ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk analys i en variabel TMV130 H10, TMV130

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-02-11 - 2011-02-24
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

39 svarande

Jag har inte sett/läst målen»19 48%
Målen är svåra att förstå»2 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 10%

Genomsnitt: 2.07

- ¨,jag letade efter målen, men kunde inte hitta några» (Jag har inte sett/läst målen)
- Hade jag läst dem hade jag säkert förstått» (Jag har inte sett/läst målen)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

31 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»28 90%
Nej, målen är för högt ställda»2 6%

Genomsnitt: 2.03

- kan ej savra på detta...» (?)
- Jag baserar mitt svar på tentans och tidigare tentors svårighetsgrad.» (Ja, målen verkar rimliga)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

32 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»10 31%
Ja, i hög grad»15 46%
Vet ej/har inte examinerats än»6 18%

Genomsnitt: 2.81

- kan ej svara på detta» (?)
- jag anser att tentan var svår mestadels pga av att vi inte hade fått den undervisning som behövdes. Målen var svåruppnåeliga därför att föreläsningarna var helt obegripliga.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»17 43%
Ganska liten»18 46%
Ganska stor»3 7%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 1.69

- Det var stora svårigheter att förstå föreläsaren och jag fick helt förlita mig på tidigare kunskaper vid examinationen!» (Mycket liten)
- Mycket otydlig föreläsare, tyvärr...» (Mycket liten)
- Föreläsaren var svårt att förstå» (Mycket liten)
- fick ingen hjälp att klara kursen från föreläsningarna (med undantag för de sista två veckorna då vi fick en ny föreläsare som då gick igenom hela kursen). Den första föreläsarens kunskap var det säkert inget fel på men när man inte behärskar språket så spelar det ingen roll, informationen når inte fram. » (Mycket liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- allt för låg nivå» (Ganska liten)
- Dåliga och svårt att förstå föreläsningarna under större delen av kursen.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna var röriga och osammanhängande. De gick för långsamt fram i förhållande till vad vi skulle lära oss. Övningstimmarna var i sig bra. » (Ganska liten)
- Genkai var snäll men kunde inte språket tillräckligt bra :(» (Ganska liten)
- Det var svårt att uppfatta och förstå vad föreläsaren sade.» (Ganska liten)
- stor hjälp av övningsledare, i synnerhet Tony!» (Ganska stor) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»7 17%
Ganska stor»16 41%
Mycket stor»15 38%

Genomsnitt: 3.15

- Jag tycker inte att Calculus är särskilt bra som kurslitteratur!» (Ganska liten)
- Calculus är inte så bra.» (Ganska stor)
- Lite svår att få översikt över. Använde internet mycket. » (Ganska stor)
- bra bok» (Ganska stor)
- Tycker att Calculus har för lite räkneexempel i texten och för svåra uppgifter. Finns inte så tydlig och lätta instuderingsuppgifter utan alla uppgifter ligger på en ganska svår nivå» (Ganska stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

39 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»8 20%
Ganska bra»20 51%
Mycket bra»9 23%

Genomsnitt: 2.92

- dålig struktur på kurshemsidan.» (Ganska dåligt)
- Personligen tyckte jag att det var lite få övningstentor utlagda.» (Mycket bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

39 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»21 53%
Hög»13 33%
För hög»4 10%

Genomsnitt: 3.51

- Den blev för hög då man var tvungen att läsa sig till allt i kursen. Och då Calculus inte heller är den mest pedagogiska litteraturen.» (För hög)
- Eftersom det i princip innebar självstudier pga läraren.» (För hög)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

39 svarande

Mycket dåliga»4 10%
Ganska dåliga»13 33%
Ganska bra»15 38%
Mycket bra»5 12%
Har ej sökt hjälp»2 5%

Genomsnitt: 2.69

- all övningstid lades på genomgångar, fanns inte tid till frågor» (Ganska dåliga)
- med tanke på att övningarna var de enda som var förståliga så blev det aldeles för lite tid!» (Ganska dåliga)
- Nästan hela klassen var uppdelade på bara två av lektionsledarna eftersom de andra två inte var bra vilket tillsammans med att långa genomgångar hölls på lektionerna gjorde att lärarna inte hade tid att svara på frågor i den utsträckning jag önskat.» (Ganska dåliga)
- Man hade möjlighet att fråga, men man förstod inte svaren» (Ganska dåliga)
- Övningsledarna var bra. » (Ganska bra)
- bra, genom gruppledare.» (Ganska bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 20%
Mycket bra»29 74%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.74

- Det här har väl inget med kursen i sig att göra» (Ganska bra)
- Vi hade egna studiegrupper utanför övningstimmarna» (Mycket bra)

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

39 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»15 38%
Hög»18 46%
För hög»4 10%

Genomsnitt: 3.61

- Totalt sett bra, men bitvis väldigt slappt bitvis väldigt intensivt.» (Lagom)
- BIS...» (Hög)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Planering»
- SI-mötena är bra.»
- Han som hoppade in som föreläsare på slutet var väldigt bra och mycket pedagogisk!»
- Föreläsningar är ju bra om det är en bra föreläsare»
- Övningsledarna och idén med att dom hade minigenomgångar på övningarna. Det var det som räddade mitt betyg.»
- Matlab övningarna»
- Genomgångar på övningstid, det var det som gav mest! (Väldigt bra övningsledare!)»
- Inget var av den kvalitén att det absolut bör bevaras»
- Kursens upplägg som helhet, kan dock göras svårare i vissa moment.»
- Vet ej»
- Det fanns många gamla tentor som hjälpte till med att klara kursen»
- Vi fick Jan-Alve Svensson i de sista föreläsningarna och han var en väldigt bra föreläsare!»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre föreläsare och övningsledare.SI-mötena läggs inte så att AT kan gå på alla, vilket är dåligt.»
- 1.Inför duggor, det hjälper en att ligga i fas och man blir motiverad. 2.Bättre föreläsare! 3.Matlabövningarna gav inte så mycket. Kändes som att vara tillbaka i gymnasiet, man satt av tiden och försökte lösa uppgiften för att bli färdig, inte för att förstå. Gör uppgifterna mer begripliga.»
- Föreläsare och övningsledare MÅSTE vara bättre. Det vore jättebra att ha övningstillfällena andra dagar än föreläsningar så får man bättre kontinuitet. Det är även lite mycket med matte 4 h i sträck»
- Föreläsaren får gärna ha bättre kunskaper i svenska än vad genkai hade. »
- bättre föreläsare, och föreläsare som kan prata begriplig svenska. »
- Föreläsare. Bör ställas mycket högre krav på framför allt på det pedagogiska kunnandet. Vissa människor är helt enkelt gjorda för att lära ut!»
- tydliga mål för varje vecka, struktur på kurshemsidan, tydligare föreläsare. »
- Det bör vara en bättre föreläsare, och även om Calculus (av Robert Adams) har många bra räkneuppgifter, så är den katastrofalt dålig när man skall söka information eller lära sig teorin.»
- byte av lärare till en som talar tydlig svenska»
- Föreläsaren Genkai behöver lära sig uttala vissa ljud tydligare. Han har samma problem som de flesta asiater som pratar svenska, t.ex. att r blir l.»
- Bättre föreläsningar,o förklaringar vad kursen går ut på»
- Ny examinator och föreläsare.»
- laborationerna vid dator var värdelösa och man lärde sig inget. Jan Alve var jättebra på att föreläsa, » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Genkai var rätt man få fel ställe. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Mattesupport på biblioteket är jättebra. Mer av det!»
- Bra att man insåg att situationen med föreläsaren var ohållbar. Synd bara att det tog hela perioden trots att flertalet klagomål framfördes redan första veckan.»
- Tack för beatsen och horisonten, San Fransisco »
- Vissa amerikanska universitet (bl a MIT) videofilmar sina föreläsningar och lägger upp på Youtube. Om våra föreläsningar skulle finnas filmade och tillgängliga, skulle det hjälpa mycket i studierna.»
- Föreläsaren har helt klart varit en stor faktor till att jag blev underkänd i kursen, främst för att man inte förstått honom då han var utländsk och pratade väldigt dålig svenska. Detta har gjort det väldigt svårt att hänga med på föreläsningarna och att bara läsa i boken för att förstå vad man håller på med är inte så lätt.»
- Jag förstod ingenting av vad föreläsaren försökte förmedla, varken på svenska eller engelska. Förstörde kursen helt för mig. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från