ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Fysik, TIF256, Lp4 2013

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-15
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»1 5%
Cirka 20 timmar»6 35%
Cirka 25 timmar»2 11%
Cirka 30 timmar»7 41%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 3.05

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»1 5%
50%»0 0%
75%»10 58%
100%»6 35%

Genomsnitt: 4.23


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 35%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 35%

Genomsnitt: 2.58

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 23%
Ja, i hög grad»9 69%
Vet ej/har inte examinerats än»1 7%

Genomsnitt: 2.84


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 25%
Ganska stor»6 37%
Mycket stor»6 37%

Genomsnitt: 3.12

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»2 11%
Ganska liten»5 29%
Ganska stor»9 52%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.52

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»4 23%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»9 52%
Mycket bra»2 11%

Genomsnitt: 2.52


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 12%
Ganska bra»6 37%
Mycket bra»7 43%
Har ej sökt hjälp»1 6%

Genomsnitt: 3.43

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»13 76%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.82

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 52%
Hög»7 41%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.52

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 58%
Hög»6 35%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.47


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Godkänt»8 47%
Gott»7 41%
Mycket gott»1 5%

Genomsnitt: 3.47

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Mycket bra föreläsningar om vågor! »
- Hjælp passen under tentamenveckan»
- Frågestunden under tentaveckan»
- Antalet föreläsningar och övningar. Både Åke och Stig-Åke gick igenom allt i lugn takt vilket underlättar denna svåra kurs för oss studenter!»
-
- Bra övningstillfällen med chans att fråga och få hjälp.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsningarna om ellära var inte så pedagogiska, svårt att förstå om man inte redan visste vad det handlade om. Skulle vara bra med nån kurslitteratur till växelströmsdelen också. »
- Det var väldigt svårt att hitta vilka uppgifter som är rekommenderade och när de ska göras. Kändes också dumt att köpa kursboken när den inte behövdes överhuvudtaget.»
- Lägg ut lösningsförslag till räkneuppgifterna!»
- Att hela tisdagen är fysik. Hela eftermiddagen är räkneövning, vilket gör att man inte orkar sitta hela tiden. Plus att någon gång jag kommit dit har det inte funnits någon plats. Bättre att sätta övningarna på två olika dagar. »
- En nyt sätt at undervisa på. Har genläst kursen, men samma eksemplen och eksakt samma information på tavlan. Mera undervisning i elläran»
- Elläran var svår, hade varit bra om läraren kunde ge en extra grundläggande föreläsning i ellära. Vi läser kemi och har INTE bra grundkunskap i el! Hemsidan kan behöva lite förnyelse.»
- Hemsidan, den är inte alls bra, byt till pingpong ordentligt. Att ha fyra timmar räknestuga i rad fungerar inte så bra för de flesta, det hade varit bättre att ha två olika tillfällen och kanske dela upp dem mellan vågor/mekanik. »
- Elläraföreläsningarna gav inte speciellt mycket. Lärde mig allt på övningar.»

16. Övriga kommentarer

- Hemsidan är jättedålig. Att ha all information på en sida gör det inte lättare att hitta informationen. Använd pingpong istället!»
- I helhet en bra men tung kurs.»
- Byt ut hemsidan!»


Kursutvärderingssystem från