ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT3 Linjär algebra HT-12, MVE275

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-19 - 2012-10-31
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur och teknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

10 svarande

Nej, det framgick inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 10%
Ja, det framgick ganska bra»3 30%
Bra»5 50%
Mycket bra»1 10%

Genomsnitt: 3.6

- varje föreläsningsslide slutade med veckans/föreläsningens mål. Bra!» (Bra)

2. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål enligt kursplanen i Studieportalen är att redogöra för innebörden hos den linjära algebrans grundläggande begrepp och operationer, kunna utföra operationerna och utnyttja detta i problemlösning.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

9 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 11%
Ganska bra»2 22%
Bra»3 33%
Mycket bra»3 33%

Genomsnitt: 3.88

- alldeles för få exempel gås igenom på föreläsningarna» (Ganska dåligt)

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att redogöra för sambanden mellan de olika begreppen och utnyttja dessa samband i problemlösning.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

10 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 10%
Ganska bra»2 20%
Bra»6 60%
Mycket bra»1 10%

Genomsnitt: 3.7

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att kombinera kunskaper om olika begrepp i praktisk problemlösning.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

10 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»3 30%
Ganska bra»4 40%
Bra»2 20%
Mycket bra»1 10%

Genomsnitt: 3.1

5. Lärandemål 4

Kursens fjärde lärandemål är att utnyttja programspråket MATLAB för problemlösning.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

10 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 50%
Bra»5 50%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- matlab-uppgifterna kunde varit lite mer sammankopplade med föreläsningarna.» (Ganska bra)
- för mycket uppgifter i MATLAB-labbarna. Kvantiteten på uppgifterna gjorde det svårt att sätta sig in de olika uppgifterna. Jobbigt att momenten i datorövningarna alltid låg ett steg före det vi gått igenom på föreläsningarna » (Ganska bra)

6. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- Lagom»
- ok»
- de var bra, lite mycket fokus på att lära sig olika bevis etc. »
- Den var svår men det förväntade jag mig, överlag rimgliga krav.»
- De stämde bra överens. Läraren hade mycket tydliga mål för varje område, vilket gör att man vet vad som förväntas av en och kan förhålla sig till det.»
- Rätt höga»

7. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-lab-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

10 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»4 40%
Ganska bra»5 50%
Bra»0 0%
Mycket bra»1 10%

Genomsnitt: 2.8

- För lite tid till övning och laborationer.» (Ganska dålig)
- väldigt dåligt att vi inte hade några övningar tyvärr.» (Ganska dålig)
- Mer räkneövning, om inte med läraren så med annan handledare (doktorand?)» (Ganska dålig)
- Jag tyckte att föreläsningarna var virriga och slutade gå på dem. » (Ganska bra)
- bra. Bra att inte ha några räkneövningar, men det kunde vara lite fler exempelföreläsningar. » (Ganska bra)
- Duggorna var jättebra men tog lång tid att göra, det blev inte så mycket tid över för att räkna i boken.» (Ganska bra)
- Föreläsningarna var jättebra! Dock var det svårt att hitta tid till självstudier. Jag satt alla de utmärkta tiderna i schemat, men det räckte inte. Dock tyckte jag att det fungerade bra att studera mycket på egen hand, då kurslitteraturen var så bra.» (Ganska bra)

8. Motsvarade tentamen dina förväntningar?

- ja»
- Ja»
- ja»
- ja, den var bra och rättvis»
- Ja.»
- Ja»
- Ja»

9. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 60%
Gott»3 30%
Mycket gott»1 10%

Genomsnitt: 3.5

- Tommy är superengagerad och duktig och bidrog väldigt mycket till mitt mycket goda samanfattande intryck av kursen!» (Mycket gott)

10. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Matlab»
- matlabövningarna»
- Duggorna!»
- Läraren och tydligheten i föreläsningarna bör behållas. Labassistenten på datorlabbarna var också värdefull och bör behållas. Kurslitteraturen bör behållas»

11. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Förläsningarna»
- tydligare struktur på föreläsningarna samt övningar»
- föreläsningarna måste bli mer strukturerade. Föreläsaren är bra, intresserad av sitt ämne och inspirerande men lite ostrukturerad. »
- Tommy skulle behöva vara lite mer strukturerad och förberedd inför föreläsningarna. Mycket tid gick åt till att han funderade hur han skulle förklara, vad han skulle ta för exempel eller i vilken ordning han skulle föreläsa om olika saker. Det vore också bra att ha lite mer räkneexempel från boken under hela studieperioden.»
- Lite fler exempel på "mellannivå", alltså högre nivå än de flesta duggornas, men lägre än den mest komplicerade. »Kursutvärderingssystem från