ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Frågor om grupparbete 11/12 (3)

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-04-17 - 2012-04-27
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 23%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp


Frågor kring arbete i grupp:

Hej!

Du har under din tid som student verkat i olika grupper, olika både vad gäller sammansättning och syfte.
Du har ibland varit beroende av de andra i gruppen, men kanske lika ofta att andra varit beroende av dig. Det brukar i sådana sammanhang uppkomma en del friktion bland gruppmedlemmarna, men inte nödvändigtvis. Vi vill därför ställa en del frågor om hur du har gjort/gör eller agerat/agerar i olika sammanhang när det gäller arbete i grupp.

1. Vad är en grupp för dig?

Hur uppfattar du en grupps arbete i rangordning?

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Ett sammanhang där man har gemensamma syften och mål1.5
2.Ett sammanhang där man hjälper varandra2.9
3.Ett sammanhang där man har sociala relationer3

2. Varför arbetar du i grupp?

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Få en uppgift gjord1.8
2.Att utvecklas som människa2.3
3.Få trygghet och gemenskap2.8

- Jag gillar att arbeta i grupp om det är med rätt människor. Men ibland när man inte får välja så hamnar man med människor som istället för att ta arbetet framåt drar det bakåt. » (?)
- I kandidatarbetet är man ju tvungen att arbeta i grupp. Därmed inte sagt att jag inte gillar det, det gör jag. » (?)

3. Ser du någon skillnad på gruppens arbete beroende på hur länge du skall verka i gruppen?

Välj i turordning:
Ja det blir viktigare att ta en roll som känns bekväm för mig om jag skall vara i gruppen en längre tid.
Ja, jag satsar inte så mycket energi om jag skall vara en kort tid i gruppen.
Ja, jag blir angelägen om att arbetet kommer igång fort om vi har kort tid på oss.
Nej det har ingen betydelse.

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Ja det blir viktigare att ta en roll som känns bekväm för...1.5
2.Ja, jag blir angelägen om att arbetet kommer igång ...2
3.Ja, jag satsar inte så mycket energi om jag skall vara ...2.9
4.Nej det har ingen betydelse3

4. Brukar du arbeta i samma grupp om tillfälle bjuds?

30 svarande

Ja»28 93%
Nej»2 6%

Genomsnitt: 1.06

- Delvis, man märker vilka man arbetar bra med.» (Ja)
- Det brukar bli naturligt att jobba med folk man känner. Men jag tycker att M-programmet bör arbeta som man gör på I-programmet där grupper delvis slumpas ut, delvis väljs av individerna. Detta för att lära sig samarbeta med andra människor och skapa nya kontakter. » (Ja)
- Beror på medlemmarna i gruppen också. Man vill ju inte jobba i grupp om det betyder att man själv får 4 ggr så mycket arbete.» (Ja)
- Det kan underlätta arbetet då man känner varandra sedan tidigare. men det räcker att jag känner en annan i gruppen. Det är dock bra när man inte kan välja själv - förbereder för arbete. » (Ja)

5. Om Ja, för att:

30 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jag har lärt känna de andra gruppmedlemmarna»23 76%
Jag tycker att det är tryggt»15 50%
Jag tycker att det är jobbigt att lära känna nya människor»0 0%
Jag tycker att det blir effektivare så»21 70%
Jag har fått en roll som jag trivs med»10 33%

6. Om Nej, för att:

30 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jag gillar att arbeta med nya människor»1 3%
Jag får ut mer av att arbeta med nya grupper»2 6%
Jag lär mig mer om jag verkar i nya grupper»2 6%
Jag gillar inte att få en speciell roll i grupper»1 3%
Det tar för lång tid innan arbetet kommer igång annars»0 0%
Jag tycker att arbeta i grupp är överskattat»0 0%

7. Vilken roll är den du oftast tar/blir tilldelad i en grupp?

30 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Ledaren»16 53%
Den sociale»16 53%
Den tyste»2 6%
Den klagande»2 6%
Den aggressive»3 10%
Den uppgiftsorienterade»22 73%
Medlaren»11 36%
"Clownen”,»7 23%
Den "vara tillags"»2 6%
Annan:.............................»1 3%

- Beror helt på övriga medlemmar. » (Annan:.............................)
- tror jag :P» (Den sociale, Den uppgiftsorienterade, Medlaren)

8. Vilka uttalade normer för gruppens arbete brukar ni anta i fall ni bestämmer er för att anta sådana?

30 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Vad skall vi göra»25 83%
Hur vi skall vara mot varandra»14 46%
Praktiska frågor som tider, vad gäller vid frånvaro»28 93%
Återkopplingregl. - ge varandra posi- och negativ återkoppl.»4 13%
Processamtal kring gruppen som helhet hur arbetet går»8 26%
Process. hur samspelet i grpen fungerar (samspelsrelaterat)»1 3%
kommunikation exp.vis om vikten av att lyssna till varandra»7 23%
Kring ansvarstagande»24 80%
Andra»5 16%
Inga»0 0%

- Andra: vad vi har för mål och vilket betyg alla vill ha. (Kan ju vara olika)» (Vad skall vi göra, Hur vi skall vara mot varandra, Praktiska frågor som tider, vad gäller vid frånvaro, Processamtal kring gruppen som helhet hur arbetet går, Kring ansvarstagande, Andra)

9. Vilka outtalade normer har du mött i grupper, exempelvis?:

30 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Normer kring vad man får säga och inte säga?»14 46%
Normer kring vilka känslor man får visa och inte får visa?»4 13%
Normer kring vilka värderingar man får ha och inte ha?»7 23%
Andra …,…,…,…,…,…,»4 13%
Inga»10 33%

- Allmänt vill vi inte ta tag i konflikter. Låter dem bero under ytan. » (Normer kring vilka känslor man får visa och inte får visa?)
- Sen behöver dessa grupper ju inte vara kopplade till Chalmers och min utbildning på något sätt.» (Normer kring vad man får säga och inte säga?, Normer kring vilka känslor man får visa och inte får visa?, Normer kring vilka värderingar man får ha och inte ha?)
- Många tycker det är viktigt att man är handledare/betygssättare tilllags, ex kritik.» (Normer kring vad man får säga och inte säga?, Andra …,…,…,…,…,…,)

10. Är det viktigt att var trogen de uttalade normerna?

29 svarande

Ja»27 93%
Nej»2 6%

Genomsnitt: 1.06

- Ja, men inte så det går ut över arbetet. Behöver inte tjafsa om någon blir sen EN gång tex.» (Ja)
- Klart man får göra avsteg. Vilket såväl gruppen som individen får vara medveten om även om normerna kan va skitbra för att stärka gruppen.» (Nej)

11. Om ja:

30 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

De är viktiga för att de reglerar beteenden som tjänar grpen»23 76%
Annat:…,…,…,…,…,…,…,̷»5 16%

- Tycker man skall hålla normer som är uttalade» (Annat:…,…,…,…,…,…,…,̷)
- Eftersom vissa då inte behöver jobba mer än andra.» (De är viktiga för att de reglerar beteenden som tjänar grpen, Annat:…,…,…,…,…,…,…,̷)
- Min erfarenhet är att man bör hålla sig inom gruppens norm annars så kommer samarbetsviljan ur balans för hela gruppen. Lätt att en avviker från normen så kan flera göra det.» (De är viktiga för att de reglerar beteenden som tjänar grpen, Annat:…,…,…,…,…,…,…,̷)
- Visar respekt mot andra» (Annat:…,…,…,…,…,…,…,̷)

12. Om nej:

30 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jag tror inte att de har någon betydelse för grpens funktion»0 0%
Det känns bättre att göra som man vill»1 3%
Annat…,…,…,…,…,…,…,…»2 6%

- Som sagt, de är fetball med normer för de kan svetsa samman grupper. Men alla skall vara medvetna om att de finns där och de är okej att bryta om man behöver/vill göra det.» (Annat…,…,…,…,…,…,…,…)

13. Är det viktigt att följa gruppens outtalade normer?

29 svarande

Ja»21 72%
Nej»8 27%

Genomsnitt: 1.27

- Speciellt eftersom konflikter inte tas upp i särskilt stor utsträckning. Personen som bryter mot normerna kanske inte vet om det.» (Ja)
- hämmar diskussion och utveckling» (Nej)

14. Om ja:

30 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Annars blir det konflikter»18 60%
Jag blir utesluten om jag bryter dem»4 13%
Min status försämras i gruppen om jag bryter dem»8 26%

- kan orsaka osämja i gruppen» (Annars blir det konflikter)

15. Om nej:

30 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

De måste bli uttalade innan de kan gälla»3 10%
Jag tycker alla skall få göra som de vill»3 10%

16. Vad gör ni om någon i gruppen inte följer överenskomna normer?


Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.En grpmedl ger konstruktiv ind.vid. återkoppl till personen?2
2.Grpen ger konstruktiv ind.vid. återkoppl till grpmedl i grp?2.4
3.Kommenterar skämtsamt?2.6
4.Komm. som är till hela grpen men egentl. en person i grpen?2.9

- punkt 6 o 7 anser jag vara näst intill mobbing men att kräva att någon ska lämna är bara dumt. Man kan lösa allt med samtal.» (?)

17. Har du upplevt "Statushierarkier" i grupper som du deltagit i och som har utryckts exempelvis enligt nedan:

30 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mest omtyckt minst omtyckt»8 26%
Mest inflytelserik minst inflytelserik»16 53%
Mest makt minst makt»9 30%
Annat»0 0%
Nej jag har inte upplevt detta»9 30%

- Inte här på chalmers iaf» (Nej jag har inte upplevt detta)
- Kan bero på att en del har mer kunskap med sig sedan tidigare inom ett område, tex arbetat med likartade uppgifter innan chalmers» (Mest makt minst makt)

18. Hur har grupper som du varit medlem i främst hanterat frustration och osäkerhet:

Påståendena är ngt långa så de får inte plats vid respektive alternativ så därför finns de uppräknande nedan.
1 Genom att förminska sig själv och bli förvirrade och inkompetenta och "inte kan något" utan lutar sig mot en eventuell ledare.
2 Blir aggressiva och söker orsakerna till att det är som det är i yttre orsaker eller hos en grpmedl eller ledare. "Någon annans fel".
3 Grpen flyr från arbetet blir tramsigt och nervärderar arbetsuppg.
4 Att gruppen blir problemlösande och behåller uppgiften i fokus.
5 Annan .........................
6 Ingen av dessa grupper.

29 svarande

Genom att förminska sig själv och bli förvirrade och inkompe»7 24%
Blir aggressiva och söker orsakerna till att det är som det»3 10%
Grpen flyr från arbetet blir tramsigt och nervärderar arbets»7 24%
Att gruppen blir problemlösande och behåller uppgiften i fok»12 41%
Annan ......................................»0 0%
Ingen av dessa grupper.»0 0%

Genomsnitt: 2.82

- Blir inkompetent ROTFLMAO » (Att gruppen blir problemlösande och behåller uppgiften i fok)

19. Hur har ni främst hanterat konflikter i grupper?

28 svarande

Genom undvikande»3 10%
Foglighet, - att lägga ner sin ståndpunkt»0 0%
Strid, - att vinna»0 0%
Förhandlande, hitta en kompromiss»21 75%
Samförstånd»4 14%
Annat sätt .......................»0 0%

Genomsnitt: 3.82

- Det är olika från gång till gång beroende på vad det handlar om.» (Samförstånd)

20. Hur hanterar ni eventuella mellangruppskonflikter

29 svarande

Genom undvikande»2 6%
Foglighet, - att lägga ner sin ståndpunkt»0 0%
Strid, - att vinna»7 24%
Förhandlande hitta kompromiss»12 41%
Samförstånd»7 24%
Annat sätt .......................»1 3%

Genomsnitt: 3.86

- Det enda jag har varit med om är när det blivit likt en tävling. Det har bara varit motiverande och alla kände att vi skulle vinna.» (Strid, - att vinna)

21. Du märker att en i gruppen ofta får dålig kritik av en annan i gruppen. Vad gör du?

30 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Lägger mig inte i»9 30%
Byter samtalsämne då kritik kommer upp»5 16%
Stödjer efteråt den som blir kritiserad»10 33%
Hejar i tysthet på den som kritiserar»2 6%
Tar upp det i gruppen som ett grupproblem»12 40%
Ger återkoppling till den som kritiserar»14 46%
Annat …,…,…,…,…,…,…,̷»2 6%

- Säger åt den som kritiserar att det inte är snällt.» (Annat …,…,…,…,…,…,…,̷)
- Jag hatar alla andra människor innerst inne!» (Byter samtalsämne då kritik kommer upp, Stödjer efteråt den som blir kritiserad, Hejar i tysthet på den som kritiserar)
- Kritik som ges utan bra motivering skall alltid granskas av de andra medlemmarna.» (Tar upp det i gruppen som ett grupproblem, Ger återkoppling till den som kritiserar)
- öppnar för diskussion» (Annat …,…,…,…,…,…,…,̷)


Ni har gemensamt avsatt tid för att redovisa vad ni har gjort sedan förra mötet. Du märker att en i gruppen pustar och verkar något otålig samt verkar tycka att delredovisningarna tar för lång tid.

22. Vad gör du som projektledare?

- Säger till personen direkt att visa respekt för andra och fråga om hen har ett specifikt klagomål.»
- Frågar vad det gäller. Säger till han/henne att bidra så det kan gå snabbare eller låter den springa på annat håll om det känns mer relevant»
- Säger till personen i fråga att sluta eller lättar upp stämningen med övergång till någon annan fråga. »
- Frågar hela gruppen om någon har en kommentar på hur mötets agenda ska byggas upp»
- Tala om att detta är en viktig del i arbetet och det fortskridande arbetet.»
- Poängterar att det är viktigt att alla i gruppen vet hur arbetet fortskrider på alla fronter.»
- Säger till att hen får vänta på sin tur och att det är oförskämt att störa de andra då de presenterar.»
- Frågar rätt ut varför personen reagerar som den gör och vad den skulle vilja göra. »
- Frågar vad är fel...»
- försöker påminna om anledningen till att man har delredovisning»
- Frågar om det är något problem? Om så är fallet, frågar hur personen ville haft det i stället. »
- Redogöra för vikten av denna typ av kommunikation»
- Tar upp det med personen ifråga, troligen efter mötet.»
- Påpekar att alla måste visa hänsyn. »
- Säger åt att detta är ett måste och att det inte är någon idé att vara sur över det»
- Hör vad resten av gruppen tycker om tidsplanen.»
- Försöker förklara syftet med det vi håller på med just nu och på det sättet motivera personen.»
- Jag känner väl om personen har rätt. Har (genustänk! är jag antifeminist) han det så kan man snabba på redovisningen genom att ställa konkreta frågor. Har hen inte det så tar jag väll upp det vid ett senare tillfälle. Det är meningslöst att underminera någon bara för att de gör det.»
- Frågar om personen måste iväg på något bråskande och dess redovisning behöver tas först.»
- ignorerar hans/hennes beteende. Eller frågar öppet om gruppen tycker att det är ett tradigt möte, som tar för lång tid och i så fall om mötet kan gå till på annorlunda vis. Om majoriteten tycker att det är ett bra möte, så förstår han/hon att det bara är till att sluta lipa. »
- Skulle fortsätta med "redovisningarna" och sen ta upp i gruppen om det finns andra sätt man kan lägga upp sina presentationer på till nästkommande gåneger. »
- Frågar honom vad problemet är.»
- Försöker vara saklig och inte sväva iväg på varje ämne som tas upp. Kort och koncist så man kan börja arbeta.»
- Pratar om det är ett problem och i så fall vad? Tar diskussion i gruppen hur vi kam lösa det bättre så att alla är med på vad vi gör»
- Fortsätter som tänkt och som jag tycker är nödvändigt och visar att jag förväntar mig att pustaren deltar aktivt.»

23. Vad skulle du göra om du var gruppmedlem?

- Säga till personen att skärpa sig.»
- stöttar goda förslag»
- Strunta i personen.»
- Starta en diskussion som lyfter fram gruppkamratens missnöje och sedan lösa missnöjet.»
- Inget.»
- Samma»
- Kanske knuffa till han men låta projektledaren säga till honom. Tycker inte man skall ta någon annans ansvarsområde i onödan.»
- Bli irriterad. Säga åt personen i fråga att alla har sin tid att få utrymme att prata. Eller inser att personen har rätt och försöker förmedla att det tagit för lång tid.»
- Fråga vad som är fel..»
- troligen samma sak som projektledare men möjligtvis avvaktat för att se om projektledaren tar eget insiativ till att lösa "problemet"»
- Frågar om det är något problem? Om så är fallet, frågar hur personen ville haft det i stället. Att det inte ändras nu och personen borde talat ut tidigare.»
- Stötta ledaren om jag var av samma åsikt. I annat fall lyfta min egen åsikt för en ny förändring. »
- Säga till ändå»
- Påpekar att alla måste visa hänsyn. »
- Lugna ner personen»
- Hör vad resten av gruppen tycker om tidsplanen.»
- Försöker förklara syftet med det vi håller på med just nu och på det sättet motivera personen.»
- Samma som ovan. Vissa önskar dock ibland höra sin egen röst lite väl mkt.»
- Svaren är beroende på varför delredovisningen är för lång. Är det så att jag måste iväg så ber jag om att få redovisa tidigt.»
- Poängtera för denna att det är ett viktigt möte, eller om jag själv tycker som han/hon, fråga öppet projektledaren om man kan göra på något annat vis. »
- prata, diskutera, fråga»
- Be honom sluta.»
- Redogöra för min del kort och koncist»
- Samma»
- Vara aktiv för att få igång pustaren, alternativt ignorera honom/henne»


Ni har fått ett uppdrag där mycket hänger på att resultatet ligger i linje med ledningens önskemål om att förändra inriktningen på företagets produkter.

Du märker att, trots att alla har sagt sig förstå uppgiften och att ni har uttalat och är överens om vilka normer som skall gälla så har några börja bryta mot dessa genom att någon kommer sent, en annan har inte gjort det arbete som har utlovats. Vad gör du för att försöka bryta denna negativa trend?

24. som projektledare?

- Påminna om vår gemensamma utgångspunkt och visa de regler vi från början satt upp för vårt beteende.»
- Påpekar detta till personen i fråga. »
- Ger först gruppen en varning att saker inte skett som dem skulle. Sedan ger man personliga varningar om detta fortsätter.»
- Tar upp det med gruppen och personerna.»
- Tar en diskussion med dom enskilt angående normerna, ge dom ytterligare chanser att visa att de kan bidra ordentligt till gruppen.»
- Styr upp och agerar ledare och för fram det gruppen kommit överens om.»
- Ta upp för diskussion och se till att alla förstår hur viktigt det är att hålla normerna. (Har någon extra svårt för detta tror jag på mycket positiv peppning under arbetets gång till denna personen - för att försöka bryta trenden.) »
- Ta upp problemet»
- inför en bestraffning för den som är sen eller inte gjort sin del av arbetet. typ 4 missöden = bjuder de andra på öl på pubben. om detta accepteras av de andra i gruppen.»
- Lyfter det i gruppen. Finns det regler som alla kan ställa upp på?»
- Konfronterar»
- Pratar om det»
- Börjar med att hintar om att det är fel och om det sker igen så säger jag till att de får skärpa sig.»
- Pratar med personen»
- Försöker uppmärksamma personen på hur hans slarv påverkar resten av gruppen och på det sättet få honom/henne att ändra sig.»
- Hade det vart ett skolfall tror jag inte jag hade brytt mig. Sånt jämnar ut sig och gör det inte det så får man väll bli professionell. Men är det en proffesionell situation så skulle jag ta upp det individuellt med personen som är ett problem. Sen kan man ju alltid försöka att förstärka positivt beteende lite i smyg, inte "kul att du kom i tid" dock.»
- Tala enskilt med dessa personer som bryter mot normen och försöker förstå varför personen gör som den gör. Om jag som gruppledare förstår varför personen beter sig som den gör kan jag också motivera/hjälpa personen till att uppnå normen. »
- Peppa gruppen. Poängtera vikten av hur viktigt det är att det blir ett bra projekt. »
- Åter ta upp normerna och bena ut dem i tydliga fack. Diskutera dem med gruppen, och gemensamt komma fram till hur de kan implementeras på vår uppgift»
- Tar tag i det!»
- Tar upp detta med individen i fråga»
- Tar upp problemet med individen »
- Tar upp detta relativt högljudet och tydligt»

25. om du var gruppmedlem?

- Säga till personen direkt när det händer.»
- Påpekar detta till personen i fråga. »
- Ta upp det i en gruppdiskussion som löser varför det har skett.»
- Tar upp det med gruppen och personerna.»
- Antagligen bli lite småförbannad o tycka att dom är lata men sen inte gjort så mycket utan istället fortsatt jobba med det arbete jag blivit tilldelad.»
- Låter projektledaren styra upp det då jag anser att det är hans uppgift. Och om jag ser att projektledaren inte uppfyller sin roll så tar jag gärna över rollen.»
- Tar upp det för diskussion, men det är projektledarens huvuduppgift även om alla ska hjälpas åt.»
- Ta upp problemet»
- uttrycker mitt missnöje om det påverkar mitt arbete»
- Ta upp problemet med gruppen»
- Konfronterar eller talar med PL»
- Pratar om det»
- samma sak.»
- Pratar med personen»
- Försöker uppmärksamma personen på hur hans slarv påverkar resten av gruppen och på det sättet få honom/henne att ändra sig.»
- Samma som ovan tänkte jag först men det är ju i viss mån att undergräva projektledaren. Så jag tar det väll med denna och berättar att jag tar ett snack med den som felar.»
- Prata med gruppledaren och förklara varför.»
- Peppa gruppen.»
- prata, diskutera, fråga»
- Påpekar det!»
- se punkt 24»
- Samma eller tar upp det med projektledaren »
- Tar upp detta relativt högljudet och tydligt»


Ledaregenskaper

Här följer några frågor om hur du ser på ledarskap och dess betydelse.

26. Minns du något exempel på bra ledarskap?

Vilka ord skulle du vilja benämna det med?
Markera de fyra viktigaste

30 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

stimulerande»6 20%
aktiverande»12 40%
samordnande»20 66%
lyssnande»17 56%
entusiasmerande»10 33%
argumenterande»2 6%
dirigerande»5 16%
motiverande»18 60%
underlättande»4 13%
coachande»11 36%
stödjande»13 43%
delegerande»12 40%
självhävdande»0 0%
andra»1 3%

27. Vilken typ av ledarskap tycker du har fungerat i projektledarrollen?

Markera de fyra viktigaste.

30 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

stimulerande»4 13%
aktiverande»10 33%
samordnande»18 60%
lyssnande»12 40%
entusiasmerande»6 20%
argumenterande»5 16%
dirigerande»3 10%
motiverande»13 43%
underlättande»4 13%
coachande»7 23%
stödjande»9 30%
delegerande»11 36%
självhävdande»0 0%
andra»0 0%

- Flummig fråga, man gör inte sådanahär avvägningar i en verklig situation och man spenderar inte sådan tankekraft på en enkät.» (aktiverande, lyssnande, dirigerande, underlättande)

28. Vilka personliga kvaliteter anser du vara av störst betydelse hos ledaren?

Markera de fyra viktigaste.

30 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

självkännedom»20 66%
tolerans»4 13%
positiv inställning»20 66%
intresse för människor»4 13%
engagemang»18 60%
empati»6 20%
öppenhet»9 30%
strukturerande»14 46%
flexibilitet»9 30%
emotionell intelligens, EQ (förmåga att motivera sig själv)»4 13%
andra»1 3%

- Svårt val, finns många bra egenskaper med.» (självkännedom, positiv inställning, engagemang, strukturerande)

29. Vilken betydelse har projektledarskapet för att gruppen skall fungera bra?

Vi tänker både på gruppens arbete och funktion.

27 svarande

Stor betydelse»11 40%
Rätt stor betydelse»13 48%
Inte så stor betydelse»3 11%
Ingen betydelse»0 0%

Genomsnitt: 1.7

- Ni borde ha en övriga kommentarer. Fixa strukturen på denna jobbiga enkät! » (?)
- Rätt ledare kan få en grupp att växa med sin uppgift.» (Stor betydelse)
- Extremt lång undersökning. Kan vara smart att korta ner för att folk ska orka ta sig igenom. Fattar att allt känns viktigt, men tror att ni bör välja ut vad som är viktigast och få en bra bild av de områdena ist...» (Stor betydelse)
- Annars kanske ingen samordnar gruppen.» (Stor betydelse)
- Tror att det har stor betydelse, men i de projekt jag har jobbat i här på chalmers har inte projektledaren haft en speciellt framträdande roll. T.ex. så har projektledarposten gått runt till alla inom gruppen så att alla ska få chansen att vara "projektledare". Betydelsen av att vara projektledare blir mindre då.. » (Stor betydelse)
- Det underlättar med klara direktiv från projektledaren, men arbete utförs ändå. » (Rätt stor betydelse)
- Beror väldigt mycket på gruppen om det behövs en stark ledarroll.» (Rätt stor betydelse)
- beror HELT på gruppens storlek och karaktär» (Rätt stor betydelse)
- Beror på individerna i gruppen, vana och självmedvetna gruppmedlemmar tycker jag fungerar utan en utsedd ledare. En dålig ledare kan driva hela projektet snett och det kan vara svårt att kritisera en persons ledarstil.» (Inte så stor betydelse)
- det viktigaste är att gruppen fungerar. Kommentar till undersökningen: Bitvis konstiga frågor med ännu konstigare svarsalternativ. en del känns inte relevanta.» (Inte så stor betydelse)Kursutvärderingssystem från