ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Navigation,SK - Meteorologi o nautiska instrument, LNC043

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-25 - 2008-06-09
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Kerstin Lahrin Ringnér»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

14 svarande

Högst 5 timmar»7 50%
Cirka 10 timmar»4 28%
Cirka 15 timmar»2 14%
Cirka 20 timmar»1 7%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 1.78

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»1 7%
50%»2 14%
75%»2 14%
100%»9 64%

Genomsnitt: 4.35

- Claes är en lärare som är väldigt kunnig men har svårt för att lära ut, motivationen när han har underivsat har vatit väldigt låg. Görans lektioner uppskattas alltid då han är väldigt duktig med många bra anteckningar.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 21%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 35%

Genomsnitt: 2.92

- mycket bra målsättning med kursen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 15%
Ja, i hög grad»4 30%
Vet ej/har inte examinerats än»7 53%

Genomsnitt: 3.38


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 28%
Ganska stor»4 28%
Mycket stor»6 42%

Genomsnitt: 3.14

- I meteorologi-kursen var föreläsningarna inte till så mycket hjälp. I nautiska instrument var det mycket bra förläsnigar med bra verklighetsanknytning.» (Ganska stor)
- Litteraturen är mkt svårbegriplig och tung, speciellt som det är svårt att sålla bort "viktig" information» (Mycket stor)
- Meteorlologidelen med Jan Prytz undantagen. Yvigt och utan röd tråd med utsvävningar i ämnet som känns totalt ovidkommande för sjökaptener att känna till.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»5 35%
Ganska liten»5 35%
Ganska stor»3 21%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 2

- NAV böckerna från marinen är fruktansvärt dåliga!» (Mycket liten)
- Har inte fått så mycket utskick på mailen som i de andra kurserna.» (Mycket liten)
- För mycket som är svårbegripligt» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»6 42%
Ganska bra»5 35%
Mycket bra»2 14%

Genomsnitt: 2.57

- denna läsperioden saknades extra material som hjälper inlärningen, förra läsperiodens meteorologisida är ett exempel som verkligen hjälpte en och förklarade det som inte kunde förstås i böckerna.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 14%
Ganska bra»5 35%
Mycket bra»5 35%
Har ej sökt hjälp»2 14%

Genomsnitt: 3.5

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 35%
Mycket bra»7 50%
Har ej sökt samarbete»2 14%

Genomsnitt: 3.78

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»8 57%
Hög»4 28%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.35

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 21%
Lagom»5 35%
Hög»5 35%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.28


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 28%
Godkänt»5 35%
Gott»3 21%
Mycket gott»2 14%

Genomsnitt: 3.21

- Gäller den del sim J Prytz undervisat i.» (Dåligt)
- Att Göran Larsson och Claes Tyrén tog över nautiska instrument-delen räddade det hela.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Hur varje område behandlas separat medför att man har lättare att få en översikt på det hela.»
- Det praktiska som Klas försöker lyfta fram.»
- Göran»
- Görans roliga och bra lektioner. »
- Jag är mycket nöjd med nautiska instrument-kursen, det som har tagits upp i kursen är det jag ser som väsentligt. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- kursmaterialet»
- NAV böckerna är väldigta dåliga.»
- Claes attitud till eleverna, samt att dela ut materialet lite mer»
- Övningen vi hade när vi fick köra nån liten dataspels varian var helt värdelös, Se över om man kan göra om den övningen till en mer lärorik övning.»
- Se över eventuella gästföreläsare»
- Bättre föreläsare, det finns sympatiska föreläsare, som det är nu - går det utför med det»

16. Övriga kommentarer

- Chalmers är en Högskola som borde se över vad för lärare de har, Borde ha nån form av pedagogisk utbildning till lärarna.»
- Clas Tyren, ska nog helst inte jobba med människor, allafall inte med ungdomar. Jag tillhör dom äldre i klassen, det var länge sen jag möte en sådan varelse»


Kursutvärderingssystem från