ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Molekylär bioteknik, KMB056, Lp1 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-11 - 2010-10-31
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»7 33%
Cirka 20 timmar»7 33%
Cirka 25 timmar»4 19%
Cirka 30 timmar»2 9%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.19

- Utöver föreläsningar har det pillats mycket med projekt och labbhandledning.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»0 0%
75%»8 38%
100%»12 57%

Genomsnitt: 4.47

- Väldigt bra föreläsningar och slides!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 42%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 14%

Genomsnitt: 2.28

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 2.07

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 6%
Ja, i hög grad»7 46%
Vet ej/har inte examinerats än»7 46%

Genomsnitt: 3.4


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 33%
Ganska stor»10 47%
Mycket stor»4 19%

Genomsnitt: 2.85

- Lärt mig mer på egen hand när vi har pluggat.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har varit bra för att få en uppfattning om vad som behöver läsas in... Men man har inte lärt sig så mycket på själva föreläsningarna, det har gått för fort» (Ganska stor)
- Bra förelärsningsslides som var väldigt användbara vid tentaplugg» (Ganska stor)
- Power point är ett bra hjälpmedel men ibland skulle det nog vara enklare att förstå hur system hänger ihop om man tillsammans skrev och ritade figurer.» (Ganska stor)
- har i princip bara pluggat på föreläsningsanteckningar, bara använt boken som referens. Mycket bra föeläsningar!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»6 28%
Ganska stor»7 33%
Mycket stor»6 28%

Genomsnitt: 2.8

- Har istället använt sammanfattningar på kursen.» (Mycket liten)
- extramaterialet var knappt nödvändigt» (Ganska liten)
- Boken var faktiskt förvånansvärt dålig. Men jag känner mig bortskämd från cellboken så den är ändå ok.» (Ganska liten)
- The Cell är bra och lättläst men Moleculat Biotechnology är svårläst och det är ibland svårt att hänga med i onödigt långa resonemang utan vettiga sammanfattningar.» (Ganska stor)
- Dock tycker jag inte att läroboken(molecular biology) var värst bra... Har varit tvungen att lägga mycket tid på att hitta det väsentliga i den. Beror delvis på att läslistan inte var detaljerad nog och att boken saknar vettigt register.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 9%
Ganska bra»12 57%
Mycket bra»7 33%

Genomsnitt: 3.23

- De utdelade material, dvs termer inom enzymteknologin ska inte komma mitt i tentaveckan utan tidigare!!!!!!» (Ganska bra)
- hade varit bra att få LIsbeths slides lite tidigare, de var väldigt bra att läsa på!» (Ganska bra)
- Det kostar väldigt mycket printerkvota att skriva ut allt utdelat material. Kanske att man kunde få utdelat på papper iaf en sammanfattning av vad det materialet innehåller.» (Ganska bra)
- Enzymdelens föreläsningsslides kan läggas ut i förväg, även om de inte är helt kompletta.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»8 38%
Mycket bra»5 23%
Har ej sökt hjälp»7 33%

Genomsnitt: 3.85

- Hade gärna haft en frågestund i mitten också» (Ganska bra)
- Frågestunderna i slutet var bra samt att föreläsarna alltid varit positiva till frågor under föreläsningarna» (Mycket bra)
- Båda föreläsarna var bra på att svara på frågor.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 14%
Mycket bra»17 80%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.9

- Utan dem så hade kursen vart mycket mycket svårare. En kurs där det krävs mycket diskussion för att förstå.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 42%
Hög»10 47%
För hög»2 9%

Genomsnitt: 3.66

- Det slog till i slutet av läsperioden. Från att vara inget till att vara massor.» (Hög)
- Att låta oss vänta ända till slutet av kursen för att få skriva manualen är så korkat att jag fattar inte hur man tänker då. När man är som mest stressad inför tentorna, då ska man sitta med en manual i typ fyra dagar. Manualen i sig är inget fel med, man lär sig mycket genom att skriva den men att låta oss skriva den så sent är fel! Ändra så man skriva det tidigare i kursen!» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 33%
Hög»10 47%
För hög»4 19%

Genomsnitt: 3.85

- Mycket projekt i båda kurserna. Hade kanske velat ha labbhandledningen i början av läsperioden. Nu krockade det med försöksplanerings projektet.» (Hög)
- Vädligt många inlämningar lagom till att man ville börja tentaplugga. Inte helt lyckat.» (Hög)
- Det var flera deadlines samtidigt, vilket kanske var lite onödigt.» (Hög)
- För mycket att göra i slutet av kursen, förstår hur lärarna tänker..» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»8 38%
Gott»9 42%
Mycket gott»3 14%

Genomsnitt: 3.66

- Kursen i helhet bra men jag tycker inte att tenta var bra, tog upp en liten del av kursen» (Godkänt)
- Mycket intressant kurs!» (Mycket gott)
- Intressant! Synd att den kommer så sent för jag har hunnit fråga mig vad jag läser för någonting väldigt många gången innan en relevant kurs äntligen dök upp!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Frasen "favorit protein"»
- Frågestunderna. kanske en extre under lv 7»
- Att vi fick skriva en egen labhandledning var otroligt lärorikt.»
- kursupplägget med teori lp1 och "praktik" lp2 känns jättebra!»
- Föreläsarna var bra! Båda två! Tjejens föreläsningsslides kan dock vara lite mer utförliga i stödord/förklaring»
- Föreläsningarnas upplägg.»
- Övningstilfällena, dock var det väldigt svårt att höra och förstå övningsledaren även om exemplens var bra»
- Det var lärorikt att skriva sin egen labmanual och frågestunden var väldigt bra.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att få instruktionen för labbhandledningen tidigare. Gärna med lite mer ledning för tider och volymer som används. »
- Lägg in mer text på föreläsningsslides. Det sägs att en bild säger mer än 1000 ord. Men det gäller inte fullt i denna kurs. Mer förklarande texter till metoder och tekniker»
- Att få skriva manualen tidigare samt att handledningen för den måste bättras, mycket misstag gjordes bara pga att handledarna formulerade inte bra sina önskningar! »
- Labbhandlendingen. Lägga den tidigare.»
- Lisbeths enzym-föreläsningar kändes lite tagna ur sitt sammanhang och det blev tvära kast mellan hennes och Joakims föreläsningar.»
- Tydligare handledning i skrivandet av labprotokoll: kändes lite flummigt och löst. »
- Att skriva en labhandledning som vi ändå inte kommer att använda och som ALLA dessutom kopierar från föregående år är väl kanske inte så otroligt relevant för inlärningen... eller?»
- Manualskrivningen kan vara bättre beskriven.»
- Tentan bör spegla kursen mer»
- Det tog väldigt lång tid innan vi fick tillbaka kommentar om primers och material för att fortsätta. Det var lite oklart när man skulle lämna in labmanualen första gången för att hinna ha möte, rätta och bli godkänd innan den 15e oktober. En första deadline och bestämda mötestider i förväg hade varit bra.»

16. Övriga kommentarer

- Lite rörigt ibland. Försök att ha ett ordentligt schema över alla föreläsningar med sidanvisningar. Blir mycket lättare att "förbereda" sig inför föreläsningarna»
- Tycker det är orättvist att labbhandledarna är olikt hårda vid rättning av manualen. Hampus är mycket mer nogrann med manualen än vad den andra är. Vi som hade Hampus fick rätta sådana som saker i manualen som de andra inte äns behövde rätta. De önskar olika saker i manualen och det är väldigt fel eftersom arbetet blir mer för oss med Hampus som handledare.. »
- Föreläsningarna har ibland känts väldigt tradiga. Det känns som mycket gås igenom men när man ser tillbaka på det så märker man att det inte var alls mycket som vi gjorde.»


Kursutvärderingssystem från