ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Produkter och processer i ett hållbart samhälle, KBT200, Lp3 2013

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»3 15%
Cirka 20 timmar»5 26%
Cirka 25 timmar»5 26%
Cirka 30 timmar»3 15%
Minst 35 timmar»3 15%

Genomsnitt: 2.89

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»1 5%
50%»1 5%
75%»5 26%
100%»12 63%

Genomsnitt: 4.47


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 42%
Målen är svåra att förstå»3 15%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 5%

Genomsnitt: 2.05

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 83%
Nej, målen är för högt ställda»2 16%

Genomsnitt: 2.16

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»1 7%
I viss utsträckning»9 64%
Ja, i hög grad»3 21%
Vet ej/har inte examinerats än»1 7%

Genomsnitt: 2.28


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»2 10%
Ganska liten»8 42%
Ganska stor»6 31%
Mycket stor»3 15%

Genomsnitt: 2.52

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»7 36%
Ganska liten»8 42%
Ganska stor»4 21%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.84

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»3 15%
Ganska dåligt»3 15%
Ganska bra»11 57%
Mycket bra»2 10%

Genomsnitt: 2.63


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»3 15%
Ganska dåliga»8 42%
Ganska bra»3 15%
Mycket bra»3 15%
Har ej sökt hjälp»2 10%

Genomsnitt: 2.63

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 42%
Mycket bra»10 52%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.42

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»12 63%
Hög»4 21%
För hög»2 10%

Genomsnitt: 3.36

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 63%
Hög»4 21%
För hög»3 15%

Genomsnitt: 3.52


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»2 10%
Dåligt»9 47%
Godkänt»7 36%
Gott»1 5%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.36

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Beskrivning av de marknadskrafter som styr efterfrågan på el.»
- Bra med Powerpointbilder.»
- Jonas! Väldigt engagerad och pedagogisk övningsledare. De obligatoriska inlämningsuppgifterna var bra för förståelsen/inlärningen av kursmaterialet.»
- Ekonomisnubben var bra, och elsnubben var också bra. Jonas var helt underbar! Han gjorde kursen mycket bättre. Det är väl egentligen bra med projekt om dem kändes som dem hade något med kursen att göra, »
- Jonas som övningsledare samt David som föreläsare! Han var kanon!!!»
- Jonas, övningshandledaren! Mycket bra på att svara på frågor och ge hjälp. Erik Axelsson var också bra! »
- Bra med inlämningsuppgifter så man lär sig att förstå kursen. Jonas var en mycket bra och hjälpsam handledare som gav konstruktiv kritik och hjälpte till och svarade på frågor. Erik var mycket inspirerande, enda vettiga föreläsaren!»
- Erik (föreläsaren) och Jonas (övningsledaren) var de enda som gjorde ett riktigt bra jobb under kursen. De var inspirerande, svarade på frågor och hjälpte studenterna. Maryam (kursansvarig) får godkänt, men hon pratade väldigt mycket om Lignin och det var inte mycket av det som kom på tentan. »
- I den ordning föreläsningarna var. Erik var en jättebra föreläsare!»
- Jonas»
- Jonas»
- Jonas var bra på övningar och seminariet. Tuve var också bra liksom han som höll o energiteknik.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Suresh var ohjälpsam vid datorövningarna. »
- Allt om lignin bör tas bort. Relevansen är på tok för låg.»
- Maryam översätter bara förra årets föreläsningar till engelska under föreläsningarna. Istället borde det vara viktigare att förklara vad det är som står på dem. Läsa dem kan man göra hemma. Projektet ska enligt kurs-PM ta 40% av tiden som läggs på kursen, men det ger bara 1,5hp av 7. Varför?»
- Instruktionerna för assignments behöver bli tydligare, så att klassen slipper spendera halva lektionen med att försöka förstå vad det egentligen är de ska göra och leverera för resultat. Föreläsningarna är ostrukturerade/dåligt kategoriserade och man förstår inte alltid till vilken del av kursen innehållet hör. Många föreläsningar innehåller snarlik information (t.ex. Cussler&Mogrides arbetssteg för processdesign vs. Conceptual Design), vilket gör det onödigt svårt att lära in saker. Doktorander som håller i assignments behöver lära sig att hålla sin frustration över den tvungna undervisningen borta från eleverna. Här syftar jag framför allt på undervisande doktorand i assignment 3. Elever ska inte bli utskällda för att de kommer och ber om hjälp 2h innan lektionens slut för att "det är en alldeles för omfattande fråga" fast att klassrummet i princip är tomt. Inte heller bör lärare uttrycka åsikter såsom "jag hoppas att alla går snart, så jag kan få göra något roligare/viktigare än det här" inför elever. »
- Det mesta. Dela för det försatt slides:en på föreläsningen. Lägg inte bara en bild i föreläsningar utan att skriva vad den handlar om, det är sjukt störande!!! LCA-slidesen sög! Läste man slidesen efter var de helt oförståeliga jag visade inte alls vad man skulle kunna på tentan!! Susanne var inte bra!! Vi frågade på tillfället om vår funktionella enhet dög, då sa hon ja. När vi fick retur klagade hon på den, så vi frågade henne om vad som var fel eftersom hon sagt den var okej, då hade hon kommit på i efterhand att den inte vad okej. Eftersom den inte var okej tyckte hon heller inte att hon kunde rätta ordentligt vilket medförde att vi typ inte kunde rätta allt med en gång= en retur till= ingen bonus. Dessutom har hon skällt ut folk när dem ställt frågor, på lektionstid, och sagt att hon inte har tid. För alla inlämnngsuppgifter gäller att det behövs mycket bättre beskrivning av vad som ska göras och vad so ska lämnas in! Det hade också vart bra men någon form av instuderingsfrågor på varje avsnitt så msn visste mer vad sm var relevant. »
- Upplägget på föreläsningarna (struktur på dem) Upplägget på inlämningsuppgifterna, skulle kunna få samma kunskap på ett effektivare sätt, än att sitta med miniräknare och knappa värden för hand.. Att skriva målen i kurs-pm. Att klargöra att kursen är uppdelad i labpoäng och tentamenspoäng (hp, det står endast på studieportalen som inte "används" för kursen.. här är även enda stället man kan läsa målen)»
- LCA-föreläsningarna. Det är aldrig roligt när man ska brainstorma fram idéer, men när man presenterar dem så är allt fel eftersom det enda som är rätt är lärarens version, speciellt inte inom miljö som är så oerhört subjektivt. Jag slutade gå på dessa föreläsningar för jag tyckte inte de gav något. »
- LCA var svårt att förstå och föreläsaren kunde inte svara på frågor eller förklara något utanför just hennes område inom LCA. Lignin nämndes väldigt mycket utan någon egentlig relevans till tentan.»
- LCA-delen. Ny föreläsare och ny övningsledare (susanne ska bort...), de var båda dåliga på att förklara och kunde inte svara på några som helst frågor eller hjälpa oss studenter. »
- Inlämningsuppgifterna bör vara tydligare med vad inlämningen ska innehålla. Eftersom kurslitteraturen inte var värd att köpa fanns inget direkt att plugga på förutom föreläsningsanteckningarna, det hade varit skönt att ha något mer. Inlämningsuppgifterna(i synnerhet I2) bör vara mindre återupprepande. »
- Susannes atityd till frågor. Går i nuläget inte att ställa frågor och är därför svårt lösa assignment 3. Bättre slides på föreläsningarna då det inte går att förstå vad de handlar om i efterhand.»
- mer fokus och koppling till EN kurslitteraturbok, hela kurslitteraturen var väldigt rörig.»
- LCA-delen,väldigt otydlig och alla säger olika. Samt kan inte föreläsaren låta bli att gå igenom delar och bara lägga upp dokument på kurshemsidan utan vidare förlkaring och sen förhöra det på tentan med 1/3 av poängen på den delen. INTE OK. Svårt att veta riktigt vad som söks i svaren på tentan och hur mycket man ska skriva när man max kan få ett poäng typ.»
- Knyt ihop föreläsningarna tydligare. Det var jobbigt när föreläsaren hade powerpoints på svenska som hon försökte läsa innantill istället för att bara hålla sig till engelska. Hellre att det finns något dokument med översättning från svenska till engelska om vi ska ha engelska föreläsningar. Bahareh förklarade inte allokering, trots det kom det på tentan. Hon envisades med att alla skulle svara på de "övningar" hon hade istället för att plocka ut några på måfå - mycket tidkrävande som hon kunde lagt på att dels förklara övningen bättre och dels på att förklara andra begrepp. »

16. Övriga kommentarer

- Återigen en tämligen dålig miljöflummkurs.»
- En av LCA-tentafrågorna hade vi inte gått igenom på föreläsning. Föreläsaren hann inte med det så hon la ut en väldigt otydlig sida på Ping pong (gick inte att förstå om man inte redan visste vad det betydde). Dessutom hade hon även nästa föreläsning, men tog inte upp det hon inte hann med på den föregående.»
- Lägg målen på kurshemsidan. Den senaste tiden har jag märkt en ökande trend från de flesta föreläsare att under första föreläsningen plocka fram kursmålen och säga "alla elever brukar säga att de inte har sett kursmålen men här är de nu!". Ändå går de inte att hitta via kurshemsidan, och som vanligt får jag använda "sök kurs" i studentportalen för att kunna få en överblick över målen. Det är lite dålig stil att ha en stor uppgift på tentan om just den delen av föreläsningen man inte riktigt hann gå igenom (LCA, öppna recirkuleringar av avfall). Vet att en ppt-slide om det missade materialet lades ut på hemsidan, men den var i princip obegriplig när man kollade på den på egen hand. Någon av assignment 3 eller 2/4 skulle behöva ändras för att elever inte skall ledas att tro att funktionell enhet är samma sak som enheten på referensflödet. I båda uppgifterna räcker "kg produkt" som funktionell enhet - ett mer pedagogiskt alternativ kanske skulle vara att ha en assignment där man jämför funktion hos två olika produkter så att man kan få reflektera mer aktivt över vad som kan behöva definieras i FE.»
- Susanne som vi hade på assignment 3 är antagligen den otrevligaste personen jag stött på. Hon skämde ur sig kommentarer som "hoppas alla går tidigt idag så jag kan göra något jag faktiskt tycker är roligt" och var inte alls hjälpsam. När vi skulle lämna in vår uppgift hittade vi inte hennes fack, inte så konstigt med tanke på att vi aldrig är på den avdelningen och frågade henne snällt vart man skulle lämna uppgiften och fick svaret "där det står att man skall lämna in den" då svarade vi att visst vet vi att den skall till ditt fack men vart ligger det. Då sucka hon å peka lite åt ett håll. Jätte oskönt!! »
- Bahareh och övriga undervisare borde synka varandra bättre så de inte ger olika bud om vad saker är och hur de används. Antingen bör föreläsningarna och power-pointen vara på engelska ELLER svenska, inte blandat och ta tid för föreläsaren att översätta. David var en toppenföreläsare, gjorde något så tråkigt som ekonomi intressant! Utformningen på projekten bör ses över, omfattningen på dem var väldigt varierande. Gav bra kunskap, men den kanske kan inhämtas på andra effektivare sätt? Boken var ett måste för att förstå vad LCA innebar, förstod inte alls sammanhanget av Baharehs föreläsningar. I övrigt en intressant miljökurs som knöt an till något verkligt! Fantastiskt bra av en miljö-babbel-kurs :)»
- Ekonomiföreläsningen var också bra, även om det kunde varit mer information om NPV och IRR, det var lite fattigt på de områdena. Det märktes också att Maryam inte hade skrivit sina slides själv, och det var inte alltid helt positivt. Det blev lite konstigt när de var på svenska men föreläsningen var på engelska och ibland bara en direktöversättning av det som stod. Fast slidesen var bra att plugga på sen! Men känns som att det skulle bli bättre om hon var mer påläst. »
- Susanne ville inte hjälpa till då man inte förstod delar av hennes inlämningsuppgift. Hon skickade även ut ett mail till alla i kursen där det stod vilka som var godkända och därmed även vilka som inte var (då man själv vet vilka som går i klassen). Detta ansåg jag vara nästintill kränkande. Att hon även rättade rapporten och gav returer och sedan nya returer vid andra inlämningen är inte okej!! På tentan kom även ett tentatal där materialet inte hade gåtts igenom under föreläsningar pga tidsbrist. Kursen får långt ifrån godkänt i mina ögon»
- Jag struntade i LCA-delen på tentan för jag hade inte lärt mig tillräckligt under kursen pga dåliga föreläsningar där man inte lärde sig något och övningar som var helt värdelösa. LCA kanske är svårt att lära ut, jag vet inte, men nånting måste göras till nästa år. Till sist vill jag påpeka att föreläsare måste lära sig att föreläsningarna är 2 x 45 min och inte mer! Ibland har man andra föreläsningar efteråt och man vill ju inte missa dem bara för att en föreläsare inte är tillräckligt förberedd och drar ut på tiden!»
- Alla inlämningsuppgifter bör läggas upp på ping pong. Föreläsningar på engelska bör ha powerpoints på engelska så det inte uppkommer onödiga komplikationer. Man bör inte maila ut till alla vilka som blivit godkända på en inlämningsuppgift. »
- Bättre struktur på kursen.»
- Deadline för inlämning 3 samt retur skiljde sig från vad som tydligt står i kursPM, det var flera klasskamrater som var nära att missa detta. Dessutom två mycket otrevliga handledare för inlämningarna, susanne och reddysuresh som hade skrivit väldigt nedlåtande svar till en fråga som mailades.»
- Det är väldigt tråkigt att dessa miljökurser är så dåligt organiserade. Denna var bland de bättre då det inte var repetition från gymnasiet. Dock skulle jag önska att den knöt an bättre till tidigare kurser och att man såg den röda tråden i kursen från början till slut.»


Kursutvärderingssystem från