ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


M1 Inledande matematik tmv225, tmv225

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-25 - 2009-11-20
Antal svar: 71
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Stig Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

71 svarande

Högst 15 timmar»7 9%
Cirka 20 timmar»16 22%
Cirka 25 timmar»22 30%
Cirka 30 timmar»17 23%
Minst 35 timmar»9 12%

Genomsnitt: 3.07

- Fast det var inte effektivt lärande» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

71 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 4%
75%»19 26%
100%»49 69%

Genomsnitt: 4.64

- uteblivit några föreläsningar pga sjukdom» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

69 svarande

Jag har inte sett/läst målen»19 27%
Målen är svåra att förstå»6 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»27 39%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 24%

Genomsnitt: 2.6

- fattade inget av det här eminenta BM,, men det verkade ju inte göra så värst mycket ?» (?)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

57 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 3%
Ja, målen verkar rimliga»50 87%
Nej, målen är för högt ställda»5 8%

Genomsnitt: 2.05

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

57 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»20 35%
Ja, i hög grad»30 52%
Vet ej/har inte examinerats än»6 10%

Genomsnitt: 2.71

- Tentan var oerhört svår.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

71 svarande

Mycket liten»6 8%
Ganska liten»12 16%
Ganska stor»32 45%
Mycket stor»21 29%

Genomsnitt: 2.95

- det är tur att men har övningsledare peter, nån man kan lita på iaf» (Mycket liten)
- Värdelösa föreläsningar.» (Mycket liten)
- Föreläsaren var inte så pedagogisk, föreläsningsanteckningarna gav mig tyvärr inte mer än det som stod i boken.» (Ganska liten)
- Får ingen kontakt med föreläsaren. Föreläsaren berättar inte vad han gör så man förstår ingenting under föreläsningarna. Föreläsaren använder sig av för få exempel. Övningsföreläsarna har varit bra.» (Ganska liten)
- Låg pedagoik» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

71 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»13 18%
Ganska stor»36 50%
Mycket stor»20 28%

Genomsnitt: 3.04

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

71 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 5%
Ganska bra»35 49%
Mycket bra»32 45%

Genomsnitt: 3.39

- Tycker att Pingpong fungerar bättre, då man får allt samlat på ett ställe.» (Ganska dåligt)
- Systemet med separat hemsida är extremt omständigt och onödigt!» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

71 svarande

Mycket dåliga»2 2%
Ganska dåliga»2 2%
Ganska bra»36 50%
Mycket bra»27 38%
Har ej sökt hjälp»4 5%

Genomsnitt: 3.4

- För mycket genomgång på övningarna, när man istället kan räkna själv och fråga om hjälp.» (Ganska dåliga)
- Svårt att hinna med att räkna på övningarna. Begränsa antalet exempel, man lär sig bäst på att räkna och fråga när man inte förstår.» (Ganska bra)
- SI, suveränt!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

71 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»19 26%
Mycket bra»51 71%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.7

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

70 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»20 28%
Hög»45 64%
För hög»4 5%

Genomsnitt: 3.74

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

71 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»25 35%
Hög»37 52%
För hög»8 11%

Genomsnitt: 3.73

- Hög redan innan kursen startat. :)» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

71 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»5 7%
Godkänt»26 36%
Gott»34 47%
Mycket gott»5 7%

Genomsnitt: 3.52

- fler övningstillfällen i fas och gärna i förväg till föreläsning» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningar, övningar, duggor»
- Duggorna. Bra syfte. Lagom många och generöst med extra poäng. Det motiverade.»
- tempot»
- räkneövningar och duggorna»
- Bra övningsledare»
- SI och övningarna är ovärderliga»
- alla duggorna»
- stig :) och skämtföreläsningen »
- Datorövning»
- Undervisningen.»
- Övningarna»
-
- repetition!!»
- Det mesta.»
- Övningstillfällena med övningsledare i mindre grupper och duggorna. Var bra att få prova att skriva något som liknade tentor lite grann.»
- calculus»
- Kurshemsidan är bra»
- Duggasystemet»
- övningsledare peter»
- De bra föreläsningarna samt de tydliga läsanvisningarna inför tentamen.»
- Vissa övningslärare var bra på att ge exempel. Bra! »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Utökade möjligheter att faktiskt kunna räkna på övningarna för att kunna fråga övningsledarna om tal man fastnar på. Det är idag tyvärr knappt möjligt att få hjälp med tal man inte förstår pga att det idag mestadels är genomgång på tavlan av tal i boken.»
- Avsnittet BM. Det var lite torrt.Fler konkreta exempel skulle nog få avsnittet lite intressantare. »
- bättre ordning på räkneövningarna, vilken sal man ska till m.m»
- Lite mer föreläsningstid hade varit bra så att föreläsaren kan räkna lite fler exempel på tavlan.»
- fler exempel och lite högre tempo på föreläsningarna»
- Bättre struktur i kapitel och delmoment. T.ex ännu tydligare vad som kommer på duggor.»
- mer tid till att göra uppgifter»
- Mindre lika tentor»
- Lägga mindre tonvikt på forumlering av satser och bevis, samt inte vara så extremt hård vid rättning i dessa fall.»
- Vet ej»
- Jag anser att man bör ha en sammanfattning för hela kursen dvs övningarna och kapitlen på endast ett A4.»
- bättre repetition(ta inte för givet att alla kommer ihåg allt...)»
- Kurshemsida bör flyttas till PingPong»
- Vill ha fler exempel under föreläsningarna»
- Kan inte komma på något.»
- Synka föreläsningar och det man räknar på lite bättre.»
- stigs tempo. synd att övningsledarna behöver ta igen det han inte hinner med på föreläsningarna så att de fick mindre tid för de uppgifter de skulle räkna. »
- Fördela tiden bättre under föreläsningarna. Se till att hinna med genomgångarna under föreläsningarna.»
- Färre exempel på övningarna. Gärna inte så formellt på genomgångarna. Det är bättre att man använder ett språk så att man förstår så kan man inför uttryck när man förstått huvudpoängerna.»
- kanske lite mer övningar gentemot föreläsningar»
- stig?»
- Om det finns möjlighet, vore det bra med föreläsningsanteckningar i digital form på t.ex. kurshemsidan.»
- Föreläsare»
- om möjligt mindre teori?»
- Matlab-övningarna. De var på tok för lätta!»
- Stig bör ha fler exempel och mindre bevis!!!»

16. Övriga kommentarer

- Övningsledarna har varit mycket bra! »
- Jag tycker att Hossein är en mycket bättre (mer strukturerad) föreläsare än Stig. Han hann även räkna några tal på föreläsningen så man hade lite kött på benen när man skulle räkna själv.»
- Framför allt positivt att vi har kursen över huvud taget. Att gå direkt på envariabelsanalys kan bli mastigt för nyblivna studenter.»


Kursutvärderingssystem från