ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIEPL vt11 Projektledning, TEK370

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-19 - 2011-06-23
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 63%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Ekonomi och produktionsteknik


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»7 33%
Cirka 25 timmar»11 52%
Cirka 30 timmar»3 14%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.8

- I genomsnitt har vi haft 8 timmars lektioner/vecka så jag har nog lagt dubbelt så mycket tid hemma med att läsa boken och studera slides.» (Cirka 25 timmar)
- Blir en jämnare arbetsbelastning vid användning av duggor.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 23%
100%»16 76%

Genomsnitt: 4.76

- Väldigt intressanta föreläsningar och jag lär mig mycket på att få höra vad som du anser vara viktigt och få berättat intressanta exempel på händelser/situationer du har upplevt. Måste säga att det är en utav de bästa och mest lärorika kurser jag tagit på Chalmers. Just att det är ett öppet klimat med mycket plats för diskussioner och verklighetsförankringar gillar jag. Sådant finns inte på i samma utsträckning på Johanneberg.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 85%

Genomsnitt: 3.85

- Tentan speglade inte riktigt målen... » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Jag hade nytta av målen då jag studerade inför tentorna. Just för att se vad själva syftet var. Dessutom var det bra med en genomgång av målen i sammanfattningslektionen för då fick man verkligen se att vi hade lärt oss nästan alla.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»21 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Målen var rimliga för en 7,5 poängskurs. Att få prova på att jobba i MS Project var kul eftersom det är enklare att lära sig något då man får använda teori i praktiken. » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 23%
Ja, i hög grad»16 76%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.76

- Lite konstiga tentafrågor... man behövde inte visa någon djupare förståelse, mer av typen "råkat plugga på rätt saker". » (I viss utsträckning)
- Bra med duggor som gör att man kan bli godkänd innan tentan. Lite mycket kunna räkna upp olika saker utan att förstå innehållet... Fast det skall sägas att de också fanns men kunde vara mer fokus på dem» (I viss utsträckning)
- Jag tycker att det var väldigt bra att ha del-tentor eftersom det gjorde att jag redan i början av perioden kom igång med plugget. Dessa var utformade på ett bra sätt och tog upp relevanta frågor men kanske var kryssfrågorna något krångligt ställda/ hade lite luddiga definitioner, ett exempel jag minns är "vad som är mest rätt".» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»5 23%
Mycket stor»15 71%

Genomsnitt: 3.66

- Skulle vara bra med fler work shops, typ förhandlingslektionen. » (Ganska liten)
- Bra med väldigt strukturerade pp-bild och att de följer bokens kapitel. Tyckte det var bra att de var på engelska=lite nya begrepp» (Mycket stor)
- Jag har lärt mig mycket och dina historier som kopplar till verkligheten har varit intressanta att lyssna på!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»10 50%
Mycket stor»9 45%

Genomsnitt: 3.4

- Jag har jobbat med boken väldigt mycket. Diskussionsfrågorna var bra att göra för att få en helhetsbild. Jag har även studerat utifrån slidesen för att se vad du har valt att fokusera på för att kunna sålla lite i boken. Genomtänkt litteratur och ett bra upplägg tycker jag!» (Mycket stor)
- Bra bok» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 9%
Mycket bra»19 90%

Genomsnitt: 3.9

- Bra att vi kan komma med förslag och att du snabbt tillgodoser våra önskningar. Ex ta bort färgen på slidesen, lägga ut materialet i olika mappar. Bra att webbsidan hela tiden varit uppdaterad. Inför varje föreläsning har jag skrivit ut för att kunna ha materialet med mig att anteckna på. En gång så uppdaterades materialet i sista sekund så det var lite segt att behöva skriva ut igen men det var ju bara en engångshändelse.» (Mycket bra)

9. Vad tycker du om innehållet i den gästföreläsning som ingick i kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Bra»3 16%
Mycket bra»14 77%

Genomsnitt: 3.72

- Gav en mycket bra inblick i livet som projektledare, både jobb och privata aspekter.» (Mycket bra)
- Var jätte duktig gästföreläsare tycker jag, vore dock kul o kanske lyssna på någon mer!» (Mycket bra)
- För första gången kändes gästföreläsningen kopplad till kursen man läser, och innehöll inte bara en massa oviktig fakta och reklam för VOLVO.» (Mycket bra)
- Jag uppskattade gästföreläsningen! Det var intressant och roligt att han tog sig tid för oss. Det var bra material som han hade och jag kunde knyta det till ledarskapsrollen i stort och inte bara till volvo penta.» (Mycket bra)
- Mycket intressant med en gästföreläsare som jobbar med projektledning.» (Mycket bra)
- Riktigt bra gästföreläsare!» (Mycket bra)

10. Vad tycker du om genomförandet av den gästföreläsning som ingick i kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Bra»6 31%
Mycket bra»12 63%

Genomsnitt: 3.57

- Tyvärr låg den efter duggan så man var lite trött i huvudet» (Bra)
- Bra att ha den obligatoriskt efter en dugga för det sporrar alla att åka lite tidigare till skolan och även ge en chans till att gå upp på duggan. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»19 90%
Har ej sökt hjälp»2 9%

Genomsnitt: 4.09

- Varje lektion har du börjat med att fråga om någon har frågor på föregående/kommande lektioner. Dessutom har du funnits tillgänglig på raster eller innan/efter lektionen så det har funnits många tillfällen till att ställa frågor. Bra med möjlighet till frågestund någon dag innan tentan, dock kände jag inte att jag behövde utnyttja den. Men jag vill ändå poängtera att jag tycker att det är värdefullt med en sådan möjlighet.» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»6 28%
Mycket bra»14 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.61

- Jag kom ny till klassen inför denna kurs så jag kände inte någon innan och eftersom vi inte har gjort några grupparbeten så har vi inte samarbetat så mycket. På litteraturseminarierna har det varit kul att diskutera och lära känna studenterna. » (Ganska bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»13 65%
Hög»6 30%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- Mitt emellan lagom och hög! » (?)
- Blir en jämn belastning under kursen tack vare duggorna!» (Lagom)
- Alldeles lagom. Lite stressigt inför duggorna som det sig bör. Upplägget har varit proffsigt, det har känts som en yrkesmässig kurs.» (Lagom)
- Denna kurs tog ganska mycket fokus den här läsperioden med duggorna men jag gillar ändå upplägget så skulle inte vilja se en förändring.» (Hög)
- Den blir hög med två duggor...» (Hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 65%
Hög»7 35%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.35

- Ganska hög, men man överlevde.» (?)
- Jag läser master på Johanneberg så det har blivit en del åkandes fram och tillbaka. Andra kursen var krävande med stort arbete och stor tenta men jag har lyckats klara mig igenom ännu en period. Dock var Projektledningskursen roligare så jag tror att jag har lagt mer ner timmar totalt på den än på min masterkurs.» (Hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 10%
Gott»4 20%
Mycket gott»14 70%

Genomsnitt: 4.6

- Dan, väldigt bra upplagd kurs! känner att man faktiskt har lärt sig mycket. Bra med duggor!» (Mycket gott)
- Som du kanske har förstått av mina kommentarer tidigare så har jag enbart ett positivt intryck. » (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Chansen att få godkänt på kursen genom duggor o obligatoriska moment»
- duggor»
- Allt»
- Duggor, gästföreläsare.»
- Genomgångar på svenska med svenska powerpoint-presentationer. Lärare, 2 Duggor, litteratuseminarium, litteratur. (= typ allt)»
- Mycket bra att man kunde göra duggor och bli godkänd innan tentan! Tog bort mycket press och stress under tentaveckan o veckorna innan. »
- De intressanta föreläsningarna, duggorna och litteraturseminarierna. »
- Bevara duggor och gästföreläsare.»
- Gästföreläsningen, förhandlingsövningen»
- Upplägget med att ha två duggor tyckte jag var mycket bra och att kunna bli godkänd i kursen om man klarade dem. »
- Samarbetsmoment, litteraturseminarium etc.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- tentan skulle kunna vara mer av visa-förståelse-karaktär. Egentligen förstår jag inte varför man har tenta i en sån här kurs... borde vara projekt och hemtenta. Den enda funktionen en tenta fyller i en sån här kurs är att man pluggar massa listor, som man glömmer dagen efter tentan. »
- Jobba mer på formuleringen av dugga/tenta-frågor och försöka få förankring med översatta begrepp under föreläsningar. Blir ibland otydligt och svårt med översättningar. Alternativt köra frågor på både svenska och engelska.»
- Ev införa ngt praktiskt moment av projektledning. »
- En del engelska begrepp på PP har varit svåra att få till, har varit aktiv å skrivit ner det jag snappat upp på föreläsningarna, men någon form av "dubbelspråkighet" på PP vore bra som extra förtydligande.»
- De sista uppgifterna på kap 8-13(problems) bör komma ut i samband med varje kapitel o inte som en klump i slutet.»
- Försöka hinna med alla kapitel, kanske behöver man inte gå så djupt på vissa kapitel då? Kanske lite mer fokus på en helhet i kursen med övergripande kunskap. »
- Att på litteraturseminarier och case discussions hålla sig till tiden och kunna hinna med att prata om alla fall eller dra ner på antalet case. Eller att inte låta vissa personer dra iväg åt ett allt för avlägset sidospår. Detta kan ju förvisso vara bra men det är vad jag kan tänka mig som en förändring. Det skulle vara intressant med en till gästföreläsning. Du hade ju en till på g, all input från arbetslivet är givande så det skulle varit roligt. Boken var jättebra, men det kan vara jobbigt att översätta till svenska på tentorna och att översätta när du pratar på svenska och att det står engelska på slidesen och i boken. Du löste det ju bra med att använda svengelska uttryck, men det var ett litet dilemma jag tänkte på. På mina masterskurser är allt på engelska så att man slipper översättningar. Boken är ju bra så det är ju värt besväret men jag vet inte hur man annars hade kunnat lösa det.»
- Kan nämnas att räkneuppgifterna vi fick ut i slutet av kursen borde varit med i kurspm från början. Eller att man iaf får reda på uppgifterna under tiden som vi är på det kapitlet.»
- Nåt inslag av att faktiskt leda någonting saknas»
- Skulle varit bra om föreläsningsanteckningarna hade varit på svenska istället för engelska.»
- Något praktiskt projektledarmoment borde introduceras. Finns det andra studenter på chalmers som behöver projektledare i sina kurser under den aktuella läsperioden?»
- Få in ett praktikfall hur man faktiskt "projektleder" inte bara att man ska läsa teori..»

18. Övriga kommentarer

- Gillar att Dan är strukturerad och tydlig.»
- Vore kul om man på något sätt kunde få in projektarbete, läsa en kurs parallellt med denna där proj.ledning ska tillämpas?! »
- Bra kurs, väl genomförd. »
- Jättebra och kul kurs! Behåll!»
- Superbra kurs! Tacksam för att jag fick läsa den! :) Trevlig sommar»
- Nyttig och lärorik kurs!»
- Bra kurs»
- Tyckte kursen var bra strukturerad och intressant.»
- Mycket nöjd.»


Kursutvärderingssystem från