ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Kolloid- och ytkemi, KFK176

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-02 - 2009-03-22
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: 55%
Kontaktperson: Nikola Markovic»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Bioteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

37 svarande

Högst 15 timmar»5 13%
Cirka 20 timmar»11 29%
Cirka 25 timmar»9 24%
Cirka 30 timmar»10 27%
Minst 35 timmar»2 5%

Genomsnitt: 2.81

- De veckor då laborationer utfördes samt närmare tentan krävdes mer tid per vecka.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

37 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»4 10%
75%»15 40%
100%»18 48%

Genomsnitt: 4.37

- Gick ej på Staffans lektioner då jag inte tyckte att de gav något eftersom det var svårt att höra vad han sa.» (50%)
- Mer än 75% men mindre än 100%» (75%)
- Snarare 85%» (75%)
- Bevistade inte alla Staffans föreläsningar.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

37 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 35%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 32%

Genomsnitt: 2.62

- Har visats på föreläsning, men inte läst dom själv.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Det känns som att målen borde vara lite mer detaljerade. Särskilt när det gäller Staffans del av kursen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det är väldigt mycket och man förstår inte riktigt vad som är i fokus» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»24 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Målen verkar rimliga men det känns lite som att vi gick igenom många saker som inte stod med under kursens mål också. » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»12 44%
Ja, i hög grad»14 51%
Vet ej/har inte examinerats än»1 3%

Genomsnitt: 2.59

- Tentan tyckte jag var inte så representerande för kursen. Några av staffans frågor var inte kursrepresenterande utan frågor hämtade ur kompendiet om saker vi inte har behandlat på föreläsningar.» (I viss utsträckning)
- På Nikolas del var det väldigt klart att examinationen testade att man hade uppnått målen men inte på Staffans del. Det var ärligt talat ganska svårt att veta vad som var väsentligt på den delen eftersom målen var ganska otydliga där. » (I viss utsträckning)
- Vissa uppgifter kändes mer som algebrauppgifter än som kemi-uppgifter.» (I viss utsträckning)
- Tyckte att det vid tentan inte var fokus på samma saker som kursen hade i fokus, vilket gjorde den för svår.» (I viss utsträckning)
- Vissa av uppgifterna kan man bara lära sig genom att ha gjort gamla tentor - som torrviktsgrejer gick vi inte igenom på föreläsning. Kraffttemperatur har vi pratat ganska lite om på det sättet som det kom på tentan. Det känns dåligt att man ska missa en uppgift för att en formel inte tagits upp på annat sätt än i exempelproblem. » (I viss utsträckning)
- Fråga 1-3 kändes relevanta och som en bra sammanfattning av viktiga moment. Fråga 4 och 5 kändes dock lite mer diffusa, t ex fråga 4a och 4b kändes inte som det viktigaste i kursen.» (Ja, i hög grad)
- Tentan var svårare än vad jag hade förväntat mig/i jämförelse med gamla tentor.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»8 21%
Ganska stor»20 54%
Mycket stor»8 21%

Genomsnitt: 2.94

- Nikolas föreläsningar var bra. Ibland lite väl fokuserande på härledningar vilket inte ger mig så mycket. Stefans föreläsningar höll lägre kvalite och var väldigt osammanhängande» (Ganska stor)
- Föreläsningarna var mycket bra men ibland kunde det vara svårt att höra Staffan då han pratade väldigt lågt.» (Ganska stor)
- Nikolas föreläsningar var givande. Staffans sådana gav inte så mycket, varför jag inte gick på alla av hans föreläsningar.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna var till stor del strukturerade och det var lätt att förstå var fokus låg.» (Ganska stor)
- Tyckte att föreläsningar var ganska bra men teori-delen borde behandlas bättre.» (Ganska stor)
- Nicolas bra, Staffans mindre bra» (Ganska stor)
- Framförallt Nikolas föreläsningar var till mycket stor hjälp. Staffans föreläsningar kändes ibland ganska "flummiga" och var inte till lika stor hjälp.» (Mycket stor)
- särskilt nicolas föreläsningar!» (Mycket stor)
- Nikolas föreläsningar har varit jättebra!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp var konsultationstillfällena för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»14 37%
Ganska liten»10 27%
Ganska stor»9 24%
Mycket stor»4 10%

Genomsnitt: 2.08

- Skulle hellre se att demostrationsövning infördes och att föresläsarna eller doktorander löste exempeluppgifter.» (Mycket liten)
- har ej varit på konsultationstillfällen» (Mycket liten)
- Har inte deltagit.» (Mycket liten)
- Jag tränar mer självständigt. Konsultationerna var inte så lockande heller, pga att det var högst olämplig miljö att ha en övning i en föreläsningssal.» (Ganska liten)
- Hade varit bra med riktiga räkneövningar med fler demonstrationsexempel från första veckan» (Ganska liten)
- Hade gärna haft fler övningar/räknestugor» (Ganska stor)
- Vi är väl alla medvetna om att salen inte var den bästa.» (Ganska stor)
- Men fler räkneövningar hade varit bra» (Ganska stor)
- Det var jättebra att man hade möjlighet att få svar på frågor och hjälp med uppgifter som man hade problem med!» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp var kursboken "Pashley" för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»8 21%
Ganska stor»18 48%
Mycket stor»9 24%

Genomsnitt: 2.91

- Ofta olika betckningar och form på ekvationer. Sammanfattningarna gav bättre förståelse.» (Ganska liten)
- Förstår inte varför förra årets elever ville avskaffa denna bok? En liten och händig bok som sammanfattar kolloid och ytkemi bra, men användbar text och formler.» (Ganska stor)
- Skulle dock kunna vilja haft en mer omfattande bok, om man ändå ska ha en» (Ganska stor)
- Jag tycker att det är en mycket bra bok i många avseenden.» (Ganska stor)
- Speciellt till den senare delarna av kursen» (Ganska stor)
- Bra skrivet men konstiga versioner av formlerna» (Ganska stor)
- Förstår inte varför folk klagade över denna bok.» (Mycket stor)
- Bra bok ur teorisyfte, lite sämre ur matematiskt, men dock fortfarande Mycket bra!» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp var kursboken "Atkins" för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»15 40%
Ganska liten»17 45%
Ganska stor»4 10%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 1.75

- Behövs verkligen denna?» (Mycket liten)
- Atkins behövs nästan inte. Lite väl onödigt att blanda in den» (Mycket liten)
- Det enda bra där var Gibbs adsorptionsisoterm» (Mycket liten)
- Använde huvudsakligen Pashley med Atkins som komplement.» (Ganska liten)
- Letade mest upp härledningar här. Mycket mer komplicerad teoretiskt» (Ganska liten)
- Pashley var bättre men vissa saker var tydligare i Atkins. Därför tycker jag att det är viktigt att båda dessa böcker bevaras som kurslitteratur. Det kändes dock ibland som att det var svårt att hitta i Atkins trots att man hade fått sidhänvisningar. » (Ganska stor)

10. Till hur stor hjälp var kompendiet ""Yt- och kolloidkemi" för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»5 13%
Ganska stor»23 62%
Mycket stor»8 21%

Genomsnitt: 3.02

- Användbar vid tentan för att frågor bruka komma direkt från den. » (Mycket liten)
- Vissa saker i häftet borde förtydligas. Tex sambandet mellan CMC och temperatur som var en fråga på tentan.» (Ganska liten)
- Det var ett bra kompendium som var tydligt skriven för det mesta. Dock finns det en del punkter som kan förtydligas, framför allt under kapitlet "Tensiders fysikaliska kemi" där vissa beteckningar var lite otydliga. Ibland kom det plötsligt in någon bokstav som det inte stod vad det var för något. Jag tycker även att det bör finnas en löpande sidnumrering i detta kompendium istället för att numreringen börjar om från 1 i varje nytt kapitel. Då hade det varit enklare att ge sidhänvisningar till kompendiet också vilket hade underlättat.» (Ganska stor)
- En del i kompendiet var otydligt, och alla formler och förklaringar som behövdes för att kunna lösa vissa problem (ex. växelverkansproblem) stod inte att finna.» (Ganska stor)
- Bra att ha så samla kurslitteratur till Staffans del men det känns som att häftet skulle behöva en genomgång för att göra texten tydligare.» (Ganska stor)
- Varierande kvalitet men ofta bra förklaringar» (Ganska stor)
- Bra med komprimerat innehåll men ibland känns det lite väl torftigt och på för låg nivå.» (Ganska stor)
- Som Pashley.» (Mycket stor)

11. Till hur stor hjälp har de utdelade sammanfattningarna varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»9 25%
Mycket stor»27 75%

Genomsnitt: 3.75

- Läste den andra kurslitterturen mer eftersom vi fick ha med den till tentan» (?)
- Väldigt bra. Ganska lättläst. Tycker att sammanfattningarna samt övriga lösblad borde samlas i ett kompendium och ersätta kursböckerna. Ev ett eget kompendium för sammanfattningarna så att man kan ta med sig detta på tentan. Var förvirrande med så mycket olika material där många ekvationer och beteckningar var benämnda på olika sätt.» (Ganska stor)
- Helt perfekta, sammanfattar kursen mycket bra och många bra formler. Jättebra att använda för att hitta formler när man sitter och räknar.» (Mycket stor)
- Väldigt viktiga och bra sammanfattningar.» (Mycket stor)
- Bra repetition» (Mycket stor)
- Jättebra sammanfattning av det centrala.» (Mycket stor)
- väldigt hjälpsamt med sammanfattningar» (Mycket stor)
- Jag tycker att Nikola borde skriva ett kompendium av dessa för de var verkligen jättebra. Det var synd att vi inte fick ha med dessa på tentan!» (Mycket stor)
- Dessa ger bra struktur åt kursen. Den del som Staffan höll i skulle ha värderats högt i ett liknande format.» (Mycket stor)
- Väldigt bra!!» (Mycket stor)
- Jättebra!» (Mycket stor)

12. Hur väl fungerade kursadministration och webbsida?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»14 37%
Mycket bra»22 59%

Genomsnitt: 3.56

- Dock förstår jag inte varför facit till våran tenta hamnat under "gamla tentor"?» (Mycket bra)
- Fortsätt lägga upp saker!» (Mycket bra)

13. Till hur stor hjälp var laboration YS "Mätning av ytspänning med droppvikts- och ringmetoderna" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

37 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»10 27%
Ganska stor»17 45%
Mycket stor»10 27%

Genomsnitt: 3

- Om laborationshandledaren hade varit lite trevligare och inte nästan dumförklarat folk så hade man säkert vågat ställa frågor och få mer förståelse för det som behandlades i labben.» (Ganska liten)
- Den var till viss hjälp men laddhandledningen till denna labb var väldigt krånglig tycker jag. Under själva labben blev det stressigt eftersom det var svårt att förbereda sig genom att läsa labbkompendiet. Labbhandledaren kändes ganska "dumförklarande" och snäsig vilket ökade stressen och gjorde det svårare att hänga med i labben. » (Ganska liten)
- Laborationen kändes lite förvirrande vid utförandet.» (Ganska liten)
- labbhandledaren joanna var faktiskt ganska otrevlig vilket var det vi pratade om mest om efter laborationen, synd för det var en bra laboration annars. » (Ganska stor)
- Det var en rolig lab, trevligt att se teorin i verkligheten» (Ganska stor)
- Alla labbar mycket bra» (Mycket stor)
- Joanna Wiberg var en mycket bra labhandledare som inte lät någon gå därifrån o inte ha förstått!» (Mycket stor)

14. Till hur stor hjälp var laboration CMC "Bestämning av kritisk micellbildningskoncentration" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

35 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 8%
Ganska stor»20 57%
Mycket stor»12 34%

Genomsnitt: 3.25

- Gjorde den sist och då kunde jag redan allt som den berörde» (Ganska liten)
- Lite väl förvirrande lab med lite många delsteg.. kanske att man ska använda en anna mätmetod för att få mer pålitliga värden.» (Ganska stor)
- Jag tyckte att denna laboration var mycket bra och lärorik. Nils var en väldigt bra labbhandledare!» (Mycket stor)
- Alla laborationerna var på helt rätt nivå och mycket givande! Bra! » (Mycket stor)

15. Till hur stor hjälp var laboration M "Mikroelektrofores och Zetapotential" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

37 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 10%
Ganska stor»15 40%
Mycket stor»18 48%

Genomsnitt: 3.37

- Hade en stand in Erik istället för Hanna som inte hade så stor koll på laborationen. Han förutsatte även att vi redan kunde räkna på kappa och ytpotentialer mm vilket vi inte hade gått igenom på föreläsningarna vid tiden för vårt laborationstillfälle.» (Ganska liten)
- Detta var nog den laboration som man lärde sig mest på. Labbhandledningen var riktigt bra skriven och det var inte många oklarheter i vad man skulle göra. Hanna var också en mycket bra laddhandledare. Det var dock synd att det ena av mörkfältsmikroskopen var sämre än det andra.» (Mycket stor)
- Begrepp från denna laboration fick jag stor användning för senare.» (Mycket stor)
- Bra labbhandledare» (Mycket stor)
- Själva laborationen genomfördes innan bakgrundsteorin tagits upp på föreläsning vilket gjorde teoridelen svårförståelig just då. Men i efterhand, tillsammans med föreläsningar var den en jättebra laboration, rent teorimässigt. dock var den praktiska biten inte lika bra (spännande), kan till viss del bero på att det endast fanns en mätutrustning, som var svår att använda och lätt gav felresultat.» (Mycket stor)
- Bra lab! Hanna Rydberg var väldigt bra!» (Mycket stor)


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

37 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»21 56%
Mycket bra»7 18%
Har ej sökt hjälp»8 21%

Genomsnitt: 3.59

- Eftersom kursen innehåller så mycket beräkningar borde det vara färre föreläsningar och fler tillfällen med räkneövning i grupp med handledare.» (Ganska dåliga)
- Handledaren som höll YS-laborationen uppfattades som nästan dumförklarande när man frågade, om det inte gick så snabbt med förståelsen.» (Ganska bra)
- lite för få konsultationstillfällen» (Ganska bra)

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 16%
Mycket bra»29 78%
Har ej sökt samarbete»2 5%

Genomsnitt: 3.89

- brukar mest arbeta själv, men labbarna fungerade utmärkt. » (Ganska bra)

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

37 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»24 64%
Hög»13 35%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.35

- gärna fler rekomenderade räkneuppgifter!» (Lagom)
- dock ett stort minus för den spretiga kurslitteraturen. mycket tid gick till att skriva in det som inte fanns i kurslitteraturen» (Lagom)
- Laborationerna låg väldigt tät skulle varit bra om det varit möjligt att spridda lite på tillfällena. Som det var nu så labbade vi måndag-fredag-måndag vilket gjorde att man inte hann med att plugga 1,5 vecka.» (Hög)
- Labbarna och laborationsrapporterna tog ganska låg tid och man hann inte räkna några uppgifter under kursens gång men labrapporterna var nödvändiga för förståelse.» (Hög)
- Det var en hög arbetsbelastning men något annat tycker jag inte att man skall räkna med heller.» (Hög)
- många laborationer och labbrapporter» (Hög)
- Lab-rapporterna var bra och jag har lärt mig mycket på dem. Men de tog tid och innehöll en del krävande moment.» (Hög)
- MYCKET med labbrapporterna» (Hög)

19. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

37 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»21 56%
Hög»12 32%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.37

- Fast hade säkert känts som hög om man hade jobbat lite mer med MTM (vilket inte riktigt blev av eftersom tentan ligger först i slutet av maj)» (Lagom)
- Mycket att läsa» (Lagom)
- Men så är det ju på det här stället!» (Hög)
- De väldigt många laborationerna och labrapporterna tog upp mycket tid som man gärna hade använt till andra studier. Förutom M-labben gav de inte så mycket hjälp till förståelsen.» (För hög)


Sammanfattande frågor

20. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»15 41%
Gott»11 30%
Mycket gott»10 27%

Genomsnitt: 3.86

- Svår kurs men underlättas lite av rätt bra föreläsningar och sammanfattningar.» (Godkänt)
- Tentan drar ner betyger här rejält. Den var inte alls som tidigare övningstentor och trots att jag verkligen pluggat hårt tycker jag att tentan var lite väl tuff» (Godkänt)
- Jättesvårt att få helhetsbild, visst att det ligger en poäng i att sammanfatta själv men´,det är mkt spretigt och man vet inte alltid om man får med allt när man sammanfattar själv.» (Godkänt)
- Mycket bra föreläsningar av Nikola. Pashley förklarar ytkemisk teori bra, men jag tycker inte att man har lärt sig något riktigt om man inte kan räkna på det. Pashley struntar i MÅNGA viktiga formler vilket är RIKTIGT irriterande. En bok som har både teori och formler skulle uppskattas.» (Gott)
- en av de bästa kurserna jag läst» (Mycket gott)
- Jätterolig kurs!» (Mycket gott)
- Jag tyckte att det var en mycket intressant kurs som man lärde sig väldigt mycket på den.» (Mycket gott)
- Jag hade inga höga förväntningar på den från början, eller trodde att jag skulle gilla den heller. men det har jag överraskande nog gjort. Tackvare våra kurshållare/lärare och laborationshandledare!» (Mycket gott)
- Rolig kurs med bra återkoppling till de andra kurserna vi läst hittills» (Mycket gott)

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningarna som hölls av Nikola.»
- Ta inte bort Pashley!»
- Sammanfattningarna och laborationerna »
- Sammanfattningarna(?)»
- Pashley, sammanfattningar, de instruktiva labbarna.»
- Sammanfattningarna»
- sammanfattningarna»
- Kurslitteraturen, labbarna, Nikola.»
- Sammanfattningarna, Pashley, Nikola.»
- Struktur och fokus. Möjligheten att samla kunskap från olika källor.»
- Det strukturerade upplägget, labbarna, repetitionerna av föregående föreläsning i början av Nikolas föreläsningar»
- Nicolas föreläsningar!!!»
- sammanfattningarna var bra att ha»
- Lärarna.Pashley-det sas från början att den var lite överflödig, men jag har gillat den mycket, trots att den skilt sig lite från sammanfattningarna (främst vid härledningar). Även Staffans häfte var bra ihopsatt och gav hans del bra teoribakgrund.»
- sammanfattningarna»
- Nikola som föreläsare!»
- föreläsningarnas uppbyggnad»
- de utdelade sammanfattningarna»
- Labbarna, det utdalade materialet»
- Laborationerna»
- Nikolas föreläsningar och sammanfattningar samt labhandledarna Hanna och Joanna»
- Laborationerna var bra!»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Staffans föreläsningar var ibland osammanhängande, hans kompendie var bra skulle kunna få ett lite överskådligare upplägg bara.»
- Litteraturen.»
- en mer sammanhängande kurslitteratur. alltså att man har det mesta som ingår i kursen i max två böcker. nu satt man i ett hav av papper med tre böcker och febrilt försökte få någon ordning.»
- Fler räkneövningar i smågrupper med handledare som räknar exempel och svarar på frågor.»
- Mer ingående kunskaper av innehållet bör förmedlas/finnas tillgängligt åtminstone i litteraturen. Ibland lite för mycket "överblick"»
- Kanske fler räknade exempel.»
- Staffan borde använda en mikrofon. Han är jättesnäll men det räcker tyvärr ej som kriterie för en föreläsare.»
- ja kanske mer möjlighet att ställa frågor utan att känna sig uttittad på labbarna?»
- Labbhandledningen till YS-labben kan förtydligas lite. »
- Staffans kompendium bör förbättras, helst skrivas om eller bytas ut helt. Staffans föreläsningar behöver mer struktur och mer väsentligt innehåll.»
- lite fler räkneövningar hade inte skadat»
- Ibland vore det bra om Nikola tog det lite lugnare på genomgångarna.»
- fler rekommenderade räknuppgifter.»
- Det enda jag kan komma på är,om det är möjligt, att utveckla laborationsmomentet under M-labben, eller tydliggöra vad som faktiskt skedde.»
- jobba vidare på walls kompendium. Behöver ej lägga ut föreläsningarna»
- tentans nivå»
- Några fler konsultationstillfällen hade varit bra.»
- Staffan Walls föreläsningar var inte bra.»
- Mer samlat kursmaterial. Se kommentar ovan.»

23. Övriga kommentarer

- nikola och staffan har varit väldigt bra, speciellt när man var och hälsade på med frågor innan tentan.»
- Man lärde sig att använda formler men inte att riktigt förstå det man gjorde. T.ex Lab M - man fick fram zetapotentialen men visste inte riktigt vad värdena innebär. Typ - Vad syftar ett lågt värde på i relation till ett kolloidal system?»
- Tack för en jättebra kurs!»


Kursutvärderingssystem från