ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp3-4 10/11 Produktionsstyrning, LBT161

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-30 - 2011-06-19
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1) genomföra en noggrann produktionsplanering vilket tillsammans med en förnuftig ekonomisk budgetering är förutsättningarna för en framgångsrik byggstyrning.
2) Studenterna skall också kunna välja en lämplig byggmetod med hänsynstagande till uppställda kvalitetsmål och till möjligheten att inom fastställda tidsgränser genomföra byggandet med bibehållande av en trygg arbetsmiljö.
3) Dessutom skall studenten bland aktuella alternativ, kunna välja det som på det mest gynnsamma sättet utnyttjar de tillgängliga produktionsresurserna. Information skall kunna hämtas från dels traditionella bygghandlingar som från en BIM.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

26 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 26%
Målen är svåra att förstå»4 15%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 34%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 23%

Genomsnitt: 2.53

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»5 22%
Ja, målen verkar rimliga»17 77%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.77

- för underligt ställda snarare, kursen verkar vara hem åt allt möjligt som inte gick in i nån annan kurs» (Nej, målen är för lågt ställda)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»5 20%
I viss utsträckning»14 58%
Ja, i hög grad»5 20%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2

- Det står att studenterna skall ha förståelse för hur man genomför byggprojekt enligt alla krav på kvalitet, arbetsmiljö, tider och ekonomi som ställs av samhälle i kursmålen men det enda vi gick igenom var tidsplanering av ett bygge. » (Nej, inte alls)
- Uppgift 3 var onödigt tillkrånglad för att examinera blockteknik. Svårigheten borde inte ligga i att försöka förstå en snurrig och felsyftande beskrivning. Är det ett bra sätt att öka svårighetsgraden?» (I viss utsträckning)
- Bara en del av kursen examinerades genom tentamen. Resten genom obligatoriska moment som inte räknades med i betyget.» (I viss utsträckning)
- Examinationen testade om studenterna kunde utföra de beräkningar som har gåtts igenom i kursen.» (I viss utsträckning)
- hemtentamen är ju alltid en bra ide i sådana här kurser, men om man skall ha en tycker jag att den skall fylla någon form av syfte. tentan bestod enbart av direkta frågor där frågans ordalydelse och sedan svaret kunde läsas direkt ur boken, det krävde inte mycket eftertanke eller analys för att klara den. I nästa hemtenta skulle jag efterlysa fler frågor där man måste fundera och dra slutsatser av det man lär sig för att kunna svara på frågorna. Tentan tyckte jag var ok den testade tidsplaneringsmetoderna. Sedan undrar jag vad som hände med antreprenadjuridiken, den var ju ändå med i kursen, men väldigt löst hängande» (I viss utsträckning)
- Mycket konstigt att tentan var under andra perioden och inte under första, då tentan endast behandlade kunskaper från första perioden.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»6 22%
Ganska liten»10 37%
Ganska stor»7 25%
Mycket stor»4 14%

Genomsnitt: 2.33

- Långa, många gånger otydliga föreläsningar som behandlade simpla saker. Repetitionsföreläsningen var mycket bättre och kändes mer strukturerad.» (Ganska liten)
- Dåligt att vi hade tentamen innan sommaren när vi hade alla föreläsningar innan påsk» (Ganska liten)
- Stor till tentan men när kursen delades upp på två läsperioder gjordes det helt fel. Alla föreläsningar låg i första och sen hade vi tenta på det i den andra perioden när det var 10 veckor sedan vi hade gått igenom det. Ironiskt för en kurs som handlar om planering. » (Ganska stor)
- Jag gick enbart på lektionerna och pluggade inget hemma förutom i tentaveckan.» (Mycket stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»10 41%
Ganska liten»8 33%
Ganska stor»5 20%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 1.87

- Ingen kurslitteratur. Och häftet som innehöll beskrivning av kursen glömde föreläsaren att lägga ut fram till veckan innan tentan. » (?)
- Vi har inte haft någon» (Mycket liten)
- Vi använde bara kurslitteratur till hemtentamen och den lärde jag mig inte mycket på.» (Mycket liten)
- Mycket intressant att lära sig de olika programmen, så som plancon etc.» (Ganska stor)
- Utan exempelsamlingen hade det nog inte gått. » (Ganska stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»3 11%
Ganska dåligt»3 11%
Ganska bra»13 48%
Mycket bra»8 29%

Genomsnitt: 2.96

- en vecka innan tenta upptäcks att föreläsaren trott att han lagt ut material för att underlätta inlärning, vilket han inte gjort» (Mycket dåligt)
- Läraren glömde lägga ut ett dokument som skulle underlätta inlärning i tid. det gjorde han ca 5 dagar innan tentan vilket inte är bra planering när just kursen handlar om planering. » (Mycket dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»3 11%
Låg»14 51%
Lagom»10 37%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.25

- Skumt att man har den på två perioder.» (Låg)
- Utspridd över en lång period och med inte så stora mängder att lära sig.» (Låg)
- Mycket konstigt att den ligger över 2 läsperioder och dessutom att föreläsningar var i lp 1 och tentan på det i lp2. Några studiekamrater frågade honom om han kunde lägga in en extraföreläsning för att det va så länge sen vi hade repetition. då insåg han att han kanske hade planerat allt lite konstigt....» (Låg)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»17 62%
Mycket bra»6 22%
Har ej sökt hjälp»3 11%

Genomsnitt: 3.4

- Börje fanns ofta på sitt rum och svarade bra och tydligt.» (Ganska bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 14%
Mycket bra»22 81%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.88

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»1 3%
Låg»2 7%
Lagom»8 29%
Hög»13 48%
För hög»3 11%

Genomsnitt: 3.55

- Lagom i lp1 men typ ingen alls i lp2.» (Låg)
- Andra kurser har varit tyngre, vilket gjort det till en ganska lagom period. Jobbigt med tre tentor under en så kort period bara.» (Lagom)
- Tre tentor är tre tentor och förstår inte varför man inte kan skippa småkurserna på det här programmet.» (Hög)
- Det var mycket jobbigt med tre tentor på så kort tid.» (Hög)
- 3 tentor känns för mycket på en vecka» (För hög)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Datorövningarna men med bättre genomgång. Kanske att man får prova på programmen var och ett för sig och sedan börja exportera och importera mellan dem. Man förstod inte alltid vad som hände. »
- Datorövningarna men de behöver utvecklas och framförallt vara klara i tid.»
- Kursen i sin helhet, men...»
- Datorprogrammen»
- kursen som helhet måste göras om, den är för spretig, så innehållet kan vara kvar, men alla delmoment måste göras om»
- Man lärde sig mycket på datauppgiften. Datalärarna var mycket bra. »
- Datorövningarna gav stor förståelse för resursplanering och beläggning.»
- Data övningarna»
- hemtentan! mycket bra litteratur och jag lärde mig mycket på det. »
- Den här typen av kurser är väldigt enkla, dels för att det är så pass få moment och dels för att läraren går igenom allt väldigt noggrant, det är nästan så att man bara behöver gå på var 3e föreläsning. Jag förstår att den måste anpassas till alla och alla kanske inte har det lika lätt, men som jag förstått det så är denna kurs egentligen lite för "enkel" just nu.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att läsa denna kursen över två läsperioder var inte bra. Det var alldeles för lång tid mellan sista föreläsningen och tentan (en hel läsperiod!). Den här kursen hade tjänat på att bara läsas på en läsperiod. När det var dags för tentaplugg så var det som att börja om från början»
- Gör om upplägget på kursen om den ska vara kvar på två läsperioder. I så fall bör föreläsningar och tenta ligga i första perioden och datorövningarna och hemtentan i den andra. Dessutom borde kursen i så fall delas upp så att man får poäng även om man bara klarat en del. Istället för hemtenta kanske man kunde göra ett projekt där man t.ex. planerar ett bygge i stort och detaljplanerar en del av det.»
- Kursen borde vara en 4.5 -3p kurs eller så borde denna bli lite mer invecklad och djupgående»
- Jag tycker att tenta och föreläsningar ska ligga i samma period. Det måste gå att planera kusens upplägg bättre, det gäller ju ändå en kurs i planering. När de olika momenten är så dåligt planerade tidsmässig ger det inte ett så bra intryck av kursen. Dataövningarna var säkert bra men man lärde sig inte så mycket, det var mest att man satt och knappade. De övningarna borde nog ses över lite också. »
- Det bör ändras så att man kan få avklarade högskolepoäng registrerade på de obligatoriska momenten så som hemtentamen och dataövningar, annars hänger allt på tentan. Hela kursens upplägg och planering var mycket dålig då vi hade tenta i period 4 utan att ha haft en föreläsning sen läsperiod 3. Kursen borde även utvecklas och bli mer omfattande.»
- Det borde finnas en föreläsning (det gör inget att ta bort en med framåt-bakåt räkning) som handlar om i vilken ordning man bygger olika element i en byggnad. På datorövningen så hade vi (de som inte sett sakerna byggas upp i verkligheten) tillexempel ingen aning om vad en platon-matta var eller i vilken ordning man sätter in ett fönster i en vägg. Även om det påstods att vi borde lärt oss det i Byggtekniken i årskus ett så lärde vi oss inte just i vilken ordning det ska göras utan vad de olika delarna i en vägg heter och vad de har för funktion. Mycket är logiskt men långt ifrån allt. Föreläsningar borde handla mer om hur man planerar än om hur man räknar ringarna och blocken eftersom det inte det man faktiskt gör i arbetslivet.»
- Den förskjutna examinationen måste ändras på. Dataövningarna måste göras mer givande, kanske en övning i veckan med enklare uppgifter i början. Om inslaget av AB04 ska vara med på föreläsningarna måste en teoridel läggas till på tentan. Detta för att tvinga studenterna att lära sig AB04. Föreläsarens upplägg på föreläsningarna måste förändras. Tex den ständiga upprepningen av blockteknik (den enklaste delen i kursen) måste förminskas till förmån för de svårare delarna som resursbalansering och optimering. Att föreläsaren går igenom exempel på powerpoint bidrar mer till att studenterna somnar snabbare än att de lär sig något. Använd de fina tavlorna vi har istället! Hemtentan kändes värdelös och måste också byggas om.»
- Kortare teoridel. båda tentorna under första perioden, kanske hemtentan kan komma lite tidigare?»
- Tentan borde ligga i samma Läsperiod som föreläsningarna»
- jag tycker det är viktigt medentreprenadjuridiken, men försök för in den mer i kursen, det finns många bättre sätt att lära sig det på än att läsa paragraferna på en powerpoint, försök få in dem i ett projekt där alla kursens delar knyts samman eller ta upp gamla rättegångsfall och analysera dem, det kan vara en hemtentauppgift exempelvis, vad som helst utom bara avläsning på tavlan skulle vara bra. samma sak med alla de här aktivitetsschemana, de är bra, men låt oss tillämpa dem i typ ett litet projektarbete istället. Datorövningarna bör kanske få sig en remake också, fundera över vad syftet är med dem, skall vi få en bild av vad bim är, hur man kopplar ihop tidsschema med budget etc, eller skall vi lära oss att koppla byggdelar? jag tolkade det som att vi skulle lära oss hur det är att länka samman programs olika funktioner, då kan jag inte förstå varför man på detlanivå måste behöva lösa vilken av fönsterbrädans delar som skall komma först, vilken fodring som sitter på vilken sida av vilken vägg, det är saker som vi måste lära oss förståss men tillhör förmodligen en annan kurs, alltså behöver man kanske inte använda de mer invecklade recepten i övningen, för då tappar man fokus från övningens huvudsyfte»
- Att ha föreläsningar i en läsperiod och sen ha tenta som bygger på föreläsningarna i perioden efter är verkligen inte helt ultimat.»
- je borde inte lägga så mycket tid på simpel matematik som han gjorde utan ge förståelse för vad det är man egentligen gör och vad planering går ut på. »
- Tentan skulle gott och väl kunna vara i LP3, för att sedan ha datorövningarna i LP4. Som det var nu kändes det konstigt att skriva tentan då föreläsningarna var så långt tillbaka i tiden.»
- Samla kursen i en läsperiod»
- Tentan borde ligga under samma läs period som föreläsningarna.»
- Kursen bör bestå av en hemtenta och en projektuppgift. (ingen tentamen då det inte gav någonting) BIM-övningarna vi gjort i lp2 kunde göras lite mer omfattande och bli en projektuppgift. en helhet i produktionsstyrning fås efter att gjort hemtentan och ett avklarat projekt - jag lär mig absolut mycket mer på att arbeta i grupp och diskutera saker och ting. tror att många andra också gör det! »
- Vi gjorde en hemtenta lp3 och vi gjorde massvis med datorövningar lp4, men det var bara tentan som avgjorde betyget. datorövn och hemtentan behandlade inte några högskolepoäng. Detta är negativt.Tentan behandlade bara föreläsningarna från lp3.»
- Kursen borde löpa under endast en läsperiod eftersom ingen kommer ihåg något från föreläsningar sedan 8 veckor tillbaka. Eller så skulle hemtentamen ge några poäng redan efter första läsperioden samt datauppgiften + tenta resterande poäng . Ett förändringsförslag så att man verkligen lär sig vad planering handlar om är att man har ett projektarbete där man först räknar för hand och sedan tar hjälp av datorn. På det sättet lär man sig mer och ser kopplingar som lätt försvinner annars. Läraren borde inte lägga så mycket tid på enkel matematik som han gjorde utan ge förståelse för vad det är man egentligen gör och vad planering går ut på. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- En viktig kurs men kvalitén bör höjas.»
- Det underlättar för oss studenter att ha denna som en tredje tenta denna perioden självklart eftersom vi läser en 7.5 på två lp men det känns väldigt konstigt och förstår inte varför. Tredje talet på tentan testade inte om vi kunde räkna på alla olika sätt utan det kändes som att den skulle bli svårare ju mer text som lades dit vilket bara resulterade i att man hade fullt upp med att tolka texten och få plats på pappret, borde gå att konstruera en bättre uppgift.»
- I övrigt en bra kurs som måste finnas kvar.»
- principen bakom kursen har varit bra tycker jag, mycket intressant, men jag tror att för att kunna vara en bra högskolekurs måste den göras om»
- Det känns som om jag inte kommer ha någon nytta av den här kursen då den var på en sådan himla låg nivå. Synd, eftersom planering är en viktig del i ett bygge. »
- Konstigt upplägg på hela kursen, varför är den uppdelad? Varför inte få ett "riktigt" projekt att planera från start till slut för att få bättre överblick? Konstig planering av kursen»


Kursutvärderingssystem från