ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TISJL 1213-4 Styrteknik, SSY036

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-31 - 2013-09-15
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»5 25%
Cirka 20 timmar»3 15%
Cirka 25 timmar»6 30%
Cirka 30 timmar»4 20%
Minst 35 timmar»2 10%

Genomsnitt: 2.75

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»1 5%
50%»0 0%
75%»6 30%
100%»13 65%

Genomsnitt: 4.55


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 55%

Genomsnitt: 3.05

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 23%
Ja, i hög grad»10 58%
Vet ej/har inte examinerats än»3 17%

Genomsnitt: 2.94


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»3 15%
Mycket stor»15 78%

Genomsnitt: 3.73

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»3 15%
Ganska liten»5 25%
Ganska stor»9 45%
Mycket stor»3 15%

Genomsnitt: 2.6

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 45%
Mycket bra»11 55%

Genomsnitt: 3.55


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 20%
Mycket bra»16 80%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.8

- För stor klass, så nytt ämne för alla så alla behöver hjälp hela tiden» (Ganska bra)
- Skulle vilja ha fler räknetillfällen med lärare,men det vill jag ju i och för sig alltid.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»4 20%
Mycket bra»15 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.7

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»1 5%
Låg»1 5%
Lagom»15 75%
Hög»3 15%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 15%
Lagom»11 55%
Hög»3 15%
För hög»3 15%

Genomsnitt: 3.3

- Matematik 2 gjorde att det var hög arbetsbelastning. Måste styrteknikkursen gå samtidigt som matematik 2? jag hade gärna haft engelskan parallellet med styrteknik.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Godkänt»2 10%
Gott»7 35%
Mycket gott»10 50%

Genomsnitt: 4.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra pedagogiska lärare» (Mycket gott)
- Kunniga lärare,ni får femma.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationerna och Lennart!»
- Laborationer och Lennart!»
- tydligare vad man skall kunna»
- Lärarna, Lennart och Morgan. »
- Praktiska undervisningen»
- Allt var bra»
- De engagerade lärarna»
- övningsuppgifter kurslitteraturen »
- Allt.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mer plc, mindre el»
- Mindre grupper när man ska lära sig PLC»
- Mer lektionstid på datorlaborationerna (PLC).»
- Mer lektionstid på datorlaborationer om PLC,Ladder och Funktionsblock.»
- Kanske någon mer räknestund med frågor och bara räkning utav uppgifter från boken. »
- Mer praktisk undervisning»
- Mjukvaran»
- Bättre tillgång till saker som PLC-utvecklingsmiljön, så att den kan användas hemifrån på studentens egen dator. Programmet fanns tillgängligt, men det var oklart hur man skulle få tag på en licensnyckel.»
- inget»
- Inget.»
- Ingenting som jag ser det »

16. Övriga kommentarer

- Berörde vissa ämnen bara lätt,tex. PLC. medans det lades mycket tid på annat, tex Karnaughdiagram, vilket är bra att kunna, men vad kommer vi att hålla på mest med? Karnaugh eller PLC?»
- kunde ej svara på kursenkäten till Eltekniken pga praktik och inget internet så jag får passa på att berömma både Lennart och Morgan från både eltekniken och styrtekniken för inspirerande föreläsningar och en utmärkt pedagogik! tack så mycket! »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.3

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.3
Beräknat jämförelseindex: 0.82


Kursutvärderingssystem från