ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIEPL vt10 Industriell ekonomi, TEK340

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-21 - 2010-06-04
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»5 22%
Cirka 20 timmar»7 31%
Cirka 25 timmar»9 40%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.27

- Inte många timmar alls, utöver föreläsningar med Lou. Det har inte behövts.» (Högst 15 timmar)
- Väldigt låg arbetsbelastning. Skulle lagts in mer övningstillfällen/räknestugor. Jag är van vid civilingejörsprogramet i Kemiteknik.» (Högst 15 timmar)
- Mycket mer på slutet» (Cirka 25 timmar)
- Har ingen koll egentligen..» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»1 4%
75%»7 31%
100%»13 59%

Genomsnitt: 4.45

- Känns lite tråkigt att gå dit när den hållit så låg kvalitet. Bättre struktur, högre tempo och mer faktatät undervisning.» (75%)
- Jag tycker att kursen har varit väldigt osammanhängande och om man bortser från Jans föreläsningar skulle jag ha lärt mig bättre om jag bara hade läst i boken än gått på föreläsningarna.» (75%)
- Det var ju nästan ett krav för att kunna klara kursen, då ingen information fanns på kurshemsidan. Till exempel föreläsningsanteckningar, och så vidare.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 31%
Målen är svåra att förstå»4 18%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 45%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 4%

Genomsnitt: 2.22

- Svårt att få en helhet av kursen innan sista veckan. » (Målen är svåra att förstå)
- kommer ej ihåg vad det stod» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»5 38%
Ja, målen verkar rimliga»7 53%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 1.69

- Jag tycker det var svårt att utifrån målbeskrivningen bilda sig en uppfattning om vad man skulle kunna efter kursen.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Målen borde ha vait annorlunda, det skulle varit bättre med mycket mer vikt vid att analysera ett företags ekonomi. Jans innehåll var mycket bra så om han hade haft hela kursen hade det kännts mycket mer givande!» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»1 6%
I viss utsträckning»6 37%
Ja, i hög grad»2 12%
Vet ej/har inte examinerats än»7 43%

Genomsnitt: 2.93

- Jag är inte alls nöjd med praktikfaller eller bokföringsdelen på tentan. Det har varit oerhört rörigt och inte stämt överrens med böckerna vi läst.» (I viss utsträckning)
- Sista delen på tentan om räkenskapsanalysen var bra, klar och tydlig. Men den första delen på tentan kändes "flummig".» (I viss utsträckning)
- Jag saknade några frågor som Lou hade sagt var viktiga och som fanns på bla övningstentamen som vi hade fått.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»9 40%
Ganska stor»11 50%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.4

- Anser att undervisningen var rörig, strukturen på lektionerna var dålig och det var svårt att hänga med i svängarna. Det var svårt att kunna anteckna då det som sagt var rörigt och eftersom föreläsningsanteckningar ej fanns till hands var det svårt att komma ihåg vad som sagts och gjorts.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna på första delen av kursen var inte till så stor hjälp då de bara rörde till det mesta. Det som var mest förvirrande var att föreläsaren och boken förespråkade olika sätt. Till nästa år bör föreläsaren och boken säga samma sak.» (Ganska liten)
- Jan var otroligt duktig men resten har varit väldigt rörigt.» (Ganska liten)
- varit väldigt flummig. Istället för att klargöra vissa frågeställningar har man bara blivit mer förvirrad. » (Ganska liten)
- Mycket röriga föreläsningar med Lou, mycket bättre med Jan. » (Ganska liten)
- Lite röriga föreläsningar. Behövs mer struktur. » (Ganska stor)
- Dock förvirrat mer än gjort nytta några gånger.» (Ganska stor)
- Lous del: mellan (var mest rörigt) Möllers: stor (han förklarade bra, var pedagogisk och fick oss att förstå att allt hänger ihop)» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»2 9%
Ganska stor»7 31%
Mycket stor»11 50%

Genomsnitt: 3.22

- Boken o föreläsarna lär inte ut likadant!!!!! Värdelöst!!!!» (Mycket liten)
- Boken är tjock, men kanske lite väl tung än den behöver vara. Inte att den är för svår, men vissa formuleringar tycker jag är onödigt svåra. Jag har oftare googlat orden för att det varit enklare. » (Ganska liten)
- Jag försökte förlita mig mycket på litteraturen men tyvärr skilde den sig mycket från Lous sätt att göra saker vilket komplicerade saker ytterligare. » (Ganska liten)
- Boken har varit bra, lättförstålig och tydlig.» (Ganska stor)
- har även kompletterat med internet för tydligare information.» (Ganska stor)
- Eftersom många föreläsningar var så röriga så var det ju den man fick vända sig till, även om båda föreläsarna dömde ut den...» (Ganska stor)
- Men vore bra om båda föreläsarna hade samma åsikt om boken. » (Ganska stor)
- Bra kurslitteratur. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»7 31%
Ganska dåligt»10 45%
Ganska bra»5 22%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.9

- Mycket dåligt att det under första delen av kursen inte fanns några PPT/föreläsningsanteckningar på kurssidan. Detta gjorde att man var tvungen att anteckna allt och kunde därmet inte fokusera på vad föreläsaren sa. Det har även vart viss tvetidig information om flyttade/inställda föreläsningar.» (Mycket dåligt)
- Olika lärare som inte verkar ha kontakt med varann fast de undervisar samma kurs känns inte bra..Kändes ostrukturerat och det vart ett stort minus att vi inte kunde få ta del av Lous material då hennes föreläsningar inte var givande och hon hade sina egna sätt jämfört med boken.» (Mycket dåligt)
- Fanns inget att hämta förrän Jan lade ut sina föreläsningar där, och då var kursen nästan över.» (Mycket dåligt)
- Time Edit har fungerat dåligt och vi har inte fått ta del av alla föreläsningsanteckningar.» (Ganska dåligt)
- Hade behövt Lous ant. eftersom hon ej gör som i boken.» (Ganska dåligt)
- Hade varit bra om även delarna som inte rörde räkenskapsanalysen hade lagts upp i studentportalen.» (Ganska dåligt)
- De olika föreläsarna hade dålig kommunikation mellan sig vilket ledde till att vi ibland fick olika information gällande samma sak.» (Ganska dåligt)
- Ej uppdaterade scheman, inga föreläsningsanteckningar osv. » (Ganska dåligt)
- Dåligt därför att vi inte fick ta del av Lous material.» (Ganska dåligt)
- Allt har fungerat bra, skulle dock vilja ha tillgång till kompendium eller liknande för lous undervisning.» (Ganska bra)
- Skulle varit bra om stenciler och PowerPoint-presentationer kunde läggas ut på kurshemsidan och på så sätt bli mer lätttillgängligt.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»11 50%
Mycket bra»9 40%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.45

- Förvirrande svar. Bristfällig pedagogik i första delen av kursen. Ostrukutrerat. Ofta kände man sig mer förvirrad efter en föreläsning än man gjort då man läst i boken själv. » (Ganska bra)
- Bra, Lou fanns till hands för frågor och var mån om att försöka svara på dem. » (Ganska bra)
- Problemet var att man inte visste vad det var man skulle fråga efter. p.g.a. att man inte kunde även fast man varit med på föreläsningarna.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 36%
Mycket bra»11 50%
Har ej sökt samarbete»3 13%

Genomsnitt: 3.77

- Jag har jobbat mycket med andra för att försöka hitta någon klarhet i ämnet. » (Mycket bra)
- De är med hjälp av de andra som jag har lärt mig det vi ska kunna för att klara kursen.» (Mycket bra)
- Det är det som varit räddningen.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»2 9%
Låg»3 13%
Lagom»13 59%
Hög»4 18%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.86

- Låg arbetsbelastning men lite förvirrande struktur, så att man inte kunde komma igång att plugga tidigt.» (Låg)
- Att lära sig bokföra på de 5-6 veckor vi hade innan praktikfallet var rätt så krävande. » (Hög)
- eftersom föreläsaren antog att vi redan kunde massa saker om bokföring så var det svårt att hänga med. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 9%
Lagom»17 77%
Hög»3 13%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.04

- Programmeringen är inte heller direkt enkel så den kändes hög. » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»9 40%
Godkänt»8 36%
Gott»4 18%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.68

- Räkenskapsanalysen var väldigt bra men tyvärr var det bara ett fåtal föreläsningar.» (Mycket dåligt)
- Eftersom vårt program är ganska nyskapande, tycker jag det kan vara bra ifall de kurser vi läser faktiskt är väl förankrade. Så att det inte blir för mycket nytt på samma gång. I framtiden vill jag ha kurser som testats tidigare och som faktiskt andra studenter genomgått!!» (Dåligt)
- Ovanstående kommentarer. » (Dåligt)
- För stor vikt lades vid den praktiska bokföringen. Denna delen kunde minskats med 3-4veckor för att ge mer tid till annat. Den finansiella analysen bestod av för få föreläsningstillfällen men var i övrigt mkt bra. När det finns två föreläsare på kursen är det MKT viktigt att de pratar med varandra och stämmer av vem som säger/tar upp vad. Iår började det med två lektioners repitition. » (Dåligt)
- oklart vad vi egentligen skulle kunna» (Dåligt)
- Skaffa en föreläsare som vet hur man lär folk från grunden!» (Dåligt)
- RÖRIGT! Flummigt, då tänker jag på Lou som gjorde saker svårare än vad de egentligen är. Hon rörde till det och gjorde det svårt att förstå. Kommunikationen mellan föreläsare har varit dålig. Man har själv inte förstått vad det är man ska kunna när kursen är slut. osv, osv, osv!» (Dåligt)
- Rörigt och på för låg nivå. Det vi gjorde med Lou lärde jag mig till viss del på gymnasiet på färre timmar än vad de tog för henne att förklara (blev så rörigt när hon försökte förklara på 4 olika sätt om samma sak). » (Dåligt)
- kunde varit bättre struktur, som vanligt när det är nya kurser. Bokföringen skulle varit en mindre del av kursen.» (Godkänt)
- Bra men den hade ingen röd tråd. Jag hade önskat att vi hade haft mindre bokföring och mer ekonomiskanalys. Jag förstod inte riktigt syftet att vi skulle gå in på en sådan detaljnivå med bokföringen. » (Godkänt)
- Bra kurs, en dålig föreläsare och en bra, skulle ha delat upp tiden mer 50/50. Jan visste vad han pratade om och då lyssnade man. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- De olika delarna är bra, men fördelningen kan bli bättre. Intressant kurs.»
- Jan Möller, och mer grund.»
- Upplägget»
- Jans föreläningar, utveckla ännu mer.»
- Löpande bokföringen på grundnivå Finansiell analys med nyckeltal»
- Kul att ha lärt sig bokföra (någorlunda), känns kul att kunna läsa en årsredovisning och förstå vad siffrorna betyder. Kursen bör finnas kvar men borde verkligen ses över. »
- Själva innehållet som sådant i kursen är ju vettigt. Problematiken ligger ju i hur detta ska förmedlas.»
- Finansiella analysen och föreläsaren Jan Möller.»
- Jan som föreläsare samt mer ekonomisanalys.»
- Den sista delen med vad han nu heter. Intressant, vettigt och lätt att förstå. Rolig föreläsare!»
- Jan»
- Jan Möller»
- Möller och hans del, den var intressant! »
- Tyckte det var bra att vi fick lära oss bokföring grundligt.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Time Edit och en tydligare undervisningsstil i första delen. Att man inte följde kurslitteraturen var förvirrande. »
- Mindre bokföring. Ingen Lou.»
- Föreläsarna »
- Bokföringsdelen.Praktikfallet borde vara värt mer än 1,5 p»
- Kanske inte gå så djupt in på bokslutstablå men samtidigt har den hjälpt mig att förstå mer av balans och resultaträkning. Hur de fungerar och vad man har dem till.»
- STRUKTUR bör införas ! Att föreläsarna pratar med varandra innan, föreläsningsanteckningar bör delas ut/finnas till hands. »
- Personligen anser jag att det borde vara en lärare som håller i hela kursen samt att denna lärare ska komma från chalmers för att på så vis hålla uppe utbildningsnivån.»
- Korta ner den praktiska bokföringen och byt huvudföreläsare (Lou) till någon som har större vana av att undervisa på högskola/chalmers.»
- Den röda tråden, en annan föreläsare om vi ska ha bokföring. Bokföringen har varit allmänt rörig och osammanhängande. Det bör också vara mindre bokföring till nästa år.»
- mer av föreläsningsmaterialet på nätet, bättre balans mellan bokföring och ekonomisk analys i kursen. Inte behöva stressa igenom den ekonomiska analysen sista veckan då fet var mindre än en vecka kvar till tenta.»
- Ny föreläsare och mer utdelat material så att man kan koncentrera sig på föreläsningarna och inte behöva skriva ner alla små detaljer.»
- Lou. Hon gjorde kursen svår, rörde till det mesta och avr jobbig att lyssna på.»
- Lous powerpoint läggs ut på kurshemsidan.»
- Mer planerat!!! Samma lärare hela kursen och helst en som själv också är ingenjör då den personen kan se tydligare hur vi lär oss bäst och vad som är relevant för oss att lära oss!»
- Mycket bättre struktur på föreläsningarna»
- Vill lära mig om kassaflödesanalys och lite med termer och nyckeltal. Bör utöka innehållet.»
- Mer struktur. Om det ska vara två föreläsare som det var i denna kursen så måste de prata ihop sig bättre, så att de inte tar upp samma saker. »

16. Övriga kommentarer

- Följa kurslitteraturen bättre!»
- Tycker trots lite "oklarheter i kursen" som vi pratade om att jag fått ett ganska bra hum om bokföring och ett företags ekonomi.»
- En kursutvärdering bör aldrig innehålla 3/5 skaliga svarsalternativ i landet lagom Sverige. Stor risk för att många slentrianmässigt svarar i mitten. Ska vara jämt antal så studenten tvingas ta ställning till om det är bättre eller sämre än lagom. Tack för mig»
- Lou vill väl och är mån om att alla ska förstå, men det är också det som är problemet. Istället för att förklara en sak en gång tydligt. Förklarar hon gärna 4 gånger på 4 olika sätt, vilket förrvirrar mer än vad det hjälper. »
- Jag anser att praktikfallet inta alls stämde överräns med kursboken. Jag skulle uppskattat om de också stämt överrens på tentan.»
- Det känns som en o organiserad kurs med delade meningar bland lärarna om vad eleverna ska kunna. »
- Bättre kommunikation mellan Lou och Jan mellan vem som går igenom vad.»
- Känns som om det skulle kunna bli en väldigt bra kurs, men då krävs ändringar.»
- Besviken på kursen, hoppas att ändringar görs»


Kursutvärderingssystem från