ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIEPL ht12 Arbetsorganisation, TEK330

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-17 - 2013-01-27
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Ekonomi och produktionsteknik


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»5 35%
Cirka 20 timmar»3 21%
Cirka 25 timmar»3 21%
Cirka 30 timmar»2 14%
Minst 35 timmar»1 7%

Genomsnitt: 2.35

- jag har lagt ner betylgt mer tid på projekt arbetet än på egna studier i kursmaterialet» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»1 7%
50%»1 7%
75%»3 21%
100%»9 64%

Genomsnitt: 4.42

- jag valde att inte gå på en del föreläsningar då jag inte tyckte att de var givande» (25%)
- läser en kurs som krockar ibland. » (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 7%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 42%

Genomsnitt: 3.28

- När läraren gick egenom målen inför tentan var det förra årets powerpoint som användes, så det var vissa saker, ex kapitlet om projekt, som han sa "detta kan ni strunta i", vilket är förvirrande för alla får sin egna tolkning av vad som gäller. Hade varit bättre med uppdaterade mål på powerpointen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- jag tycker att målen borde vara mer lätt formulerade så att man till tentaperiod skall kunna "pricka av" det man har lärt sig» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 84%
Nej, målen är för högt ställda»2 15%

Genomsnitt: 2.15

- Att lära sig både boken och artikelnompendiet plus föreläsningarna känndes väl tilltaget för en kurs på 7.5 poäng. Projektarbetet tog avsevärt mycket av den spenderade tiden och jag tycker att den skulle räknas som fler poäng, och man ville även ha haft chansen till överbetyg så man hade kunnat väga upp tentan om det hade gått dåligt på den.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 53%
Ja, i hög grad»6 46%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.46

- Väldigt mycket som inte var med på tentan som man trodde var det viktigaste , ex förändringsteorier, beskrivelser av olika organisationssynsätt mm. Eftersom man lagt ner så mycket tid på att lära sig dessa saker är det lite "trist" när de inte kommer på tentan. Tar väldigt mycket tid.» (I viss utsträckning)
- Tycker att examinationen bestod av lite skeva prioriteringar, föreställer mig att det viktigaste kunskaperna skall testas. Inte det som är lättast att förhöra på. » (I viss utsträckning)
- jag tycker att tentamen på arbetsorganistationen inte behandlade huvuddelarna som man lärt sig på kursmaterial och föreläsningar. Godkänd-delen på provet behandlade uppgifter som vi bara har gått igenom flycktigt och som inte finns med i kurs materialet alls. Jag tycker inte att g-delen på provet behandladar de delar av kursen som större delen av undervisningen lagt focus på.» (I viss utsträckning)
- I alldeles för hög grad!!! Allt för svår tenta som testade på för mycket kunskap. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»8 57%
Ganska stor»3 21%
Mycket stor»2 14%

Genomsnitt: 2.42

- Tomas föreläsningar kan man lika gärna inte gå på för han läser bara rakt uppochner från powerpointsen. Susanne däremot är mer "inspirerande" på sina lektioner och där lär man sig mer.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»5 35%
Mycket stor»8 57%

Genomsnitt: 3.5

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»9 64%
Mycket bra»3 21%

Genomsnitt: 3

- Oklart eftersom informationen fanns på pingpong och läraren ibland inte ens hade tillgång till den. » (Ganska dåligt)
- Hade hellre sett att alla kurser använde sig av studentportalen. Det blir lite rörigt när olika sidor används, som här då pingpong var kurssida.» (Ganska bra)
- det jag kan tycka borde förbättras är att huvudläraren för kursen borde kunna ha tillgång till studentportal/ping-pong. Jag föredrar även om man kan lägga kursmaterial på studentportal istället för ping-pong» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»1 7%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 42%
Mycket bra»6 42%
Har ej sökt hjälp»1 7%

Genomsnitt: 3.42

- Bra att ni gick runt på tentan så man fick fråga!!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»14 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

- Vi har pluggat mkt ihop och diskuterat , vilket man vinner väldigt mkt på i längden. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»10 71%
Hög»2 14%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.21

- Hög men överkomligt, däremot jobbigt då man har tenta i matematisk analys två dagar efter, svårt att dela upp studierna.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 50%
Hög»6 42%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.57


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Dåligt»2 14%
Godkänt»8 57%
Gott»3 21%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Flummigt! Går inte att pligga in varenda org i en bok på 400 sidor! Tentans frågor var på precis allt! Man kunde inte sortera bort någon ting! » (Mycket dåligt)
- Föreläsarna i regel alltid sena. Kursen som ämne är väldigt intressant. Men inte speciellt engagerad föreläsare som gjorde att ämnet kändes luddigt. » (Dåligt)
- Undervisningen i kursen har varit ojämn. I vissa fall innehöll inte föreläsningarna vad de egentligen skulle göra, utan ibland slopades vissa viktiga punkter. Thomas föreläsningar bestod ibland bara av en uppläsning av de punkter som fanns med i dennes powerpoint. Detta gör det svårt att förstå.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Susanne och marcus! Han var en grym föreläsare.»
- Föreläsningen om konflikt och kommunikation. Även den obligatoriska uppgiften som innefattade rekrytering var givande. »
- Projektarbetet var myc´,ket roligt och givande. Kanske man kan lägga större del av kursen på detta istället för de andra studierna. Litterartur seminarierna tycker jag varit mycket givande. Man lär sig mycket av att diskutera i grupp.»
- Projektarbetet var mycket givande. Dels på grund av att arbeta i gruppen och därgenom kunna applicera kunskap om gruppdymanik och dyl i vekligeheten. Och dels därför att vi tog oss ut till företag och fick se deras vardag. Mycket lärorikt! »
- Det var mycket bra med lite mer praktiska moment, så som övningar och seminarier. Markus Ejenäs föreläsning var mycket bra! »
- Thomas och Susanne var väldigt trevliga :) »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Powerpointsen »
- Mera övningar, mera rollspel och mer engagemang under föreläsningarna. »
- Litteratur seminarierna borde ligga under längre lektionstid då vi inte hunnit med att gå igenom och diskutrera allas svar under lektionstiid. Jag tyckte inte att de flesta föreläsningarna var särskilt givande, mycket på grund av att genomgångarna inte kändes uppmuntrande och de kändes väldigt monotoma. kanske man skulle kunna lägga upp även denna undervisning mer till diskutions tillfällen istället, då man själv får vara mer delaktig.»
- Lägga redovisningen och arbetets slutdatum tidigare på terminen då det va rätt mycket dö tid fram tills sista veckan innan tentaveckan, då allt skulle redovisas samtidigt som plugg inför tentan. Senan även genomgång mer konkret på innehållet in för tentamen, i stora drag för ökad förståelse.»
- Sättet som tentan var utformad på gav mig små möjligheter att visa vilka kunskaper jag uppnått, vilket känns tråkigt. Då man får känslan av att det mer är frågan om ett "lotteri" istället för test av kunskapsnivå. Jag skulle hellre se att man hade en tenta som omfattade större delar av kursen och kompletterade med del projekt där man får möjlighet att på ett praktiskt sätt tillämpa teorin. Ex genom olika mindre gruppindelade "workshops" där man får träna på situationanpassat ledarskap och rekrytering. För att ge mer tillämparbar lärdom inför arbetslivet. »
- Tydligare mål och riktlinjer på vad man ska fokusera på.»
- Mer tillämpade övningar, så att man kan lära sig att faktiskt använda och sätta det man lärt sig i ett sammanhang. Instuderingsfrågor hade varit bra.»
- Man borde kunna ha en lista på t ex olika begrepp osv som man behöver kunna inför tentamen, istället för att mötas av "Du ska kunna hela boken."»

16. Övriga kommentarer

- Besviken på kursen. Tyckte att kursen på förhand verkade mer lärorik. »
- Bra kurs.»
- Jag har upplevt ett halvdant och ojämnt utförande av en faktiskt mycket intressant kurs.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.92

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.92
Beräknat jämförelseindex: 0.48


Kursutvärderingssystem från