ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk överbryggningskurs V11, LMA224

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-16 - 2011-03-30
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»2 15%
Cirka 20 timmar»5 38%
Cirka 25 timmar»3 23%
Cirka 30 timmar»3 23%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.53

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 15%
75%»4 30%
100%»7 53%

Genomsnitt: 4.38

- sista lektionerna var repetition» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 16%
Målen är svåra att förstå»1 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 25%

Genomsnitt: 2.83

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 8%
Ja, målen verkar rimliga»10 83%
Nej, målen är för högt ställda»1 8%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»2 18%
I viss utsträckning»2 18%
Ja, i hög grad»7 63%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.45

- enbart i matlab» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»3 25%
Ganska liten»3 25%
Ganska stor»6 50%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.25

- svårt att hänga med då inget skrivs på tavlan utan att man måste hänga med i alla tusen pp som det viftas med under undervisningen.» (Mycket liten)
- Lärararen må vara duktig, men det var ändå mycket eget arbete innan jag fick förståelse» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»1 8%
Ganska liten»1 8%
Ganska stor»5 41%
Mycket stor»5 41%

Genomsnitt: 3.16

- Allt som var på kurshemsidan var av god kvalitet.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 41%
Mycket bra»7 58%

Genomsnitt: 3.58


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 33%
Ganska bra»5 41%
Mycket bra»3 25%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.91

- i matlab fick man stor hjälp men inte på hemuppgifterna och att varken få genomgång med hemuppgifterna eller svar till övningstentan gjorde det svårt att veta om man gjort och tänkt rätt el fel.» (Ganska dåliga)
- Dålig möjlighet att få hjälp under sista veckan innan tentan då de flesta studenter stöter på vissa problem som man vill diskutera med läraren.» (Ganska dåliga)
- Tycker vi borde haft ett pass då vi satt och räknade på papper.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 16%
Mycket bra»10 83%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.83

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»1 8%
Låg»1 8%
Lagom»5 41%
Hög»4 33%
För hög»1 8%

Genomsnitt: 3.25

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»1 8%
Låg»2 16%
Lagom»4 33%
Hög»5 41%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.08


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 25%
Godkänt»5 41%
Gott»3 25%
Mycket gott»1 8%

Genomsnitt: 3.16

- alltid kul att räkna matte men lektioner med enbart pp har varit helt värdelösa. Man får inte in så mycket information på lektion ifall man inte får hänga med i ett problem från början till slut i ett normalt tempo!! » (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mindre betoning på MATLAB och istället erbjuda räkneövningar i de aktuella kapitel som bearbetas»
- lägga mer en energi på handberäkningar tidigare och inte göra några labbar innan man handberäknat på det. Som det var nu så fattade man labbarna först när man pluggat till tentan.»
- skriv några tal på tavlan nästa år!»
- Inför räkneövningar!! Jag tycker också att man borde introduceras bättre till de matematiska svårigheter som behandlas under laborationerna.»

16. Övriga kommentarer

- Kan vara första kursen under de här tre åren som verkligen känns proffsig. Kul och intressant med en bra lärare.»


Kursutvärderingssystem från