ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp2, Examensarbete, SJOX07

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-21 - 2012-01-22
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 15%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»1 5%
Cirka 20 timmar»4 23%
Cirka 25 timmar»1 5%
Cirka 30 timmar»7 41%
Minst 35 timmar»4 23%

Genomsnitt: 3.52

- ca 15 timmat.» (Högst 15 timmar)
- Väldigt svårt att uppskatta sett över hela läsperioden. 2:a terminen klart hög arbetsbelastning» (Cirka 20 timmar)
- Den kurs på mina år på chalmers där jag i särklass lagt ner mest arbetstid.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»2 11%
50%»3 17%
75%»6 35%
100%»6 35%

Genomsnitt: 3.94

- Endast obligatoriska moment.» (25%)
- Skrivundervisningen gav mig ingenting men skrivhandledningen var väldigt bra med Claes» (50%)
- Otroligt oinspirerade föreläsare, så efter ett par gånger så tröttnade man. Tycker inte att dom föreläsningarna jag var på gav något alls tyvärr.» (50%)
- otroligt dåliga föreläsningar» (75%)
- Missat ett par medtod föreläsningar.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»5 31%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 18%

Genomsnitt: 2.87

- jag minns inte målen nu» (?)
- svårt att veta vilken arbetsinsats som krävs.» (Målen är svåra att förstå)
- Rörigt! HISS-kriterierna är säkert jättebra, men om man ska jobba efter dom så får man avsätta otroligt mycket tid bara för att sätta sig in i dom.» (Målen är svåra att förstå)
- förstår fortfarande inte varför vi gjorde detta» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 60%
Nej, målen är för högt ställda»6 40%

Genomsnitt: 2.4

- Har i princip inga förkunskaper om att skriva arbeten av det här slaget så på sätt och viss för högt satta mål i mina ögon» (Ja, målen verkar rimliga)
- Studenterna måste få förutsättningar från tidigare kurser, för att kunna skriva ett arbete på den nivå som efterfrågas.» (Nej, målen är för högt ställda)
- borde få mer skrivträning i andra kurser innan man får den stora uppgift på halsen.» (Nej, målen är för högt ställda)
- varför ska vi ha detta?» (Nej, målen är för högt ställda)
- Målen är för högt ställda med hänsyn till de förkunskaper programmet ger. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Väldigt lite förkunskaper till en så stor rapport. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 40%
Ja, i hög grad»8 53%
Vet ej/har inte examinerats än»1 6%

Genomsnitt: 2.66

- Ja, naturligtvis eftersom examensarbetet är resultatet.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»3 17%
Ganska liten»9 52%
Ganska stor»3 17%
Mycket stor»2 11%

Genomsnitt: 2.23

- värdelös, de visste ingenting så det blev bara rörigt » (Mycket liten)
- Rörigt och olika direktiv frÅn olika håll. » (Ganska liten)
- Hade tidigare kunskaper i ämnet.» (Ganska liten)
- från handledare och skrivhandledare» (Mycket stor)
- Om man räknar in handledare/handledning, vilket jag anser vara en del av undervisningen, så får jag betrakta det som det största bidraget undervisningsmässigt.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»4 23%
Ganska liten»7 41%
Ganska stor»4 23%
Mycket stor»2 11%

Genomsnitt: 2.23

- passade otroligt dåligt till det vi gjorde » (Mycket liten)
- Hade tidigare kunskaper i ämnet.» (Mycket liten)
- Har inte använt mig av den litteratur kursen rekommendera, däremot ett antal andra böcker om skriv- och forskningsprocessen, som jag haft sedan innan.» (Mycket liten)
- Utdelat material har varit bra men böckerna som erbjudits kunde varit bättre» (Ganska liten)
- exempel rapporterna och bibliotekets hemsida har varit till mkt nytta. » (Ganska liten)
- Eftersom föreläsningarna inte gav nåt så var det böcker om hur man skriver exjobb som man fick förlita sig på.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»7 41%
Ganska bra»9 52%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.47

- Att springa runt och jaga en pärm för examination och samtidigt synka med handledare och examinator måste kunna lösas på ett bättre sätt.» (Ganska dåligt)
- De var otydliga. Informationen var inte samlad på ett ställe. Och jag missade vissa moment pga att de inte framgick tydligt i kurs-pm. Ett exempel är arbetskortet. » (Ganska dåligt)
- hemsidan var okej, i övrigt katastrof » (Ganska dåligt)
- Roddigt med oingpong info här och där» (Ganska dåligt)
- Kontrollera att länkar fungerar.» (Ganska bra)
- Något otydlig, ibland svårt att hitta rätt. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 11%
Ganska bra»9 52%
Mycket bra»6 35%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.23

- Fackspråkmötena var ju ingen höjdare direkt... Den hjälp vi fick kom från handledaren, och det var ju visserligen väldigt bra. Men från övrig administration känner jag inte att vi fick mycket hjälp. Vad det gäller Fackspråk så vore det bra om man fick komma till samma person vid varje möte så att man slipper ta massa tid för att förklara och sedan få kommentarer från någom som inte är insatt.» (Ganska dåliga)
- det berodde helt och hållet på vilken handledare man hade och hur engagerad denna var.» (Ganska bra)
- johannes svarade bra på alla frågor även om det i övrigt var katastrof » (Ganska bra)
- Dock så tar sig inte många av kursens inblandade tid till att svara på frågor.» (Ganska bra)
- Handledarna ypperliga, fackspråk mycket bra.» (Mycket bra)
- Utan vår duktiga handledare hade arbetet försvårats.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 29%
Mycket bra»10 58%
Har ej sökt samarbete»2 11%

Genomsnitt: 3.82

- Min skrivkamrat, i övrigt var mittseminarium totalt meningslöst. Sitta med andra grupper som troligen aldrig kommer förstå vad en vetenskaplig text är, eller innebörden av akademisk höjd, är slöseri med tid. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»2 11%
Hög»11 64%
För hög»3 17%

Genomsnitt: 3.94

- Något mer stressad mot slutet.» (Låg)
- Mycket, kämpigt, nojigt, periodvis stressigt och frustrerande –, precis som det skulle vara –, underbart stimulerande.» (Lagom)
- Mycket beroende på en själv, bra med högt tempo» (Hög)
- Den högsta så här långt i SI progr. » (Hög)
- Eftersom andra halvan av kursen låg parallellt med förbränningsteknik, som var en tidskrävande kurs, var arbetsbelastningen under andra läsperioden för hög i min mening.» (Hög)
- Vansinnigt att ha ledarskapskursen samtidigt som exjobbet. Vi knappt har skrivit något alls under 3 år och nu fick vi två hemuppgifter plus exjobb. Kasst är bara förnamnet. Jag hade hellre sett att vi läste exjobbet uteslutande under en läsperiod.» (För hög)
- för mycket byråkrati och administration gör denna kursen helt värdelös » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 17%
Hög»9 52%
För hög»5 29%

Genomsnitt: 4.11

- Inga problem med HF eller Ledarskapet, trots alla inlämningsuppgifter. Allt som tarvas är planering och lust att skriva ,).» (Lagom)
- blev bara för mycket » (Hög)
- Se ovan» (För hög)
- den gick i samband med intressanta kurser.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»4 23%
Godkänt»7 41%
Gott»4 23%
Mycket gott»1 5%

Genomsnitt: 3

- varför ska vi ha en sån här kurs.. vi är inte akademiker » (Mycket dåligt)
- Måste förbättras genomgående, bättre examinatorer som har kunskap om ämnet och kan ställa krav.» (Dåligt)
- Något förvirrat, oklara direktiv. » (Dåligt)
- Att skriva exjobb har varit lärorikt, bra hjälp frÅn handledare och andra lärare. Upplägget på kursen kunde varit tydligare, det har varit många oklarheter under kursens gång. » (Godkänt)
- Det var kul och lärorikt att få skriva ett exjobb. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Mittmöte.»
- Fackspråk, fast i förändrad form. Samma person bör möta studenterna vid alla tillfällen.»
- inget, ta bort kursen. och framför allt den där saken på biblioteket som ändå inte gav något »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- handledare och examinator måste kunna boka ett examinationstillfälle via nätet.»
- Bibliotekskurserna var inte till hjälp i mitt examensarbete. Att de var obligatoriska påverkade min personliga planering negativt. Om de ska vara kvar bör de fokusera på hur man skriver källhänvisningar istället. En kurs inriktat på ordbehandlaren Word hade varit mycket önskvärt, jag personligen kände att mycket tid gick till att försöka lära sig hur funktionerna i Word fungerar.»
- Vi måste få förutsättningarna att skriva dessa arbeten under en stegrad utbildningsstege.»
- Att utbildningen ger möjlighet att bättre förberedda studenterna för examensarbetat att det tex varje år ingår minst en skriv uppgift. »
- Det borde vara mer fokus på innehållet och mindre på utförandet!! Nu gick den mesta energin åt till att strukturera arbetet och skriva dagböcker och tidrapporter och boka möten... Visst ska det vara med, men som våran handledare sa "Nu är 75% av betyget på utförandet och bara 25% av betyget är innehållet."»
- man borde få fler möten med skriftliga handledare om man vill, detta var för oss väldigt givande. »
- allt! och framför allt organisationen om de ska behålla kursen över huvud taget »
- Tydligare hemsida med instruktioner. Snabbare resultat från litteratursökningsdel. Betygskriterierna HISS är för detaljerade, det ställs lite för mycket delkrav under kursen. Ex arbetsdagbok etc borde kanske tas bort. »
- Organisationen. Saker och ting behöver styras upp.»
- Information om hur examensarbetet ska se ut och sånt som skall finnas med i alla examensarbetet»
- Skippa mittseminarierna. Gör det frivilligt, kanske en träff med handledare och examinatorn. Å andra sidan är ju vissa handledare/examinatorer så okunniga så det kanske är bra någon annan kan ha koll. Inför handledarutbildning så de förstår vad det handlar om och vikten av att prestera ett gott arbete. »

16. Övriga kommentarer

- Mötena med fackspråk orsakade mycket extrajobb då de handledarna inte verkade arbeta efter samma riktlinjer. Jag fick ändra min uppställning av min rapport efter varje möte. Blev ej godkänt av examinator så det jag kunde lämna in var den versionen av rapporten som inte blivit granskad av fackspråk.»
- Hade en bra handledare men vet att andra klasskamrater inte har haft samma tur, får intrycket av att engagemanget och intresset från handledarna varierar kraftigt.vissa klasskamrater fick tex jaga lärare för att få någon att ställa upp som handledare. vilket tog energi från själva uppgiften. »
- Sätt mer press på examinatorerna! Vi har fortfarande inte fått respons från våran examinator så arbetet har inte gått till tryck ännu, och 15 högskolepoäng "hänger i luften". Det har även framkommit att det är väldigt stor skillnad på hur arbetena bedöms, trots HISS-kriterierna. Vi har en väldigt strikt examinator, medans t.ex Neptun verkar ha en helt annan inställning till bedömning av exjobben. »
- Ha ett info möte redan under våren så tidigt som möjligt där ni trycker på vikten att ha valt ämne tidigt och att komma igång och skriva direkt. Det var väldigt tungt att skriva examensarbete samtidigt som det gick två viktiga intressanta och omfattande kurser.»
- sämsta kursen jag har haft någonsin! bryr ens chalmers om oss? föreläsare som inte vill vara där. och sen byter de vår examinator utan att berätta för oss och sen meddelar de inte vår nya på 1 månad. oklara besked och otroligt dålig organisation.»
- En bra kurs. Duktiga examinatorer och handledare. Kursen var därför kul att läsa. Tack!»
- Tycker att de olika Examinatorerna, Handledarna, Fackspråk och de som håller i kursen ska ha samma information om hur examensarbetet ska se ut för att inte studenterna ska behöva göra om delar av arbetet flera gånger om.»
- Planera redovisningar så de blir trevliga tillställningar som uppmuntrar till närvaro av åhörare. Lite kaffe och kaka i pauserna, eller en frukt och lite godis. Definitivt inga vanliga salar som den vi fick redovisa i, utan en riktig föreläsningssal. Kändes verkligen trist och grått i Svea 2XX. Saknar, och tycker det är synd, att det inte finns större intresse för att lyssna på fler presentationer än de obligatoriska. »


Kursutvärderingssystem från