ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Styr- och reglerteknik, LET192

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-10 - 2008-04-06
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»5 50%
Cirka 20 timmar»2 20%
Cirka 25 timmar»2 20%
Cirka 30 timmar»1 10%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.9

- Läst mkt elteknik på gymnasiet» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 20%
100%»8 80%

Genomsnitt: 4.8


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 20%
Målen är svåra att förstå»1 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 50%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Läst mkt elteknik på gymnasiet, lite svårt att säga då.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 30%
Ja, i hög grad»6 60%
Vet ej/har inte examinerats än»1 10%

Genomsnitt: 2.8

- Bra att man fick ha bok och ändå vettiga frågor.» (Ja, i hög grad)
- Det var väldigt dåligt med tid på tentan!!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»1 10%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 50%
Mycket stor»4 40%

Genomsnitt: 3.2

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»1 10%
Ganska liten»1 10%
Ganska stor»3 30%
Mycket stor»5 50%

Genomsnitt: 3.2

- Kursboken i reglerteknik var bra. Boken i styrteknik var riktigt dålig!» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 30%
Ganska bra»4 40%
Mycket bra»3 30%

Genomsnitt: 3

- MEN Robert hade egen hemsida som kompenserade.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 20%
Ganska bra»2 20%
Mycket bra»6 60%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.4

- Inga direkt övningar var utlagda, det gavs tillfälle ibland att räkna själv och ställa frågor. Men mer hade behövts, eventuellt några schemalagda övningar?!» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 60%
Mycket bra»4 40%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 20%
Lagom»8 80%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.8

- Läst mkt elteknik på gymnasiet, därav blev det inte så mkt studerande denna lp.» (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 20%
Lagom»7 70%
Hög»0 0%
För hög»1 10%

Genomsnitt: 3

- Läst båda kurserna på gymnasiet.» (Låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 10%
Gott»7 70%
Mycket gott»2 20%

Genomsnitt: 4.1

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bertil Thomas»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske tydligare labbar i styrdelen. Regler var jättebra, tydlig lab där man verkligen förstod vad man skulle göra.»
- Mer tid till tentan! Mindre och större uppgifter kanske kan vara ett alternativ»
- Kurslitteraturen för styrteknikdelen! Fler laborationer skulle öka förståelsen.»

16. Övriga kommentarer

- Bra lärare. Bra laborationer.»


Kursutvärderingssystem från