ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp4 11/12 Statistik och sannolikhetslära, LMA120

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-24 - 2012-06-19
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

23 svarande

Mycket dåligt»3 13%
Dåligt»5 21%
Godkänt»5 21%
Gott»9 39%
Mycket gott»1 4%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Känns praktiskt taget helt orelevant för programmet» (Mycket dåligt)
- En kurs där man på duggorna kan ta med sig exakta lösningsgångar på identiska frågor som övningsuppgifterna, är för mig en helt onödig kurs. Visst det handlar om eget ansvar att vilja lära sig, men att kunna ta sig igenom en kurs utan att lära sig någonting överhuvudtaget utantill om ämnet, det tycker inte jag ska gå. Skulle vilja ser mer fokus på vad är sannolikhet, vad är poissonfördelnig, exponentialfördelning och när och hur används vad? Det är frågor jag idag inte kan svara på idag.» (Mycket dåligt)
- Synd att det handlar om svarsinlärning och inte förståelse. Kan man inte applicera lärandet på annat sätt, kanske införa liknande SI-pass fast i lektionsform (som ett övningstillfälle)...?» (Dåligt)
- Bra insats av Emilio.» (Gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1. ta risker som i förväg är kalkylerbara
2. fatta beslut som har störst sannolikhet att vara optimala
3. göra prognoser med känd träffsäkerhet


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 30%
Målen är svåra att förstå»4 17%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 13%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 39%

Genomsnitt: 2.6

- Beskriver vad jag ska lära mig men inget jag fick uppleva under undervisningen nämnde dessa mål. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 10%
Ja, målen verkar rimliga»18 90%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.9

- Om vi hade uppnått de, vi visste ju inte vad vi gjorde. Och duggorna var för lätta och visade absolut inte det minsta om du förstod något eller inte» (Ja, målen verkar rimliga)
- kanske svårare att få de rimliga mål på 3poäng om an faktiskt ska lära sig allt som delas» (Ja, målen verkar rimliga)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»3 14%
I viss utsträckning»8 38%
Ja, i hög grad»8 38%
Vet ej/har inte examinerats än»2 9%

Genomsnitt: 2.42

- Om målet är att alla ska bli godkända utan att någon ska förstå vad man gjorde så har ni lyckats.» (Nej, inte alls)
- Hade vart bra med övningstentor för att veta svårighetsgraden på sjävla tentan» (Ja, i hög grad)
- Examinationen bestod av två obligatoriska duggor och en frivillig tenta, vilket jag tycker är bra eftersom att vi har två andra tentor i den perioden. Att alla hjälpmedel var tillåtna och att uppgifterna på duggan var exaktt samma som övningsuppgifterna (men med andra siffror) så gick det inte att visa att man hade förstått hur man löser uppgifterna eftersom att vi då kunde ha med lösningar till övningsuppgifterna och bara byta ut siffrorna.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»4 17%
Ganska liten»8 34%
Ganska stor»6 26%
Mycket stor»5 21%

Genomsnitt: 2.52

- Jag hade mest hjälp av övningslektionerna och övningar på VLE. Föreläsningsanteckningarna var inte så bra trots att jag alltid skrev flitigt på föreläsningarna.» (Mycket liten)
- Svårförståligt, behövs mer exepel på hur formlerna används» (Mycket liten)
- Jag har lärt mig att räkna statistik och sannolikhet men inte alls hur jag ska använde det i mitt arbete och hur det är relevant till byggindustrin...jag tar en sked med frukt.....» (Ganska liten)
- De bitar där vi räknade hjälpte när man skulle plugga till duggor.» (Ganska stor)
- Till en början var det svårt att förstå läraren eftersom att han har lite problem med språket men det blev bättre efter några föreläsningar med honom. Det var väldigt bra med övningstillfällen i datorsalarna då vi fick hjälp och kunde ställa frågor. Emilio har varit jätte bra på att informera alla i klassen via mail om det har varit några ändringar eller liknande och han har sett till att all information har nått ut till alla på ett bra sätt. Han har till och med skickat ut material från föreläsningarna till oss bara för att han märkte att några studenter missade slutet av en föreläsning, detta engagemang uppskattas verkligen.» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»9 39%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»8 34%
Mycket stor»5 21%

Genomsnitt: 2.39

- Hade inget kursmaterial eller kurslitteratur.» (Mycket liten)
- Stod inte vilken kurslitteratur VLE refererade till.» (Mycket liten)
- VLE var bra med ledningarna (Hintarna) kunde vart utförligare.» (Ganska stor)
- Tycker att det borde funnits anvisad kurslitteratur på svenska.» (Ganska stor)
- VLE har varit till stor nytta» (Mycket stor)
- Om man kallar vle för kursmaterial» (Mycket stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»3 13%
Ganska bra»12 52%
Mycket bra»7 30%

Genomsnitt: 3.08

- Tentans datum ändrades utan att det någonstans stod ett OBS eller liknande i de mail som skickats. Utan bara det nya datumet och om man skrivit in det i sin kalender redan gör man inte en "extra check" av datumet då man utgår från att det är samma som sagts och som man anmält sig till. » (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan borde vara utformad som övriga kurshemsidor.» (Ganska dåligt)
- Får inte hända att det strular med tid på en dugga.» (Ganska dåligt)
- Förutom att duggorna buggade vilket gjorde att man inte fick en timme på sig vilket var utlovat.» (Ganska bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»2 9%
Låg»7 31%
Lagom»13 59%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Ojämn!! Duggorna var på mycket låg nivå, medans tentan kom som en chock(!) Jag kände att jag inte fått materialet vi VLE för att kunna förbereda mig till en tenta som den! Det kom tal/uttryck/räknesätt jag aldrig sett förut och därför kände jag att jag aldrig fick chansen! Jag kan gå med på att man för en femma måste ha en viss förståelse, och bör klara "tal-man-aldrig-sett-förut" men jag tycker man borde kunna plugga sig till en fyra, jag kände att jag inte hade en chans! » (?)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 8%
Ganska bra»9 39%
Mycket bra»8 34%
Har ej sökt hjälp»4 17%

Genomsnitt: 3.6

- Hade behövt mer övningstillfällen» (Ganska dåliga)
- Hade gärna haft fler övningar» (Ganska bra)
- Dock så tycker jag att antalet övningstimmar var för få.» (Ganska bra)
- Möjligheterna var ganska bra, svaren blev dock oftast svåra att tolka» (Ganska bra)
- Jag har endast sökt hjälp på övningstillfällena och föreläsningarna, men det har känts som att man alltid har varit välkommen att ställa frågor vid andra tider om det hade behövts.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 17%
Mycket bra»16 69%
Har ej sökt samarbete»3 13%

Genomsnitt: 3.95

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 39%
Hög»11 47%
För hög»3 13%

Genomsnitt: 3.73

- På grund av konstruktionstekniken.» (För hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggorna mycket bra! Det är väldigt schysst att få godkänt på kursen när man klarat dom. Det är också bra att om man vill kunna tenta upp betyget.»
- Vle var ett väldigt bra program och speciellt med hintarna. »
- De två duggorna och att man hade chans till omdugga innan tentamen»
- Duggorna!!»
- Programmet vi använde på datorerna har varit jätte bra.»
- Att man får ha allt material på duggorna och tentamen! Detta var bra för det känns som att man skulle behöva ha hjälpmedel om man skulle göra detta senare i livet så nu vet vi var man ska leta för att hitta bra info och lösa uppgiften. Att ha två duggor som gav 3a i slutbetyg var också bra då det är för stressigt för att man ska klara tre tentor.»
- Att man gör kursen på datorn känns mycket bra, det är ändå så man söker information när man börjar arbeta.»
- Läraren. »
- Värdelös kurs enligt min åsikt, tyvärr»
- Jag tycker VLE fungerade bra. »
- kursen är rätt go ändå, sannolikhet och statistik är viktigt»
- Duggorna, det var bra att man gjorde dessa och klarade med dem så blev man godkänd i kursen. »

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- För att få 4 eller 5 krävdes 60%rätt, jag tycker att det borde vart 50% eftersom vi redan har godkänt på kursen. »
- En kursbok eller liknande så att man kan få stöd och läsa sig till om det är något som man inte riktigt greppat under föreläsningen. Eller om man vill sitta hemma och fördjupa sig »
- Kurslitteratur vore bra. »
- Uppgifterna på duggorna bör skilja sig lite från övningsuppgifterna för att man ska kunna visa att man har förstått.»
- Fler övningstillfällen»
- Eftersom kursen är på datorn finns all information tillgänglig. Det gjorde kursen något lätt. Svårare och mer varierade frågor hade gjort kursen mer utmanande. »
- Allt, relatera det till byggindustrin om det ska vara kvar(om det går), inte medelvikten på hönor!»
- Komplettera med uppgifter så att man inte blir så överraskad. Tex kanske man kan indela uppgifterna i svårighetsgrader så att man får chansen att plugga på svåra uppgifter! »
- men det bör ske en förändring i vad man ska hinna lära sig och hur det ser ut»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- TENTAMENS DATUMET!»
- Jag är skeptisk till att man inte får skriva tentan om man inte klarat duggorna, enligt mig skall duggor vara en möjlighet till bonus inte helt avgörande. Kursen i sig har varit bra.»
- Bra och trevliga lärare, bra föreläsningar.»
- om man inte vill lägga tid att förstå denna kurs så blir det i princip en excel kurs där man hittar snabbmetoder för lösningar»
- Inför kursen fick vi veta att statistiken skulle kunna kopplas till VA-tekniken, men icke. »

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3
Beräknat jämförelseindex: 0.5

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från