ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering FEM-modellering, LMU120

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-10 - 2008-04-06
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»4 18%
Cirka 25 timmar»4 18%
Cirka 30 timmar»9 40%
Minst 35 timmar»5 22%

Genomsnitt: 3.68

- det var enormt mycket arbete, speciellt i slutet» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»1 4%
75%»5 22%
100%»15 68%

Genomsnitt: 4.54

- Var bortrest 1,5 veckor» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 4%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 63%

Genomsnitt: 3.54

- alltid svårt att förstå i början va som menas» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»19 86%
Nej, målen är för högt ställda»3 13%

Genomsnitt: 2.13

- Mycket jobb. Man kanske kunde fått någon mer poäng för denna kurs.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 27%
Ja, i hög grad»13 59%
Vet ej/har inte examinerats än»3 13%

Genomsnitt: 2.86

- Skulle lämna in 5 rapporter, som vi kunde få retur på om de inte var bra gjorda, och när han tyckte att vi förstått och gjort allt rätt blev vi godkända på just den rapporten» (Ja, i hög grad)
- Examination i form av inlämningsuppgifter?» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 36%
Ganska stor»7 31%
Mycket stor»7 31%

Genomsnitt: 2.95

- Lärde sig mest när man pilla me programmet själv o följde bokens instruktioner, och ställde frågor när man körde fast. Vissa grejer som presenterades på föreläsningar var dock nödvändiga att ta del av, underlättade att slippa räkna ut allt själv..» (Ganska liten)
- Inte så stor egentligen. man lär sig på datorövningarna» (Ganska liten)
- En kurs där man lär sig genom att sitta med det själv.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»3 13%
Mycket stor»18 81%

Genomsnitt: 3.77

- följde till stor del boken när vi gjorde uppgifterna» (Mycket stor)
- Man fäljer hela bokens gång och lär sig på vägen.» (Mycket stor)
- Man är chanslös utan den» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 22%
Mycket bra»17 77%

Genomsnitt: 3.77

- användes inte så mycket» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»11 50%
Mycket bra»11 50%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- långa vänteköer när vi hade övning i vanlig ordning.» (Ganska bra)
- Kunde ta lite tid att få hjälp» (Ganska bra)
- Gert hjälper alltid till» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 22%
Mycket bra»17 77%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.77

- arbete i grupp, 3 i varje» (Mycket bra)
- Man har verkligen varit tvungna att hjälpas åt för att greja det» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 9%
Hög»13 61%
För hög»6 28%

Genomsnitt: 4.19

- Det krävdes otroligt mycket arbete, men till skillnad från många andra kurser så stod kunskaperna som inhämtades i proportion till de timmar som lades ner. Kursn var mycket givande!» (Hög)
- Sista uppgiftens handberäkningar var för jobbiga» (Hög)
- fick sitta med den andra kursen efter kl 17 i ett par veckor» (För hög)
- Tog på tok för mycket tid för att hinna med en annan kurs ordentligt .» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 22%
Hög»15 68%
För hög»2 9%

Genomsnitt: 3.86

- exjobbade samtidgt» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 27%
Gott»5 22%
Mycket gott»11 50%

Genomsnitt: 4.22

- Mer vikt bör läggas vid inlärning av programvaran och mindre vikt bör läggas på rapportskrivning!» (Godkänt)
- Enn vettig kurs» (Mycket gott)
- Bra kurs som ger vidare förståelse för hållfasthetslära.» (Mycket gott)
- Mycket jobb = Mycket givande » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- arbetsuppgifterna som sådana var bra, men arbetstrycket var väldigt högt»
- Gert Persson, han var mycket bra.»
- Gert Persson är en utmärkt lärare!»
- Det mesta i stort sett.»
- Gert + boken»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- kanske något lägre arbetstryck»
- inte mycket enligt mitt tycke.»
- Ta bort handberäkningarna på sista uppgiften»
- Vissa beräkningsmoment var svåra att få grepp om hade behövt mer tid till detta för att verkligen förstå. Man blev ganska stressad av att ligga i fas så beräkningarna fick kanske inte den tid det behövde.»
- En liten del med programmet Catia. »

16. Övriga kommentarer

- Kul kurs!»


Kursutvärderingssystem från