ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1213-1 Fysik för ingenjörer, FFY621

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-23 - 2012-11-11
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»8 29%
Cirka 20 timmar»2 7%
Cirka 25 timmar»9 33%
Cirka 30 timmar»7 25%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.66

- Skulle lagt mer tid om det funnits chans till fler schemalagda aktiviteter! Jag tror det hade hjälpt min inlärning betydligt om det funnits möjlighet att gå på fler räknestugor.» (Högst 15 timmar)
- Jag hade en annan kurs och även personliga saker (bl.a. sjukdom) som tog väldigt mycket tid under de första 2/3 av kursen, vilket gjorde att jag hamnade efter mycket. Mot slutet lade jag ned betydligt mycket mer tid, varefter resultaten blev mycket bättre. Jag kom dock aldrig ikapp men har insett att kursen var lagom svår om man kunnat lägga 25h varje vecka.» (Högst 15 timmar)
- Nästan all tid lades på tutorialen» (Cirka 25 timmar)
- Ganska maffiga tutorials, även om man lärde sig mycket. Många långa nätter med fysik där.» (Cirka 30 timmar)
- Inte överdrivet hög arbetsbelastning, även om det blev mycket stress i att få klart tutorialen i tid. Detta skulle kunna bero på att man inte hade gått igenom allt förrän helgen innan den skulle in, vilket ledde till att man startade sent.» (Cirka 30 timmar)
- Svåra uppgifter på tutorial som ledde till många timmars studier för att lösa dessa.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»2 7%
75%»6 22%
100%»18 66%

Genomsnitt: 4.51

- Motivationsbrist» (50%)
- På grund av sjukdom missade jag väldigt mycket i början, efter det började jag gå på fler föreläsningar. Dock var de två första föreläsningarna inte så bra, särskilt om man jämför med resterande som var betydligt mer förklarande och intressanta. Räknestugorna var väldigt bra!» (50%)
- Gick inte på räknestugorna utan satt hemma och räknade istället.» (75%)
- Ish» (100%)
- Skulle dock önska att det var mer schemalagd tid.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 60%
Jag har inte sett/läst målen»7

Genomsnitt: 2.55

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»23 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Svår kurs en inte orimlig på något sätt!» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 16%
Ja, i hög grad»19 76%
Vet ej/har inte examinerats än»2 8%

Genomsnitt: 2.92

- Bra utformning av examinationen. Kanske lite skevfördelat på innehållet däremot.» (I viss utsträckning)
- Tentan testade inte alla områden i kursen, så man skulle med lite flyt kunna få alla rätt genom att kunna rätt 70% av kursen. Tutorialsen testade i och för sig alla delar.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 18%
Ganska stor»12 44%
Mycket stor»10 37%

Genomsnitt: 3.18

- Gick tyvärr på kanske bara hälften av föreläsningarna, annars hade den nog varit till mycket större hjälp. Tutorialsen var dock sjukt bra för inlärningen, spec. diskussionsmomentet, och det var ju också en del av undervisningen.» (Ganska liten)
- Boken och föreläsningarna kompletterade varandra väl.» (Mycket stor)
- Skulle som sagt önskat mig att det fanns mer tid till att öva på det man precis "lärt" sig.» (Mycket stor)
- Jag hade inte möjligheten att gå på alla föreläsningar och räknestugor men jag märkte att jag förstod väldigt bra när jag gjorde det samt att jag kunde få väldigt bra förklaringar till olika frågor som jag hade, särskilt under räknestugorna. Upplägget med olika räkneövningar var också väldigt bra.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»3 11%
Ganska liten»8 29%
Ganska stor»9 33%
Mycket stor»7 25%

Genomsnitt: 2.74

- När jag missade undervisningen inom olika områden vände jag mig till boken. Jag läste det som var angivet men det kändes inte som om den förklarade på ett bra sätt, kortfattat kan man säga att informationen drunknade i all text. Det var väldigt långa texter som beskrev vissa fakta, tillvägagångssätt eller teorier så att det var svårt att förstå enbart för att det var så inlindat i mycket text. Kurslitteraturen var inte särskilt bra.» (Mycket liten)
- Att kurslitteraturen och föreläsningarna var på olika språk gjorde det svårt att koppla de båda eftersom många uttryck var nya trotts att ma har goda kunnskaper inom engelskan. » (Ganska liten)
- Kanske en mindre bok till nästa år kunde få fler att köpa och läsa den. Var väldigt många kapitel vi inte ens rörde.» (Ganska liten)
- Helt ärligt var boken rätt kass, så har försökt läsa andra böcker och på nätet i så stor utsträckning som möjligt. Det är väldigt ont om exempel och förklarande bilder, och gott om helsidor av text (krånglig sådan). Jag tycker ändå att engelsk litteratur inte brukar vara något jätteproblem, men många avsnitt i den här boken var svåra att förstå!» (Ganska liten)
- Vissa sidohänvisningar stämde inte överens med kurspm:ets» (Ganska stor)
- Bra bok men svår att ta till sig informationen. » (Ganska stor)
- Måste dock klaga på att läsanvisningar och rekommenderade uppgifter inte alltid stämde. T ex fanns inte vissa uppgifter, eller behandlade saker vi överhuvud taget inte behandlade i kursen.» (Mycket stor)
- Använde boken väldigt mycket» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 18%
Ganska bra»16 59%
Mycket bra»6 22%

Genomsnitt: 3.03

- Administrationen och nyheter fungerade väldigt bra. Det utdelade materialet var precis det som borde finnas. Dock fanns det vissa problem, bl.a. kunde jag inte vara med på all undervisning och försökte då läsa de kapitel och avsnitt som var angivna för de föreläsningar jag missat, men det stämde inte alltid. Bl.a. stod det att avsnittet om tunna skikt inte ingick, men det blev senare tydligt att detta hade gåtts igenom på föreläsningarna. Därför bör sådan information dubbelkollas så att den stämmer i framtiden.» (Ganska dåligt)
- Hatar att man måste vara inloggad för att få tillgång till materialet. (men problemet är ju att studentportalen kastar tillbaka en till startsidan om man försöker logga in på kurshemsidan).» (Ganska dåligt)
- Strulade i början.» (Ganska bra)
- studentportalen är hemsk» (Ganska bra)
- Kurshemsidan fungerade inte första veckorna» (Ganska bra)
- Hade gärna haft någon form av sammanfattning för vad som ska göras/har gjorts under varje föreläsning/vecka» (Ganska bra)
- Det var ett problem med att fel uppgifter lades ut, och att vi var anvisade att vara på tutorial vid fel tillfälle. Det var dock inga större problem med att förstå vad som egentligen menades.» (Ganska bra)
- Inget att klaga på, information kom upp i tid och fanns tillgänglig!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»2 7%
Ganska dåliga»6 22%
Ganska bra»13 48%
Mycket bra»4 14%
Har ej sökt hjälp»2 7%

Genomsnitt: 2.92

- Hade definitivt behövts mer handledningstillfällen, och handledare som kan mer om uppgifterna.» (Ganska dåliga)
- Det borde finnas fler räknestugor, minst en gång i veckan. Nu hade vi bara tre stycken under hela perioden och det är på tok för lite. På föreläsningarna är det svårt att ställa frågor, speciellt om det är många som vi göra det på en 15 minuters rast.» (Ganska dåliga)
- Bara en räkneövning varannan vecka! Skulle definitivt behövt mer tid speciellt med att kunna fråga allmänna frågor till tutorialen.» (Ganska dåliga)
- Alldelles för få tillfällen att sitta och arbeta med uppgifter eller tutorials. (Jag vet att man inte fick ställa frågor om tutorials på övningarna) Jag tycker att laborationerna var jättehäftiga men för min kunskap hade det varit mycket bättre att inte ha labbarna utan lägga dessa pengar på övningspass istället. Dessutom är det väldigt svårt att hinna med att göra både tutorials och uppgifter i boken. Ni borde fråga hur många studenter som faktiskt gjorde merparten av uppgifterna ni rekommenderade.» (Ganska dåliga)
- Tyckte speciellt att tutorials var bra» (Ganska bra)
- Skulle gärna se fler räknestugor. Kanske en per vecka istället.» (Ganska bra)
- Inte så bra överlag, iom att det var väldigt få räknestugor, och frågor i princip inte besvarades utanför det. Vi fick bra svar på tutorialtillfällena dock, fast har hört att de som hade Krystyna inte fick så bra svar där, men kan inte uttala mig själv om det.» (Ganska bra)
- Hade inte skadat med fler övningspass» (Ganska bra)
- Hade varit skönt om man kunde få lite hjälp/vägledning med tutorial» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»4 14%
Mycket bra»22 81%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.77

- Knapps något sammarbete alls eftersom man fick kännslan av att tutorials borde lösas helt individuellt utan någon hjälp alls» (Ganska dåligt)
- Många som hade svårt för fysik lärde sig att arbeta ihop vilket gjorde att de flesta lärde sig mycket» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 44%
Hög»12 44%
För hög»3 11%

Genomsnitt: 3.66

- Svåra tutorials krävde mycket tid. Ganska svårt att räkna själv i boken när man jobbade så pass mycket med tutorialsen.» (Hög)
- Tutorialuppgifterna tog mycket tid men de var lärorika.» (Hög)
- Sista tutorialen satt jag med runt 30 timmar men i början var det lugnare» (Hög)
- Gick igenom 200 sidr på första föreläsningen. Därefter fanns det ingen möjlighet att komma ikapp» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 37%
Hög»16 59%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.66

- Börjar kännas som att det krävs lite tid nu för att klara kurserna (äntligen), kan ju bero på att jag läste en extra kurs och har tagit på mig mer uppdrag utanför studierna med i och för sig..» (Lagom)
- Den andra kursen jag läste hade inlämningar som gjorde att jag jobbade med den en vecka, sedan fysiken nästa vecka... Skulle önskat att den andra kursen var mer jämn så att jag haft mer tid till att kontinuerligt jobba med fysiken.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»11 40%
Gott»11 40%
Mycket gott»5 18%

Genomsnitt: 3.77 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Intressanta ämnen, lagom svårighetsgrad som byggde på gymnasiets fysik. Dock var det jobbigt i början att hänga med i boken när man rusar igenom 8 kapitel på en föreläsning, känns även som att det är där jag lärde/förstod minst.» (Gott)
- Kursen var intressant, och kändes relevant.» (Mycket gott)
- En väldigt intressant och kul kurs» (Mycket gott)
- Lärt mig gott och blandat om Fysik» (Mycket gott)
- Väldigt intressant kurs, underbar föreläsare Krystina. Synd att hon skall pensioneras. Vår övningsledare en ung kille som ska ta över kursen så småningom var väldigt väldigt bra och engagerad. Han blir väldigt bra som examinator för kursen. Han var väldigt mån om att vi studenter skulle förstå.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra föreläsare! Roliga uppgifter, även om de tar lång tid.»
- Upplägget»
- Tutorialuppgifter är bra. Både för att det kan ge bonuspoäng till tentan samt att det blir enklare att plugga när man har en inlämning. Handledaren är mycket bra! Mer räknestugor med honom skulle underlätta väldigt mycket!»
- Tentautformningen»
- Räkneövningarna, räknestugorna och tutorials!»
- Räknestugorna»
- Tutorials»
- Tutorialuppgifterna med bonuspoäng.»
- Räknestugorna!»
- Tutorialtillfällena!!»
- De olika tutorial-uppgifterna, vilka var väldigt bra. Föreläsningarna (förutom de två första) var också väldigt bra, likaså räkneövningarna och räknestugorna. Det bästa skulle vara om det kunde finnas fler räknestugor så att det blev en varje vecka, även om de varannan vecka kanske skulle vara kortare (inte en hel lektion) så att man kunde komma och få svar på frågor.»
- Tutorials och boken»
- Labbarna»
- Tutorials men inte lika tunga»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsningarna kändes ibland väldigt abstrakta och svåra att förstå medan tentan relaterade mer till verkligheten. Tycker att föreläsningarna också skulle ha gjort det för att lättare öka förståelsen. »
- Upplägget med tutorials. Det fanns noll chans att fråga om saker inför inlämningar och rättningen av uppgifter har definitivt nonchalerats!»
- Fler handledningspass - det behövs. Tycker också att man borde överväga att ha ett format som påminner mer om det man har i matmodkursen, eftersom uppgifterna så omfattande. Tror man hade kunnat jobba mycket mer strukturerat om man haft en partner som man jobbat tillsammans med och lämnat in tillsammans med. Det här tror jag verkligen skulle förbättra kursen, det finns ju en anledning till att matmoden är så populär. »
- Få tillbaka tutorial innan man lämnar in nästa så man vet hur rättningen går till»
- Lärde mig mest på att testa mig fram på tutorials, knivigt, men det tvingade en att tänka till lite Skönt att man fick återkoppling på sina tankar också och inte bara en siffra på hur man klarat uppgifterna, hjälpte mig mycket med förståelsen för fysik i allmänhet.»
- Borde vara mindre repetition på förra årets grejer (mekanik, vågor och även en del kvantfysik) som man redan hade gått igenom på ett hyfsat sätt i gymnasiet. Sen tycker jag att det är HELT ofattbart hur man kan skriva så kladdiga, dåliga och ja, ibland oläsliga facit. Med väldigt många fel. Snälla. Kan man inte lägga ner lite extra tid på ett tentafacit? Vi studenter sitter med näsan i dom papprena säkert 30-40 timmar sista dagarna och försöker förstå olika uppgifter, och lär oss oerhört mycket utav det. Om hon hade kunnat skippa sista föreläsningen och lagt den tiden på att skriva ett ordentligt facit tror jag att 99% utav mina fellow klasskamrater hade älskat. Även föregående tentorna var oerhört kladdiga vilket var mycket irriterande.»
- Var tydligare med tutorial-instruktionerna. Det spreds rykten om att man var tvungen att lämns in datorskriver, vilket stressade många som hörde det precis innan första passet. »
- Tutorialfrågorna var lite väl svåra ibland, kanske lite enklare och fler frågor istället. »
- Ev. lite enklare tutorials. När t.om. kursansvarig och handledare är oense om vad som är rätt svar kan man inte förvänta sig att eleverna ska kunna det. »
- Skulle gärna se fler räknestugor. Kanske en per vecka istället.»
- Fler räknestugor! Mer schemalagd tid så att man inte prokrastinerar så mycket... Klart att det är eget ansvar, men det är ju positivt att åtminstone uppmana eleverna till att spendera mer tid på kursen genom schemalagda aktiviteter.»
- Byt till en bättre bok! En gymnasiebok med kompletterande papper hade varit så mycket bättre! Borde ju finnas andra böcker på högskolenivå som är bättre också..»
- Tutorial-uppgifterna var bra, dock sades det att dessa var individuella vilket gjorde att jag inte vågade diskutera dem smått med andra förrän vid tutorial 3. Jag märkte att jag fick ut betydligt mycket mer av dem om jag först kunde göra ett försök och sedan diskutera med andra, så det borde vara tydligare att man får göra det (det verkade som om man fick det mot slutet i alla fall). Kanske skulle de fungera bättre som gruppuppgifter där man poängterar att man som gruppmedlem bör låta alla göra ett ärligt försök innan man berättar hur de ska lösas om man ser lösningen (vi har haft ett sådant upplägg i en problemlösningskurs innan, vilket fungerade väldigt bra, det är en av kurserna som har bäst anseende på programmet). Jag tycker även att man kunde få lite väl många bonuspoäng från tutorial:erna i förhållande till antalet poäng på tentan, det finns inget annat ämne där liknande uppgifter haft en så stor betydelse för tentapoängen. Detta är bl.a. dåligt för dem som har svårt att förstå uppgifterna först men lär sig väldigt mycket när de gås igenom. Om det är möjligt bör litteraturen bytas ut till någon som förklarar bättre. Om inte bör listan över vilka avsnitt som ingår för varje föreläsning ses över då denna (för upplaga 12) bl.a. sa att tunna skikt inte skulle gås igenom trots att de hade gåtts igenom. Det blev väldigt svårt att komma ikapp det man missat när man inte tydligt kunde se vad man behövde läsa eller anvisningen var felaktig.»
- Fler räknestugor»
- Mer hjälp med tutorialen. Jobba två och två med tutorial. »
- Tutorials borde antingen korrespondera mer till föreläsningarna, eller så borde föreläsningarna korrespondera mer till tutorials. Tutorialsen var överlägset det svåraste momentet i kursen.»
- STM labbet. Skulle man inte kunna ha färdiga nålar/platinatråd. Såg inget vettigt.»
- Fler övningspass och möjlighet till att få ledning i tutorials. Hellre övningspass än laborationer även om de var intressanta.»

16. Övriga kommentarer

- Labben var intressant, men fyra timmar var lite väl långt för något som knappt ingick i kursen.»
- Labben var otroligt intressant och kul, kändes kanske inte jättegivande för kursen i sig, men den var som sagt intressant och kul!»
- Bra kurs! Lite svår bara :(»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.77

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.77
Beräknat jämförelseindex: 0.69


Kursutvärderingssystem från