ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Algebra HT09, LMA212

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-14 - 2009-11-04
Antal svar: 100
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

100 svarande

Högst 15 timmar»24 24%
Cirka 20 timmar»26 26%
Cirka 25 timmar»23 23%
Cirka 30 timmar»13 13%
Minst 35 timmar»14 14%

Genomsnitt: 2.67

- Jag fokuserade mer på att försöka förstå den andra kursen, dvs Digital- och datateknik.» (Högst 15 timmar)
- Man slutade väldigt sent och hade lite tid till eget arbete. Dåligt schema» (Högst 15 timmar)
- Antagligen hade mer tid behövts från min sida» (Cirka 20 timmar)
- Jag skulle gissa att Ca 8-10 timmar i veckan under schemalagd tid, resten eget » (Cirka 20 timmar)
- Fler övningstillfällen, gärna med "rekommenderade" uppgifter hade varit önskvärt. Fler exempel på tentanivå hade också varit önskvärt» (Cirka 20 timmar)
- alldeles för lite » (Cirka 20 timmar)
- Tycker det var mycket krav för den första kursen. Ingen samspel mellan kurserna vilket gör att båda två kurserna trycker olika» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

100 svarande

0%»0 0%
25%»2 2%
50%»3 3%
75%»19 19%
100%»76 76%

Genomsnitt: 4.69

- Räknat med övningarna.» (50%)
- Nästan alla föreläsningar, nästan inga övningar.» (75%)
- Jag förstår inte riktigt vad som menas med deltagit, jag antar att det är att vara med på lektionerna och SI möten.» (75%)
- Var sjuk en vecka» (75%)
- Har varit sjuk en gång.» (100%)
- 90% fanns inte så 100% var närmast.» (100%)
- När jag kunnat och inte vart sjuk.» (100%)
- ungefär. kanske missat något på slutet då det varit repetition» (100%)
- Har varit på näst intill alla föreläsningar och tyckt att dem har varit svårare att tyda och brustit på att inte föreläsaren har verkat vara allt väl förbered» (100%)
- Föreläsningarna ger en bra inblick eftersom boken inte förklarar och exemplifierar så bra.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

100 svarande

Jag har inte sett/läst målen»30 30%
Målen är svåra att förstå»4 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»36 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»30 30%

Genomsnitt: 2.66

- brukar inte läsa dom» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen är ofta så abstrakt beskrivna att det sällan lönar sig att läsa dem...» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag minns ej bara var som stog i de, vet att jag har läst det...» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Bra indelat med Duggor och tentamen» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

81 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»73 90%
Nej, målen är för högt ställda»7 8%

Genomsnitt: 2.07

- Men varför får bla maskin 1.5 hp mer än tex mekatronik för samma kurs, vi skriver ju samma prov??» (Ja, målen verkar rimliga)
- Tycker kursen ska inse mer att folk inte kommer så väl förberedda p.g.a lång tid mellan gymnasie och högskola. Även att det är stor skillnad på gymnasiet nivå och högskola därför ser inte högksolan de brister som finns i förkunskaper» (Ja, målen verkar rimliga)
- Att kunna massor med härledningar och bevis är i viss mån överskattat.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

86 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»16 18%
Ja, i hög grad»30 34%
Vet ej/har inte examinerats än»40 46%

Genomsnitt: 3.27

- Anser att i just detta ämne så skulle det behövas vara tillåtet och använda någon typ av formelsamling då antal formler mm som man bör komma i håg utan till är rätt stort.» (I viss utsträckning)
- Tyckte tentan var underligt utformad och vissa uppgifter kändes som att det inte ens var samma kurs som jag läst.» (I viss utsträckning)
- Det kom frågor på saker jag inte ens lärt mig i kursen. Jag kände mig verkligen förvirrad.» (I viss utsträckning)
- Sluttentamen var mycket olik de exempel tentor som gavs ut varav studerande fokus lades på "fel" saker.» (I viss utsträckning)
- Tentan var betydligt svårare än vad jag förväntat mig. Kändes som om den var värre än tidigare år.» (Ja, i hög grad)
- Har ej tenterat än» (Vet ej/har inte examinerats än)
- » (Vet ej/har inte examinerats än)
- Dock verkar de äldre tentorna ligga på en högre nivå än kursens undervisning» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

100 svarande

Mycket liten»17 17%
Ganska liten»41 41%
Ganska stor»35 35%
Mycket stor»7 7%

Genomsnitt: 2.32

- Jag har haft svårt för att följa med på föreläsningarna då jag har haft Magnus Goffeng som föreläsare. De gånger jag hade Håkan Blomqvist som vikarie hade jag mycket lättare att följa med på föreläsningen. Övningarna har däremot varit till stor hjälp» (Mycket liten)
- En lärare som skriver slarvig skrivstil, hoppar över räknesteg och skriver fel i varje tal hjälper en inte att förstå matten bättre.» (Mycket liten)
- Jag lärde mig mycket mer genom att läsa i boken än genom att vara på föreläsningarna.» (Mycket liten)
- Läraren vi hade var (tyvärr) väldigt opedagogisk och det märktes att han inte alls har vana att lära ut. Visst är han väldigt duktig och kan sin sak.. men att lära ut är inte hans grej. Jag måste tyvärr säga att jag kände att jag inte lärde mig någonting på hans föreläsningar även om jag antecknade allting som sades och skrevs.» (Mycket liten)
- Föreläsaren har varit otydlig och hoppar över vissa steg som han anser självklart. Skriver även tyvärr VÄLDIGT otydligt och snabbt. Svårt att anteckna.» (Ganska liten)
- Man förstod bäst av att läsa i boken» (Ganska liten)
- Har haft Magnus som lärare.» (Ganska liten)
- Magnus Goffeng är tyvärr ganska opedagogisk måste jag säga. Han är jätteduktig på matte men tyvärr sämre på att lära ut» (Ganska liten)
- Vår föreläsare i kursen var tyvärr inte utbildad och hade inte någon form av pedagogik i sitt lärande.» (Ganska liten)
- Föreläsaren har inte alltid verkat vara förberedd vilket leder till att det blir röriga föreläsningar och man litar inte riktigt på allt de som görs på tavlan.» (Ganska liten)
- Våran föreläsare kom väldigt dåligt förberedd till föreläsningar utan bra exempel och dålig koll på vad som skulle gås igenom. » (Ganska liten)
- Magnus är en mycket kunnig person, men att föreläsa är inte hans starka sida. dåligt förberedda exempel där "stödlappar" ej förekommit leder till röriga långa uträkningar på tavlan, där väldigt många fel uppstår. det känns mycket orättvist att dela upp kursen mellan Håkan och Magnus då kvaliteten på föreläsningarna skiljer otroligt mycket. då en doktorand har föreläsningar borde denna ha någon som övervakar, kommer med råd och ser till så att föreläsningarna uppnår maximal kvalitet. » (Ganska liten)
- Men däremot har det varit svårt att förstå vad föreläsaren berättar, det kan vara rörigt ibland. tex hoppar fram och tillbaka på tavlorna, gör fel som rättas lite senare (händer minst en ggr per föreläsning),byt föreläsare!!» (Ganska stor)
- Har tyvärr inte alltid upplevt undervisaren som särskilt pedagogisk men det är förståeligt då det är hans första föreläsningar.» (Ganska stor)
- Om man bortse i från att läraren ibland kan vara väldigt ostrukterad och svår och följa när han gå igenom bevis mm.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

100 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»7 7%
Ganska stor»41 41%
Mycket stor»51 51%

Genomsnitt: 3.42

- Boken säger inte så mycket, duger mest som formelsamling där formlerna i vissa fall exemplifieras bristfälligt.» (Ganska liten)
- Halvtaskiga exempel i matteboken gör det förvirrande ibland.» (Ganska stor)
- Den har varit ett måste för att förstå kursen. Dock hade jag önskat att det funnits lösningsförslag på övningsuppgifterna i boken, eller åtminstone en ledning.» (Ganska stor)
- bra bok.» (Ganska stor)
- Boken saknar en hel del exempel på just den typ av upg som senare dyker upp» (Ganska stor)
- Boken har i stor utsträckning varit bra, men vissa delar har det inte funnits några övningsexempel till vilket är ett stort minus.» (Ganska stor)
- Mycket bra och pedagogisk bok. dock saknar kap 6 bra exempel, det som ges är mycket rörigt och svårförstått. » (Ganska stor)
- Boken omfattar allt vi ska kunna, men är dock väldigt kortfattad i sina uträkningar på vissa ställen vilket gör att man inte förstår en hel del exempel...» (Mycket stor)
- Står mycket bra saker i boken. » (Mycket stor)
- Allting jag lärt mig har kommit från boken eller tidigare duggor/tentor. Boken var mycket bra skriven. Genomgående och förklarande.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

100 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»13 13%
Ganska bra»61 61%
Mycket bra»24 24%

Genomsnitt: 3.07

- Få uppdatering, ibland svårt att få ut info» (Mycket dåligt)
- Vissa saker är bra, andra är kassa. Nu är det 2009 och Chalmers bör ha de flesta kurser i sin helhet på nätet.» (Ganska dåligt)
- Jag använde mig av webbsidan för första gången igår då jag sökte efter en gammal tenta att öva med.» (Ganska bra)
- Hemsida Kanon!, eventuellt mer saker på hemsidan såsom rekommenderade uppgifter inför tentamen och dugga.» (Ganska bra)
- Sidan var bra, tidigare duggor och tentor fanns uppe. Flera stycken till och med.» (Ganska bra)
- Vi fick gamla duggor o tentor och de fanns tillgängliga på kurshemsidan. Hade gärna sett lösningar på åtminstone en tenta...» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

100 svarande

Mycket dåliga»5 5%
Ganska dåliga»17 17%
Ganska bra»38 38%
Mycket bra»22 22%
Har ej sökt hjälp»18 18%

Genomsnitt: 3.31

- Att ha ett övningstillfälle i veckan tycker jag är alldeles för lite.» (Mycket dåliga)
- Ett övningstillfälle i veckan räcker inte för så många elever, då de flesta har frågor besvaras inte fler än en per person och tillfälle vilket är för lite. » (Mycket dåliga)
- Hade önskat ha fler övningstillfällen...» (Ganska dåliga)
- för stora grupper» (Ganska dåliga)
- Stora grupper på övningar vilket leder till mindre hjälp för varje elev, man märker att läraren är stressad över antalet. » (Ganska dåliga)
- för stor övningsgrupp, samt för få övningar.» (Ganska dåliga)
- När man frågade om delar i rapporten kunde en och samma fråga ge olika svar från föreläsaren.» (Ganska dåliga)
- Skulle inte vara fel om det fanns någon mer övning i veckan.» (Ganska bra)
- SI lektionerna var väldigt givande» (Ganska bra)
- Övningarna var ett bra ställe att få saker förklarat på.» (Ganska bra)
- Vi är iofs en stor grupp men man kunde fråga på övningarna och SI möten.» (Mycket bra)
- Goffeng svarade på frågor i rasten, under föreläsningen och man fick även maila honom med problem och han löste dem på följande föreläsning i mån av möjlighet.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

100 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»3 3%
Ganska bra»33 33%
Mycket bra»57 57%
Har ej sökt samarbete»6 6%

Genomsnitt: 3.64

- vissa studenter har samlats i grupper, andra inte.» (Ganska dåligt)
- Det är med hjälp av andra studenter som jag lärt mig det mesta..» (Mycket bra)
- ...tack vare intro kursen» (Mycket bra)
- Hade nog inte gett alls så bra resultat ifall inte man hade andra klasskamrater att studera med.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

100 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»30 30%
Hög»55 55%
För hög»13 13%

Genomsnitt: 3.79

- läxor och hur mycket vi hade o plugga in för duggorna?» (Låg)
- Jag upplever att det tidvis har varit något högt arbetstempo lite beronde på vad som har gått igenom.» (Hög)
- bl.a. på grund av för få övningstillfällen.» (Hög)
- Mycket att memorera...» (Hög)
- Det krävdes väldigt mycket för att lära sig, men mest för att föreläsningarna gav så lite.» (Hög)
- på grund av att man läser två kurser parallellt så trycker båda kurserna på extremt mycket när något börjar närma sig vilket gör att det blir otroligt stressigt och mycket att göra trots att man har pluggat för varje föreläsning! vore bra med ett samspel. » (För hög)
- Fått arbeta på helgerna för att ligga i fas» (För hög)
- Vi är en grupp personer som har suttit både kvällar och nästa varje helg i skolan, med tanke på hur svårt tentan var i förhållande till vad som har gåtts igenom på föreläsningar så känns det som det inte har funnits så mycket mer tid att ta till.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

99 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»33 33%
Hög»49 49%
För hög»16 16%

Genomsnitt: 3.8

- den låga belsatningen va bra, jag hade mer tid att lägga på datatkniken och intro kursen» (Lagom)
- Det blir mycket arbete med nollning och tre kurser samtidigt, och det känns som om introkursen har fått ett för lågt poäng i förhållande till hur mycket man ska arbeta med den.» (Hög)
- Otroligt mycket att göra och begärt av varje student.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

100 svarande

Mycket dåligt»8 8%
Dåligt»18 18%
Godkänt»41 41%
Gott»30 30%
Mycket gott»3 3%

Genomsnitt: 3.02

- föreläsaren va mycket dålig, i med det så e det svårt att lära sig» (Mycket dåligt)
- för flummigt, lagt samma tenta och dugga för DEI, PEI MI FAST dom får 7,5 hp och DAI, EI, & MEI får 6 hp. gärna EN kommentar tillbaka på detta!!!!!!!!!!!! försökt få tag på håkan blomqvist men han vägrar svara» (Mycket dåligt)
- Känns väldigt konstigt varför maskin och design får 7.5 hp och vi 6.0 hp, och att de har haft mer övningstillfällen. När jag frågade våran föreläsare om mer övningstillfällen sa han att det inte gick att genomföra, det var en kostnadsfråga.» (Mycket dåligt)
- Föreläsaren var till viss mån otydlig med budskapet i sin tavelskrift, samt tog viss kunskap för givet (hoppade över steg i uträkningar). Utöver detta skrev föreläsaren väldigt otydligt, vilket följdes av klagomål från publiken ett bra antal gånger. Föreläsningarna bestod också väldigt mycket av strängt generaliserad teori än praktiska exempel på hur man löser problem i boken, vilket ledde till att man undrade varför man befann sig i föreläsningssalen då man visste att minst 30 personer i ens omgivning (om inte hela föreläsningssalen, bortsett från ett par smarta hjärnor) inte förstod någonting av det som hastigt skrevs på tavlan. Som ett avslutande tillägg vill jag poängtera den usla taveltekniken vilket medförde till frustration bland publiken samt oläsliga anteckningar vid senare bruk av dessa. Man undrar nu ifall man klarar tentan överhuvudtaget.» (Dåligt)
- mycket pga föreläsaren» (Dåligt)
- Eftersom vi fick en icke utbildad föreläsare i kursen så drabbade det ganska hårt oss som egentligen är auditiva, dvs lär oss bäst när vi lyssnar.» (Dåligt)
- Slarvig föreläsare, svårt att läsa vad som skrivs, svårt att hänga med, mycket fel, hoppar mycket fram och tillbaka i uträkningar samt hoppar över relevanta beräkningar. Räknar mest ut talen utan att visa och förklara hur.» (Dåligt)
- Vår föreläsare hade stora kunskaper själv, men det fattas erfarenhet och empati för att hans undervisning skall få godkänt. Att rusa igenom exempel som inte är förberedda, utan bara ta vilka tal som helst, utan eftertanke var frustrerande mer än en gång. Lite pedagogiska tips, och uppehåll i framförandet för egna tester av eleverna kan rekommenderas. Ofta var man fullt upptagen med att skriva av från tavlan, och kunde ej "följa med" i uträkningen själv. Därför fick man sätta sig efteråt och läsa från boken för att hitta sambandet mellan den och föreläsningen.» (Dåligt)
- Ej givande kurs, lärde mig inget nytt. » (Dåligt)
- Denna kursen hade varit både roligt, intressant och underhållande om vi hade haft en lärare som kunde lära ut. » (Dåligt)
- Jag skulle vilja säga godkänt men det kändes inte alls bra att veta att man i princip kunde lärt sig mer av att inte ens gå på föreläsningarna. Eftersom man då hade haft tid att läsa i boken mer.» (Dåligt)
- Kursen var bra men Magnus Goffeng gick lite för snabbt och förstod inte att helheten i klassen inte följde med» (Godkänt)
- Överlag fick man lära sig mycket och bra saker!» (Godkänt)
- Magnus kunde varit lite mer förberedd inför föreläsningarna.» (Godkänt)
- Jag tycker att upplägget i boken bör förändras. Det är otroligt mödosamt att följa exempel i boken. Sen bör det vara mer uppgifter.» (Godkänt)
- tråkigt att inte föreläsningarna varit av högre kvalitet.» (Godkänt)
- Bra! Föreläsningarna var lite dåliga i början av läsperioden. Men det blev mycket bättre mot slutet. Magnus är bra som föreläsare han behöver bara ta det lite lugnare ibland när han föreläser och få ner felen han gör på tavlan, blir lätt förvirrande när han gör fel och måste ändra och svårt att hänga med.» (Gott)
- Vår lärare har en tendens att vara rörig, och mindre pedagogisk vid vissa tillfällen, men man skulle väl kunna säga att personen är rätt person på fel ställe.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Vet inte»
-
- kurslitteraturen»
- Räkneövningarna»
- Upplägget i allmänhet med två duggor och en tenta, då vet man ungefär vilken nivå man ligger på och vad man bör arbeta mer med.»
- Böckerna.»
- Upplägget med två duggor och en problemtenta.»
- Håkans läroböcker, dom är kanon.»
- Hjälplektionerna »
- Kursmaterialet fungerar bra. Övningarna är bra»
- Boken.»
- Matte boken! Väldigt bra om man »
- kursliteraturen Håkan Blomqvist (har var suverän dom gångerna vi hade honom)»
- litteraturen»
- Kurslitteraturen»
- att man har två mindre duggor och sen en tenta. inte bara en jättestor tenta»
- Duggorna, de gör att man pluggar konturneligt och inte sparar allt plugg inför tenta-veckan.»
- kurslitteraturen»
- Vore kanon med ett samspel mellan kurserna! Så dom trycker på och pressor olika hårt i olika tillfällen»
- möjligheten att skriva ut gamla tentor via nätet»
- Delmomenten "läxorna" från vecka till vecka.»
- Lektionsövningar och möjligheten att maila och önska lösningar på problem»
- Boken»
- boken»
- Böckerna och Övningstillfällen.»
- kursmaterialet»
- Kurslitteraturen. Bra beskrivet i alla kapitel så man förstod hur man skulle göra. Övningarna där man kunde få hjälp om man ville och behövde.»
- boken»
- inte läraren»
- kurslitteraturen»
- Böcker»
- kurslitteraturen»
- Det var bra med uppdelningen på kursen, duggor + tenta.»
- kurslitteraturen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Vet inte»
- Mer övningstillfällen. Tydligare föreläsare.»
- Allt. Föreläsaren om möjligt, och om detta ej är möjligt be föreläsaren vara lite mer förstående och pedagogisk gentemot publikens okunskap i ämnet. En rejäl höjning i praktiska exempel på tavlan än att man gång på gång skriver upp bevis efter bevis och generaliseringar skulle förmodligen höja betygen avsevärt både på duggorna och tentan. Fler övningstillfällen än 1 gång per vecka skulle också vara till stor hjälp.»
- läraren kanske ska lära sig att skriva rätt och bätte»
- Fler räkneövningar, bättre struktur på föreläsningarna, lite rörigt i år tycker jag.»
- något lugnare tempo, så att man hinner ta in allt och inte måste välja mellan att lyssna och anteckna. Fler lärare på övningslektionen.»
- Om doktorand, bör föreläsaren testat på sin pedagogiska förmåga innan. Hon/eller han tillåts lära ut.»
- Bättre strukturerade föreläsningar»
- Läraren»
- Mer förberedda, pedagogiska och tydliga föreläsningar!»
- Byt ut Goffeng mot Håkan. Håkan är mycket bättre.»
- En utbildad lärare vore inte fel. Och då menar jag inte att vår lärare var inkompetent utan att han inte var utbildad som lärare. »
- Fler räkneövningar.»
- uppdatering av hemsida med info. skillde mycket mellan maskin o elektros respektive algebrasidor. »
- En något mer rutinerad föreläsare hade inte skadat.»
- Föreläsaren borde förklara bättre.»
- Bättre lärar pedagogik, läraren var för snabb på undervisningarna och förklara få objekt när han gick igenom, troligvis trodde han att alla redan kunde allt. Det skulle hjält om han förklara exakt varje steg och inte hoppa över.»
- Ge Magnus goffeng en pedagogi kurs!»
- bort med Magnus G. och in med håkan»
- Kurslitteraturens facit.»
- tillgång till mer en en eller två personer som hjälper än vid övningstillfällen.. »
- Hade varit grymt underlättande med en lärare som hade lite pedagogisk förmåga.»
- Läraren är värdelös. Skulle man fått en lärare som kunde sin sak T:ex. Håkan Blomqvist, hade man lärt sig något.»
- Fler duggor?»
- Mer pedagogisk, metodisk och genomtänkt föreläsare.»
- påläst och förbered föreläsare»
- Mer övningstillfälle, mindre grupper. Mentorsträning för doktorander. »
- Lägga in lite mer övningstillfällen i schemat tycker jag. Det undervisaren gick igenom på föreläsningarna var mest bevis och härledningar som man inte forstod som mycket av mestadels»
- Mer info om rapportskrivningen och tydligare instruktioner om arbetets gång. Dessutom var det jobbigt att man fick vänta länge på lärans respons på "läxorna". Det var meningen att man skulle jobba med grupparbetet under tiden, men oftast behövde man en dator för att kunna göra det. Det blev mest då att man väntade och slösade tid.»
- Föreläsaren bör vara mer förberedd. Han kan ha med sig förberedda tal så att han inte behöver improvisera på tavlan.»
- Schemat måste göras rimligt, man kan inte sluta kl 17:00 eller 19:00 varje dag och ha labbar som slutar 22:00. Det e vansinne, jämför gärna med designgruppen som har betydligt bättre schemaläggning och mer tid till egen arbete»
- Dela ut äldre tentor tidigare och ge lösningar och svar på flera.»
- Ytterliggare övningstillfälle.»
- Boken»
- Läraren»
- dela ut ett formelsamling för att förenkla inlärning av formler»
- förläsaren»
- Mer övningar»
- Läraren (eller eventuellt inte en lärare som försvårar inlärandet med att tillägga massa "twister" som man har fått höra många utav).»
- Bättre förklaringar till varför uträkningarna blir som de blir.»
- Bok med bättre exempel. Duggor som ger bonuspoäng och visar hur man ligger till, ist för obligatoriska i kursen. Känns lite väl stort med 3 olika tentor/prov för godkänd kurs»
- Magnus Goffeng skall genomgå utbildning eller dylikt i pedagogik för att öka chansen för oss med dåliga baskunskaper att lyckas. »
- Magnus Goffengs sätt att skriva. Ofta väldigt svårt att se vad han hade skrivit då han skriver väldigt slarvigt. Över lag väldigt slarvig och har bråttom så det blir en del fel. Totalt sett lärde jag mig mer från boken än från föreläsningarna.»
- föreläsare, en person med ett mer pedagogiskt lärande vore önskvärt»
- Föreläsaren bör bytas ut.»
- Läraren»
- kursens struktur»
- Tycker att det hade varit bra med exempel innan teori för då är det lättare att förstå. Håkan gjorde så när vi hade han nån enstaka föreläsning.»
- Det kändes inte som att föreläsaren hade någon som helst erfarenhet av undervisning. Fixa en bättre föreläsare!»
- Bättre fokus på att förklara härledningar och uträkningar på undervisningen, inte hoppa över en massa steg i uträkningar. Hade velat veta vad som faktiskt görs, inte bara en massa siffror som spottas ut.»
- fler övningstillfällen och förberedda föreläsare. »

16. Övriga kommentarer

- För övrigt en intressant kurs som förmodligen hade varit mycket roligare att läsa med en erfaren och ordentlig föreläsare, som t.ex. Håkan Blomqvist. Nuvarande föreläsare kan väldigt mycket, men har inte riktigt fått grepp om hur man lär ut. Man kanske kan erbjuda denne en kurs i tavelteknik och pedagogik?»
-
- Kursen verkade svårt på grund av Magnus undervisning. Detta betyder inte att han ska bort men att hans flummighet ska tas hand om. Han är jätte bra när han inte gör fel eller går försnabbt (jag märkte det när vi läste vektoralgebran eftersom jag redan läst kursen).»
- Två föreläsningar i denna kurs hölls utav kurslitteraturens författare, och dessa två föreläsningar var de absolut bästa.»
- Kändes som slöseri med pluggtid att sitta på föreläsningarna eftersom jag tycker att föreläsaren var mycket dålig. Det "dumma" var att jag gick på alla föreläsningar ändå på grund av bonuspoängen man kunde få för närvaron.»
- Enligt min uppfattning var den enda anledningen att gå på föreläsningarna att få närvaro vilket ger bonuspoäng till tentan. Man har inte kunnat räkna med att få ut något av en föreläsning, utan man (jag iaf.) förstod mer av att läsa i boken, vilket enligt mig är fel. Föreläsaren ska förenkla det som förklaras i boken, vilket ofta inte var fallet. Magnus borde gå på Håkans föreläsningar och lyssna och lära.»
- för flummigt, lagt samma tenta och dugga för DEI, PEI MI FAST dom får 7,5 hp och DAI, EI, & MEI får 6 hp. gärna EN kommentar tillbaka på detta!!!!!!!!!!!!»
- Jag tycket att i fördel att läraren ska berätta lite mer grundläggande hur man får fram ett visst svar och inte bara ren skriva från sina anteckningar.»
- När M.G. är sjuk och Håkan blomqvist kommer in och gästföreläser och alla mer eller mindre applåderar, så skall det inte vara!»
- Kursen gick på halvfart men gav bara 6p istället för 7,5p. Detta måste ändras!»


Kursutvärderingssystem från