ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematik, SK, LNC020

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-03 - 2008-04-15
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Kerstin Lahrin Ringnér»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

21 svarande

Högst 5 timmar»11 52%
Cirka 10 timmar»10 47%
Cirka 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»0 0%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 1.47

- gick inte på föreläsningar för att reimond är otroligt opedagogisk och man förstår inte ett ord av vad han säger.» (Högst 5 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»2 9%
25%»7 33%
50%»1 4%
75%»3 14%
100%»8 38%

Genomsnitt: 3.38

- se 1» (0%)
- kursinnehållet var bekant för mig sen innan» (0%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 23%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 33%

Genomsnitt: 2.8

- Har endast sett vad kursen innehåller men antar att det också finns mål med kursen.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 61%
Nej, målen är för högt ställda»7 38%

Genomsnitt: 2.38

- Tycker att det kraven för att komma in borde höjas om matten skall vara på denna nivå. Den känns verkligen inte sjöanpassad.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Undrar om kursen ska vara så svår, tyckte det var svårt trots att jag läst naturvetenskaplig linje på gymnasiet. Undrar hur dom som bara har läst matte C på gymnasiet förväntas klara kursen.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»6 33%
Ja, i hög grad»11 61%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.55

- Visst testade examinationen om jag uppnått målen, men offtast var frågorna ställda med en liten "twist" som gjorde det svårt att svara.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»9 42%
Ganska liten»6 28%
Ganska stor»4 19%
Mycket stor»2 9%

Genomsnitt: 1.95

- har inte lärt mig något» (Mycket liten)
- inte bra alls, för mycket kvantitet istället borde det satsas mer på kvalitét. Ingen mening att gå igenom 15 tal på en undervisning. Man sitter bara och antecknar. » (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»7 33%
Ganska liten»9 42%
Ganska stor»2 9%
Mycket stor»3 14%

Genomsnitt: 2.04

- boken i kursen är meninglös då den bara visar exempel men utelämnar många steg i exempellösningarna vilket innebär att man får låna andra matteböcker på biblioteket.» (Mycket liten)
- dålig bok, med fel i facit etc. går in för djupt med härledning på vissa områden helt i onödan. Rör till det onödigt mycket.» (Mycket liten)
- Tycker att man skall ha en bok som är skriven av en utestående så att man får ytterliggaren en synvinkel. Boken utesluter samma som läraren. » (Ganska liten)
- Som sagt i tidigare utvärderingar så är boken "Grundläggande matematik för sjökaptener och sjöingenjörer" svår att ta till sig. Den är krångligt skriven med relativt få övningar i förhållande till antalet moment och exempel, samt att jag upplever det svårt att följa med i exemplen ibland. Jag skulle vilja ha en mer pedagogisk bok.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»16 76%
Mycket bra»4 19%

Genomsnitt: 3.14


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»2 9%
Ganska bra»7 33%
Mycket bra»8 38%
Har ej sökt hjälp»3 14%

Genomsnitt: 3.47

- man kan få hjälp men opedagogisk sådan.» (Ganska dåliga)
- bra med tillfällen för övning, kändes dock som att de som fick hjälp var de som minst behövde det. » (Ganska dåliga)
- Tycker att SI matten skulle fortsatt denna termin.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»5 23%
Mycket bra»12 57%
Har ej sökt samarbete»3 14%

Genomsnitt: 3.8

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»15 71%
Hög»5 23%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.19

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»17 80%
Hög»2 9%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.14


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»6 28%
Godkänt»10 47%
Gott»4 19%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.8

- boken är definitivt ett slöseri på pengar då den utelämnar alldeles för mycket och därför är meningslös ur utbildningssyfte. Vad gäller läraren är han mycket opedagogisk, och har svårt att ta till sig att vissa elever behöver saker förklarat på andra sätt och inte bara upprepande standardsvar.» (Mycket dåligt)
- hade gett mig mer att sitta med min gymnasiemattebok själv och studera.» (Dåligt)
- Ser kopplingen mellan programmets inriktning och kursens innehåll på endast ett par avsnitt. t.ex Trigeometrin, hade gärna sett en klarare inriktning» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- gamla tentorna som lagts upp på kurshemsidan då det är dem man lär sig av.»
- Övningstillfällen»
- matteövningarna»
- upplägget med övningslektioner blandat med föreläsningar»
- Övningarna med möjlighet att ställa frågor till läraren.»
- reimond och övningstillfällen»
- Övningstentorna »
- Tydligheten med vad man ska lära sig. tycker detta farmgår mycket bra på kurspm och på kurshemsidan.»
- Tentamen var mycket svårare än de föregående tentor vi kunnat hämta på kurs-hemsidan. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- tentorna och uppgifterna i övrigt konstrueras utefter CHALMERS GODKÄND miniräknare t.ex. TI30XIIB och inte TI-83Plus, då den chalmers godkända är starkt begränsad i vad man kan göra och därmed gör det näst intill omöjligt att lösa uppgifter i tentorna då standard svaret i rutan blir "domain error" eller "overflow error", sistnämnda var resultatet på sista uppgiften på matteB tentan den 14/3-08»
- boken i första hand och läraren i andra.»
- Byte av kurslitteratur för att få ytterliggare en synvinkel Fler övningstillfällen.»
- Kursmaterialet»
- föreläsningarna går alldeles för fort.»
- kvalitén på undervisningen. tempot bör dras ner på föreläsningarna. hemuppgifter kunde ges mer kontinuerligt. samt övningsprov för att se att man ligger i fas.»
- boken..kanske»
- Tempot på föreläsningarna, »
- Hade varit lite intressantare med fler uppgifter kopplade till våran sjö-inriktning»
- Kurslitteraturen»

16. Övriga kommentarer

- matte är viktigt för den allmänna kunskapen och som ett hjälpmedel i andra kurser men den känns oinspirerad och borde kanske återknyta mer till ämnen som läses senare under programmet. ex. kan vektorräkning knytas till navigering, radar etc. och sinusformler till räkning på storcirklar.»
- Höj intagningskraven eller sänk nivån på kursen. Mina förkunskaper var alldeles för dåliga för att kunna hänga med.»
- tycker Reimond är opedagogisk. Snäll men opedagogisk. »
- Gymnasiematte skall undervisas av en gymnasielärare inte av en matematiklektor...»


Kursutvärderingssystem från