ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Oorganisk och organisk kemi KOK080, Lp3 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-09 - 2010-03-21
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

30 svarande

Högst 15 timmar»2 6%
Cirka 20 timmar»10 33%
Cirka 25 timmar»9 30%
Cirka 30 timmar»6 20%
Minst 35 timmar»3 10%

Genomsnitt: 2.93

- Om man inte behöver göra laborationerna så tar det mindre tid.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

30 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»4 13%
75%»6 20%
100%»19 63%

Genomsnitt: 4.43

- Har kopierat anteckningar och läst i efterhand. » (25%)
- Orkade aldrig upp på morgonföreläsningarna, lärde mig allt på övningarna istället.» (50%)
- Bra föreläsningar!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

30 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 33%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 30%

Genomsnitt: 2.63

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 72%
Nej, målen är för högt ställda»6 27%

Genomsnitt: 2.27

- Det vore bra med lite kort repetition av vissa viktiga moment som behandlades i 1:an för oss som går i 3:an.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det beror lite på hur man vill fortsätta innom området efter kursen. Men i stort är de rimliga» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»2 8%
I viss utsträckning»6 26%
Ja, i hög grad»8 34%
Vet ej/har inte examinerats än»7 30%

Genomsnitt: 2.86

- Jag tycker att tentan var väldigt svår.» (I viss utsträckning)
- det var för mycket fokus på organdelen. Oorganisk kemi höll vi på med i 3 veckor minst, och det var inte många frågor på det...lite dålig fördelning...» (I viss utsträckning)
- Men jag tyckte INTE att övningsuppgifterna reflekterade det som kom på tentamen. Det behövs lite fler övningsuppgifter på högre nivå, som knyter samma alla kunskaper på det sätt som tentamen var uppbyggd. Om det inte hade funnits så många tentor upplagda på hemsidan hade det aldrig gått.» (Ja, i hög grad)

6. Hur väl fungerar inlämningsuppgifterna som examinationsform för den beskrivande delen av oorganisk kemi? Ge gärna förslag på förbättringar av eller förslag på ny examinationsform.

- vid inlämningsuppgifterna så gick mycket av tiden till att göra tabeller osv. Kanske att man kan få tabellerna för elementen och analysera utifrån det. Tror att det skulle ge mer att få möjligheten att tänka till. Som det är nu så är man ganska så less när datan har samlats ihop och analysen får inte så mycket tid.»
- Relativt väl, kan kännas som att de eventuellt var lite väl tunga eller framförallt var faktan ibland väldigt svår att få tag på om man inte ville använda wikipedia som källa.»
- De fungerar bra. »
- Inlämningsuppgifterna var överlag bra. Att själv leta fakta är en bra inlärningsmetod.»
- bra»
- Känns som en mycket irrelevant uppgift. Högstadienivå, leta information och skriva upp den. Dock väldigt omfattande.Mycket arbete för väldigt lite faktiskt kunskap. Ett förslag kanske istället kan vara att man får en eller två frågor som ska besvaras ordentligt med korrekta källhänvisningar etc.»
- Det fungerade men de frågor som man skulle göra tabeller över olika grupper i periodiska systemet och sedan jämföra mellan de olika ämnena var mest bara omständig och det kändes inte som om man lärde sig så mycket. Tabellen tog lång tid att göra och man fick inte ut så mycket av det. Kanske skulle man kunna ta färre egenskaper och sen specificera mer vad man ska diskutera så att det blir mer konkret.»
- Jag tyckte dom var bra. Det var intressant. Möjligen lite tidigt, dom kunde skutas fram en vecka.»
- Bra»
- Kan ha varit det mest oseriösa arbetet jag någonsin gjort. Tar bara en massa tid och man lär sig inget mer än att söka på ne och wikipedia.»
- Fungerade i stort bra men de första uppgifterna där man mest satt och fylld i tabeller kändes inte så givande. »
- Bitvis tråkigt tabellskapande»
- Fungerade bra»
- Det fungerade bra men det var svårt att veta hur mycket tid som skulle läggas på det. Om det hade varit "vanlig inläsning" hade det nog inte varit lika tidskrävande eftersom en del information var väldigt svår att hitta.»
- Inlämningsuppgifterna behöver bli lite mer koncentrerade så att de behandlar kursmaterialet istället för allt möjligt omkring»
- Konceptet är lärorikt, både i informationsinhämtningssyfte och för inlärning, och eftersom den organiska delen är innehållsrikt var det trevligt att tentan inte omfattade den oorgansika. Dock väldigt tidskrävande.»
- Bättre med en dugga, på de två kapitlena.»
- De första 8 uppgifterna var onödigt jobbiga. Onödigt att sitta och fylla i siffror - lär man sig inte så mycket på. »
- Helt ärligt så gav de inte mycket. De flesta svaren gick att hitta på wikipedia och inte i boken. De flesta av mina studiekamrater tyckte likadant. »
- Frågorna 1-8 var onödigt tidskrävande och gav inte mycket kunskap. De andra var bra! »
- Den fungerar ganska bra, man lär sig en hel del. Dock så kan man skippa de 8 första uppgifterna då de bara tar tid från de andra uppgifterna (dessutom lär man sig inget vettigt när man ska lista alla vanliga isotoper, jonradier och så vidare, den typen av info glömmer man ganska fort).»


Undervisning och kursadministration

7. Tycker du att frågorna på sluttentamen motsvarade kursinnehållet. Om inte, ange som kommentar vad som utelämnats och vad som fick för stor vikt i tentamen.

29 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»12 41%
Ja, i hög grad»8 27%
Vet ej/har ej examinerats än»8 27%

Genomsnitt: 2.79

- se fråga 5 » (Nej, inte alls)
- Det är konstigt att examinera på en del av kursen som det ej finns ordentlig litteratur om och som alla inte fått genomgång om (fraktionella koordinater)» (I viss utsträckning)
- Dock väldigt många reagens som man skulle ange. Man kanske kan ha fler övningsuppgifter där man får öva mer på detta.» (I viss utsträckning)
- Konstig fördelning av frågorna. Fyra föreläsningar om koordinationsförningar mm fick en fråga medans fyra föreläsningar om organiska reaktionsvägar och reagens fick tre frågor. » (I viss utsträckning)
- Tentamen gällde i större grad än väntat vilka reagens som ska användas vid vissa reaktioner, vilket kunde framgått tydligare i kursen» (I viss utsträckning)
- Det kändes som att vissa saker som togs upp inte varit med i kursen» (I viss utsträckning)
- Poängfördelningen var konstig. Sista uppgiften om IR och NMR fick bara 7 poäng fast samma/liknande uppgift har fått 10 poäng i tidigare tentor. Vad var skillnaden? Jonjakten var med som en fråga på tentan men varför var inte jonjaktstabeller med? Förväntas det av oss att vi ska komma ihåg alla kemikalier, hur allting reagerar? Denna fråga fick dessutom 10 poäng vilket känns lite konstigt med tanke på att sista frågan som är mer seriös fick bara 7 poäng! tentan var inte alls upplagt efter undervisningen. Pulverdiffraktion behandlades på bara en övning, första övningen där olika handledare behandlade olika områden. Hur kan den här frågan då ta upp så mycket plats på tentan?» (I viss utsträckning)
- för svåra mekanismer» (I viss utsträckning)
- Man kan inte examinera allt och ibland tycker jag det är lite väl detaljerade frågor om saker man ändå kommer slå upp i en bok.» (I viss utsträckning)
- Svåra tentamensuppgifter jämfört med övningsuppgifterna.» (I viss utsträckning)
- För mycket frågor kring reagens. » (I viss utsträckning)
- Av de övningstentor jag gjort ligger fokus för mycket på "stora" uppgifter där man kan vara ute från början om man inte ser helheten/förstår problemformuleringen helt. Fler "hur funkar det" frågor hade varit bättre, även om det finns en poäng med frågor som testar "totalkunskap" också.» (Vet ej/har ej examinerats än)

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»6 20%
Ganska stor»11 36%
Mycket stor»11 36%

Genomsnitt: 3.03

- På räkneövningarna är det inte alla övningsledare som går igenom uppgifter. Det skulle vara bra om alla gjorde det. » (Mycket liten)
- Har inte gått på föreläsningarna pga morgontrötthet» (Mycket liten)
- Tntafrågorna var inte upplagda efter undervisningen. Boken var till större hjälp för inlärningen.» (Ganska liten)
- oorganisk kemi-föreläsningarna var mycket givande eftersom de följde boken. Organkemidelen var också bra, men där använde jag Solomons mycket mer än att kolla på föreläsningsanteckningarna. » (Ganska liten)
- Varierande nivå på föreläsningar, vissa känns lätta att ta in, andra är mer rabblande av reaktioner som känns svårt att ta in.» (Ganska stor)
- Fler föreläsningar hade nog varit bra. Det är ganska lite tid för genomgång för en så stor kurs. Och ALLA måste få chansen att gå på ALLA övningar man kan inte ha olika övningstillfällen i olika saler.» (Ganska stor)
- Bortsett de oorganiska delarna» (Ganska stor)

9. Bidrog inlämningsuppgifterna för den beskrivande delen av oorganisk kemi till lärandet på kursen

29 svarande

Mycket lite»7 24%
Ganska lite»9 31%
Ganska mycket»11 37%
Mycket»2 6%

Genomsnitt: 2.27

- Instuderingsfrågorna bestod mest i att klippa och klistra atomdata, ta bort de 8 första frågorna.» (Mycket lite)
- Jag friskade upp minnet om hybridisering men utöver det, inget.» (Mycket lite)
- onödiga, nästan gymnasienivå på dem. Ta bort till nästa år!» (Mycket lite)
- Bra tillfälle att repetera gamla kunskaper» (Ganska mycket)

10. Vid val mellan övningar med enbart självstudier och konsultationshjälp eller med lärarledda genomgångar, vad lär du dig mest på?

30 svarande

Självstudier med konsultationshjälp:»1 3%
Lärarledda genomgångar:»8 26%
En kombination av lärarledda genomgångar och självstudier:»21 70%

Genomsnitt: 2.66

- Mer genomgångar på räkneövningar. Lär sig mycket på det. » (Lärarledda genomgångar:)
- Jättebra med genomgång av nån uppgift och sedan få räkna själv.» (En kombination av lärarledda genomgångar och självstudier:)
- Det är bra med halva tiden genomgångar av tal och halva tiden räkna själv för då får man exempel som man kan jobba efter. Det är lättare att sätta sig in i uppgifter om man får genomgångar på det.» (En kombination av lärarledda genomgångar och självstudier:)
- Jättebra med lite genomgång i början och sedan möjlighet att få ställa frågor och sitta och arbeta på schemalagd tid.» (En kombination av lärarledda genomgångar och självstudier:)
- Men tonvikt på genomgångar» (En kombination av lärarledda genomgångar och självstudier:)
- Jag ser gärna demonstrationer på hur exempeluppgifter löses, men jag är inte mycket för självstudier i en större grupp.» (En kombination av lärarledda genomgångar och självstudier:)

11. Hur väl balanserat är förhållandet mellan antalet föreläsningar och övningar?

30 svarande

För lite övningar:»4 13%
Väl avvägt»25 83%
För många övningar»1 3%

Genomsnitt: 1.9

- För lite genomgångar.» (För lite övningar:)
- Fler föreläsningar hade varit bra.» (Väl avvägt)
- riktigt bra med många övningar, man låg i fas!» (Väl avvägt)
- Underbart strukturerat alltihop! » (Väl avvägt)

12. På vilket sätt har laborationerna bidragit till lärandet på kursen?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

30 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Destruktivt eftersom de tar för stor del av kursen:»5 16%
Underlättat eftersom de stimulerat ämnesintresset:»12 40%
Laborationerna har inte bidragit till lärandet på kursen:»3 10%
Det praktiska genomförandet underlättade lärandet av teorin:»12 40%
Gav ökad kunskap i olika laborationstekniker:»22 73%
Gav INTE ökad kunskap om laborationsteknik:»1 3%
Laborationerna har bidragit till ökat säkerhetsmedvetande»18 60%

- Man borde få välja vilken labb man vill göra rapport på. Det är inte rättvist att några får skriva labbrapport på supraledare vecka två medan andra får betydligt svårare uppgifter vecka fem.» (Underlättat eftersom de stimulerat ämnesintresset:, Gav ökad kunskap i olika laborationstekniker:)
- Angående labsäkerhet: Jag anser att det är galet att man inte har ordentliga säkerhetsgenomgångar. Jag känner inte att jag har lärt mig att leta rätt på all säkerhetsutrustning när jag kommer till ett nytt labb! Inte många andra heller iom att nästan ingen lyckades med dessa frågor. Om man istället hade en rejäl säkerhetsgenomgång vid varje laboration (ev. efter säkerhetsförhör) skulle man enligt min mening nöta in ett säkerhetstänkande vilket sedan skulle leda till att man saknar det när man labbar själv och därför leta reda på informationen! Så kortfattat: Labbgenomgångarna borde innehålla ett obligatoriskt moment där säkerheten med utrustning och farliga kemikalier mm. som används gås igenom, på ett militäriskt sätt så att alla förstår!» (Underlättat eftersom de stimulerat ämnesintresset:, Det praktiska genomförandet underlättade lärandet av teorin:, Gav ökad kunskap i olika laborationstekniker:)
- Både bra och dåligt. Svårt att få tid till den krävande inlärningen i den här kursen, samtidig som praktiska moment är bra för förståelsen.» (Destruktivt eftersom de tar för stor del av kursen:, Gav ökad kunskap i olika laborationstekniker:)
- Det är bra i efterhand när man har förstått all teori som man först förstår laborationen på riktigt. Men mycket bra med höga krav på att man ska ha läst på ordentligt!» (Gav ökad kunskap i olika laborationstekniker:, Laborationerna har bidragit till ökat säkerhetsmedvetande)
- Själva labbandet tog mycket tid och förbreredelsetiden innan gjorde också att man inte hann göra lika mycket övningsuppgifter. Det har även påverkat den andra kursen vi läser. Dock har alla labbar varit intressanta och relevanta.» (Destruktivt eftersom de tar för stor del av kursen:, Gav ökad kunskap i olika laborationstekniker:, Laborationerna har bidragit till ökat säkerhetsmedvetande)
- Laborationerna tog mycket tid från självstudierna, men destruktivt är lite starkt ord för det.» (Gav ökad kunskap i olika laborationstekniker:, Laborationerna har bidragit till ökat säkerhetsmedvetande)
- Gjorde laborationerna tidigare år» ()
- Mycket lärorikt. Bra med bara en labbrapport för då hinner man plugga under veckorna också.» (Underlättat eftersom de stimulerat ämnesintresset:, Det praktiska genomförandet underlättade lärandet av teorin:, Gav ökad kunskap i olika laborationstekniker:)

13. På vilket sätt bidrog kravet på att föra laborationsjournal till laborationskursen?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

30 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Bidrog endast till att öka omfånget på nedlagd tid:»4 13%
Bidrog till bättre förberedelse inför laborationstillfället:»20 66%
Bidrog till ett större kunskapsutbyte av laborationen:»10 33%
Förändrade INTE hur mycket jag lärde mig på laborationen:»14 46%
Bidrog till att laborationen kunde utföras på kortare tid:»3 10%
Ökade min säkerhetsmedvetenhet»10 33%

- Det är bra, men jag för labb-journal ändå. » (Förändrade INTE hur mycket jag lärde mig på laborationen:, Bidrog till att laborationen kunde utföras på kortare tid:)
- Insåg att detta är något jag vill och bör öva på» (Bidrog till bättre förberedelse inför laborationstillfället:, Bidrog till ett större kunskapsutbyte av laborationen:)
- Säkerhetsförhören gör att man har läst in sig bättre men ibland var de inte direkt kopplade till labben vilket jag tycker det är bra om de är.» (Förändrade INTE hur mycket jag lärde mig på laborationen:)
- Ökade mitt medvetande om att det faktiskt ä viktigt i arbetslivet» (Förändrade INTE hur mycket jag lärde mig på laborationen:)
- Gjorde laborationerna tidigare år» ()

14. Hur relevant är laborationskursen i för utbildningen?

29 svarande

Mycket liten»0 0%
Liten»4 13%
Stor»19 65%
Mycket stor»6 20%

Genomsnitt: 3.06

- Dumt att lägga en laboration lv 5 då handledaren inte hinner rätta laborationsrapporterna tills kursen är slut!» (Liten)
- Beror visserligen vilken inrikting man vill ha.» (Mycket stor)
- Väldigt olika krav på laborationsrapporter beroende på vem som rättade.» (Mycket stor)

15. Hur är omfattningen av laborationskursen i förhållande till dess relevans för utbildningen?

27 svarande

För stor»5 18%
Lagom»21 77%
För liten»1 3%

Genomsnitt: 1.85

- Gjorde laborationerna tidigare år» (?)
- Dock är rapporten i koordinationslaborationen något orättvis då den har mycket högre krav än övriga.» (Lagom)
- Vi har väldigt mycket teori och lite praktik i utbildningen överlag, så det är bra med mycket labbar.» (Lagom)

16. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»6 20%
Ganska stor»15 50%
Mycket stor»8 26%

Genomsnitt: 3

- Helt värdelöst att ha en bok som typ inte används. Chemical Principles är jättebra!! men Warren använde jag aldrig.» (Mycket liten)
- Bra böcker. Bra läsanvisningar» (Mycket stor)
- Har tillslut börjat komma överens med solomons» (Mycket stor)

17. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»15 50%
Mycket bra»11 36%

Genomsnitt: 3.16

- Spridda uppgifter, allt fanns inte på nätet, vår bok (Wayden) användes inte?» (Mycket dåligt)
- Förstod inte vilka material som tillhörde vad. Det var svårt att hitta. Svårt att förstå vilka övningsuppgifter man skulle göra och när. Planering borde finnas för vilka uppgifter man ska göra vilken vecka så man vet att man inte ligger efter. Sid hänvisningar var dåliga för dem som hade den tunnare boken, då alla sidor inte finns med.» (Mycket dåligt)
- De utdelade övningsuppgifterna var dåliga då de inte satt ihop i ett häfte utan man fick gissa vilka uppgifter som tillhörde olika föreläsningar. Kunde varit mycket tydligare! » (Ganska dåligt)
- Olika föreläsare gjorde lite olika med utdelning av föreläsningsslides vilket skapade förvirring.» (Ganska bra)
- Lärarna behöver vara lite mer synkade med varandra så att de har koll på vem som gör vad. Sidan med resultat från labbar har inte uppdaterats än. » (Ganska bra)
- Jag ser gärna att föreläsningsblad kommer upp på hemsidan SENAST en dag innan föreläsningen! Jag lär mig mycket bättre om jag får tid att fundera över innehållet i förväg. Att kastas in i nya begrepp först under föreläsningen tar mycket tankearbete, som istället skulle kunna användas för att bygga upp förståelse.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

18. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

30 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»8 26%
Mycket bra»20 66%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.6

- Det är lite virrigt i och med att det är så många olika lärare på kursen så om man har frågor på flera områden vet man inte riktigt var man ska vända sig för att slippa gå runt till alla.» (Ganska bra)
- Lite förvirring kring vem av lärarna man ska fråga om vad.» (Ganska bra)
- Ibland lite lång väntan under övningstillfällena» (Mycket bra)
- Flera besök hos Nina och även något hos de andra och Nina fanns på plats länge på fredagen för vår skull. » (Mycket bra)

19. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 20%
Mycket bra»20 66%
Har ej sökt samarbete»4 13%

Genomsnitt: 3.93

- De är så jag har lärt mig allt.» (Mycket bra)

20. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»9 30%
Hög»10 33%
För hög»10 33%

Genomsnitt: 3.96

- Det var svårt att både hinna med att läsa kurslitteraturen och göra de rekommenderade uppgifterna i boken enligt tidsschema. » (För hög)
- det kändes lite som att även att man pluggat jättehårt så hade man svårt för uppgifterna på tentan, så ska det inte behöva vara....» (För hög)

21. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 26%
Hög»11 36%
För hög»11 36%

Genomsnitt: 4.1

- Vill inte kommentera eftersom jag inte läst den andra kursen. » (Hög)
- Laborationer och inlämning gjorde perioden ohållbar iom kandidatarbetet som var extremt krävande den första delen av läsperioden.» (För hög)
- Den här perioden var värre än när vi läste transporten och fysikalen.» (För hög)
- Kursen är en väldigt tidskrävande kurs, och kandidatarbete är ett väldigt tidskrävande arbete. Kombinationen blir dålig.» (För hög)


Sammanfattande frågor

22. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 10%
Godkänt»8 27%
Gott»16 55%
Mycket gott»2 6%

Genomsnitt: 3.58

- Främst pga det faktum att man inte får ha med sig kurslitteratur på tentamen, det gör att kursen som helhet handlar om utantillkunskap mer än förståelse samt att man nöter in information som snabbt försvinner när kursen är avslutad. » (Dåligt)
- Blev positivt överraskad» (Gott)
- Bra men ganska svår kurs, mer överblick skulle vara bra.» (Gott)

23. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jonjakten!»
- Övningarna.»
- Laborationerna »
- De hårda kraven på laborationerna.»
- Labbarna och instuderingsuppgifterna.»
- Laborationerna gav stor insikt i kursinnehållet»
- Jonjakten var rolig!»
- Laborationerna var överlag bra. Bra handledare och övningslärare.»
- övningarna-blandningen mellan lärarlett och självstudier»
- Övningshäfterna. »

24. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Administrativt med papper etc. LÄGG IN EN DUGGA I BÖRJAN DÄR MAN FÅR LÄRA SIG LITE TRIVIALNAMN OCH VIKTIGA FÖRENINGAR!!!!»
- Möjligtvis förminska oorganinlämningen något, ev. införa något nomenklaturmoment, tillåta kurslitteratur på tentamen.»
- Att gå igenom uppgifter på tavlan på övningarna. Skulle underlätta studierna väldigt mycket. »
- Tiden man behöver lägga ner på laborationerna»
- Säkerhetsgenomgångar, och med det bättre säkerhetsmedvetenhet, på laborationer»
- På räkneövningarna skulle det vara bra om alla lärare hade genomgång på räkneuppgifter. Planering på vad man ska räkna varje vecka skulle vara bra. »
- Inlämningsuppgiften och att alla ska få gå på alla övningstillfällen. Dessutom bör det ses över att alla labrapporter har lika höga krav.»
- Lägg inte tentan på lördag eftermiddag! Bättre struktur i upplägget och kanske lägga alla karbonyldelarna tillsammans. Nu blev det lite virrigt. »
- Det vore bra om tentan var upplagd så att man kan ha med sig böcker. Det blir så mycket att lära sig utantill annars. Och gärna en 5-timmarstenta istället, så det inte blir för stressigt.»
- Inlämningsuppifterna tog mest en massa tid och lärde mig inte särskilt mycket.»
- Fler, och några något svårare övningsuppgifter»
- Lärarna behöver bli mer synkade med varandra. Tentafrågorna bör anpassas efter kursen så att poängfördelningen per fråga är rättvis.»
- Nomenklarturundervisning eftersom man glömt av det mesta under utbildningen.»
- KursPM, uppgifter mm får gärna komma upp på hemsidan veckan innan kursen startar, så att man kan skapa sig en översikt över innehållet i kursen.»
- Samla alla övningar i ett gemensamt häfte. Orättvist med olika svåra labrapporter som låg vid så skilda tider (jobbigt att läsvecka 6 skriva koordinationslabrapport). »
- tentan!»
- Inlämningsuppgifterna. De första frågorna där man skulle lista grundämnen tog för lång tid. »

25. Övriga kommentarer

- Tenta-talen är mycket svårare än de i boken och är inte alls upplagda på samma sätt. »
- Intressant kurs!»
- Missade informationen om att man numera fick ha med miniräknare på tentamen. Vet inte om föreläsaren nämnde det, men det är ju snällt att berätta om hjälpmedelna till tentamen ändras.»
- I början av kursen sades det att övningarna främst är till för konsultation, och jag fick intrycket av att genomgångar hörde till undantaget. Senare visade det sig att det var ganska grundliga genomgångar på många av övningarna, så jag kände mig lite lurad eftersom jag sällan går på konsultationer men alltid vill närvara vid genomgångar av uppgifter.»


Kursutvärderingssystem från