ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


VT12 lp4 Designmetodik, LMU622

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-22 - 2012-06-15
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Federico Porrez»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»6 35%
Cirka 20 timmar»8 47%
Cirka 25 timmar»2 11%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.88

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 5%
100%»16 94%

Genomsnitt: 4.94


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 18%
Målen är svåra att förstå»2 12%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 68%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Kursmål upprepas, felstavas och en del mål blev obegripliga då ord saknas. Vid sådana förhållanden bör en utomstående läsa igenom materialet innan det visas för eleverna.» (Målen är svåra att förstå)
- Flummigt» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 7%
Ja, målen verkar rimliga»12 92%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.92

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»10 71%
Ja, i hög grad»4 28%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.28


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 17%
Ganska stor»12 70%
Mycket stor»2 11%

Genomsnitt: 2.94

- Borde variera undervisningsformen lite och inte bara prata utifrån powerpoint-presentationer. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»4 23%
Ganska liten»7 41%
Ganska stor»5 29%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.17

- Kurslitteraturen är ej korrekturläst, och därmed väldigt tjatig och svår att ta in. Det är svårt att läsa en sida av den utan att somna. Det lär stora delen av klassen hålla med om! Däremot, så var de utdelade texterna väl genomtänkta och passande!» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»2 12%
Ganska bra»12 75%
Mycket bra»1 6%

Genomsnitt: 2.81

- Utdelat material gavs genom Dropbox, information kunde getts ut snabbare i vissa fall.» (?)
- Mindre bra struktur på organisationen kring projektet i slutet av kursen - informationen som gavs till en början var bristande - då tar jag ändock hänsyn till att projektet var av konceptkaraktär. » (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»3 17%
Ganska dåliga»4 23%
Ganska bra»9 52%
Mycket bra»1 5%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.47

- Läraren var sällan på plats när det var "eget arbete" trots att vi, på grund av bristande info, var tvungna att ställa massa frågor. » (Mycket dåliga)
- läraren var aldrig på plats. fungerade dock bra med handledaren» (Mycket dåliga)
- Diffusa svar!» (Ganska dåliga)
- Lite som ovanstående fråga. Svaren dröjde och var inte direkt tillfredsställande.» (Ganska dåliga)
- Ibland är det svårt att få tag på Thomas och vid vissa tillfällen har han försvunnit från lektionerna utan att någon vet vart han försvinner eller vad vi har för instruktioner. Vid något tillfälle har det även varit svårt att få tag på Thomas via telefon och mail. » (Ganska dåliga)
- Under projekttiden var examinatorn ej tillgänglig endast då möten bokats.» (Ganska bra)
- Jag hade önskar mer feedback på första delen av kursen, på övningarna vi gjorde innan duggan. » (Ganska bra)
- Kunde varit tydligare vid utdelning av uppgifter, samt varit mer anträffbar när man skulle arbeta med dessa uppgifter så att man kunde fått mer ledning i uppgiften.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»3 17%
Mycket bra»12 70%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.58

- För stor grupp att göra detta projekt med» (Ganska dåligt)
- Svårt att samarbeta i projektgruppen då inte tillräckligt tydliga projektdirektiv gavs och vi studenter tolkar uppgiften olika.» (Ganska dåligt)
- Jag är väldigt nöjd med min grupps resultat, samarbete och framgång.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»1 5%
Låg»0 0%
Lagom»12 70%
Hög»4 23%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.11

- Första delen som var teori var väldigt intensiv.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»1 5%
Låg»0 0%
Lagom»7 41%
Hög»8 47%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.47

- Ett projekt i kursen "Mekanik" som skulle omfatta 1 hp omfattade istället kanske 6-7 i tidsåtgång, vilket gjorde tiden väldigt knapp och arbetsbelastningen stor. Vi hade med andra ord två relativt stora designprojekt igång samtidigt och behövde plugga inför mekaniktenta, allt på 4-5 veckor!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»2 11%
Godkänt»8 47%
Gott»6 35%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.11 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Projektet är rent löjligt, och de tre handledarna tänker på vitt skilda sätt, så alla rapporter ser helt olika ut. Dessutom fick vi inte all info på en gång, utan det kom ett mail lite då och då med nya inputs. » (Mycket dåligt)
- Man hade även under denna dugga för lite tid på sig. Antingen måste antalet frågor minskas eller tiden utökas. Frågorna är sådana att man behöver tid på sig att tolka frågorna och formulera svaren och i nuläget hinner man inte med det. Det illa att säga att vi ska på studiebesök och sen inte ens höra av sig om att det inte blir något. Dåligt! Bristfällig information.» (Dåligt)
- Kursen har varit rolig men otydliga instruktioner och bristfällig information av Thomas har gjort den obegriplig vid vissa tillfällen. » (Godkänt)
- Kursen i sig är mycket bra, men skulle uppskattat om informationen var tydligare i vissa fall. Bra upplägg.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektet!»
- Bra upplägg med först teoridel och sen praktiskt del.»
- Det verklighetanknutna Studentprojektet, dock med en tydligare uppdragsbeskrivning. Det skall självklart lämnas öppet så att det blir en mer öppen lösningsmängd, samtidigt som det inte får vara för flummigt.»
- Miljötänkandet i kursen.»
- Bra att ha duggan innan lovet.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Projektet.»
- Strukturen och framförhållningen från examinatorn. Viktiga datum såsom duggor och redovisning bör vara klara innan kursstart.»
- Klarare läsanvisningar till teoriduggan så det framgår redan från första dagen. Bättre formulerade frågor på duggan så att det är lättare att förstå vad som efterfrågas. Mer utförliga anvisningar och information angående projektet, exempelvis inlämningsdatum och redovisningsdatum. Informationen om planscher och redovisningsplats kom också för sent.»
- Byta kurslitteratur! Fler exempel på hur arbetsverksamma inom design tillämpar designprocessen i det dagliga arbetet! Gärna lite gästföreläsningar osv.»
- mer feedback.»
- Bättre strukturerat och tydligare information om projektet. Bättre möjlighet till hjälp under lektionstid.»
- Projektdirektiven bör bli tydligare så förvirring kring vad uppgiften exakt består i inte uppstår.»
- Tiden eller omfattningen på duggan. Tydligare riktlinjer för projektet, nu gick mycket av tiden i början till att försöka förstå uppgiften till fullo. »

16. Övriga kommentarer

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.11

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.11
Beräknat jämförelseindex: 0.52


Kursutvärderingssystem från