ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp2, Sjö- och transporträtt, SJO320

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-19 - 2012-01-22
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 23%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»1 7%
Cirka 20 timmar»3 23%
Cirka 25 timmar»3 23%
Cirka 30 timmar»4 30%
Minst 35 timmar»2 15%

Genomsnitt: 3.23

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 7%
75%»2 15%
100%»10 76%

Genomsnitt: 4.69


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 7%
Målen är svåra att förstå»2 15%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 46%

Genomsnitt: 3.15

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 91%
Nej, målen är för högt ställda»1 8%

Genomsnitt: 2.08

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 33%
Ja, i hög grad»7 58%
Vet ej/har inte examinerats än»1 8%

Genomsnitt: 2.75

- Njae, bättre har det varit.» (I viss utsträckning)
- Vi gick knappt igenom något om certerpartier eller befkratningsdelen under föreläsningen och hade inga övningsuppgifer på det och det var en JÄTTESTOR del av tentan. Vilket jag tycker inte var schysst just eftersom vi hade inga övningar eller knappt något fokus på det på föreläsningarna...» (I viss utsträckning)
- Tentan var extremt svår och framförallt tidskrävande. Tror den tog knäcken på majoriteten om inte alla i klassen. 4 timmar räckte inte till och det var första gången jag varit med om där så många sitter kvar i tentasalen hela tiden ut! » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»3 23%
Mycket stor»9 69%

Genomsnitt: 3.61

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»7 53%
Ganska stor»5 38%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.3

- Skaffa ny litteratur till denna kurs. Måste finnas något bättre än en bok på norska,en vanlig norsk bok är ok att läsa men juridiknorska är inte helt enkelt.» (Mycket liten)
- Lete i stort sett ingenting vi inte redan lert oss innan» (Ganska liten)
- Norska boken ej nödvändig, visade det sig» (Ganska liten)
- Men det hade ju hjälpt om man hade fått reda på att det var försenat. Då hade jag beställt min bok ännu tidigare.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»9 69%
Mycket bra»3 23%

Genomsnitt: 3.15

- Mattias Widlund lade inte upp försäkringsföreläsning på ping-pong som utlovades. Övriga dok. från tidigare år var på hemsidan (RENSA!).» (Ganska dåligt)
- Förutom att det påpekades 2 ggr att material inte fanns på ping pong, ändå kom det inte upp där.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 23%
Mycket bra»8 61%
Har ej sökt hjälp»2 15%

Genomsnitt: 3.92

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 30%
Mycket bra»8 61%
Har ej sökt samarbete»1 7%

Genomsnitt: 3.76

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 61%
Hög»5 38%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.38

- Men lite surt när seminarieuppgifter inte står med i pm, får man verkligen ta med det då så sent? Vi hade det ju rätt tungt i den andra kursen hela tiden.» (Lagom)
- dock ojämn, med tanke på seminariet som kom så tight inpå slutet. Dock var seminariet ett bra moment som kan utvecklas. » (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 23%
Hög»6 46%
För hög»4 30%

Genomsnitt: 4.07

- Kanske egt inte sa hog..men vi har haft det sa lugnt innan (:» (Hög)
- Mycket med logistiken + juridiken + praktiksökandes + tredje året utomlands sökandes med mera.» (För hög)
- Man mår ju dåligt när det är så här mycket.....» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 7%
Godkänt»3 23%
Gott»4 30%
Mycket gott»5 38%

Genomsnitt: 4

- Personligen så asner jag att nivån på tentamen skilde sig govt från det vi hade gått ingenom på föreläsnignar och det material som fanns utdelat. Jag köper det om faktum var så att vi hade varit bättre förbereddea, men nu var det inte så, och det slutade med att man hade gått på mycket föreläsnigar som inte gav något vidare resultat. Om vi iställer hade gått igenom föer exempel på föreläsningarna tror jag att man hade varit bättre förberedd och även lärt sig mer.» (Dåligt)
- En på tok för stor tenta, hade svårt att hinna färdigt, dubbelt så många frågor som övningstentor och tentor från tidigare år! » (Gott)
- Anna Elisassons föreläsning (och tentafråga) helt obegriplig och omödig. Sista tentafrågan fullkomligt obegriplig och vansinnigt illa formulerad/upplagd. Seminatrie:Bra, men kunde utvecklas mer. Bra med gästföreläsare. Mer problemlsning, tex genom att man skulle kunna ha cases till varje vecka, som man "tvingas" presentera för klassen. Då kommer man snabbare in i kursen. Kurslitteratur: Norska boken fanns ej i kokboken förrän efter ca 4 veckor, dåligt. Litteraturen bör ses över och finnas tullgänglig. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Severin, bra föreläsningar, givande och lärorikt»
- föreläsaren»
- Bra föreläsningar»
- Severin»
- seminatium, föreläsningar, övningar, gäatföreläsare. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tentamen»
- Bättre sturktur på föreläsningar. Gå igeom fler fall/exwempel och det MYCKET tidigare än vad ni gjorde i år. Jag tror att det gynnar de flesta. Man kommer in i det rätta tankebanorna, och kommer även att se mönster som man annars inte gjort. Det vi har gått ingeom på föreläsningarna nu, kan man läsa sig till i kurslitteraturen, blandat med föreläsningar (mindre del på föreläsningar). Det hade även varit bra om kurslitteraturen går att köpa direkt, man får en mycket dålig struktur på pluggandet när man inte har tillgång till den från början.»
- Gästföreläsaren kanske, han tog upp väldigt mycket som vi redan vet... t.ex (6.2) betyder 6kapitlet och andra paragrafen... osv, det blev för mycket repetition på den delen och för lite av vad vi egentligen behövde lära oss. »
- Lägga lite mer tid åt transporträtten »
- Seminariet som vi gjorde kunde presenteras lite tidigare och göra det till ett lite större och obligatoriskt uppgift istället för att kasta en den 2 veckor innan tenta.»
- Tentan bör vara mindre»
- Kurslitteratur till kanske ingen»
- Färre tentafrågor, kolla över litteratur »

16. Övriga kommentarer

- Bättre samarbete mellan lärarna, tentan alldeles för lång (tid räckte ej) och omfattande (diffust vilka uppgifter som var viktiga).»
- Annars en bra kurs.»
- Snälla kan vi börja låsa dörrarna till salarna med?! Sjukt störande med vissa personer som har satt det i ett eget system att alltid komma sent?! Bryr man sig inte så kan man fan stå utanför, till skillnad från oss andra i klassen. Visst kan bussen vara sen, men inte varje dag och inte en 20-30 minuter.»
- Tentamen bestod av för lite case 2-4 av 19 frågor, 19 frågor var även för mycket. Sedan var vissa frågor väldigt dåligt formulerade och poängfördelning på frågorna kändes konstiga. Kom också flera frågor som behandlades under en enda föreläsning, och det repeterades inte alls efter den föreläsningen. »
- I början sas det att vi skulle gå igenom massa övningar på slutet och vi gjorde det typ två halva föreläsningar, tycker det borde ha varit mer.»


Kursutvärderingssystem från