ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kommunikation, FSP030

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-20 - 2008-01-20
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Fredrik Olindersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

10 svarande

Högst 5 timmar»7 70%
Cirka 10 timmar»3 30%
Cirka 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»0 0%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 1.3

- kan inte säja att egna studier var så mycket, kunde man engelska så hitta man en väg» (Högst 5 timmar)
- Endast föreläsningar och övningar» (Högst 5 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 10%
100%»9 90%

Genomsnitt: 4.9

- ser ingen anledning att inte komma på lektionerna » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»1 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 50%

Genomsnitt: 3.4

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 30%
Ja, målen verkar rimliga»7 70%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.7

- om man inte kan något när man börjar kan det nog bli en tuff kurs» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 30%
Ja, i hög grad»7 70%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.7


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 10%
Ganska stor»3 30%
Mycket stor»6 60%

Genomsnitt: 3.5

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»2 20%
Ganska liten»2 20%
Ganska stor»1 10%
Mycket stor»5 50%

Genomsnitt: 2.9

- tog inte del av den så mycket» (Ganska liten)
- Inlärningen baserades på dataprogram och utdelade uppgifter och dessa är därför av yttersta vikt för undervisningen» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 50%
Mycket bra»5 50%

Genomsnitt: 3.5

- Allt utdelat material bör ligga under "utdelat material". För utsritt under flikarna i menyn på Sutdieportalen.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 20%
Mycket bra»6 60%
Har ej sökt hjälp»2 20%

Genomsnitt: 4

- Läraren borde ha besvarat mitt e-mail. Men någon gång missar ju alla något så det är ingen fara. » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 20%
Mycket bra»6 60%
Har ej sökt samarbete»2 20%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»3 30%
Låg»1 10%
Lagom»5 50%
Hög»1 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.4

- för mig, men jag är säker på att det var andra som tyckte kursen var krävande så jag ser ingen ide att göra den svårare.» (För låg)
- Belastningen varierar säkert från person till person, beroende på förkunskaper i engelska och radiokommunikation» (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»1 10%
Låg»0 0%
Lagom»6 60%
Hög»2 20%
För hög»1 10%

Genomsnitt: 3.2

- det var mycket föreläsningar att gå på gämfört med tidigare läsperioder» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 20%
Godkänt»3 30%
Gott»1 10%
Mycket gott»4 40%

Genomsnitt: 3.7

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- grupplektionerna som ger ökad möjlighet till att ställa frågor och få svar.»
- Det viktigaste momentet i kursen tror jag är att få erfarenhet av att prata i radio och att våga uttrycka sig.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- inget»
- kan ges mer situationer att lyssna på så man får höra mer hur securete/panpan låter och när dom används»
- Fler undervisningstimmar, bättre tillgång till lingus, klarare mål och examinationsform»
- Fler lektionstillfällen bör läggas in, eller möjlighet att på egen hand få tillgång till de program som används under labbarna. »

16. Övriga kommentarer

- Relativt till läsperiodens upplägg känns kursen lagom omfattande. Jag är nöjd med kursens genomförande»


Kursutvärderingssystem från