ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP4 - Matematisk analys i flera variabler - TD 10/11, TMV191

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-06-07 - 2011-09-10
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Anser du att du hade tillräckliga förkunskaper?

19 svarande

inte alls»0 0%
någorlunda»7 36%
ja»12 63%

Genomsnitt: 2.63

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»1 5%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»6 31%
100%»11 57%

Genomsnitt: 4.36

- ca 90%» (100%)

3. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala veckoarbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete under en vecka. Försök uppskatta genomsnittlig veckoarbetstid sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»4 21%
Cirka 20 timmar»5 26%
Cirka 25 timmar»5 26%
Cirka 30 timmar»5 26%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.57


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Jag är medveten om varför jag läser flervariabelanalys?

19 svarande

instämmer inte alls»0 0%
instämmer delvis»9 47%
instämmer»8 42%
instämmer helt och hållet»2 10%

Genomsnitt: 2.63

- Som TD-student är det än så länge svårt att relatera matematiken till de andra kurserna, och det är svårt att se hur jag skulle få nytta av kunskaperna i verkligheten» (instämmer delvis)

5. Har kursens mål framgått?

19 svarande

nej, inte alls»0 0%
någorlunda»4 21%
ja, men kunde varit tydligare»6 31%
ja, tydligt»9 47%

Genomsnitt: 3.26

- ingen aning, har inte läst kursplanen.» (ja, tydligt)

6. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 21%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 42%

Genomsnitt: 3

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»18 94%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.94

8. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 42%
Ja, i hög grad»11 57%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.57

- Det var relativt lätt att klara av tentan genom att lära sig typtal ifrån gamla tentor» (I viss utsträckning)
- matlab-delen som utgjorde en väsentlig del av kursen examinerades inte alls genom tentan, endast till viss del genom duggor. » (I viss utsträckning)

9. Det är naturligt att använda datorn i matematiken

19 svarande

instämmer inte alls»4 21%
instämmer delvis»3 15%
instämmer»9 47%
instämmer helt och hållet»3 15%

Genomsnitt: 2.57

- Känner mig fortfarande väldigt osäker på matlab. » (instämmer inte alls)

10. Jag kan redogöra för grunderna i finita elementmetoden

19 svarande

instämmer inte alls»1 5%
instämmer delvis»3 15%
instämmer»11 57%
instämmer helt och hållet»4 21%

Genomsnitt: 2.94

11. Jag kan lösa maskintekniska problem med finita elementmetoden

19 svarande

instämmer inte alls»4 21%
instämmer delvis»8 42%
instämmer»6 31%
instämmer helt och hållet»1 5%

Genomsnitt: 2.21

- vet ej då jag går TD» (instämmer delvis)

12. Hade du tillräckliga kunskaper i Matlab för att kunna göra datorövningarna?

Frågan ställs enbart till TD-studenterna.

19 svarande

Ja»5 26%
Nej»12 63%
Vet ej»2 10%

Genomsnitt: 1.84

- Ja, med ganska mycket handledning» (Ja)
- i vissa fall något bristfälliga» (Ja)
- Nej jag tycker inte att vi har tillräckliga kunskaper. Jag tycker vi borde få en egen sal med en egen övningsledare. Då vet man att man kan få tillgång till en dator och man kan få hjälp. Då känns det som det kan vara någon ide att ens gå på övningarna. För nu har de inte givit något alls nästan. » (Nej)
- Teknisk design behöver mycket mer stöd och fler lärare för att kunna klara samma saker som maskinteknikstudenterna i matlab.» (Nej)
- Det har tyvärr känts som att vi TD-studenter inte har tillräckliga Matlab-kunskaper i de senaste mattekurserna. Föreläsare förutsätter att vi har förkunskaper som enbart maskinstudenterna fått genom den undervisning de haft i matlab.» (Nej)
- Ja, om det fanns handledare tillgängliga att fråga när vi stötte på problem.» (Vet ej)
- Hade inte så höga krav på min programmeringen så länge jag förstod metoderna och syftet med övningarna. » (Vet ej)

13. Kopplingen mellan matematikkursen och den parallella kursen i hållfasthetslära har underlättat inlärningen

Frågan är inte relevant för TD. Den ställs enbart till M-studenterna.


Undervisning och kursadministration

14. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»5 27%
Ganska stor»9 50%
Mycket stor»3 16%

Genomsnitt: 2.77

15. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»8 42%
Stor»4 21%
Mycket stor»6 31%

Genomsnitt: 2.78

- Räkne"övningarna" bestod denna kurs enbart av genomgång av tal. Fick inte hjälp en enda gång.» (Ganska liten)
- Räkneövningarna blev bara som extra förläsningar eftersom ledarna gick igenom uppgifter under hela lektionstillfällena och det ej fanns tid för att räkna själv och ställa frågor.» (Ganska liten)

16. Anser du att datorövningarna är ett viktigt inslag i kursen?

Målet med datorövningarna är dels att introducera och träna på datorbaserad analys och simulering av tekniska problem samt dels att öva på och öka förståelsen av grundläggande matematiska samband

19 svarande

nej, inte alls»3 15%
ja, men kan göras bättre»11 57%
ja»2 10%
absolut nödvändigt»3 15%

Genomsnitt: 2.26

- lärde mig inget mer av datorövningarna, tog mig nätt och jämnt igenom dem men fattade aldrig vad jag hade gjort.» (nej, inte alls)
- Datorövningarna är en viktig del för att kunna använda matten i praktiken men tyvärr var upplägget på datorövningarna i denna kurs mycket dåligt. Det fanns ofta inte tillräckligt med datorer, det var trångt och dålig luft i lokalerna, och oftast fick man sitta ca 3 personer vid en dator. Det var svårt att få hjälp eftersom det var så få övningsledare i förhållande till antalet elever. Övningarna var ofta svåra att förstå (förmodligen framförallt för oss TD-studenter).» (absolut nödvändigt)

17. Hur många timmer har du totalt under hela kursen lagt ned på datorövningarna?

Vi hade 2 timmar i veckan schemalagt i datorsal.

19 svarande

5-10»7 36%
10-15»8 42%
15-20»3 15%
20-25»1 5%
mer än 25»0 0%

Genomsnitt: 1.89

- Slutade gå på lektionerna när jag insåg att de inte gav mig någonting.» (15-20)

18. Till hur stor hjälp har läroboken Calculus av Adams varit?

19 svarande

Mycket liten»4 21%
Liten»7 36%
Stor»8 42%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.21

- Försökt ta hjälp av den utan framgång. Otroligt opedagogisk och det är inte heller bra när examinatorn helt sågar vissa resonemang och metoder som används i boken.» (Mycket liten)
- Calculus har en förmåga att krångla till allting.» (Mycket liten)
- Hade ingen nytta av Calculus, blev bara med förvirrad när jag försökte läsa i den vilket resulterade i att jag bara använde mig av föreläsningsanteckningar. Speciellt nu i Flervariabeln har Calculus varit svår att förstå. Kanske eftersom vi nu var vana vid Lay som var mycket mer pedagogisk.» (Mycket liten)
- Mycket svårt att koppla texten med övningarna. » (Liten)
- Calculus förklarar allt mycket utförligt, dock inte på enklaste möjliga vis» (Stor)

19. Har MapleTA-duggorna underlättat inlärningen?

Ge gärna förslag på förbättringar.

19 svarande

Ja, mycket.»1 5%
Ja.»10 52%
Lite.»6 31%
Inget.»2 10%

Genomsnitt: 2.47

- Bättre om man inte måste ha alla rätt och inte kan ta för mycket hjälp av tidigare svar» (Ja.)
- Det är bra att det finns chans att få bonuspoäng. Kan dock tycka att det är dumt att man kan se facit direkt eftersom att det om man har det stressigt inte lägger tid på att förstå duggan utan kollar på facit. Men om man behöver ha alla rätt på duggan krävs nästan att man kan se facit ifall detär en uppgift man inte förstår. Jag tror det bästa är att man inte kan se facit men att man då behöver bara kanske 60% rätt för att klara den.» (Ja.)
- Gör det svårare att för lata studenter att "fuska" på duggorna, t.ex. genom att man kan rätta och se alla svar, göra om duggan och fylla i dem.. Om man bara kan se att man haft rätt eller fel på en fråga (alltså ej korrekt svar) så måste man ju lära sig sakerna, vilket såklart är jättebra inför tentan!» (Ja.)
- Helt klart en bra metod för att få en konkret uppfattning om hur uppgifter kan se ut. » (Ja.)
- Det är lätt att inte ta duggorna på allvar när man kan rätta duggan och sen bara kopiera svaren» (Lite.)
- Första duggan: OK. Annars: Går inte att begära att man ska få ALLA rätt, speciellt inte när man som på den sista inte kunde kolla om man hade rätt eller inte. Till nästa gång: Tillåt 1-2 fel och slopa att skriva upp facit...» (Lite.)

20. Vore det bra att ha mera övningar i MapleTA-miljö?

Motivera och kommentera gärna ditt svar.

19 svarande

Ja.»8 42%
Nej.»5 26%
Vet ej.»6 31%

Genomsnitt: 1.89

- Dock med en annan utfromning, så att man blir tvungen att lösa uppgifterna på riktigt» (Ja.)
- skönt att arbeta i sitt eget tempo» (Ja.)
- Det är ett bra system som kan varieras på många sätt! Roligare än duggor.» (Ja.)
- Det är jobbigt när man får konstiga siffror vilket händer med i Maple TA än när man räknar vanliga uppgifter. Tycker det är lagom att ha duggorna i Maple TA.» (Vet ej.)

21. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida med kurspm?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»8 42%
Mycket bra»10 52%

Genomsnitt: 3.47

- viss kursmaterial uppdaterades sent under kursens gång, hade kunnat förtydligas i början att det som låg uppe var daterat och skulle uppdateras. blev en del missförstånd nämligen.» (Ganska dåligt)
- Sidan uppdaterades ofta och det var mycket bra av Stig att lägga upp föreläsningsanteckningarna (även om de ibland var något svårlästa)!» (Ganska bra)
- Väl uppdaterad kurshemsida.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

22. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»2 11%
Ganska dåliga»2 11%
Ganska bra»10 55%
Mycket bra»1 5%
Har ej sökt hjälp»3 16%

Genomsnitt: 3.05

- Har som ovan nämnt inte haft möjlighet att ställa en enda fråga till en lärare under hela kursens gång.» (Mycket dåliga)
- Inte tillräckligt med tid för sådant på räkneövningarna och svårt att få hjälp under datorövningarna.» (Mycket dåliga)
- Genomgångarna på övningarna tog mycket tid så man hann inte räkna och inte ställa frågor.» (Ganska dåliga)
- Fanns inte tillräckligt mycket tid att fråga på Övningarna eftersom demo-uppgifterna tog hela lektionen.» (Ganska bra)

23. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 36%
Mycket bra»12 63%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.63

- I brist på övningsledare höll man sig till kurskamraterna...» (Mycket bra)
- Eftersom man inte får hjälp av någon annan tvingas man till att störa sina vänner. Det blir en väldigt jobbig situation för dem som ligger först eftersom de alltid måste hjälpa sina vänner som ligger efter.» (Mycket bra)

24. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 26%
Hög»13 68%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.78

- En del veckor var det ganska omöjligt att ligga i fas» (Hög)
- hög men okej» (Hög)
- Det är ju inte en lätt kurs men den var inte så omöjlig som den verkade vid start.» (Hög)
- Orimligt med så många tal varje vecka, speciellt när man inte får någon räknetid på räkne"övningarna".» (För hög)

25. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 57%
Hög»8 42%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.42

- Färgläran som vi läser parallellt har ett lägre tempo» (Lagom)
- Det var bra att ha färgläran samtidigt, tillsammans med matten blev det lagom belastning!» (Lagom)
- Fungerade bra att blanda flervariabel med färglära.» (Hög)


Sammanfattande frågor

26. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Datorövningarna»
- Övningsläraren Peter (fast då jag vet att han ska sluta så vore det trevligt med nya med samma engagemang och förmåga att förklara saker på en mer basic nivå) »
- Maple-duggorna (fast förändrade)»
- Duggorna i Maple, Övningarna.»
- Stig som examinator! OCh maple ta.»
- /stig»
- Maple TA duggorna. »
- Maple TA duggor är bra. »
- mapleTA»
- MapleTA, smart och roligt system!»
- Maple T.A»
- Räkneövningar och maple TA med möjlighet att kolla om man har gjort rätt, men inte med facit.»

27. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Antar att kurslitteraturen är omöjlig att byta eftersom den fortfarande används..»
- Kurslitteraturen.»
- Mapleduggorna bör göras om, man lär sig inte av att kopiera svaren och klistra in dom»
- Maple-duggorna»
- Mer handledning och gärna genomgångar inför Matlab-övningarna.»
- Vet ej om det går men kanske försöka göra finita elementmetoden lättare att hänga med på för td-studenterna, man kände att maskin hade ett visst försprång.»
- Man blir inte klokare utan snarare mer förvirrad av att läsa kapitlen i Calculus.»
- Datorövningarna borde vara mer uppstyrda om det ska ge något. »
- Övningslektionerna borde, som i alla andra matematikkurser, innehålla räknetid och möjlighet till hjälp. »
- fler övningslektioner!»
- Räkneövningarna: max 30 min att gå igenom saker och sedan egen tid att räkna och ställa frågor»
- Fler övningledare»
- Ge inte ut facit i maple. Ge mer tid att ställa frågor på datorövning istället. Och framförallt - bemanna datorövningarna bättre. Det tog evigheter att få hjälp och hjälpen var inte mkt bättre än att kolla i ett facit.»

28. Övriga kommentarer

- kul att se Stig engagerad...»
- nä.»
- Jätte kul att Stig visar ett sånt intresse för kursen, han har varit jätte bra!»
- Stigs tavel- och föreläsningsteknik var mycket bättre den här kursen (jämfört med inledande matte)!»


Kursutvärderingssystem från