ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Design och kommunikation, LMU610

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-13 - 2008-01-27
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»1 7%
Cirka 20 timmar»6 46%
Cirka 25 timmar»3 23%
Cirka 30 timmar»2 15%
Minst 35 timmar»1 7%

Genomsnitt: 2.69

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»1 7%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»12 92%

Genomsnitt: 4.76


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 54%
Målen är svåra att förstå»1 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 9%

Genomsnitt: 1.9

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Dock blir de ej fördydligade av lärare, många förstår ej vad som förväntas av uppgifter/inlämningar m m .» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 28%
Ja, i hög grad»2 28%
Vet ej/har inte examinerats än»3 42%

Genomsnitt: 3.14

- Vi fick kanske inte alltid den feedback som skulle vart skön att få, både positiv och negativ.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»4 30%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»7 53%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 2.38

- Men den kunde varit något mer inspirerande och med något mer kunnig lärare som inte bara upprepade det som stod på PowerPointen. Det kunde också ha getts lite tydligare angivelser av vad som skulle göras vid varje uppgift. Så att det inte uppstod så mycket tveksamheter och frågor och i vissa fall feltolkningar.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»3 25%
Ganska liten»5 41%
Ganska stor»4 33%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.08

- I vissa fall har den gett ett stöd ex. när det handlade om att lära sig en del dataprogram. Men i andra fall har den bara varit mer luddig och svårgreppbar.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 33%
Ganska bra»6 50%
Mycket bra»2 16%

Genomsnitt: 2.83


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»1 7%
Ganska dåliga»5 38%
Ganska bra»6 46%
Mycket bra»1 7%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.53

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 38%
Mycket bra»8 61%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.61

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 46%
Hög»4 30%
För hög»3 23%

Genomsnitt: 3.76

- Väldigt många inlämningar med ibland kort inlämningstid. Virriga direktiv, många blev underkända och fick göra om - och det ökar bara på stressen.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 38%
Hög»5 38%
För hög»3 23%

Genomsnitt: 3.84

- Detta kombinerat med matten och alla inlämningsuppgifter i de andra ämnena gjorde det mycket stressigt. Jag har mått fysiskt och psykiskt dåligt den här perioden pga all stress. Inlämningsuppgifter är bra att göra, men inte för många och med ett fullpackat schema!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Dåligt»4 30%
Godkänt»6 46%
Gott»2 15%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.69

- Dålig undervisning» (Mycket dåligt)
- Låg kvalitet på underviningen. Mycket oklarheter i vad som förväntades av än. Föreläsningar ledde mest till ointresse och oengagemang.» (Dåligt)
- Engagemanget och kunskapen hos läraren var inte den som jag hade förväntat mig och den information om vad som skulle göras och hur det skulle bedömmas var dålig. Informationen om kommande uppgifter var inte heller tillfredsställande vilket gjorde att möjligheterna att kombinera det på ett bra sätt med de andra kurserna var små. » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- De olika skisstekniska momenten.»
- Själva grundidén med kursen - att lära sig om bl a perspektiv.»
- Upplägget med hur mycket tid som avläggs till var del. »
- att lära sig olika skisstekniker»
- Krokin»
- Den lektionstid som vi fick till att utföra en del av de uppgifter vi fick. Gruppindelningen vid provandet av olika programvaror.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Framför allt mängden uppgifter. Det hade räckt med t.ex. 2 st av varje grundform, istället för 5-6 st. Uppgifterna har varit alldeles för många så de sista uppgifterna har mer eller mindre slängts ihop för att få dem färdiga till inlämningsdatumen. Jag tror att färre uppgifter, men kanske lite mer omfattande skulle höja kvalitén.»
- För många upprepade övningar ex. 5 kuber av varje perspektiv. Att få sina uppgifter en vecka innan tentor och alla har underkänt känns lite trist. Snabbare återlämning av uppgifter så att man slipper sitta över julen med dem.»
- Att ge tydliga direktiv om vad som ska lämnas in! Att säga en sak TILL ALLA, och hålla sig till det. Inte säga en otydlig sak och sedan ändra sig och bara säga det till några stycken. Bättre och tydligare undervisning.»
- Föreläsaren samt ett par av övningarna som höll låg kvalitet.»
- målen bör bli tydligare, föreläsare bör vara tydliga med vilka mål som är ställda samt bör informera bättre. »
- En kunnigare lärare som på ett bättre sätt kan tydliggöra vad det vesäntliga är att vi tar till oss och vad målsättningen med kursen är. Någon som kan ge tydliga riktlinjer för uppgifter och beskriva upplägget av kursen så det blir lättare att planera sin tid.»
- De måste tänka elevernas andra kurser också, det kändes som de hade ingen aning om att vi måste jobba med andra kurser osv.Det var mycket som vi borde göra så att vi hade inte tid till andra ämnen.»
- Visserligen kan det stämma att övning ger färdighet, men att göra samma sak fem gånger på raken utan någon större variation slutar mer med att man slarvar pga uttråkning än att man förbättrar sig. Läraren säger dessutom inte till om vi gör fel under lektionstid vilket gör att vi inte har bättrat oss vid det lag vi ritar den femte cylindern, vi bara upprepar felen för ingen har ju sagt att vi gör fel...»

16. Övriga kommentarer

- Tråkigt på ett roligt ämne och förutsättningar som annars skulle ses som goda!»
- Föreläsaren bör gå en pedagogiskkurs för att kunna hålla bättre föreläsningar och för att kunna arbeta bättre med studenter. »
- Kursen har gett vissa kunskaper och erfarenheter men det kunde ha gett mycket mer om det varit upplagt på ett bättre sätt. »
- Vår lärare behöver utveckla sina pedagogiska kunskaper och bli tydligare. Dessutom har vi fått tillbaka inlämnade uppgifter så sent att vi inte har kunnat förbättra oss inför kommande uppgifter och har därmed fått fler backningar att göra än vad som hade varit nödvändigt om vi hade fått hjälp från början att se vad vi gjorde fel och kunnat bättra oss. Trots bra stämning i klassen mellan studenterna har det ibland rådit viss frustration vad gäller denna kurs.»


Kursutvärderingssystem från