en kursansvarig varit så oengagerad i att göra något. Helst verkar det som att han bara skulle vilja låta eleverna sköta det administrativa också. Bristfällig information och fantasilöst kritiktillfälle. Tråkigt, för en annars så intressant kurs. »
- Göra det till grupparbete eller bättre uppstyrt eget arbete. Man kan inte begära att 80 elever ska "styra upp" kritik och gruppindelningar själva, det blir endast förvirring och irritation utan tydliga angivelser. »
- Organisation av kursen måste förbättras. tydligare beskrivning av vad som ska finnas med i presentationen. Många visste inte vad en planbeskrivning var till för... Utveckla organisation och tydlighet!»
- Kritiken är mycket bättre när den sker i blandade grupper från alla ritsalar. Inte när samma ritsal samlas. Olika diskussioner förs ju i olika ritsalar.»
- mer handledartid även på detaljplanen. Att ha en kvarts handledning på sin första detaljplan någonsin är ett skämt! Rolig uppgift! bra handledare och kritiker, bra föreläsare.»
- Trafikhandledning tillsammans med den vanliga handledaren skulle kunna vara bra.»
- Förändra: just det här med kritiken som sades vid sista mötet. Har man i ritsalen haft ett ganska bra samarbete med stor insyn i de olika projekten har man svårt att i efterhand se dem med den blick som skulle behövas. Blandade kritikgrupper skulle behövas - dock går det ju inte att få helt nya personer i den gruppen men några skulle nog vara bra. Att ta bort är svårt att säga. Vad att utveckla likaså, det hela handlar ju så mycket om vilken nivå man lägger det på själv tycker jag. Jag har säkert lagt mitt eget arbete lägre än en dels och högre än några andras och utvecklat målen olika mycket.»
- tvärkritiken, inte bra att lyssna på samma projekt två gånger, gärna blanda ritsalarna lite.»
- tydligare, ganska mkt info på kort tid»
- ändra på kritiken så att man inte har kritik med de i sin ritsal. och att det inte ska vara kritik och tvärkritiik i sama grupper. »
- Slutkritiken blev inte så intressant när "kritik-kritiken" o tvärkritiken delades, diskussionen uteblev. Grupper blandade mellan ritsalarna vore också bra. »
- Kritikdagarna. Poängtera att vi skall dela upp oss i blandade grupper under kritikdagarna. Tänk noga igenom vad som kom upp under den diskussion vi hade efter kursens avslutande. Det var väldigt bra saker!»

15. Övriga kommentarer

- Vissa mail har ibland kännts otrevliga. Från Anders Hagsson»
- Bra att så många handledare och kritiker var tjejer. Annars har vi nästan bara män. Tråkigt!»
- Jag känner att jag har lärt mig något på den här kursen. Jag ser själv vad det är jag har lärt mig och varför jag har lärt mig det, något som jag tycker har varit svårt i en del andra kurser då jag varken kan specificera hur, vad eller varför (ibland kanske till och med om) jag lärt mig något. »
- Nästa år kanske ni skulle försöka hitta nån med en lite mer idalistisk o naiv o engagerad inställning, nu har jag fått intrycket att stadsplanering är hopplöst, föreläsare har sagt saker i stil med "egentligen går det inte att förändra/förbättra något om man inte kan betala politikerna" o "det här är nog det tråkigaste ni får lära er på hela året". Det må vara sant, men saker blir väl inte bättre av att man går in för att få alla arkitekturstudenterna att ge upp på förhand?»


Kursutvärderingssystem från