ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09/10 Elteknik A, SSY031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-13 - 2010-05-11
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»7 24%
Cirka 20 timmar»5 17%
Cirka 25 timmar»8 27%
Cirka 30 timmar»6 20%
Minst 35 timmar»3 10%

Genomsnitt: 2.75

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

29 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 3%
75%»11 37%
100%»17 58%

Genomsnitt: 4.55

- Inte alla räkneövningar» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 6%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 51%

Genomsnitt: 3.34

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»20 80%
Nej, målen är för högt ställda»5 20%

Genomsnitt: 2.2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

26 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 19%
Ja, i hög grad»12 46%
Vet ej/har inte examinerats än»9 34%

Genomsnitt: 3.15

- Tentamens svårighetsgrad var högre än tidigare uppgifter.» (Ja, i hög grad)
- ej skrivit än...» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»11 37%
Mycket stor»15 51%

Genomsnitt: 3.34

- Har varit rörigt med lärarbyten och så vidare, vilket gjort att vi missat vissa bitar här och där. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»8 27%
Ganska stor»12 41%
Mycket stor»7 24%

Genomsnitt: 2.82

- Dåligt kursmaterial. för lite innehåll och svårtolkat» (Ganska liten)
- Bra med egentillverkat kursmaterial, däremot behövs fler räkneexempel i boken där man steg för steg kan följa räkneoperationen för olika kopplingar, detta främst för trefas. Dom som finns är bra, men jag vill ha fler.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»2 7%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 35%
Mycket bra»16 57%

Genomsnitt: 3.42

- har varit lite strul med gruppindelningar som krockat med andra kurser annars har allt fungerat bra» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 13%
Ganska bra»9 31%
Mycket bra»12 41%
Har ej sökt hjälp»4 13%

Genomsnitt: 3.55

- för stor grupp på räkne övningarna skulle varit en eller 2 lärare till kanske» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 17%
Mycket bra»23 79%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.86

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»12 41%
Hög»11 37%
För hög»5 17%

Genomsnitt: 3.68

- Väldigt hög då jag inte läst el innan var det helt nytt för mig och det gick väldigt för snabbt igenom lärodelarna.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»13 44%
Hög»11 37%
För hög»4 13%

Genomsnitt: 3.62

- Svårt att ha hög belastning när vi har så "praktiska" ämnen som Grundläggande säkerhet. » (Låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 7%
Godkänt»7 25%
Gott»12 42%
Mycket gott»7 25%

Genomsnitt: 3.85

- Lärar byten gjorde det lite rörigt i början som tyvärr gjorde sig påmint senare i kursen» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det mesta. Bra lärare, bra böcker och vettigt innehåll i kursen. »
- lärarna»
- Upplägget med lektion och räkneövningar. »
- De trevliga föreläsningarna»
- bra kurs»
- Läraren»
- Laboration och dugga »
- kursinnehållet»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lägre tempo»
- Sänk farten på undervisningen. Eller lägg in en extra mer basic el kurs så att man har mer att stå på som nybörjare inom el.»
- upplägget, för mycket på en gång...bättre att dela upp kursinnehållet. inte allt på en gång, ger ingeting då! dåliga salar!»
- Vorer bra att få lite mer labortationer när man är inne och studerar denb speciella delen. Nu verkade det som att allt var lite hopklumpat i/mot slutet. Kan ha berot på gruppindelningen dock, som har lämnat lite till att önska. Men det har löst sig!»
- fler och grundligare genomgångar på rittekniken, salarna, de salarna som vi hade undervisning i som inte var föreläsningssalar är helt värdelösa, sitter man i mitten eller längre bak varken ser eller hör man ett piss»
- övnings uppgifterna har inte bara ett svar utan även vägledning hur man får fram svaret. så att man när man sitter och pluggar själv kan lära sig hur man gör för att lösa uppgiften »
- Kursmaterialet»
- bra kurs»
- Kursmaterial är otroligt opedagogiskt och svårt att förstå för någon som inte har läst något om el tidigare. Övningsuppgifterna är inte heller dom bra, stora skillnader i uppgifter ger ingen möjlighet till mängdträning för att befästa kunskaper. Många uppgifter går knappt att lösa även om man läser ur kursmaterialet. Uppgifiterna är helt enkelt för svåra.»
- Lite svårt att hinna med alla laborationsupgifter under labpasset. Speciellt om man skall diksutera ngt som man inte riktigt förstod. Dock skönt att slippa skriva labrapporter!»
- Två lärare bör vara minimum vid räkneövningar.»
- fler lärare eller mindre grupper vid räkne övningarna 43»

16. Övriga kommentarer

- Två första veckorna blev väldigt röriga då inte rätt lärare var på plats, och de kändes som vi tappade mycket viktig tid då, i övrigt en bra kurs»

17. Hur har du upplevt seminarieserien?

29 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»3 10%
Ganska bra»13 44%
Mycket bra»6 20%

- vadå seminarieserien?» ()

18. Är det något du skulle vilja ändra på i seminarieserien?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- Kanske lite mer repetitioner.»
- nej»Kursutvärderingssystem från