ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik V10, LMT202

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-09 - 2010-03-21
Antal svar: 42
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

42 svarande

Högst 15 timmar»6 14%
Cirka 20 timmar»12 28%
Cirka 25 timmar»13 30%
Cirka 30 timmar»6 14%
Minst 35 timmar»5 11%

Genomsnitt: 2.8

- Runt 25timmar, men kan ha varit mer för det känns som jag lagt ner all min fritid på Mekaniken.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

42 svarande

0%»1 2%
25%»2 4%
50%»4 9%
75%»15 35%
100%»20 47%

Genomsnitt: 4.21

- Har läst (och blivit underkänd i) kursen tidigare och såg inget behov att gå på föreläsningarna.» (0%)
- Har i princip inte gått på övningarna.» (50%)
- Har ibland inte orkat, men det har fungerat ändå. » (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

42 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 28%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 40%

Genomsnitt: 2.8

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

34 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»29 85%
Nej, målen är för högt ställda»4 11%

Genomsnitt: 2.08

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

38 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»7 18%
Ja, i hög grad»17 44%
Vet ej/har inte examinerats än»13 34%

Genomsnitt: 3.1


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»6 14%
Ganska stor»19 45%
Mycket stor»16 38%

Genomsnitt: 3.19

- Det gäller dock att vara förberedd innan en föreläsning, så man kan få ut maximalt av den. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»4 9%
Ganska stor»20 48%
Mycket stor»15 36%

Genomsnitt: 3.17

- Lärde mig mest på gamla tentor och kompletterade det lite med boken, dels övningsuppgifter och några få exempel i boken. Boken kunde varit mer förklarande i sina exempel.» (Ganska liten)
- Kursboken: Mycket liten. Kurshemsidan: Mycket stor.» (Ganska liten)
- Boken kunde varit bättre, det fanns vissa delar om de mest enkla sakerna som saknades. Därför tog det ett tag att hänga med och man halkade alltid efter..» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»6 14%
Mycket bra»34 82%

Genomsnitt: 3.8

- Förutom att Tentan gick att komma åt innan tenta tillfället. » (Ganska bra)
- Jättebra att lösningarna på uppgifterna i boken fanns lättillgängliga! Även att duggor och tidigare tentor fanns ute var kanon!» (Mycket bra)
- Mycket bra att facit till nästan alla övningsuppgifter i boken finns på nätet, annars hade man inte klarat av det.» (Mycket bra)
- Det var mycket positivt att det fanns facit till alla uppg.» (Mycket bra)
- Bra med hela lösningar som delas ut. Fungerar väldigt bra med svar på duggor/tentor kom ut fort på sidan, snabb med lösningar till uppgifter i boken och bra med utdelat material. (stort plus).» (Mycket bra)
- Här menar jag webbsidan.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

41 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»13 31%
Mycket bra»20 48%
Har ej sökt hjälp»6 14%

Genomsnitt: 3.73

- övningslektionerna var inte bra alls!! vår övningslärare kunde inte lära ut på ett bra sätt eller förklara bra.. han gjorde dessutom ofta fel när han själv räknade.» (Ganska dåliga)
- Plus till Sune och övningsläraren Håkan.» (Ganska bra)
- Har inte direkt sökt någon hjälp men "konsultationstiden" är bra, kunde varit ev. 2/vecka istället för en, eller att 45 min av övningstillfällena går till det. Eftersom vi hade 180 min övning kunde man kanske ändra upplägget där.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»6 14%
Mycket bra»29 70%
Har ej sökt samarbete»5 12%

Genomsnitt: 3.92

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

41 svarande

För låg»1 2%
Låg»1 2%
Lagom»19 46%
Hög»18 43%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.46

- På gränsen till för hög..» (Hög)
- Många uppgifter att göra i boken om man skulle följa det utdelade "schemat" på rek. uppgifter, kändes som att det var för många. Jag gav ganska snabbt upp att följa det dock, dels för det va så många och svåra uppgifter, tittade nästan bara på lösningarna som Sune lagt ut och räknade inte mycket själv.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

41 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»16 39%
Hög»16 39%
För hög»7 17%

Genomsnitt: 3.68


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»7 17%
Gott»26 63%
Mycket gott»7 17%

Genomsnitt: 3.95

- Bra föreläsare, känns som att innehållet i kursen kan kopplas till något konkret i vardagen.» (Gott)
- Bra undersvisning, trevligt och lättsamt fastän kursen var en utmaning. Upplever att många uppskattade kursen och att behovet av studiematerial var mycket väl tillgodosett. Vid övningstillfällena hade min klass Jonas som ledare. Det märktes att han inte hade samma erfarenheter som Sune och en del studenter reagerade negativt på detta. Personligen tycker jag att denna kritik var överdriven och, tvärtom, var övningstillfällena mycket givande. Gott med utrymme för frågor och diskussion!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tempot, övningsuppgifterna, konsultationstiden»
- Konsultationstiden, fast gärna lite oftare.»
- Sune har varit bra att gå igenom räknexempel på tavlan. »
- Sunes pedagogiska föreläsningar»
- Systemet med duggorna och tydliga riktlinjer vart man ska befinna sig i kursen till dessa.»
- Sune är en riktigt skön kille, behåll honom :D»
- Lösningarna på kurshemsidan. »
- möjligheten att få hjälp under övningar och konsultationstid.»
- Genomgångarna var bra, framförallt alla de exemplen som visades och gicks igenom.»
- Konsultationstillfällena, en bra möjlighet att få hjälp.»
- Duggorna, så man kommer igång tidigt och kan få en känsla av hur man ligger till och bra att de ger bonuspoäng till tentan. Lösningsförslag på internet.»
- Han som hade hand om övningtillfällena för grupp 1. Han var mycket bra. »
- Att allt delas ut bra och fungerar bra!»
- Lösningarna till uppgifter från boken som låg uppe på kurshemsidan var EXTREMT hjälpsamt. »
- Uträkningarna av talen på kurshemsidan»
- Kurshemsidan och dess material.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Övningarna måste bli mer seriösa, särskilt vissa lärare. Det gör en otaggad på att gå dit. Kanske att övningsledaren demonstrerar en timme och svarar på frågor nästa timme, eller något. Lösningarna finns ju ändå på kurshemsidan, liksom.»
- Övningarna, bra att gå igenom uppgifter. Men hade varit bra att få jobba lite själv då och ställa frågor. Så: 45 min genomgång o 45 min räkna själv. »
- Ibland är han lite snabb att gå igenom, så man kanske inte hinner reflektera över nya saker. Övningarna har i princip bara varit genomgång igen. Det hade varit bättre om man bara fått räkna själv.»
- Övningsledaren ska inte bara räkna igenom uppgifter på tavlan, bättre med räknestuga en av gångerna.Jag tycker att man skulle få sitta och räkna o fråga om hjälp, uträkningarna på tavla gav inte så mycket. SI hade också varit bra! »
- Kanske ett lite långsammare tempo under föreläsningar så man hinner både anteckna och lyssna på läraren.»
- Att räkna övningarna med Håkan, inte bara är tavelräkning utan kanske hälften av tiden räknar eleverna själva.»
- Övningsledaren som vi hade var inte bra och jag kände att det inte var någon idé att gå dit pga av det. »
- Det var lite högt tempo ibland på föreläsningarna. »
- bättre övningledare, mer konsultationstid eller lektioner där man räknar själv och har möjlighet att få hjälp av en lärare istället för att en övningsledare räknar tal på tavlan.»
- Ibland tyckte jag att det gick lite fort fram under föreläsningarna, i och med att vi ofta fick sluta tidigare kunde man ta det lite långsammare istället.»
- Ev. sortera ut de allra viktigaste uppgifterna att räkna i boken, eller förklara tydligare att man verkligen inte behöver göra alla, men göra lite ströuppgifter. Istället för 5 uppgifter på tentan, kanske 6-8 uppgifter som representerar fler sorters uppgifter och istället 7-8poäng/uppgift istället för 10/uppgift.»
- Ny bok.»
- Sune hade gärna fått ta inspiration från övningsläraren.»
- Samtidigt som att det var bra att lösningarna låg på kurshemsidan så blir det också lätt att titta på lösningen så fort man kör fast lite grann. Kanske är en fråga om självdisciplin. Tycker att det hade vart bra med ett meddelande som dyker upp när man trycker på länken till resp. lösning i stil med: "Är du säker att du vill se lösningen?" eller "Har du försökt lösa uppgiften själv?" aa..ni fattar.»

16. Övriga kommentarer

- Bra! Boken är dock svårare än tentorna, och boken har ganska mycket text. Mer än vad som egentligen är nödvändigt, anser jag. Det skadar inte att göra kursen svårare så den blir lika utmanande som om vi hade läst den uppe på Johanneberg. »
- Sune är jättebra, gillar honom skarpt. »
- Måste bara kommentera klasskillnaden mellan övningsledarna, den ena var pedagogiken själv. Mot den andra som var helt värdelös... Sista veckan hade han ju knappt några elever alls på sina övnngar jämfört med den andra som hade nästintill fullt.»
- mycket pedagogisk och duktig övningsledare för MI grupp 1+2a.»
- Sune är en väldigt trevlig föreläsare och duktig på det han gör. Han ger ett gott intryck för ämnet mekanik.»
- Kursen var mycket bra genomförd!»


Kursutvärderingssystem från