ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 3-4 12/13 Projektarbete husbyggnad, LBT242

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-04-15 - 2013-04-28
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Dåligt»1 6%
Godkänt»6 40%
Gott»6 40%
Mycket gott»1 6%

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Enda som inte ger kursen Mycket dåligt är att det fanns vissa ljuspunkter, det är en bra kurs och väldigt intressant byggnadsval. Men allt faller pga. dålig administration och kommunikation.» (Dåligt)
- Kändes mest som en repetition av industribyggnad istället för att vi fick lära oss något nytt...» (Godkänt)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.33


Lärandemål

- förstå och beskriva problemområdet efter inledande föreläsningar och studiebesök
- utreda, inventera och analysera projektets och problemområdets förutsättningar och sammanställa detta i en utredning
- föreslå utifrån ett byggnadsprogram en ur livscykelperspektiv hållbar helhetslösning (systemhandling) omfattande byggnadsutformning, byggnadsteknik, energieffektivitet, brand, akustik samt principiell samordning av vvs- och elinstallationer. Systemhandlingen omfattar poster, beskrivning av energieffektivitet och installationer samt ritningar från helhet till en tekniskt komplicerad detalj av betydelse för projektet.
- presentera förslaget i en utställning samt digital inlämning på Studieportalen eller på kursens projektpresentation på Internet. Poster skall vara på engelska.
- beskriva, argumentera, värdera och diskutera eget och andras förslag i en avslutande kritik tillsammans med kritiker och intressenter inom och utanför högskolan


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 20%
Målen är svåra att förstå»4 26%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 13%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 40%

Genomsnitt: 2.73

- Mitt i kursen råkar vi av ren händelse få höra att "Stor fokus läggs på detaljerna av byggnaden" Dvs. vårt beslut att lägga stor energi på en byggnad vi tyckte såg bra ut och funkade blev således en felsatsning. Var tydliga från början! Och att ni fortfarande inte verkar veta om det var golvyta eller väggyta, eller både och som angavs i programmet.. pinsamt! Det måste vara kristallklart.» (Målen är svåra att förstå)
- Brand, akustik, energieffektivitet? Det upplever jag inte ha förekommit i kursen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Jag tycker inte att kursen behandlade ackustik, brand eller vvs- och elinstallationer.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 85%
Nej, målen är för högt ställda»2 14%

Genomsnitt: 2.14

- Tycker inte riktigt att vi uppnått punkt 2 och inte alla delar i punkt 3 av lärandemålen och trots detta är det hög arbetsbelastning jämfört med vissa andra kurser. Tiden totalt och handledningarna räckte inte riktigt till för att göra arbetet så bra som man hade velat.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Eftersom jag var en av de som ej gick Industribyggnadskursen, var en massa "självklara" saker inte så självklara för mig.» (Nej, målen är för högt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 60%
Ja, i hög grad»3 20%
Vet ej/har inte examinerats än»3 20%

Genomsnitt: 2.6

- Se ovanstående kommentar.» (I viss utsträckning)
- Det återstår att se ifall fokus verkligen ligger på detaljer som vi fått höra.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Examination ingick ej.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»5 33%
Ganska liten»5 33%
Ganska stor»3 20%
Mycket stor»2 13%

Genomsnitt: 2.13

- INGEN undervisning whatsoever, bara ett par propagandaföreläsningar från två företag. Det verkar också som att det hade behövts ett par grundläggande föreläsningar som går igenom vad vi bör eftersträva när vi ritade våra hus. Med det menar jag fokus på trappor och entréer och liknande som det talades varmt om på kritikdagen. Sådant som kanske är självklart för arkitekter, men helt obekant för byggingenjörer. Detta är speciellt viktigt då många grupper fick kritik för just detta. Tanken kanske var att vi skulle snappa upp denna information under handledningstillfällen? Men uppenbarligen hade den informationen inte framkommit under dessa för flera grupper. - Men detta är ju knappast ett problem om det arkitektoniska inte påverkar slutbetyget.» (Mycket liten)
- Handledningarna har varit jättebra. Jag läste insustribyggnadskursen i höstas men kan tänka mig att det är svårt att ha koll på detta med brand, hur vissa ritningar ska se ut m.m. för de som inte hade den kursen så vore kanske bra med en repetionsföreläsning eller ett häfte med det viktigaste.» (Ganska stor)
- Då ser jag handledningen som undervisning, annars inte lika mkt» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»5 33%
Ganska liten»7 46%
Ganska stor»2 13%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 1.93

- Knappt haft något ju. Se kommentar ovan.» (Mycket liten)
- De utdelade häftena med information om årets material, trä - användes ytterst sparsamt och man undrar varför vi fick dem?» (Mycket liten)
- Reklambladen gjorde väl sitt antar jag.» (Ganska liten)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»5 33%
Ganska dåligt»4 26%
Ganska bra»6 40%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.06

- Otroligt dåligt organiserat och upplagt. otydliga mail och anvisningar om vad som faktiskt gällde i kursen..» (Mycket dåligt)
- Fruktansvärt dåligt, detta var nog det sämsta jag varit med om under hela min tid på någon skola någonsin. (Och då har jag även läst kurser på komvux!!) Nästan all information kom (sent) via mail. Kanske är det en medveten strategi att förbereda oss för arbetslivet, där man inte planerar och organiserar..?» (Mycket dåligt)
- Administrationen var under all kritik» (Mycket dåligt)
- Samma som i insustribyggnadskursen för mycket mailade. Det bästa är om allt står i PM och kanske ett kompletterande dokument med exakt vad som gäller på handledningar, redovisning, format m.m och det ska ligga där när kursen börjar. Sen ska det inte ändras alls, helst.» (Ganska dåligt)
- Förvirring: är det via pingpong eller ej man för dialog med lärarna? Behövs tydligare till nästa år.» (Ganska bra)
- Lite rörigt att ibland få info via mail och ibland på kurshemsidan. Tycker det är smidigare om allt är på samma ställe.» (Ganska bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»1 6%
Låg»0 0%
Lagom»6 40%
Hög»6 40%
För hög»2 13%

Genomsnitt: 3.53

- Bättre att försöka trycka ihop kursen så vi får en längre period som fokuserar på examensarbete.» (För låg)
- Enbart för att vi inte visste vad som var det EGENTLIGA fokuset på kursen från dag ett. Väldigt svårt att planera.» (Hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 13%
Ganska bra»7 46%
Mycket bra»6 40%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.26

- Vår grupp fick mindre tid än andra vid nästan varje handledningstid, för att grupperna innan "bara ska visa en snabb sak" Handledarna bör säga till att tiden är slut. Det är inte elevernas uppgift att agera tidspoliser.» (Ganska dåliga)
- Bra på handledningstillfällena som gärna hade fått vara längre och pågått en vecka till. Man borde också se över schemat och lägga handledningarna på tider så man hinner jobba emellan. För nu var enda alternativet att sitta på kvällar (efter 17) eller ta tid från exjobbsdagen om man ville ha något nytt att visa upp mellan måndagem handledning och torsdagfm handledning.» (Ganska bra)
- Ibland hade det behövts mer tid.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 26%
Mycket bra»11 73%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.73

- Beror ju alltid på vem man hamnar med. Gillar inte att projektet drog ut över så lång tid. Korta ner tiden så att deadline sker tidigare, dvs. närmare inpå handledningstillfällen.» (Ganska bra)

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»1 6%
Låg»0 0%
Lagom»10 66%
Hög»3 20%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.2

- Inte jämt fördelat mellan kurserna men bra överlag.» (Lagom)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studiebesöket var mycket givande. Samarbetet med österikarna var bra även om jag inte åkte iväg. »
- Handledningen»
- Kul idé med Workshopveckan i Göteborg(med österriskarna på besök). Men trist att vår arkitekt från söder valde att ligga på hotellet och vara bakis. Workshopen i Göteborg - då halva klassen var i Österrike, kändes väldigt onödig då vi fick höra att det vi jobbade med under den veckan ej var samma uppgift för resten av kursen. Detta visade sig sedan vara fel, och påverkade såklart arbetet. Förmodligen var detta pga. kommunikationsfel mellan lärare. Men det är ju så det blir när administrationen är dålig.»
- Studieresan, studiebesök (Brännö i vårt fall), utbytesstudenter.»
- Resan till Österrrike. Dock behöver dom arbeta på mottagande och organisation som var under all kritik.»
- Utlandsresan»
- Workshoppen»
- Handledningen. Bra med människor utifrån (tänker på Magnus och Per)»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ta bort samarbetet med engelskakursen, blev bara förvirrande. Ta bort engelskakursen helt.»
- Informationen»
- Kommunikationen mellan examinatorer för husbyggnad och engelskakursen. Mycket oklarheter kring vad som ska presenteras och på vilket språk. Detta kunder varit mycket tydligare från början.»
- Administrationen. Någon föreläsning om vad som är bra arkitektur. Bara någon sammanfattning av vad man bör tänka på vid formgivningen av sitt hus. Detta skulle kunna sammanfattas i ett kompendium också, om en föreläsning inte går att klämma in.»
- Prata ihop med engelskan så man slipper extrauppgifter till ingen nytta. Ev. Bör engelskan strykas eller minskas om man åker på utlands workshopen. »
- Samarbetet med engelska kursen kändes bara onödigt. Om det ska vara ett samarbete kunde engelskalärarna varit med tillexempel när vi presenterade vårat arbete när klassen från österrike var här. Det jag menar är att om kurserna ska vara integrerade så bör engelskan "smälta in" i husbyggnadskursen inte vara en del vid sidan av.»
- Eftersom kursen handlar om arkitektur i offentliga byggnader vore det bra med någon föreläsning inom ämnet.»
- Tydligare koppling mellan denna kurs och engelskan! Var många turer fram och tillbaka.»
- Vissa bör inte vara delaktiga i denna kurs då de tyvärr ger ett allt för flummigt och osammanhängande intryck. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Tack för en bra kurs. Otroligt lärorik. Den tar jag med mig in i min framtida yrkeskarriär.»
- Väldigt besviken, ni kan så mycket bättre än så här! Känns tråkigt att lämna Chalmers med denna som sista kurs man läst. Hade föredragit att det slutade på topp istället. Plus till en viss person som tog en ekonomisk chansning och bjöd på dryck.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.33
Beräknat jämförelseindex: 0.58

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från