ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik fk H11, LMT210

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-18 - 2011-11-04
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

23 svarande

Högst 15 timmar»4 17%
Cirka 20 timmar»8 34%
Cirka 25 timmar»7 30%
Cirka 30 timmar»3 13%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.52

- (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»9 39%
100%»14 60%

Genomsnitt: 4.6

- Deltog inte så ofta på övningarna. Jag tyckte inte de var givande. » (75%)
- Har ej varit med på övningstillfällena då jag inte känt att jag fått ut något av dem.» (75%)
- Endel övningar som jag inte gått på. Men det är inte för att de var dåliga utan för att upplägget inte föll mig i smaken.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 17%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 34%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 47%

Genomsnitt: 3.13

- (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»21 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 36%
Ja, i hög grad»13 59%
Vet ej/har inte examinerats än»1 4%

Genomsnitt: 2.68

- Kursens bok och föreläsningar speglas inte på tentan. Det är lättare på tentan än vad en del uppgifter i boken är.» (I viss utsträckning)
- (Ja, i hög grad)
- Jag tycker det är bra med en tenta som innerhåller fem uppgifter där man kan ha alla uppgifter grubblande i bakhuvudet medans man löser andra. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»15 65%
Mycket stor»6 26%

Genomsnitt: 3.13

- Undervisningen går för fort och det förklaras inte tillräckligt väl. Undervisningen har inte förändrats på många år och det är nog dags att se över hur ni ska göra för att vi elever ska bli nöjda.» (Mycket liten)
- (Ganska stor)
- Kan tycka att under föreläsningar kan mer konkreta exempel från verklighete. Där man ses mekaniken i praktiken!» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»5 21%
Ganska liten»7 30%
Ganska stor»7 30%
Mycket stor»4 17%

Genomsnitt: 2.43

- Utöver övningsuppgifterna i boken har jag knappt öppnat den.» (Mycket liten)
- Det var mycket bra att få utförliga lösningar till alla hemuppgifter.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 39%
Mycket bra»14 60%

Genomsnitt: 3.6

- Bra att facit kommer upp snabbt» (Ganska bra)
- Bra med lösningsförslag på hemsidan.» (Ganska bra)
- (Mycket bra)
- Väldigt bra med egen hemsida, mycket tydligare än de förgjorda kurshemsidorna.» (Mycket bra)
- Förutom att studentportalen var kass i början.» (Mycket bra)
- väldigt bra med alla lösningsförslag men det var för många rekomenderade uppgifter!» (Mycket bra)
- Sunes kurser är enda kurserna vi hittills haft där lösningar finns på kurshemsidan för talen i boken - lösningarna är mycket nyttiga!» (Mycket bra)
- Kan förmodligen inte skötas bättre.» (Mycket bra)
- Hemsidan är helt perfekt. Lätt att hitta på och fungerar alltid. Snygg och smidig.» (Mycket bra)
- Jättebra att lösningarna till övningsuppgifterna ligger på kurshemsidan!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»6 26%
Ganska bra»9 39%
Mycket bra»6 26%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3

- Det måste finnas tid för räkneverksamhet om man ska lära sig. Sune är dessutom upptagen med andra uppdrag och finns inte alltid på skolan. » (Mycket dåliga)
- ingen räkneövning » (Ganska dåliga)
- Vill ha riktiga övningstillfällen som i de flesta andra kurser. Tex, Läraren har en kort genomgång på typexempel eller tips och trix, och lämnar sedan ca 80-60% av tiden till egenstudie och hjälp.» (Ganska dåliga)
- i mekanik är det så otroligt viktigt att få tid att räkna själv men det fanns inte i denna kursen» (Ganska dåliga)
- Sune kan vara lite avfärdande när han får frågor, som om allt borde vara självklart.» (Ganska dåliga)
- Hade uppskattat mer tid att ställa frågor på övningarna (inte enbart på de uppgifter som togs upp på tavlan).» (Ganska bra)
- Jag tycker att om vi hade haft "räknestuga" hade möjligheten till att ställa frågor blivit bättre. Att gå igenom uppgifter på tavlan kan vara bra, men att räkna själv anser jag bättre. jag tyckte Jonas var bra på att hjälpa till bitvis, men när han skulle förklara på tavlan blev dom sista, lite svårare uppgifterna väldigt svåra att hänga med på. » (Ganska bra)
- Behöver man hjälp så får man det.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 30%
Mycket bra»15 65%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.73

- (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»7 30%
Hög»13 56%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.69

- (Hög)
- för hög under läsperioden men tentan gick ju att lösa ändå, tyvärr gör det att kunskaperna blev väldigt ytliga.» (Hög)
- Jag anser att den inlämningen vi hade inte riktigt gav så mycket. Kunde varit lite mer saker man förstår. Lite kort om tid från det att vi hade genomgång på räknesätt tills dess att det skulle lämnas in.» (Hög)
- För många övningstal i boken. Det går helt enkelt inte att tidsmässigt hinna med alla. Dessutom är de svårare än en del tentauppgifter.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 34%
Hög»11 47%
För hög»4 17%

Genomsnitt: 3.82

- (Hög)
- Mycket kom samtidigt (tex dugga och inlämning av projektuppgiften), hade varit bättre med mer samordning.» (Hög)
- "Andra året blir säkert lugnare" Skulle inte tro det efter den här perioden.» (Hög)
- projektuppgift och alldeles för många uppgifter i kombination med ett schema som gjorde att det aldrig blev någon kontinuitet i pluggandet gjorde många stressade.» (För hög)
- Den uppgiften vi fick och skulle göra i samarbete med linjära systemkursen var inte genomtänkt nog. Vi hade inte tillräckligt med kunskaper för att kunna använda matlab och det fanns ingen hjälp att få. Bättre att kurserna har separata uppgifter.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»13 56%
Gott»5 21%
Mycket gott»4 17%

Genomsnitt: 3.52

- Inte tillräckligt med tid för räkneverksamhet. För mycket exempel på tavlan och dåligt upplägg på mekanik/linjära system uppgiften.» (Dåligt)
- Hade varit bra att till nästa gång veta att tröghetsmoment är det viktigaste vi behöver ta med oss från kursen (tidigare än 4 dagar innan tentan). » (Gott)
- Sune gör det han är bäst på!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Utförliga lösningar till uppgifterna i boken, samt lösningar till tentor. »
- Bra att man får lösningar på de uppgifter som man ska göra i boken.»
- Föreläsningarna och boken»
- Bra med projektet»
- Bra att man får utförliga beräkningar på uppgifterna.»
- Lösningsförslagen! de hjälper mycket när varenda uppgift annars skulle ta 2 timmar att lösa då man sysslar med något helt nytt.»
- Tentorna är mycket bra utformade, det känns som att de testar vad man kan i större utsträckning än de gör i andra kurser där de mer testar hur mycket av gamla tentor man pluggat på.»
- Duggorna. Utan extrapoängen och kunskapskontrollen hade denna kursen varit mycket tung.»
- Sune»
- Räkneövningar»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Upplägget under övningarna. Inte fullt så mkt genomgångar. »
- Övningstillfällena!»
- vet ej»
- Ersätt ett övningspass med räknestuga»
- Inte skriva upp så många tal som behöver göras, det känns oerhört stressande. Mindre antal exempel på genomgångar, istället kanske långsammare så man kan följa tankegången bättre. Vet inte om projektuppgiften gjorde så mycket mer än att öka stressen, bör förändras. »
- färre "föreläsningar" med uppgiftsräkning. istället kanske det skulle vara bra att gå igenom någon typuppgift och sedan ge tips om vad man ska tänka på inför kommande uppgifter. har funkat bra på övningar i andra kurser»
- Övning ---> räknestuga, helt och hållet.»
- Övningspassen kändes onödiga eftersom det inte var någon tid för egen verksamhet inräknad.»
- Jag anser att på övningar kan man lägga in mer "räknestuga" blir fler tillfällen att ställa frågor.»
- Projekt delen tillförde inte mycket och kunde mycket väl ersättas annan undervisning.»
- Undervisningen måste gå lugnare fram, räkneverksamhet måste finnas och projektuppgiften måste ses över.»

16. Övriga kommentarer

-
- tråkigt att vi har försökt påverka under kursens gång men inte riktigt lyckats. det är viktigt att vi som inte har doktorerat i mekanik kan ställa frågor utan att bli dumförklarade, det kan vara det som gör att det inte blir så mycket frågor på föreläsningarna, inte att allt redan är självklart.»
- Tentan är perfekt upplagd med antalet duggor och bonuspoäng. Lagom längd och man får chansen att visa vad man kan.»
- Jag anser att om man under en kurs har synpunkter på upplägg av kursen bör ansvarig lärare lyssna på studenter. »
- Det är fortfarande lite svårt att hitta en röd tråd i det Sune gör på tavlan. Även om varje uppgift går ut på nästan exakt samma sak: ställa upp ekvationerna och lösa ut det man vill ha, så är det lite svårt att hänga med på vad målet med räkningarna är. Utmärkt tavelteknik i övrigt, tydligt och bra! Sune suddar bäst på hela Lindholmen»


Kursutvärderingssystem från